В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


НазваВ ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Сторінка4/10
Дата14.12.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Етап перевірки домашнього завдання

Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

Тестові завдання

Тести. Цей методичний прийом остан­нім часом став надзвичайно популяр­ним та має велику кількість варіацій. Нагадаємо основні характеристики та правила роботи з тестами.

У педагогічній практиці використову­ють відкриті та закриті тестові завдан­ня. У відкритих завданнях учень сам записує коротку відповідь, у закритих він обирає відповідь з кількох запро­понованих варіантів. Робота з відкри­тими тестами дає учням змогу виявити певну самостійність, однак вона вима­гає багато часу.

Закриті тести різноманітніші. Одні з них вимагають від учнів лише пригадати вивчений матеріал, інші переві­ряють його розуміння і навіть уміння розв'язувати задачі.

На кожному уроці можна використо­вувати тести оперативного контролю. Невеликі за розмірами (5-8 запи­тань), вони можуть здійснюватись у вигляді диктанту, у цьому випадку перелік відповідей на запитання за­писаний на дошці (у закритому тесті). Краще використовувати два варіанти запитань. Варіанти відповідей, як для кожного варіанта окремо, так і один перелік відповідей для обох варіан­тів. Такі тести мають навчальний ха­рактер, тому перевірити їх слід одра­зу ж після виконання. Учитель вибір­ково перевіряє роботи окремих учнів, усі інші тести обробляються учнями з допомогою взаємоперевірки. Учи­тель оголошує результати й аналізує помилки.

Складаючи тести, необхідно уникати таких недоліків, як одноманітність по­будови, недостатня увага до творчої ді­яльності, вмінь та навичок учнів, нечіт­кість формулювання тощо. Тестове за­вдання має бути записане у формі, яка відповідає цілям і завданням тесту. За­вдання мають бути розміщені в поряд­ку зростання складності. Щоб уник­нути списування, краще створювати два-три паралельні тести — варіанти однакової форми, змісту і важкості — шляхом перестановки та перенумера­ції відповідей. Умовно тестові завдан­ня можна поділити на чотири групи за складністю.

До завдань першого рівня відносять закриті тести, які потребують вибору тільки однієї правильної відповіді.

Завдання другого рівня доцільно склас­ти у вигляді відкритих тестів, для від­повіді на які необхідно доповнити ре­чення відповідним терміном.

У завданнях третього рівня перевіря­ється знання учнями взаємозв'язків між будовою і функціями окремих ор­ганів та їх систем, уміння давати по­рівняльну характеристику об'єктам, явищам і процесам, встановлюва­ти, причинно-наслідкові зв'язки. За­вдання цього рівня потребують вибору учнем кількох правильних відповідей.

Виконання учнями завдань четверто­го рівня складності потребує від них аналітико-синтетичних умінь для встановлення причинно-наслідкових зв'язків, умінь обґрунтовувати свою думку під час розв'язування задач при­кладного характеру, проблемних та сві­тоглядних запитань.

Обов'язковою умовою для розуміння учнем правильності виконання тестів є наявність детальних інструкцій щодо опрацювання завдань кожного рівня складності, а також оціночного апара­ту, з допомогою якого учень може не тільки обрати завдання відповідного рівня, але й здійснювати самооцінку власної діяльності.

Ідеальний варіант — коли тести дру­куються на окремих аркушах. Одно­часно з текстом завдань учні отриму­ють бланк відповідей, на якому і пра­цюють. Перед початком тестування учням необхідно пояснити, як побу­довані тести і як їх треба виконувати. Після закінчення тестування бланки тестів готові до використання в іншо­му класі, а бланки відповідей обробля­ються.

Тест-рейтинг

Тест-рейтинг. Це один з різновидів тес­тів, але складніший за технологією проведення (точніше технологією підрахунків). Проте, ефективність цього методичного прийому не викликає сумнівів.

Учитель готує питання за зразком від­критого тесту, тобто учень сам повинен записати коротку відповідь на питання. Після проведення тесту підраховується кількість правильних відповідей на кожне питання. Потім це число від­німають від числа загальної кількості робіт. Таким чином, виходить «вартість» кожної відповіді. Чим більша кількість правильних відповідей, тим менше «коштує» ця відповідь. Чим менша кількість правильних відпові­дей, тим «дорожче» ця відповідь.

Поєдинок

Поєдинок. Клас поділений на декілька груп. Кожній групі вчитель дає окре­мий текст (як з пройденого матеріалу, так і новий, але зі знайомим зміс­том). У кінці кожного тексту постав­лено проблемне питання («Чи може...», «Що відбудеться, якщо...», «Чи вірне твердження...»).

У кожній групі призначають дуелян­тів, решта учнів грає роль секундантів. Суперники від кожної групи по черзі сходяться в інтелектуальному поєдин­ку. Один учень висловлює свою точку зору на питання, а його суперник за­вдає «удар у відповідь» — контраргу­мент. При цьому враховується уміння вести суперечку, коректність, аргументованість. У цьому поєдинку, можли­во, і не буде абсолютного переможця, а буде знайдено рішення, яке влаштує обидві сторони. Секунданти рецензують поєдинок і визначають найсильнішого бійця в інтелектуальних поєдинках.

Пошта

Пошта. Кожному учню пропонується визначити свою «адресу» в класній кім­наті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, самі парти або столи — будинків. Учні на аркушах записують питання за тек­стом домашнього параграфа, пишуть адресу однокласника (1-ша Зелена ву­лиця, будинок 3, Олені), свою зворот­ну адресу і з допомогою листоноші від­правляють записку адресату. Адресати повинні письмово відповісти на пи­тання. За командою вчителя гра зупи­няється й оцінюються декілька «лис­тів». Найвищу оцінку одержують ті, хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну відповідь.

Шпаргалка

Шпаргалка. Учням пропонується зро­бити шпаргалку (у три етапи) до склад­ного або великого за обсягом тексту домашнього завдання. Цей методич­ний прийом прийнятний тоді, коли матеріал добре знайомий учням.

Етап 1. Скласти план тексту, вико­ристовуючи всього декілька ключових слів. Умова: на читання однієї сторін­ки тексту і конспектування відводить ся тільки 30 секунд. Записи, які стосу­ються однієї сторінки підручника, від­діляються суцільною лінією.

Етап 2. Текст знову з першої сторінки. Конспект записують у формі коротких тез. На роботу з однією сторінкою тек­сту відводиться ,1 хвилина.

Етап 3. До шпаргалки записують пи­тання з кожної сторінки, час роботи — 1 хвилина.

Після закінчення роботи проводиться конкурс шпаргалок (найкращі шпар­галки і питання).

Контроль шляхом вибору завдань

Контроль шляхом вибору завдань. Цей методичний прийом доречний на уро­ках математики, фізики, хімії. Контр­ольна (перевірочна) робота виконуєть­ся не шляхом розв'язування запропо­нованих задач, а шляхом вибору тих із них, які учень, на його думку, може розв'язати. На столах розкладаються задачі (завдання) трьох рівнів склад­ності. Кожний учень читає умови зав­дань і робить відмітки на картці з допо­могою оцінок за такими показниками: перші п'ять завдань — найпростіші, на­ступні — складніші, і нарешті, останні п'ять задач — складні. В останній графі. ставиться буква «Н», якщо учень не ро­зуміє задачі, і буква «П», якщо він ро­зуміє завдання.

Інтелектуальна розминка

Інтелектуальна розминка. Інтелекту­альна розминка — це два-три не дуже складні питання для розмірковування; основна мета такої розминки — нала­штування дитини на роботу.

У географії, історії можна доручити дітям скласти вдома цікаві задачі на читання карти і з цих задач почати урок. Найбільш цікавими є задачі, які складаються методом накладення карт (тобто використовуються декілька карт атласу).

«Вірю — не вірю»

«Вірю — не вірю». Цей прийом можна використовувати на будь-якому ета­пі уроку. Кожне питання починаєть­ся словами: «Чи вірите ви, що...» Учні повинні погодиться з цим твердженням чи ні.

«Так — ні»

«Так — ні». Це універсальна гра, яка дуже подобається дітям і залучає до ак­тивної участі в уроці.

Учитель загадує щось (природне яви­ще, число, предмет, історичну подію, літературний персонаж та ін.). Учні на­магаються знайти відповідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель відпо­відає словами «так», «ні», «так і ні». Пи­тання треба ставити так, щоб звужува­ти коло пошуку. Універсальність цього методичного прийому полягає в тому, що його можна використовувати і для організації відпочинку і для створення інтригуючої ситуації. Перевагами при­йому є те, що він навчає системати­зувати відому інформацію, зв'язувати воєдино окремі факти в загальну кар­тину, навчає уважно слухати й аналізу­вати питання. Якщо питання некорект­не або вчитель не може дати на нього відповідь з дидактичних міркувань, то він відмовляється від відповіді наперед обумовленим жестом. Після гри треба обов'язково обговорити питання: які з них були найвдалішими, які менш вдалими. Головне в цьому прийомі — навчити виробляти стратегію пошу­ку, а не закидати вчителя незліченною кількістю питань.

Бліц-опитування по ланцюжку

Бліц-опитування по ланцюжку. Пер­ший учень ставить коротке питання другому. Другий — третьому, і так до останнього учня. Час на відповідь — кілька секунд, учитель має право зня­ти питання, яке не відповідає темі або недостатньо коректне. Кожний учень має право відмовитися від учас­ті в бліц-турнірі, тому, щоб процедура не зірвалася, учитель з'ясовує напе­ред, хто з учнів хотів би взяти участь у цій дії.

Як варіант для перевірки домашнього завдання або на узагальнюючому уроці можна запропонувати влаштувати зма­гання між рядами на якийсь час, тоб­то яка з груп, не перериваючи ланцю­жок, правильно і швидше за інших від­повість на питання. При цьому треба вибрати рефері, які контролюватимуть правильність відповідей і час, за який учні впораються із завданням.

Впізнай мене

Вчитель описує окремі елементи, називаючи основні ознаки, дії, властивості, а учні повинні його назвати.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Реферат Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії методом...
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Юних футболістів” Пояснювальна записка
Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка