В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


НазваВ ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Сторінка7/10
Дата14.12.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Етап первинного закріплення, застосування, узагальнення контролю, корекції та систематизації знань

Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

Знайди помилку

Знайди помилку.

Варіант І. Якщо ма­теріал, що перевіряється, добре знайо­мий учням, то цей методичний прийом провокує виникнення ситуації успі­ху на уроці. А якщо матеріал новий, то успішні пошуки помилки, присмачені щирою похвалою і захопленням учите­ля, дозволять дітям відчути себе дослід­никами й експертами.

Учитель у своєму повідомленні при­пускається помилок, які слід знайти, або лунають тексти, в яких явно спо­творена інформація або заплутані ви­значення, маршрути, послідовність ви­кладу, героям приписують чужі думки і вчинки, даються невірні тлумачення подій і процесів.

Учитель просить знайти у висловлено­му тексті (задачі, завданні) помилки. Можна вказати кількість помилок. Фі­лологи рекомендують у таких текстах дві-три явні помилки, дві-три типо­ві, одну малопомітну. Виявлення такої помилки свідчить про глибоке знання предмета і розвиває критичне мислен­ня учнів.

Варіант 2. Цей же методичний при­йом можна застосувати як командну гру. Кожна команда готує вдома (або на уроці) текст з помилками з певної теми і пропонує його іншій команді.' Для економії часу можна обмінятися текстами, які були заготовлені наперед. Користь подвійна й обопільна — чия команда краще, заховає свої помилки і хто більше і швидше знайде.

Взнай мене

Взнай мене.

Варіант 1. На уроці історії, географії, хімії, літератури можна за­пропонувати учням виступити від іме­ні відомої персони (вченого, літератур-

ного або історичного героя), при цьому не називаючи її, але описуючи вчинки, відкриття, міркування.

Варіант 2. Учень описує портрет літе­ратурного героя!

Крокодил

Крокодил. Цю досить відому фу з успі­хом використовують на уроках узагаль­нення знань.

Учні діляться на дві команди. Один з учнів (або невеличка група) демон­струє дослід, явище з допомогою мі­міки й жестів, без слів чи обладнан­ня. Переможе команда, котра швидше розгадає показане.

Малюнок на скелі

Малюнок на скелі. Первісні люди на стінах печер зображали тварин, речі, які мали відношення до їхнього жит­тя. Учню необхідно обрати лише одну річ, яка б символізувала художній твір, ученого та його відкриття, явище при­роди тощо.

Фантастичні тварини

Фантастичні тварини

Учитель ставить перед учнями завдан­ня — спираючись на отримані знання спрогнозувати можливі зміни у зо­внішньому вигляді тварин, якщо при­родні умови традиційних місць існу­вання зміняться. Тварину потрібно намалювати та обгрунтувати доціль­ність виникнення певних анатомо­фізіологічних особливостей фантас­тичних тварин.

До обговорення конкурсних робіт не­обхідно залучити весь клас, запропо­нувавши дати веселу та влучну назву фантастичній тварині, спираючись на її найяскравіші особливості (зовнішній вигляд, спосіб пересування тощо). Під­сумком такої гри може стати виставка портретів фантастичних тварин «Міс­тер учнівських симпатій», «Міс учнів­ських фантазій».

Ораторські змагання

Ораторські змагання. Ораторські пред­метні змагання проводяться в класі, де поряд зі знанням предмета врахо­вується манера тримати себе, довід­ність, образність, оригінальність розу­мових конструкцій і побудови мовлен­ня, знання мови, точність цитування, уміння захопити публіку, швидкість словесної реакції і здатність до екс­промту. Тематика пропонується зазда­легідь. Перемагає той, хто найбільше сподобався публіці та журі. Вони роз­поряджаються однаковою кількістю балів для оцінювання.

Робота в парах

Робота в парах

За умов парної роботи всі діти в класі отриму­ють рідкісну за традиційним навчан­ням можливість говорити, висловлю­ватись. Робота в парах дає учням чає подумати, обмінятись ідеями з партне­ром і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє роз­витку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов по­требують великої затрати часу. Серед них можна назвати такі:

• Обговорити короткий текст, завдання, письмовий документ.

• Узяти інтерв’ю і визначити ставлення партнера до заданого читання, лекції, відео чи іншої навчальної діяльності.

• Зробити критичний аналіз чи редагування письмової робо ти один одного.

• Сформулювати підсумок уроку чи серії уроків з теми.

• Розробити разом питання до викладача або до інших учнів.

• Проаналізувати разом проблему, вправу чи експеримент .

• Протестувати та оцінити один одного.

• Дати відповіді на запитання вчителя.

• Порівняти записи, зроблені в класі.

Машина часу

«Машина часу». Цей методичний при­йом має сенс проводити на уроках фі­зики, хімії, математики, географії, іс­торії.

Ігрові ролі — чотири екіпажи, король з почтом, чаклун. За сюжетом гри екі­пажі чотирьох «машин часу» терплять аварію й потрапляють у минуле. Екіпа­жам необхідно довести свою могутність і реальну користь своїх знань (отрима­них у сучасному світі) у королівстві, куди вони потрапили.

Почт короля під час зустрічі з прибуль­цями розповідає про своє королівство (історичний час, рівень розвитку, мож­ливо, проблеми).

Завдання чаклуна (який грає проти прибульців) — не випустити владу зі своїх рук, очорнити гравців та не допустити появи чогось нового та про­гресивного.

Король, який зацікавлений у розви­тку своєї держави, навпаки, має намір підтримати наукові та практичні дослі­дження та дає 100 монет, які необхід­но розподілити між екіпажами залеж­но від перспективності напрямів їхньої діяльності. Король (його роль, безпе­речно, належить учителю) як абсолют­ний монарх має право карати прибуль­ців, якщо вони будуть запідозрені у не­правді (бо, за сюжетом гри, він володіє надінтуїцією).

Перемагає команда, що отримає най­більшу фінансову підтримку.

На шаховому полі

На шаховому полі. Розширений варі­ант попереднього методичного прийо­му (див. «Лото»).

Гра побудована на звичайному шахо­вому полі, розділеному на дві команд­ні зони, у кожній з яких 32 клітинки. Кожна клітинка розташована на пере­хресті літери й числа, як у шахах, тому й має відповідну назву, наприклад: h1, f2, d7. Грають дві команди. Перед по­чатком гри кожна команда упродовж однієї хвилини продумує всі варіанти можливих ходів, так, щоб з допомогою шахового коня побувати в усіх клітин­ках своєї ігрової зони. Кожна клітинка має одне запитання. Починають (і про­довжують) гру ходом шахової фігури — конем з її стартової позиції. Капітани команд по черзі називають клітинку, на яку здійснюють хід. Двічі в одній і тій самій клітинці бувати заборонено. Ко­жен хід зараховують і вважають резуль­тативним, якщо гравці команди пра­вильно відповідали на запропоноване запитання. Для гри можна підготувати запитання за всіма шкільними предме­тами. Кількість запитань має відпові­дати кількості клітинок — 64 (по 32 для кожної команди). Перемагає команда, яка правильно прорахувала кількість ходів, дала правильні відповіді на за­питання і в результаті набрала більшу кількість балів.

Доміно

Доміно. Учням пропонують 18 незакінчених фраз. Самі закінчення написа­ні на інших аркушах. Учням необхід­но підібрати правильні закінчення до цих фраз.

Аукціон. Використовують на етапі уза­гальнення знань. Учні повторюють якусь властивість, функцію, особли­вість будови, спосіб життя певного об'єкта. Вони доповнюють один одно­го, отримуючи якомога більше знань про цей об'єкт. Той, хто назве ознаку останнім, а інші не зможуть доповни­ти, виграє та отримує відповідно най­вищу оцінку.

Інтелектуальний тир

Інтелектуальний тир. Для гри готують ігрове поле у вигляді мишені із зобра­женням яблука в середині (кількість кілець — 5, секторів — 6), таким чи­ном, на полі ЗО секторів, що відповідає ЗО питанням за певною темою (бажано підготувати ще й додаткові питання).

Питання, які розташовані у різних кільцях, мають різну вартість. Перше зовнішнє кільце — найпростіше питан­ня (вартість 1 бал), друге — 2 бали, третє—З бали і т.д. У внутрішньому шос­тому кільці, що розташоване у самому яблучку, питання найскладніші, тому й найдорожчі — 6 балів.

Грають чотири команди, які за поперед­нім жеребкуванням визначають послі­довність та кількість (5-8) підходів до інтелектуальної мішені.

Далі можливі два варіанти розвитку гри. Перший (у випадку, коли мішень висить на стіні) — представники від команди кидають у мішень спеціаль­ні дротики; другий варіант (мішень ле­жить на горизонтальній площині) — кидають кубик (або інший маленький предмет, наприклад, діжечку), який зу­пиняється у відповідному секторі. Ко­жен, хто кидає кубик (дротик), намага­ється влучити якомога ближче до вну­трішнього кола, бо там найдорожче питання.

Після 5—8 підходів кожної команди по­мічники рефері рахують кількість ба­лів, що отримали команди за правиль­ні відповіді.

Есе

Есе — твір невеликого обсягу, що роз­криває конкретну тему й має підкрес­лене суб'єктивне трактування, вільну композицію, орієнтацію на розмовну мову, прихильність до парадоксів. На­писання есе покликано звернути учня до свого досвіду в усіх його протиріч­чях із певного питання.

Інтелектуальне лото

Інтелектуальне лото (зоологічне, хіміч­не, казкове, історичне, географічне, краєзнавче, літературне тощо). Лото може бути за певною темою (за окре­мими літературними творами, темами) чи містити запитання з різних галузей знань (лото-мозаїка).

Для проведення гри потрібно підготу­вати настільну гру «Лото» (картки, ді­жечки, фішки), аркуші паперу, ручку. Участь у грі може бути командною або індивідуальною.

Учасникам гри вручають ігрові карт­ки. Ведучий швидко називає числа, зображені на діжечках, які він дістає з торбинки. Усі гравці мають бути дуже уважними. Той, у кого на картці ви­явилося назване число, каже «стоп». Йому ставлять запитання під таким самим номером. Якщо гравець відпо­відає правильно, він має право закри­ти це число фішкою. Фішку отриму­ють у помічника ведучого. Якщо від­повідь неправильна, неповна — число залишається відкритим. Перемагає той учасник гри, котрий якнайшвидше за­криє всі числа на картці фішками, тоб­то правильно відповість на запропоно­вані запитання. Стежити за дотриман­ням правил гри ведучому допомагають помічники (записують усі числа, які були у грі, фіксують правильні відпо­віді гравців тощо).

Вузька спеціалізація

Вузька спеціалізація. (Робота з текстом)

І варіант

Учням пропонується прочитати текст, а потім переказати його з точки зору людини певної спеціалізації (лікаря, геолога, спортсмена, артиста).

ІІ варіант

Учитель пропонує комусь із учнів уяви­ти себе людиною певної професії (учи­телем, продавцем, юристом, політи­ком, шофером тощо). Потім розда­ється друкований матеріал, який учні читають з точки зору певного спеціа­ліста. Далі учні ставлять запитання фахівцям різних галузей, на які вони ма­ють відповісти, використовуючи термі­ни своєї спеціальності.

III варіант

Усі учні є фахівцями однієї галузі. Піс­ля закінчення ознайомлення з текстом вони ставлять запитання одне одно­му, виходячи з того, що вони обізнані тільки у своїй галузі. Спеціальні терміни тексту використовувати не можна. Хто поставить запитання з порушен­ням правил — вибуває. Виграє той, хто залишився у грі.

Репортери

Репортери. Ця робота з текстом доцільна, якщо треба ознайомити учнів з періодикою чи додатковим матеріалом. Учитель пропонує їм уявити себе в ролі репор­терів і записати на окремому аркуші найбільш цікаве, на їхній погляд, за­питання до тексту.

Усі аркуші здаються вчителю, який пропонує учням витягнути по черзі аркуші із запитаннями й уявити, що в них беруть інтерв'ю.

Спіймай помилку!

Спіймай помилку!

Формула: діти шукають помилку групою, сперечаються, радяться... Зробивши певний висновок, група вибирає спікера. Спікер передає результати учи­телю або оголошує завдання й результат його виконання перед усім класом.

Щоб обговорення не затягнулося, зразу визначте на нього час.

Прес-конференція

«Прес-конференція». Обговорення того, наскільки повно було виконано ро­боту, розкрито тему, в якому напрямі можна було б ви­вчати її далі

Експрес-тести

«Експрес-тести». Учні вибирають один варіант від­повіді з кількох запропонованих

Чомучка

«Чомучка». На цьому етапі за­питання «Чому?» може запропонува­ти вчитель або вони складаються під час попереднього етапу робот

Міні-практикум

«Міні-практикум». Виконання невели­кого практичного завдання за допомо­гою карт атласу та підручник

Світлофор

«Світлофор». Учитель ставить за­питання з вивчено­го матеріалу. Учні піднімають для відповіді замість руки картку: зелену, якщо знають від­повідь, та червону, якщо утруднюються з відповіддю

Власні приклади

«Власні приклади». Учні наводять власні приклади до вивче­ної теми

Мікрофон

«Мікрофон». Передаючи «мікро­фон» по ланцюжку, учні відповідають на запитання з вивче­ної теми, доповнюючи одне одного
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Реферат Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії методом...
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Юних футболістів” Пояснювальна записка
Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка