В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


НазваВ ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Сторінка3/10
Дата14.12.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Етап актуалізації опорних знань та мотивації

Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

"Малюнкове вітання"

См. «Організаційний етап» Важливо використати цей прийом і наприкінці уроку, під час рефлексії. Учні можуть смайликом показати свої враження від уроку, чи змінився їх настрій за час уроку. Це дасть змогу вчителю проаналізувати свої помилки, знайти індивідуальний підхід до кожного учня.

Асоціації на дошці

Асоціації на дошці. Цей метод залу­чає власний досвід учнів, має висо­кий рівень зацікавленості, проводиться фронтально. Його доцільно викорис­товувати під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу (ідеї, понят­тя) та питань методології. Залежно від змісту має три форми проведення:

Поняття. Учитель вертикально на дошці записує основне поняття, яке мають опрацювати учні. Далі він про­сить учнів назвати ознаки цього понят­тя або асоціації, яке воно у них викли­кає. Обов'язковою умовою є те, щоб слова мали спільні з основними понят­тями літери.

Квітка. Учитель малює на дошці квіт­ку (серединка та чотири пелюстки). У серединці записує основне поняття. Після цього він просить учнів назвати прояви й характеристики поняття й за­писує їх на пелюстках.

Прямокутник. Учитель малює на дош­ці прямокутник і записує на ньому основне поняття. Потім він просить учнів назвати його синоніми, анто­німи, прикметники, дієслова, що, на їхню думку, пов'язані з цим поняттям.

Всі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоці­ації закінчуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхарактерніші. Із відібраними асо­ціаціями відбувається подальша ро­бота.

Відстрочена відгадка

«Відстрочена відгадка». Учитель формулює загадку, відгадку якої можна дізнатися, лише працюючи над новим матеріалом. Проблемне питання

Відстрочена загадка

Відстрочена загадка. На початку уроку вчитель дає загадку (або маловідомий і дивний факт), відгадку на яку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом.

Вірю — не вірю

«Вірю — не вірю».

Учням пропонуєть­ся відповісти на запитання, що по­чинаються словами «Чи вірите ви в те, що...»

Взаємоопитування

«Взаємоопитування».

Працюючи в парах, учні ставлять одне одному запитання за домашнім завдан­ням

Дивуй

Дивуй. Найбуденніші й повсюдні яви­ща, події, предмети можуть стати див­ними, якщо на них подивитися з іншої точки зору. Здивування — початкова фаза розвитку пізнавального інтересу.

Інтелектуальна роз­минка

«Інтелектуальна роз­минка». Учитель ставить за­питання з базових понять, або запитан­ня можуть ставити заздалегідь підготов­лені учень

Картинна галерея

Картинна галерея. Учитель вивішує на дошці 4-5 картин (фотографій), які містять ознаки основного поняття або явища. Об'єднавши учнів у групи, він пропонує їх представникам через де­який час назвати ознаки поняття, що зображені на картинах. Після завер­шення роботи у групах представники називають одну ознаку. Вчитель запи­сує їх на дошці.

Класифікація, альтернативи

Класифікація. Альтернатива. Якщо основним змістом, що вивчається на уроці, є моральні орієнтації та цінності, доцільно використовувати названі ме­тодичні прийоми. Суть методу «Класи­фікація» полягає в тому, що учні отри­мують робочі картки, на яких записані різні ознаки певних понять або явищ. Спираючись на власний досвід та упо­добання, учні повинні згрупувати їх за певними ознаками або критеріями.

У методичному прийомі «Альтернати­ва» учні отримують робочу картку, на якій записана певна моральна проб­лема і ряд альтернативних пропозицій щодо її розв'язання. Кожен учень по­винен самостійно обрати тільки одну із запропонованих альтернатив і пояс­нити свій вибір.

Після заслуховування відповідей трьох-чотирьох учнів учитель органі­зує фронтальну бесіду, щоб вийти на основне питання уроку і перейти до етапу навчально-пізнавальної діяль­ності учнів.

Як варіант можна запропонувати вірш на початок дня — «Крила», який до­помагає окреслити мету. Після цього учнів безпосередньо залучають до за­нять — кожному пропонують у формі творчої роботи визначити власні цілі.

Крос

«Крос». Учитель зачитує не­завершені вислови та пропонує учням доповнити їх необ­хідними відомос­тями

Кросворди

Кросворди. Можна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:

1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки.

2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3. Заповнюючи кросворд, визначити, яке ключове слово виділено, і пояснити його значення.

4. Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше

Лови помилку

«Лови помилку». Група учнів отри­мує картки, де при­пущено помилки в назвах, ознаках, властивос­тях тощо

Мандрівка

«Мандрівка». Групи складають маршрут або стис­лу оповідь про пев­ний географічний об'єкт

Мікрофон

«Мікрофон». Учні за допомогою «мікрофона» самостійно формують позитивну мотива­цію для вивчення певної теми

Мозаїка

«Мозаїка». Група учнів отримує картки, на яких за­пропоновано набір слів, з яких потрібно скласти задані по­няття

Мозкова атака

Мозковий штурм

Відома інтерактивна техно­логія колективного обговорен­ня, що широко використовуєть­ся для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає уч­нів проявляти уяву та твор­чість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

Як організувати роботу

Після презентації проблеми та чіткого формулювання про­блемного питання (його краще записати на дошці) запропонуй­те всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою.

Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші па­перу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань.

Зверніть увагу на такі моменти.

1. Під час «висування ідей» не пропускайте жодної. Якщо ви будете судити про ідеї й оцінювати їх під час вислов­лювання, учні зосередять більше уваги на відстоюванні своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові і більш досконалі.

2. Необхідно заохочувати всіх до висування якомога біль­шої кількості ідей. Варто підтримувати й фіксувати навіть фан­тастичні ідеї. (Якщо під час мозкового штурму не вдасться одер­жати багато ідей, це може пояснюватися тим, що учасники піддають свої ідеї цензурі — двічі подумають, перед тим як висловлять).

3. Кількість ідей заохочується. В остаточному підсумку кількість породжує якість. В умовах висування великої кілько­сті ідей учасники штурму мають можливість пофантазувати.

4. Спонукайте всіх учнів розвивати або змінювати ідеї ін­ших. Об'єднання або зміна висунутих раніше ідей часто веде до висунення нових, що перевершують первинні.

5. У класі можна повісити такий плакат: А. Кажіть усе, що спаде на думку.

Б. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших. В. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим. Г. Розширення запропонованої ідеї заохочується.

6. На закінчення обговоріть й оцініть запропоновані ідеї. *Правила роботи для учнів знайдіть у папці «Роздаткові матеріали»

Варіант «мозкового штурму» — «мережа» чи «кульки». Тут пускове слово (питання) пишеться в «кульці» в центрі сторінки. Коли обговорюються споріднені проблеми, вони записуються на папері із зазначенням зв'язку. Водночас «мозковий штурм» «вільного» типу дає можливість за дуже короткий період (три-п'ять хвилин) записати ідеї, що виникли.

Обидва варіанти мають на меті заохочувати вільне вислов­лювання ідей.

Опитування-естафета

«Опитування-естафета». Проводиться між рядами. Учитель роздає учням пер­ших парт дидак­тичні картки із за­питаннями, вони відповідають і пере­дають далі

Показуха

Показуха (скульптура). Учитель на­зиває поняття, дію, процес або яви­ще. Об'єднавши учнів класу в декіль­ка груп, він пропонує представникам кожної групи через хвилину представи­ти його у вигляді скульптури (без слів). Після демонстрації вчитель організо­вує обговорення за такими питаннями:

Що вказує на те, що саме назване по­няття представлене групою?

Якими засобами вони його передали? Які ознаки поняття їм удалося пере­дати?

Практичність теорії

«Практичність теорії». Корисність нав­чальної теми до­водиться вчи­телем шляхом розв'язання конк­ретної практичної ситуації

Приваблива мета

«Приваблива мета». Учитель формує ці­каву для учнів мету, розв'язуючи тим са­мим навчальні за­вдання

Розминка

«Розминка». Учитель учням ставить запитання або учні працюють у парах, ставлячи запитання один одному

Так — ні

«Так — ні». Учитель (учень) загадує поняття, пов'язане з темою, що вивчається, а учні намагаються знайти відповідь, ставлячи навідні питання, від­повідати на які слід лише «Так» або «Ні»

Фантастична добавка

Фантастична добавка. У цьому прийо­мі вчитель доповнює реальну ситуа­цію елементами фантастики. Напри­клад, перенести навчальну ситуацію на фантастичну планету, змінити зна­чення будь-якого параметра, який за­звичай залишається постійним або має певне значення. Біологи можуть при­думати фантастичну тварину або рос­лину і розглянути її в реальному біоце­нозі. Філологи — перенести реального або літературного героя в часі. Істори­ки — розглянути історичну ситуацію очима стародавнього фека або жителя Київської Русі.

Універсальний підхід — написати фан­тастичну (прочитати підготовлені вдо­ма) розповідь, есе, вірші, використову­ючи знання з предмета.

Чомучка

«Чомучка». Групи учнів обмі­нюються підготов­леними вдома за­питаннями, які по­чинаються зі слова «чому»

Шпаргалка

«Шпаргалка». Якщо домашнє за­вдання складне, уч­ням пропонується зробити вдома на великому аркуші шпаргалку та ко­ристуватися нею під час опитування
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Реферат Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії методом...
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Юних футболістів” Пояснювальна записка
Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка