В ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ


НазваВ ИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ ТА АКТИВНИХ ФОРМ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Сторінка5/10
Дата14.12.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Вивчення нового матеріалу


Приклади методів та прийомів

Опис методу або прийому

Ажурна пилка («Мозаїка», «Джигсо»)

Ажурна пилка («Мозаїка», «Джигсо»)

Технологія використовуєть­ся для створення на уроці ситуа­ції, яка дає змогу учням працю­вати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лек­ції у тих випадках, коли почат­кова інформація повинна бути донесена до учнів перед прове­денням основного (базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи.
ДОМАШНІ ГРУПИ

Як організувати роботу

1. Щоб підготувати учнів до уроку з великим обсягом ін­формації, підберіть матеріал, необхідний для уроку, і підготуй­те індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня (ма­теріали підручника, додаткові матеріали — вирізки з газет, статті тощо).

2. Підготуйте таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи — «домашню» й «експертну». Спочатку об'єднайте учнів у «домашні» групи (1, 2, 3), а потім створіть «експертні» групи, використовуючи кольорові позначки, що їх учитель попередньо роздає учням. У кожній домашній групі всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній експертній — однакові.

3. Розпишіть учнів по «домашніх» групах від 3 до 5 чоло­вік, залежно від кількості учнів. Кожен учень має бути поінфор­мований, хто входить до його «домашньої» груші, тому що її чле­ни будуть збиратися пізніше. Дайте домашнім групам порцію інформації для засвоєння, кожній групі. — свою. Завдання домаш­ніх груп — опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

4. Після завершення роботи домашніх груп запропонуйте учням розійтись по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми (своєї частини інформації). На­приклад, зберіть усіх «червоних» біля дошки, а всіх «синіх» — у холі. В кожній групі має бути представник із кожної «домаш­ньої» групи.

5. Кожна експертна група повинна вислухати всіх пред­ставників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час (для цього може знадобитися цілий урок, якщо матеріали складні або ве­ликі за обсягом).

6. Після завершення роботи запропонуйте учням поверну­тися «додому». Кожен учень має поділитися інформацією, от­риманою в експертній групі з членами своєї «домашньої» гру­пи. Наприклад, всі учні під номером 1 повинні зустрітися перед класом. У «домашніх» групах має бути по одній особі з експерт­них груп. Учні мають намагатися донести інформацію якісно і в повному обсязі членам своєї домашньої групи за визначений учителем час. Завданням домашніх груп у цьому випадку вже є остаточне узагальнення та корекція всієї інформації.

Асоціативні схеми

Асоціативні схеми. Традиційно вважається, що новий ма­теріал краще запам'ятовується, коли він занотований. Але сучасні дослі­дження вчених доводять, що звичай­не нотування — слово за словом, ре­чення за реченням, тобто інформація, яка розташована лінійно або стовпчи­ками, не зберігається у мозку. Мозок запам'ятовує інформацію тоді, коли вона має вигляд певних моделей, схем та асоціацій. Тому не записуйте, а ма­люйте асоціативні схеми.

Основні принципи створення асоціа­тивних схем такі:

мозкові клітини — наче де­ревця, на гілках яких зберігається те­матично споріднена інформація. На аркуші паперу спробуйте накресли­ти основні моменти будь-якої теми у формі дерева.

 1. Починайте схему в центрі аркуша з головного елемента, найкраще символа, від якого розгалужують­ся інші елементи.

 2. Записуйте тільки одне слово чи символ на позначення одного пункту, який хочете запам'ятати, одну головну тему для кожної гілки.

 3. На ту саму гілку помістіть спорід­нені пункти, наче промені сонця.

 4. Для подібних тем беріть олівці чи маркери одного кольору.

 5. Малюйте стільки малюнків і сим­волів, скільки зможете,

 6. Коли закінчите малювати одну розгалужену гілку, обмалюйте її різнокольоровою лінією.

Регулярно доповнюйте кожну схему. Легше починати із загального, а далі побудувати асоціативну схему, перехо­дячи до конкретного, коли довідаєтесь щось нове з тематики.

Приклад асоціативної схеми уроку еко­номіки, який наводиться нижче, не на­мальований від руки, але ж у зошиті учнів він матиме той вигляд, про який ішлося. Сміливо малюйте, сміливо ко­ристуйтеся кольоровими олівцями, і ви побачите результат. Влаштуйте конкурс на кращий зошит з номінаціями — «Найяскравіша», «Найакуратніша», «Найбільш творча», «Містер суперсхема» і т. д. Але тільки для себе чітко роз­ставте пріоритети: основне — знання, а конкурс тільки для того, «щоб при­мусити коня пити».

Два — чотири — всі разом


Два — чотири — всі разом

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілку­вання в групі, вмінь переконувати та вести дискусію.

Як організувати роботу

1. Поставте учням запитан­ня для обговорення, дискусії або аналізу гіпотетичної си­туації. Після пояснення пи­тання або фактів, наведених у ситуації, дайте їм 1-2 хвили­ни для продумування можли­вих відповідей або рішень індивідуально.

2. Об'єднайте учнів у пари і попросіть обговорити свої ідеї один з одним. Визначте час на висловлення кожного в парі і спільне обговорення. Попе­редьте, що пари обов'язково мають дійти згоди (консенсусу) щодо відповіді або рішення.

3. Об'єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попе­редньо досягненні рішення щодо поставленої проблеми. Як і в па­рах, прийняття спільного рішення обов'язкове.

4. Залежно від кількості учнів у класі можна об'єднати четвірки в більші групи чи перейти до колективного обговорен­ня проблеми.

Дерево рішень

«Дерево рішень». На базі вивченого матеріалу колектив­но або в групах учні пропонують варіан­ти розв'язання про­блеми та заповню­ють «дерево

Дискусія


Дискусія

Дискусія — це широке пуб­лічне обговорення якогось спірного питання. Вона є важ­ливим засобом пізнавальної ді­яльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навич­ки аргументації та відстоюван­ня своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Як організувати роботу

Планування дискусії

• Оберіть тему для дискусії. Вона має бути сформульована проблемно, щоб підходи до її висвітлення були різновекторними.

• Дуже важливим елементом дискусії є план. Він може пропонуватись учасникам заздалегідь, напередодні дискусії. Учні, маючи такий план, можуть підготуватись до обговорення: попрацювати з літературою, довідниками, підготуй; ти собі нотатки тощо.

• Можна практикувати складання плану дискусії за відомою заздалегідь темою безпосередньо на початку обговорення, такому випадку викладачеві доцільно залучити до складання плану самих учнів.

• Підготуйте матеріал, який учні повинні будуть прочитати вдома. Постарайтесь, щоб там були викладені всі точки зору.

• Складіть список запитань, які допоможуть вам спрямовувати обговорення та привертати увагу класу до проблеми.

• Для того щоб дискусія була відвертою, необхідно створити класі атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому в класі бажано виробити правила культури ведення дискусії.

Ділова гра «НДЛ»

Гра «НДЛ»

У даному випадку НДЛ — це науково-дослідницька лабораторія.

Учасники:

Замовник (який дає задачу) — цю роль виконує учитель або спеціально підготований учень;

Винахідники, або дослідники, або розв'язувані — залежно від виду завданим група учнів (або декілька груп);

Приймальна комісія — цю роль теж бере на себе учитель, але вже в ансамблі з 2 - 3 учнями.

До гри: учитель готує завдання. Завдання не просто творчі — бажано подати їх обґрунтовано. Завдання може бути подано учнем як доповідь. Або нехай це буде міні-вистава на пару хвилин. Покажіть, як важливо вирішити цю задачу!

Під час гри:

 1. Групи вирішують задачі. Якщо тема придатна для мозкового штурму, використовують НМШ. Замовника можна залучати як консультанта.

 2. Групи обробляють результат: обговорюють план доповіді, готують плакат, вибирають спікера або кількох, які й будуть демонструвати результат.

 3. Спікер групи доповідає результат роботи перед класом. Приймальна комісії аналізує результати, приймає (або не приймає) рішення. Якщо задача має контрольну відповідь, учитель може ознайомити з нею клас. Можна запропонувати різновид гри, назвемо її «Тендер». Групи вирішую одну й ту ж саму задачу. Приймальна комісія визначає, чиє рішення оптимальніше.

Ділова гра «Точка зору»

Гра «Точка зору»

Учасники:

Опоненти - групи учнів, які захищають ту чи іншу точку зору; спостерігачі учитель та кілька помічників.

Зміст гри: дві групи учнів доводять правильність протилежних точок зору. Так можуть моделюватися зіткнення думок людей різних соціальних шарів, протиборчих таборів, учених різних епох...

До гри: учитель раніше оголошує тему дискусії, постачає необхідні знання та факти. Під час гри:

 1. Групи обговорюють свої аргументи й можливі контраргументи суперників.

 2. Групи вступають у дискусію.

 3. Група спостерігачів оцінює: хто був логічнішим? Хто більш переконливі емоційно? Хто припустив помилки чи був некоректним у суперечці (перейшов на особистість...)?

Конкурс запитань

«Конкурс запитань». Вивчаючи матеріал самостійно, учні готують по кілька запитань творчого проблемного харак­теру. Обмін запи­таннями відбувається у формі конкурсу.

Кросворди

Кросворди. Можна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:

1. Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки.

2. Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3. Заповнюючи кросворд, визначити, яке ключове слово виділено, і пояснити його значення.

4. Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше.

Кути

«Кути». За кількістю кутів у класній кімнаті вчитель пропонує варіанти конкретної навчальної задачі: теоретичної, прак­тичної, художньої тощо. Учні вільні вибирати «кут», тоб­то групи та способи роботи

Мандрівка

«Мандрівка». На цьому етапі гру­пи «мандрують» уже незнайомим маршрутом, вико­ристовуючи матеріал різних дже­рел географічних знань

Модель майбутніх знань,

Модель майбутніх знань. Можна скласти пізнавальну модель предмета, що вивчається, і на початку уроку видати її всім учням. Модель до­зволить кожному учню отримати ціліс­не уявлення про предмет, що вивчаєть­ся. Методика роботи в цьому випадку припускає штрихування різними ко­льорами тих елементів моделі, які, з по­гляду учня, йому зрозумілі, осмисле­ні, засвоєні. Наперед обговоріть, яки­ми кольорами користуватимуться ваші підопічні, скажімо, червоний — «усе зрозуміло», оранжевий — «майже все зрозуміло», жовтий — «50x50», зеле­ний — «дещо зрозуміло», блакитний — «нічого не зрозуміло». Кількість колірних позицій, які будуть вам під­казувати, що треба повторити або по­яснити ще раз (два або три), залежить

тільки від вашої фантазії й особливос­тей предмета викладання.

Модель «майбутніх знань» може вклю­чати необхідні поняття, принципи, процеси, змістовні елементи, провід­ні ідеї, факти й осіб. Модель «майбут­ніх знань» також бажано зробити на великому аркуші ватману і вивісити на стенді в кабінеті, вона виконуватиме роль стрижня, каркаса предмета. Поді­бну модель можна скласти і для окремо взятої теми або уроку.

Навчальний мозковий штурм

Навчальний мозковий штурм (фрон­тально або в гру­пах).

Напрацювання будь-яких ідей для розв'язання проблеми, відбір та аналіз результаті

Навчаючи — учусь


Навчаючи — учусь

(«Кожен учить кожного», «Броунівський рух»)

Метод «Навчаючи — учусь» використовується при вивченні блоку інформації або при уза­гальненні та повторенні вивчено­го. Він дає можливість учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Викори­стання цього методу дає загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці, а та­кож викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання.

Як організувати роботу

• Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній на кожного учня.

• Роздайте по одній картці кожному.

• Протягом кількох хвилин учні читають інформацію на карт­ці. Перевірте, чи розуміють вони прочитане.

• Запропонуйте їм ходити по класу і знайомити зі своєю інфор­мацією інших однокласників.

• Учень може одночасно говорити тільки з однією особою. Зав­дання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учня. Протягом відведеного часу треба забезпечити спілкування кожного учня з максимальною кількістю інших для отримання якомога повної інформації.

• Після того як учні завершать цю вправу, запропонуйте їм розповісти, відтворити отриману інформацію. Проаналізуй те та узагальніть отримані ними знання. Відповіді можуть записуватись на дошці.

Спіймай помилку!

Спіймай помилку!

Формула 1: пояснюючи матеріал, учитель навмисне припускається помилок.

Учні заздалегідь попереджаються про це. Іноді, особливо в молодших класах, їм дозволяється навіть підказувати «небезпечні місця» інтонацією чи голосом. Навчіть школярів миттєво відсікати помилки умовним знаком або поясненням, коли воно потрібне.

Привчайте дітей миттєво реагувати на помилки. Підбадьорюйте увагу і го­товність утрутитися! Знахідка викладача ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких задач) Віктора Івановича Тимохова: на уроках в початкових класах він вручав як нагороду за увагу «перехідного по­чесного капелюха «Фоми невіруючого».

Формула 2: учень отримує текст (або, скажімо, розбір розв'язання задачі) з нав­мисними помилками-нехай «попрацює учителем». Тексти можуть бути заздалегідь підготовані іншими учнями, в тому числі старшими.

Творча лабораторія

«Творча лабораторія». Кожна група шукає відповідь на проблемне питання або розробляє розв'язання певної ситуації

Театралізація

«Театралізація». Учитель пропонує розіграти конкрет­ну ситуацію в ролях. Для цього уч­ням потрібно під­готуватися, тобто вивчити відповід­ний матеріал

Учитель — учень

«Учитель — учень». Працюючи в парах, учні вивчають різ­ний навчальний ма­теріал, потім один стає «вчителем» та пояснює іншому прочитане, після чого вони міняються ролями

Шпаргалка

Шпаргалка. Учням пропонується зро­бити шпаргалку (у три етапи) до склад­ного або великого за обсягом тексту домашнього завдання. Цей методич­ний прийом прийнятний тоді, коли матеріал добре знайомий учням.

Етап 1. Скласти план тексту, вико­ристовуючи всього декілька ключових слів. Умова: на читання однієї сторін­ки тексту і конспектування відводить ся тільки 30 секунд. Записи, які стосу­ються однієї сторінки підручника, від­діляються суцільною лінією.

Етап 2. Текст знову з першої сторінки. Конспект записують у формі коротких тез. На роботу з однією сторінкою тек­сту відводиться ,1 хвилина.

Етап 3. До шпаргалки записують пи­тання з кожної сторінки, час роботи — 1 хвилина.

Після закінчення роботи проводиться конкурс шпаргалок (найкращі шпар­галки і питання).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

З досвіду використання методики інтерактивного навчання для формування...
Навчальний матеріал подається не в описовій формі, а в проблемно пошуковій з опорою на попередні знання з основ наук, життєвий досвід...
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Реферат Активізація розумової діяльності учнів на уроках хімії методом...
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Юних футболістів” Пояснювальна записка
Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість...
Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники
Обладнання: схема «Види грошей», розда­вальний матеріал: картки із завданнями для виконання інтерактивних вправ та роботи в малих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка