Юних футболістів” Пояснювальна записка


Скачати 248.11 Kb.
НазваЮних футболістів” Пояснювальна записка
Дата05.04.2013
Розмір248.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
Техніко-тактична підготовка

юних футболістів

Пояснювальна записка

Юнацький футбол на сучасному етапі є тим видом спорту, в якому назріла необхідність максимальної реа­лізації техніко-тактичних можливостей юних футболіс­тів в умовах високої ігрової та рухової активності. Застосування такого підходу надасть можливість досяг­ти вагомих результатів завдяки правильній побудові навчально-тренувального процесу. Це дозволить разом із раціональним управлінням фізичними якостями гра­вців вдосконалювати техніко-тактичну підготовку юних футболістів. За останні роки у юнацькому футболі стали поміт­ними тенденції, спрямовані на зміни структури гри, її моделі. Ці тенденції характеризуються значним розши­ренням зон дій юних футболістів, універсалізацією та взаємозамінністю гравців. Це вимагає збільшення рухо­вої активності та швидкості виконання техніко-тактичних прийомів. Зросла кількість і якість імпровізованих дій юних футболістів на основі збільшення обсягу зав­часу підготовлених програм коаліційних тактичних (іг­рових) дій. З метою оптимізацїї навчально-тренувального про­цесу юних футболістів на основі експериментальних да­них вчителю (тренеру) необхідно розробити систему управління розвитку функціональних можливостей гравців спеціальними іг­ровими техніко-тактичними засобами. Для цього треба мати співвідношення кількісно виражених значень фізи­чного впливу за такими факторами: інтенсивність і три­валість вправ, режими чергування серій вправ з відпочинком, кількість повторень вправ і серій, а також структуру ігрових вправ.

Зростання тренувальних і змагальних навантажень у сучасному юнацькому футболі вимагає від юних спорт­сменів високого рівня підготовленості: фізичної, техніч­ної, тактичної, психологічної. При цьому юні футболісти змушені за мінімально короткий проміжок часу виконувати різноманітні технічні прийоми, які спрямовані на вирішення конкретних тактичних завдань на фоні високої змагальної інтенсивності гри. Необхідно підкреслити, що творчість чи імпровізація юних футболістів в ігровій діяльності, їх майстерність полягає у певному рівні тренованості, який дозволяє варіювати тактичними моделями з метою збільшення кількості непередбачуваних ситуацій для суперника і зменшення таких ситуацій для своєї команди. Якщо во­ни виникають, то накопичені різні варіанти раніше змодельованих техніко-тактичних дій повинні створити можливість вийти з будь-якої, навіть, найскладнішої си­туації з мінімальними втратами. На думку спеціалістів футболу, тактична ефектив­ність гри знаходиться у прямій залежності від вміння юних спортсменів оцінювати ситуацію та знаходити правильне рішення в конкретному ігровому моменті. Це, в кінцевому підсумку, визначається станом підготовле­ності юних футболістів, що є результатом генетичної обдарованості та кумулятивного ефекту програм підго­товки. Рівень досконалості тактичних взаємодій партнерів у групових і командних тактичних діях є не менш важли­вою стороною тактичної підготовленості. Саме від ефек­тивності взаємодій юних футболістів, вмілого поєднання відшліфованих тактичних схем ведення змагальної бо­ротьби з використанням нестандартних ходів, викорис­тання індивідуальних можливостей кожного гравця для досягнення кінцевого результату залежить ефективність комбінаційної гри юнацької команди з футболу.
Рівень техніко-тактичної підготовленості юних фут­болістів залежить від оволодіння ними засобами спор­тивної тактики (технічними прийомами та способами їх виконання), видами спортивної тактики (наступальною, захисною, контрнаступальною) і формами спортивної тактики (індивідуальною, груповою, командною).

У структурі техніко-тактичної підготовленості юних футболістів необхідно виділяти такі спеціалізовані по­няття, як тактичні знання, тактичні вміння, тактичні навички, тактичне мислення.

Тактичні знання — це сукупність уявлень юних спорт­сменів про засоби, види і форми спортивної тактики та особливості їх застосування у тренувальній і змагальній діяльності юних футболістів.

Тактичні вміння можна уявити як форму прояву сві­домості юних спортсменів, яка відображає дії юних фут­болістів на основі тактичних знань. Опираючись на висвітлене вище, можна виділяти вміння розгадувати задуми суперника, передбачати хід розвитку змагальної боротьби, змінювати власну тактику тощо.

Тактичні навички — це завчені тактичні дії, комбіна­ційне мереживо індивідуальних і колективних тактичних дій. Тактичні навички завжди проявляються у вигляді цілісної тактичної дії у конкретній тренувальній або зма­гальній ситуації.

Тактичне мислення — це мислення футболіста у про­цесі спортивної діяльності в умовах гострого дефіциту часу та психічного напруження, що безпосередньо спря­моване на вирішення конкретних тактичних завдань.
Структура тактичної підготовленості базується на ха­рактері стратегічних завдань, що визначають основні напрямки спортивної боротьби. Ці завдання можуть бу­ти пов'язані з участю юних футболістів у кількох серіях змагань з метою підготовки та успішного виступу в головних змаганнях сезону і, таким чином, мати перс­пективний характер. Дані завдання можуть також бути і локальними, пов'язаними з участю в окремих змаган­нях або в конкретному матчі.

Основу тактичної підготовленості окремих футболі­стів і команд в цілому становлять:

 • наявність у тактичному арсеналі сучасних засо­бів, форм і видів тактики ведення спортивної боротьби;

 • відповідність тактики щодо рівня розвитку фут­болу з оптимальною структурою змагальної ді­яльності;

 • відповідність тактичного плану щодо особливо­стей конкретної гри (стан місця проведення мат­чу, характер суддівства, поведінка болільників тощо);

 • зв'язок тактики з рівнем досконалості інших сторін підготовленості — технічної, фізичної, психологічної.


При розробці тактичного плану необхідно врахову­вати техніко-тактичні та функціональні можливості всіх гравців, досвід в організації тактичних дій юних футбо­лістів, які можуть або повинні взяти на себе обов'язки лідерів команди, а також подібний досвід гравців супер­ника, їх технічні та фізичні можливості, психологічну підготовленість, варіативність тактики під час турніру, матчу, тайму чи невеликого відрізку гри в залежності від характеру техніко-тактичних дій суперників і парт­нерів, ходу спортивної боротьби тощо.

Крім того, складність тактичних дій у футболі виз­начається значними труднощами, які виникають при сприйнятті ситуації, прийнятті рішень та їх реалізації у зв'язку із частою зміною ігрових ситуацій, дефіцитом часу, обмеженим простором, браком інформації, маску­ванням суперником своїх справжніх намірів тощо. По­трібна увага приділяється за­своєнню спеціальних ігрових дій з урахуванням функцій фут­боліста у команді.
Необхідно зазначити, що прийняття рішень у зма­гальній діяльності футболістів має певні специфічні особливості:

 1. Діяльність в умовах гострого ліміту часу: незале­жно від "правильності" будь-якого ходу, він має такти­чну цінність тільки при оперативному здійсненні та у повній відповідності до ігрової ситуації, що склалася на футбольному полі.

 2. Невизначено-послідовний характер рішень: після кожного тактичного ходу ситуація на полі змінюється і вимагає вже іншого вирішення, яке дуже часто карди­нально відрізняється від попереднього.

 3. Сприйняття великої кількості елементів тактичної ситуації, що структуризуються в динамічну систему у відповідності з прогнозованим найбільш імовірним роз­витком тактичної ситуації.

 4. Вибір тактичного рішення з кількох варіантів, до­сить близьких за формою та змістом, і здатність "здій­снити стрибок" через проміжні та несуттєві варіанти.

 5. Панорамне орієнтування на всьому полі зору, при якому юний футболіст логічно пов'язує такі елементи ситуації, які є зовсім несхожими або малоподібними за зовнішніми ознаками.

6.Утримання в оперативній пам'яті та уявне ранжування елементів тактичного завдання, зміна плану його вирішення безпосередньо у процесі тактичної дії.
Основні завдання тактичної підготовки:

1. Розвиток рухових здібностей. Головна увага приділяється засвоєнню спеціальних рухових здібностей.

 1. Удосконалення атакуючих та захисних дій, опрацювання комбінацій у різних ситуаціях.

 2. Одержання спеціальних тактичних знань, пов'язаних індивідуальними діями груп футболістів, команди у різни фазах матчу.

 3. Формування громадсько-морального обличчя юніора; свідомого ставлення до тренування і до спорту взагалі.


Додаткове устаткування:

Для поліпшення навчально-тренувального процесу в підготовці юних футболістів використовують допоміжне обладнання, яке дає змогу найкращим чином організовувати тренувальні заняття з техніки футболу, а також для розвитку рухових здібностей учнів.

У процесі підготовки юних футболістів використовують устаткування, яке є в спортив­них залах шкіл (кільця, бруси, перекладина, шведська стінка та інше). Набивні м'ячі, ска­калки, пояси, спортивні пред­мети та інше можна викорис­товувати в будь-яких умовах проведення уроку.

Спеціальне додаткове устат­кування поділяється на стаціо­нарне та переносне.
Футбольне містечко. Розмі­ри визначаються наявністю від­повідної площі (30 м х 20 м; 40 м х ЗО м; 50 м х 40 м). До комплексу додаткового устат­кування футбольного містеч­ка входять: тренувальна стін­ка, переносний щит 250 см х 250 см, батут тренувальний, кільця-мішені, переносні во­рота і стояки для обведення.

З коротших сторін містеч­ка встановлюються дерев'яні щити заввишки до 3 —4 мет­рів, їх використовують як тре­нувальну стінку. На них яскра­во розмічаються ворота різних розмірів. Бічні (довгі) сторони містечка обмежуються сіткою. Площа його поділяється по­здовжніми і поперечними лі­ніями на чотири сектори, що служать для проведення загальнорозвивальних і спеціальних вправ, рухливих ігор, різних естафет та ігрових вправ. Для цього на поверхню секторів на­носиться додаткова розмітка: трикутники, кола, квадрати і прямокутники. Таке містечко можна використовувати і для проведення змагань з міні-фут­болу.

У тренуванні з використан­ням додаткового устаткування можна збільшувати темп вправ. Інтенсивність вправ підвищує ефективність навчально-тре­нувального процесу, сприяє не тільки технічній, а й фізичній підготовці юних футболістів. Створюється можливість реа­лізувати принцип багаторазо­вого повторення вправ.

Таким чином, за допомогою додаткового устаткування мож­на за порівняно короткий час багато разів повторити, а отже і краще засвоїти той чи інший технічний прийом.

На теоретичних заняттях при установці на гру чи під час її аналізу футбольне поле крес­лять на дошці, використову­ють макет футбольного поля з фігурками різних кольорів.


Отже, метою техніко-тактичної підготовки, виходячи із всього сказаного вище, є навчання юних футболістів раціо­нальному вирішенню тактичних завдань, які виникають у процесі гри. Здійснення цієї мети досягається за допо­могою реалізації спеціальних вправ техніко-тактичного характеру, які визначають ефективність вирішення да­них завдань.

ВПРАВИ З М'ЯЧЕМ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Вправи з м'ячем у "парах" і "трійках" футболістів

Вправа 1.

Варіант № 1.

Послідовність виконання

 1. Гравець А веде м'яч від центральної лінії в нап­рямку кута штрафного майданчика.

 2. Футболіст В від центрального кола робить прис­корення в цьому ж напрямку.

 3. Гравець А залишає підошвою або п'ятою м'яч футболістові В і виконує прискорення в напрямку цен­тру штрафного майданчика.

 4. Футболіст В приймає м'яч, веде його вздовж бо­кової лінії футбольного поля і виконує передачу в на­прямку А.

 5. Гравець А виконує завершальний удар у площину воріт.Варіант № 2. Послідовність виконання.

 1. Гравець А\ виконує передачу "на хід" футболісту В\ і робить прискорення в напрямку штрафного майдан­чика.

 2. Футболіст В\ приймає м'яч, веде його вздовж бо­кової лінії майданчика, грає "в стінку" з А і, отримує м'яч від А\, продовжує ведення і з кута майданчика виконує передачу "під удар" А\.

 3. Гравець А\ виконує завершальний удар у площину воріт.

Варіант № 3.

Послідовність виконання.

 1. Гравець Аг виконує діагональну передачу Вг і робить прискорення вперед.

 2. Футболіст Вг в один дотик передає м'яч гравцеві Аг і виконує прискорення в напрямку штрафного май­данчика.

 3. Гравець Аг приймає м'яч, веде його в напрямку бокової лінії майданчика і виконує поперечну передачу "під удар" Вг.

 4. Футболіст Вг виконує завершальний удар у пло­щину воріт.

Варіант № 4. Послідовність виконання.

 1. Гравець Аз виконує діагональну передачу м'яча Вз і робить прискорення до кута штрафного майданчика, "забігаючи " за спину Аз.

 2. Футболіст Вз приймає м'яч, веде його в напрямку штрафного майданчика і виконує передачу "на хід" Аз.

 3. Гравець Аз, веде м'яч до лінії воріт і виконує пе­редачу "під удар" Вз.

 4. Футболіст Вз виконує завершальний удар у пло­щину воріт.

Загальний час виконання всіх варіантів даної вправи — 20 хвилин (по 5 хвилин на виконання кожного з варіантів; пауза для відпочинку 1 хвилина).

Примітка: у всіх варіантах гравці "міняються" місцями та функціями після виконання кожної вправи.

Вправа 2.
Травці поділяються на дві групи А і В та С і Д які розташовуються на протилежних половинах футбольно­го поля. "Пара " гравців А і В розпочинає вправу, а "пара " СіИ — завершує її.

Послідовність виконання.


 1. Футболіст А отримує м'яч від воротаря, веде його вперед вздовж бокової лінії майданчика, грає в "стін­ку" з гравцем В, веде м'яч до центральної лінії футболь­ного майданчика, виконує передачу вперед в напрямку футболіста С і займає місце в групі В.

 2. Гравець В після гри "в стінку" з футболістом А виконує прискорення в напрямку групи А.

 3. С приймає м'яч від А і виконує діагональну пере­дачу назад в напрямку

 4. И
  приймає м'яч від А, веде його до штрафного майданчика, грає "в стінку" з С, наносить завершальний удар в площину воріт і повертається до групи С.


 1. Футболіст С після гри "в стінку" з І) виконує прискорення до групи £>.

Час виконання 10 хвилин; пауза для відпочинку — 1 хвилина.

Примітка: вправу можна виконувати як на право­му, так і на лівому флангах одночасно. Через 5 хвилин — "пари" "міняються" функціями: гравці С і 2) розпочи­нають вправу, а футболісти А і В — завершують її.

Вправа 3.
Гравці поділяються на дві групи А і В та С і Д які розташовуються на різних половинах футбольного поля. На протилежних сторонах поля розташовуються гравці груп А\ і В\ та С\ і Ь\.

Послідовність виконання.


 1. Гравець А виконує ведення м'яча вздовж бокової лінії штрафного майданчика, грає в "стінку" з футболі­стом В, веде м'яч до центральної лінії футбольного поля, виконує довгу діагональну передачу в напрямку гравця С і займає місце в групі В.

 2. Після гри "в стінку" футболіст В робить приско­рення в напрямку групи А.

 3. С
  приймає м'яч, веде його вздовж бокової лінії і з кута штрафного майданчика виконує передачу в нап­рямку /) і повертається в групу С.

4. І> приймає м'яч і виконує завершальний удар у площину воріт і повертається в групу В.

5.Гравці груп А\ і В\ та Сі і Д виконують аналогічні техніко-тактичні дії.

Час виконання 10 хвилин; пауза для відпочинку — 1 хвилина.

Примітка: вправа виконується почергово з правої і лівої сторін футбольного поля. Через 5 хвилин — "па­ри" "міняються" функціями: гравці С і И та С\ і Д розпочинають вправу, а футболісти А і В та А\ і В\ — завершують її.

Вправа 4
Гравці поділяються на дві групи А і В та С і Д які розташовуються на протилежних половинах футбольно­го поля. Аналогічно розташовуються і гравці груп АІ і В1 та СІ і Ш.

Послідовність виконання.


 1. Гравці А і В виконують ведення і передачі м'яча між прапорцями (так, як зображено на малюнку).

 2. Футболіст А від центральної лінії виконує діагональ­ну передачу в напрямку гравця Сі і біжить до групи С.

 1. Гравець В виконує прискорення в напрямку групи Ь.

 2. Футболіст С приймає м'яч, веде його в напрямку центру штрафного майданчика, виконує передачу "на хід" Ь і біжить в напрямку групи В\.

 3. Гравець £> виконує забігання за спину футболісту С, наздоганняє м'яч, наносить завершальний удар у пло­щину воріт і біжить в напрямку групи А\.

 4. Одночасно гравці груп А\, В\, Сі, Д на протиле­жному боці майданчика виконують аналогічні техніко-тактичні дії, що і А, В, С і 2).

Час виконання 10 хвилин; пауза для відпочинку — 1 хвилина.

Примітка: через 5 хвилин — "пари" "міняються" функціями: гравці Сі В та Сі і /)і розпочинають вправу, а футболісти А і В та А \ і В\ — завершують її.

Вправа 5.
Послідовність виконання.


 1. Гравець А виконує довгу діагональну передачу м'яча з кута футбольного майданчика в напрямку фут­боліста В і робить прискорення вперед.

 2. В в один-два дотики передає м'яч С, виконує ко­ротке прискорення вперед, отримує м'яч від С і робить довгу діагональну передачу "на хід" А.

 3. Гравець С після гри "в стінку" з В виконує діаго­нальне прискорення.

 4. Футболіст А в один дотик передає м'яч гравцеві С, виконує коротке прискорення вперед, отримує м'яч від С, веде його вздовж бокової лінії футбольного май­данчика і робить поперечну передачу "під удар" С.

 5. С після гри "в стінку" з А виконує прискорення в напрямку штрафного майданчика, отримує м'яч від гра­вця А і наносить удар у площину воріт.

 6. Гравці А, В і С повертаються у свої групи і вправа виконується іншими футболістами з груп А, В і Свідразу після удару в м'яч гравця С.

 7. Після 5 хвилин виконання вправи гравці груп А, В і С "міняються" місцями та функціями.Час виконання — 75 хвилин; пауза для відпочинку — 2 хвилини.
Примітка: вправу рекомендується виконувати у двох напрямках на різних сторонах футбольного поля одночасно.


Вправа 6
Послідовність виконання.


 1. Гравець В виконує діагональну передачу м'яча з кута футбольного поля в напрямку футболіста А і ро­бить прискорення до штрафного майданчика, здійсню­ючи при цьому "забігання" за спину А.

 2. Футболіст А веде м'яч в напрямку кута штрафного майданчика, виконує діагональну передачу "на хід" гра­вцеві С і робить прискорення за спину С.

3. Гравець С здійснює ведення м'яча в напрямку
штрафного майданчика, виконує діагональну передачу
"на хід" футболістові А і робить прискорення до меж штрафного майданчика.

 1. Футболіст А веде м'яч вздовж бокової лінії, з кута футбольного майданчика виконує передачу "під удар" гравцеві С або робить націлену верхову передачу в на­прямку В.

 2. Після завершення комбінації футболіст А поверта­ється в групу С, гравець В — в групу А, футболіст С в групу В.
Примітка: через 5 хвилин — гравці "міняються" функціями.


Час виконання — 75 хвилин; пауза для відпочинку — 2 хвилини.
Вправа 7.
Послідовність виконання.
Гравці А і В розпочинають рух назустріч один одному одночасно. Футболіст А з району 11-метрової позначки веде м'яч і робить прискорення в напрямку центру поля. В момент, коли гравець В наближається до центру, футболіст А виконує передачу в напрямку гравця В і робить прискорення вперед.

Футболіст В виконує в один дотик передачу м'яча на гравця С і робить прискорення в напрямку групи С.

Гравець С приймає м'яч, виконує діагональну пе­редачу "на хід" футболісту А і робить прискорення в напрямку групи А.

Футболіст А приймає м'яч, виконує ведення м'яча в напрямку воріт і з лінії штрафного майданчика нано­сить завершальний удар у площину воріт і робить при­скорення в напрямку групи С.
Час виконання — 15 хвилин; пауза для відпочинку — 2 хвилини.
Примітка: через 5 хвилин — гравці "міняються" функціями.

Вправа 8

Послідовність виконання.

1.Гравець А з місця лівого півзахисника робить прискорення в напрямку свого штрафного майданчика, отримує м'яч від воротаря, виконує ведення в напрямку центрального кола, передає м'яч в напрямку футболіста В.

2.Футболіст В приймає м'яч, веде його вздовж бо- гравця С.

 1. Гравець С приймає м'яч, веде його в напрямку штрафного майданчика, обігрує захисника, який пасив­но протидіє нападнику, і наносить завершальний удар у площину воріт.

 2. Після виконання вправи кожен гравець поверта­ється у свою групу.

Аналогічну вправу виконують гравці з груп А\, В \ і Сі.Час виконання 15 хвилин; пауза для відпочинку -2 хвилини.

Примітка: через 5 хвилин — гравці "міняються" функціями.

Вправа 9.
Послідовність виконання.


 1. Гравець А веде м'яч вздовж центральної лінії фут­больного поля, грає в "стінку" з В, продовжує вести м'яч до центру, виконує передачу в напрямку С.

 2. Футболіст В після гри "в стінку" з гравцем А робить прискорення в напрямку 11-метрової позначки.

3. Гравець С приймає м'яч, веде його вздовж бокової

хлни майданчика і з кута майданчика виконує верхову передачу в напрямку футболіста В.

 1. Гравець В намагається намагається нанести завер­шальний удар головою в боротьбі з воротарем.

 2. Воротар, у випадку перехоплення м'яча, вкидає його футболісту С.

 3. Г
  равець С веде м'яч вперед, виконує передачу в напрямку футболіста А \ і вправа ідентично виконується вже з протилежного боку гравцями А\, В\ та Сі.


Час виконання — 75 хвилин; пауза для відпочинку — 2 хвилини.

Примітка: через кожні 5 хвилин гравці "міняють­ся" функціями.

Вправа 10
Послідовність виконання.


 1. Гравець А виконує ведення м'яча від центру фут­больного поля і робить довгу діагональну передачу в напрямку футболіста В.

 1. Гравець В приймає м'яч, веде його вздовж бокової лінії футбольного поля, з кута поля виконує верхову передачу в напрямку С.

 2. Передачу намагається перехопити захисник, який розташовується на лінії штрафного майданчика.

 3. Гравець С приймає м'яч, веде його в напрямку захисника, який пасивно протидіє нападнику, обігрує захисника і виконує завершальний удар у площину воріт.


Час виконання — 75 хвилин; пауза для відпочинку — 2 хвилини.


Примітка: після виконання вправи всі гравці по­вертаються на вихідні позиції. Через кожні 5 хвилин виконання вправи футболісти "міняються" функціями.Додаткове устаткування

Тренувальна стінка

Використовується при навчан­ні техніки гри. Встановлюєть­ся уздовж бокової лінії фут­больного поля. Висота 2 3 м, довжина 10 — 15 м.

Рама з підвісними м'ячами.

Використовується при навчанні удару по м'ячу голо­вою, а також для навчання во­ротарів ударам по м'ячу кулаком.


Кільця-мішені

З їх допомогою тренується точність удару по м'ячу ногою, рукою воротаря.

П

ереносні ворота звичайних і зменшених розмірів


застосовуються в ігрових впра­вах і

навчальних іграх.Стояки

Застосову­ються при проведенні вправ у веденні м'яча, при різних ес­тафетах, для розмітки дистан­цій і обмеження простору.Ф
утбольний батут


М'ячі, послані в батут, легко повертаються сіткою батута футболісту, створюючи спри­ятливі умови для повторного удару. Установка цього снаря­да на тренувальному майдан­чику дає змогу проводити впра­ви одночасно двом групам фут­болістів, що розташовуються по обидва боки батута.


Схожі:

ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
ЗМІСТ Пояснювальна записка 4
Психологічний супровід впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку
Додаток И Пример рефератів українською та англійською мовами
Пояснювальна записка до дипломного проекту: 81 с., 34 рис., 6 табл., 2 додатка, 35 джерел
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ є...
Пояснювальна записка
Ця гра може зайняти цілий урок. Пропонуємо використати гру при вивченні п’єси Г.Ібсена „Ляльковий дім”
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ...
Пояснювальна записка Мета вивчення навчальної дисципліни
Навчальна програма складена згідно освітньо-професійної програми ГСВО напряму 030402 «Правознавство»
Пояснювальна записка
Навчальна дисципліна «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх...
Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка