Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка6/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Зміст професійної діяльності ЗКВР подано в таблиці 4.1.

Зміст професійної діяльності заступника командира підрозділу з гуманітарних питань


ФОРМУЛА ПРОФЕСІЇ: Лтсх-Пгв-Ф-Мнвп

предмет професійної діяльності

головний: людина (Л); допоміжні: знакові системи (С); техніка (Т); художні образи (Х).

цілі професійної діяльності

головна: перетворююча (П) – організація і проведення морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділу; допоміжні: гностична (Г), винахідницька (В), власного розвитку.

засоби професійної діяльності

головний: функціональний (Ф) – мовлення, міміка, зір, слух тощо; допоміжні: теоретичні (знання, способи мислення), переносні або стаціонарні ТЗВ.

умови професійної діяльності

головна: підвищена моральна відповідальність (М); супутні: екстремальні умови, робота на відкритому повітрі й в умовах побутового мікроклімату.

особливості професійної діяльності

поліфункціональний характер діяльності, постійний контакт із різними категоріями особового складу, завершений результат професійної діяльності, явно виражена але на сьогодні не визнана корисність.

НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • МПЗ бойової і мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової служби, бойової підготовки;

 • МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень;

 • інформаційно-пропагандистське забезпечення;

 • культурно-виховна і просвітницька робота;

 • військово-соціальна робота;

 • забезпечення військової частини ТЗВ, поліграфічним обладнанням і продукцією, іншим культпросвітмайном;

професійний добір, підготовка та виховання кадрів;

ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗКВР

Згідно зазначених вище напрямів в межах посадових обов’язків, що визначені Військовими статутами

4..2. Функції заступника командира підрозділу з гуманітарних питань: зміст і напрями реалізації

Як уже визначалось діяльність заступника командира підрозділу з гуманітарних питань носить поліфункціональний характер. Всі функції між собою тісно пов’язані, окремі компоненти однієї належать одночасно і іншим. Відокремлення їх одна від одної необхідна для аналізу їх специфіки і особливостей.

Головною функцією, яка покладається на заступника командира підрозділу з гуманітарних питань, що визначається його професійним призначенням є – виховна.

Вона полягає в здійсненні цілеспрямованого і організованого впливу на розум, почуття, волю, поведінку особового складу з метою формування у нього наукового світогляду, особистісних рис громадянина України на основі відродження традицій національної свідомості і самосвідомості, військового (військово-професійного), морального, правового, фізичного, екологічного розвитку; досягнення високого морально-психічного стану особового складу, згуртованості військових підрозділів та їх готовності успішно вирішувати різноманітні завдання військової служби як в мирний час, так і особливий період.

Кінцевим результатом виконання цієї функції заступником командира підрозділу з гуманітарних питань повинно стати формування всебічно і гармонійно розвинених особистостей особового складу.

Цю функцію він здійснює шляхом реалізації наступних дій:

виділення конкретних рис і властивостей особового складу, які передбачається формувати;

вивчення, діагностика розвитку цих особистостей у цілому та окремих рис і якостей;

проектування особистості військовослужбовця, військових колективів на основі зразка-ідеалу;

проектування заходів виховного процесу і практичне їх здійснення;

організація засвоєння особовим складом соціального і військово-професійного досвіду, спеціальних військово-професійних рис і якостей, навичок і звичок, поведінки;

організація досвіду поведінки та діяльності особового складу відповідно до ідеалу;

спонукання військовослужбовців до самовдосконалення своєї особистості та формування його мотивації;

контроль, оцінка і корегування ходу і результатів виховних заходів та всього виховного процесу.

На заступника командира підрозділу з гуманітарних питань покладається завдання загальнодержавної програми виховання, але умови військової діяльності визначають певні особливості виконання ним виховної функції. До цих особливостей можна віднести:

- всебічний розвиток особистості сполучається з формуванням у неї військово-професійних навичок;

- виховання офіцерського складу спрямовано на формування якостей офіцерів-організаторів, бойових керівників підрозділів, глибоко розуміючих природу ведення всіх видів бойових дій, здатного не розгубитися в мінливій обстановці, творчо управляти підлеглими, наполегливо й рішуче добиватися визначеної мети, виконання наказів;

- процес виховання здійснюється в обстановці військового режиму, суворого статутного порядку, який розглядається як одна з умов і діючий засіб виховання;

- процес в значній мірі протікає в екстремальних умовах в ході тактичних навчань, несення бойового чергування, виконання навчально-бойових завдань, які максимально наближені до бойової обстановки.

Для ефективного виконання своєї виховної функції заступник командира підрозділу з гуманітарних питань повинен вміло використовувати арсенал методів та форм формування свідомості воїна.

Цей арсенал можна розділити на три групи:

 • методи і форми безпосереднього виховного впливу;

 • методи і форми опосередкованого виховного впливу;

 • методи і форми самовиховання.

Будь-яка група методів і форм повинна відповідати таким вимогам:

 1. Чітка постановка цілей виховання.

 2. Глибоке і повне розкриття суті того чи іншого поняття, логічна послідовна аргументація основних положень, обґрунтування значення в житті людини тих норм, про які йдеться мова.

 3. Зміст та форма переконань мають відповідати віковим та індивідуальним особливостям, рівню розвитку особистості, ураховувати психічний стан людини, що в даний момент хвилює, що незрозуміло, що здається особливо важливим.

 4. Забезпечення зв'язку основних аргументів з життєвою практикою особистим досвідом особового складу.

 5. Відверта впевненість вихователя в те, в чому переконує військовослужбовця.

 6. Використання способів оволодіння інформацією, яка збуджує до активності, ситуації вибору, дискусії, які вимагають аналізу відповідей, суджень, оцінок.

Вибір методів і форм виховання залежить від:

 • ідеалів виховання військовослужбовців та громадян нашої держави;

 • загальних і військово-професійних цілей виховання, навчання, розвитку, психологічної підготовки та самовдосконалення військовослужбовців;

 • провідних настанов сучасних технологій виховання, які мають враховувати загальнолюдські, національні та військово-професійні особливості виховання військовослужбовців;

 • морально-психологічної насиченості сучасної збройної боротьби;

 • особливостей, змісту, методів і форм підготовки військовослужбовців конкретних видів і родів військ та формування в них сукупності певних загальнолюдських і військово-професійних якостей;

 • врахування конкретного призначення як кожного окремого військового підрозділу та кожного військового спеціаліста в ньому;

 • особливостей змісту часткових напрямів виховання військовослужбовців і відповідних методик виховання;

 • мети, завдань, змісту матеріалу та виховного задуму конкретного заняття, заходу;

 • рівня моральної, розумової та фізичної підготовленості об’єктів виховання;

 • наявності сучасної навчально-виховної бази, об‘єктів культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи;

 • педагогічної майстерності керівного складу та активу підрозділу;

 • методичного задуму конкретного виховного заходу та ін.

З виховною функцією тісно пов'язана, випливає з неї, допомагає у вирішенні її завдань педагогічна функція, а якщо точніше дидактична. ЇЇ суть полягає в організації, плануванні та проведенні заходів щодо оволодіння військовослужбовцями системою знань, навичок і вмінь, необхідних для виконання підрозділом поставлених перед ним завдань. Ця функція реалізується в процесі проведення занять з бойової та гуманітарної підготовки.

Психологічна функція полягає в здатності ефективно впливати на соціально-психологічні відносини та мікроклімат у військових колективах, формування групової згуртованості військовослужбовців, підтримку високої мотивації сумлінної служби, особистої зацікавленості у формуванні відносин взаємної відповідальності, високої військової дисципліни, нерепресивного спілкування.

Реалізується дана функція через:

- вивчення, оцінку і прогнозування соціально-психологічних процесів у військових колективах, профілактику в них негативних проявів, зняття психологічних навантажень, оцінка соціальних умов служби, побуту та їх впливу на стан військової дисципліни, проведення відповідних заходів щодо її поліпшення;

- забезпечення соціально-психологічної адаптації особового складу та соціально-психологічного супроводу його військово-професійної діяльності;

- проведення професійного добору, атестування, розстановки і обліку особового складу;

- формування та розвиток у особового складу емоційно-вольової стійкості, здатності протистояти психотравмуючим факторам, непохитної волі, рішучості та наполегливості в досягненні мети навчально-бойового завдання;

- підтримка високої активності військовослужбовців, запобігання негативних індивідуальних та групових психічних явищ;

- поновлення (при необхідності) психологічної стійкості особового складу.

Основними видами діяльності заступника командира з гуманітарних питань щодо реалізації психологічної функції є: навчання особового складу прийомам саморегуляції, психологічної корекції, вольової мобілізації; проведення тренінгів, аутотренінгів, психологічного розвантаження; активний відпочинок, фізичні вправи; інструктування; обмін досвідом та інші.

Управлінська функція полягає в цілеспрямованому впливі на діяльність підрозділу з метою її вдосконалення, розвитку та підвищення ефективності впливу на свідомість, почуття та поведінку військовослужбовців на основі пізнання суспільного розвитку, воєнної справи, військово-педагогічної теорії і практики.

Основні напрями реалізації даної функції:

- керівництво розробкою перспективних і поточних планів соціального та гуманітарного забезпечення, заходів морально-психологічної та гуманітарної підготовки, контроль їх виконання;

- керівництво діяльністю педагогічного колективу (офіцери, сержанти, актив підрозділу);

- оперативне корегування змісту заходів морально-психологічного забезпечення відповідно до особливостей обстановки та завдань, які вирішує особовий склад;

- перевірка стану морально-психологічного забезпечення;

- координація діяльності з державними інститутами, громадськими об'єднаннями, що діють відповідно до чинного законодавства України, творчими спілками, релігійними та іншими організаціями, засобами масової інформації з питань військово-патріотичного виховання військовослужбовців і підготовки молоді до служби у Збройних Силах, підняття престижу військової служби.

З управлінською функцією тісно пов'язана організаторська функція. Вона полягає в:

 • організації і проведенні морально-психологічного забезпечення повсякденної життєдіяльності підрозділів, бойової, мобілізаційної готовності, бойової оперативної підготовки, бойового чергування, польових виходів, бойової служби; морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень;

 • організації інформаційно-пропагандистського забезпечення культурно-виховної та просвітницької роботи:

 • організації проведення професійної підготовки офіцерів, прапорщиків, навчання всіх категорій командирів і начальників формам і методам морально-психологічного забезпечення;

 • організації морально-психологічного забезпечення операцій (бойових дій) в умовах виникнення війни (збройного конфлікту), проведення заходів інформаційно-психологічної протидії, взаємодія з питань її ведення з державними установами, відповідними органами військового управління;

 • організації заходів щодо соціально-професійної адаптації військовослужбовців до умов військової служби на етапі підготовки до неї, під час служби та після звільнення в запас;

 • організації розробки методик і програм з морально-психологічної підготовки військовослужбовців.

Структура організаційної діяльності заступника командира з гуманітарних питань включає:

1. Планування його особистісних організаційних акцій у сфері морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділу.

2. Планування діяльності підлеглих йому людей та організацій.

3. Доведення та роз'яснення завдань, що стоять перед підрозділом.

4. Мобілізацію військовослужбовців на успішне виконання поставлених завдань.

5. Контроль і стимулювання праці підлеглих.

6. Розбір та оцінка зробленого.

Зміст організаційної функції заступника командира з гуманітарних питань характеризується:

- усвідомленням цілей майбутньої роботи самим організатором і обмірковуванням заходів, які спрямовані на формування у підлеглих розуміння цілей і завдань;

- надання безпосередньої допомоги в плануванні діяльності підлеглим;

- формуванням цільових уявлень і установок у підлеглих про способи поведінки і дій в процесі виконання завдань;

- підтримкою позитивних психологічних станів, які впливають на вчинки та поведінку військовослужбовців.

Результатом організаторської діяльності заступника командира підрозділу з гуманітарних питань є ефективне функціонування системи морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділу, яке спрямоване на всебічний розвиток воїнів, їх морально-психологічних та воєнно-професійних якостей, досягнення високого рівня морально-психологічного стану особового складу.

Це досягається через реалізацію наступних методів організаторської діяльності:

1. Регламентація – закріплення функцій або робіт за визначеними виконавцями.

2. Нормування – визначення нормативів виконання робіт меж діяльності.

3. Інструктування – ознайомлення з умовами виконання робіт, роз'яснення.

Успішність організаторської діяльності заступника командира підрозділу з гуманітарних питань визначається наявністю в нього необхідних для цього організаторських якостей та вмінь, основними з яких є: комунікативність; діловитість; розпорядність; колегіальність; компетентність.

Проектувальна функція, полягає в своєчасному науково-обґрунтованому, конкретному, цілеспрямованому та реальному створенні проектів морально-психологічного забезпечення в підрозділі (у вигляді планів, концепцій, систем робіт керівного складу тощо), спрямованому на морально-психологічне забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, бойової та мобілізаційної підготовки зміцнення військової дисципліни з урахуванням специфіки завдань, які покладені на підрозділ.

Так як мова йде про проектування системи забезпечення діяльності особового складу, то доречно казати про психолого-педагогічне проектування. Під ним розуміється попереднє цілеспрямоване творче визначення і конструювання діяльності суб’єктів морально-психологічного забезпечення в їх взаємодії та програма її подальшої реалізації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка