Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова


НазваБаранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник // За загальною редакцією В. В. Ягупова
Сторінка7/25
Дата06.04.2013
Розмір3.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Метою процесу психолого-педагогічного проектування є створення системи параметрів стану об’єкта, на якого спрямований вплив, даних у динаміці, з урахуванням факторів, що регулюють та визначають цей стан, а також засобів регулювання.

Проектування морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділу є етапом, який передує безпосередній практичній діяльності заступника командира підрозділу з гуманітарних питань, спрямовує її на реалізацію цілей і завдань. Воно виступає саме тим засобом, за допомогою якого стає можливим усвідомлене визначення основних орієнтирів морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділу, яке організується за певних умов та на деякий період, дає змогу систематизувати введення адекватних ситуації впливів та визначити своєчасність їх корекції.

Зміст психолого-педагогічного проектування полягає у визначенні сукупності засобів, що дозволяють розв’язати наявні завдання та проблеми у справі організації морально-психологічного забезпечення досягти поставлених цілей.

Ці засоби фіксуються у двох формах: 1) як система параметрів проектованого об’єкта та їх кількісних показників; 2) як сукупність конкретних дій, що забезпечують реалізацію запроектованих показників та якісних характеристик.

Результатом проектування морально-психологічного забезпечення є його проект, основними формами якого можуть бути, концепція, система, план роботи посадових осіб, тощо. На рівні підрозділу основними формами проектування є план, система роботи посадових осіб.

Створення проекту морально-психологічного забезпечення передбачає виконання таких операцій: діагностична постановка завдань; прогнозування результатів впливу, моделювання і науково-теоретичне обґрунтування суб`єкт-суб`єктних відносин учасників морально-психологічного забезпечення; структурування змісту їх діяльності, конструювання форм і методів взаємодії; визначення засобів контролю і оцінки.

Методична функція, спрямована на підвищення методичної майстерності офіцерського та сержантського складу, активу підрозділу, вдосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу, вдосконалення методики, підвищення ефективності та якості проведення занять з гуманітарної підготовки, розробці та забезпеченні військових педагогів методичними матеріалами з питань організації і проведення заходів морально-психологічного забезпечення.

Напрямами реалізації даної функції є:

- планування та методичне забезпечення морально-психологічної підготовки особового складу для успішної професійної діяльності в екстремальних умовах;

- організація теоретичної і методичної підготовки керівників груп гуманітарної підготовки усіх рівнів;

- організація і проведення роботи щодо підвищення психолого-педагогічної компетенції всіх категорій офіцерів і прапорщиків;

- навчання командного складу, активу формам і методам морально-психологічного забезпечення бойової і мобілізаційної готовності, бойового чергування, занять з бойової підготовки військ, під час проведення стрільб (пусків ракет), водіння машин, навчань, тренувань, польових виходів, морських походів, польотів, технічної та спеціальної підготовки);

- розробка методик і участь у проведенні професійного добору та комплектування військових підрозділів;

- розробка та забезпечення методичними матеріалами з питань організації і проведення гуманітарних питань та морально-психологічного забезпечення життєдіяльності;

Військово-професійна функція полягає в підвищенні професійних знань та методичних навичок, безумовному виконанні вимог керівних документів стосовно морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів, теоретичній підготовці в галузі військової психології, педагогіки, соціології, політології, історії України та її Збройних Сил, вмінні застосовувати їх в практичній діяльності для підняття рівня бойової, мобілізаційної та гуманітарної підготовки, стану військової дисципліни та профілактики правопорушень.

Реалізується військово-професійна функція через:

 • вивчення та аналіз соціально-політичної та економічної обстановки в районах дислокації підрозділу, прогнозування їх можливого впливу на вирішення завдань особливого періоду, опрацювання рекомендацій для командирів (начальників), активу з цих питань;

 • науковий аналіз та впровадження в практику передового досвіду морально-психологічного забезпечення дій підрозділів і частин збройних сил інших держав в локальних війнах і збройних конфліктах, а також миротворчих дій підрозділів Збройних Сил;

 • вивчення, аналіз, оцінка і прогнозування морально-психологічного стану та військової дисципліни в частинах і підрозділах, надання методичної допомоги з питань вдосконалення системи, стилю, форм і методів роботи з підлеглими;

 • вивчення та корегування соціально-психологічного клімату у військових підрозділах, їх згуртування, утвердження пріоритетності високоморальних, гуманних норм у взаєминах військовослужбовців, культури поведінки;

 • вивчення, оцінка і прогнозування соціально-психологічних процесів у військових та трудових колективах, профілактика негативних проявів у них, заняття психологічних навантажень, оцінка соціальних умов служби, побуту та їх впливу на стан військової дисципліни, проведення відповідних заходів щодо її поліпшення;

 • проведення військово-соціологічних і соціально-психологічних досліджень з актуальних проблем зміцнення військової дисципліни та інше.

Інформаційно-пропагандистська функція полягає в здійсненні заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави через систему інформації, військово-патріотичного виховання особового складу з метою підвищення рівня обізнаності особового складу з питань державотворення, зовнішньої та внутрішньої політики, вирішення проблем військового будівництва, формування у військовослужбовців громадської свідомості та відповідальності.
Напрямки реалізації функції:

 • впровадження інформаційної політики держави у ЗС України, розвиток інформаційного простору, підвищення ролі військових засобів масової інформації у вихованні військовослужбовців;

 • організація військово-технічної пропаганди, виховання у особового складу дбайливого ставлення до навчально-матеріальної бази, бойової техніки і озброєння, пропаганда військово-технічних знань;

 • формування у військовослужбовців морально-психологічної стійкості до можливого негативного інформаційно-психологічного впливу противника під час виконання бойових завдань;

 • роз'яснення особовому складу сутності, значення військової дисципліни і правопорядку, вимог Конституції України, чинного законодавства, загальновійськових статутів, наказів командирів (начальників) щодо її зміцнення, підтримання в частинах і підрозділах здорового морально-психологічного клімату;

 • роз'яснення військовослужбовцям особливостей виконання навчально-бойових та інших завдань, заходів безпеки з метою запобігання випадкам травмування, збереження їх здоров'я та життя;

 • пропаганда ідейно-теоретичних та правових основ Української державності, історичної закономірності утворення незалежної Української держави, роз'яснення економічної політики держави.

Компонентами інформаційно-пропагандистської роботи є:

 1. інформування військовослужбовців з актуальних питань життя держави і армії;

 1. гуманітарна підготовка;

 1. використання потенціалу ЗМІ;

 2. використання засобів наочної інформації.

Культурно-просвітницька функція – полягає у впровадженні комплексу культурно-просвітницьких заходів у виховання особового складу, формуванні у нього високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям українського народу, задоволення естетичних потреб.

Соціально-правова функція, спрямована на соціальний захист військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, проведення соціально-правової роботи в межах якої здійснюється надання соціальних, психологічних і правових консультацій та допомоги, своєчасний розгляд звернень військовослужбовців, працівників Збройних Сил та членів їх сімей, здійснення прийому з особистих питань, вживання заходів щодо усунення причин, які викликають скарги, участь у розв'язанні спірних питань у межах компетентності.

Отже, функціями заступника командира підрозділу з гуманітарних питань є виховна, дидактична, психологічна, управлінська, організаційна, методична, проектувальна, соціально-правова, інформаційно-пропагандистська, культурно-просвітницька. Всі вони мають свої особливості реалізації, але в цілому спрямовані на досягнення достатнього рівня морально-психологічного стану особового складу для виконань завдань за призначенням та створення умов для його самовдосконалення у військово-професійній і соціальній діяльності.
Розділ 5. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПІДРОЗДІЛІ

Визначне місце в повсякденній діяльності підрозділів ЗС України займає навчально-бойова діяльність. Це система заходів, спрямованих на оволодіння військовослужбовцями військово-професійними знаннями, навичками та вміннями, формування їх морально-психологічних та бойових якостей, необхідних для забезпечення високої бойової готовності до надійного виконання підрозділом завдань за призначенням.

Успішне проведення таких заходів залежить від багатьох факторів, але, перш за все, від всебічного забезпечення, одним із видів якого є морально-психологічне. Воно охоплює увесь процес навчання та виховання військовослужбовців і здійснюється в процесі занять з бойової підготовки, повсякденної життєдіяльності підрозділів з урахуванням особливостей завдань, які ними вирішуються.

За досвідом підготовки військ (сил) заходи морально-психологічного забезпечення навчально-бойової діяльності особового складу суттєво підвищують ефективність його дій за призначенням, попереджує розвиток негативних психічних станів, що утворюються внаслідок впливу її психогенних факторів.

Організація і проведення заходів морально-психологічного забезпечення навчально-бойової діяльності залежить від особливостей змісту бойової підготовки особового складу різних видів і родів ЗС України. Врахування цих особливостей суттєво впливає на ефективність і дієвість роботи командного складу підрозділу щодо формування в особового складу високих морально-психічних якостей та готовності до ефективного виконання своїх службових обов'язків у мирний час та особливий період.

Особливість змісту бойової підготовки Сухопутних військ визначається їх призначенням вести бойові дії переважно на суші. Цей найчисленніший, різноманітний за озброєнням і способами ведення бойових дій вид ЗС України спроможний самостійно та у взаємодії з іншими видами військ вести наступ на противника з метою його розгрому й оволодіння територією, наносити вогневі удари на велику глибину, відбити вторгнення противника, стійко утримувати території, на яких вони виконують свої бойові завдання. У своєму складі вони мають різні роди військ (мотострілецькі, танкові, артилерійські, ракетні війська тощо), спеціальні війська і служби (розвідка, війська зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ), інженерні війська тощо), що також накладає свої особливості на планування і проведення заходів морально-психологічного забезпечення.

Головним видом бойової підготовки сухопутних військ є тактична підготовка, а основними – вогнева, технічна, спеціальна, стройова та фізична. Усі вони висувають високі вимоги до духовних, психічних і фізичних якостей особового складу і передбачають всебічно організоване та змістовне МПЗ.

Водночас, кожний з основних видів бойової підготовки за умов її оптимальної організації має величезні можливості щодо формування у військовослужбовців високих морально-бойових і фізичних якостей, психічної стійкості, навичок і вмінь стійко переносити труднощі навчально-бойової діяльності, сміливо і рішуче діяти в навчальному бою. Реалізація цих можливостей – головне завдання заступника командира з гуманітарних питань.

Отже, заходи морально-психологічного забезпечення бойової підготовки повинні бути спрямовані на морально-психологічну підготовку особового складу, формування та розвиток у військовослужбовців настанов, професійно необхідних якостей, досвіду застосування бойової техніки, способів ведення бойових дій, захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу противника з метою формування достатнього морально-психологічного стану підрозділу до виконання завдань за призначенням.

5.1. Організація морально-психологічного забезпечення тактичної підготовки підрозділу

Основою польової виучки військ, бойового загартовування, підготовки військовослужбовців і військових підрозділів до вмілих і злагоджених дій у сучасному бою є тактична підготовка, яка являє собою навчання особового складу підрозділів до ведення бойових (спеціальних) дій.

Зміст заходів морально-психологічного забезпечення тактичної підготовки, насамперед залежить від її змісту.

Тактична підготовка включає: вивчення теорії бою, організації, озброєння, бойових можливостей, прийомів і способів дій у бою власних військ і військ імовірного противника; удосконалення навичок і вмінь командирів в організації забезпечення бойових дій; опрацювання питань бойової готовності та виконання бойових завдань; навчання особового складу індивідуальному та груповому застосуванню зброї, бойової техніки в бойовій обстановці; залагодження підрозділів тощо.

Саме під час тактичної підготовки, на ротних, батальйонних, полкових і дивізійних тактичних навчаннях виконуються завдання зі всебічної бойової підготовки воїнів, підрозділів та військових частин. Під час цієї підготовки в умовах, наближених до бойових, воїни на практиці пізнають основні властивості та суттєві особливості сучасного бою, усвідомлюють його вимоги до власних морально-бойових, психічних і фізичних якостей, опановують основи ефективного застосування бойової зброї та техніки в різноманітних навчально-бойових ситуаціях.

В процесі тактичної підготовки особового складу проводяться тактичні, тактико-спеціальні заняття і тактичні навчання. Однією із цілей цих занять повинно бути визначено формування основних морально-бойових якостей військовослужбовців, наприклад, витривалості, сміливості, ініціативності, рішучості, спритності, стресостійкості, здатності переносити труднощі похідно-бойового життя тощо.

Найбільш складним видом тактичної підготовки є тактичні навчання, на яких закріплюються та вдосконалюються, крім зазначених індивідуальних якостей особового складу, соціально-психологічні якості військових підрозділів, необхідних для сучасного бою. Командир його заступники (в тому числі і з гуманітарних питань) набувають досвіду організації та проведення морально-психологічного забезпечення в складній і напруженій обстановці сучасного бою.

Особливість тактичної підготовки полягає в тому, що під час її проведення вимагається від військовослужбовця і військового підрозділу застосовувати в комплексі всі військово-професійні знання, навички та вміння, виявляти високі морально-психічні якості, яких було набуто в процесі вивчення інших предметів бойової підготовки, загальновійськових дисциплін, гуманітарної підготовки.

Успішне виконання завдань тактичної підготовки (в тому числі і морально-психологічного забезпечення) досягаються тоді, коли на її заняттях (навчаннях) створюється обстановка, максимально наближена до бойової, коли ситуація, в якій діють воїни, викликає у них високу фізичну й психічну напруженість, потребує активного мислення, високого бойового вишколу, ініціативи, сміливості й мужності. З цією метою в навчально-бойове навчання слід вносити стрес-фактори сучасної збройної боротьби. Це – елементи раптовості, небезпеки та ризику, обмеження часу, необхідного для виконання бойових завдань, ускладнення самих навчально-бойових завдань, елементи інформаційно-психологічного впливу імовірного противника. Для цього вміло можна застосовувати в навчаннях імітаційні засоби макетів, створювати різноманітні перешкоди, звукові, світлові та інші ефекти.

Значно розвивають психологічну готовність воїна до реального бою навчання, які проводяться на різко пересіченій місцевості, з бойовими стрільбами, киданням бойових ручних гранат, наступом через зони загороджень і руйнувань, обкаткою особового складу танками, польотами літаків і вертольотів, імітацією бомбових і ракетних ударів по об'єктах, розташованих поблизу своїх військ, висадкою тактичних повітряних десантів.

З цією метою рекомендуються створити спеціальні смуги психологічної підготовки, які обладнуються на основі смуги перешкод зі створенням елементів бойової обстановки (у населеному пункті, у смузі оборони противника, на марші). На змодельовану обстановку накладаються звукові, світлові та інші стрес-фактори сучасного бою, для чого застосовуються горючі суміші, димові шашки, вибухові пакети, сигнальні (освітлювальні) ракети, звукозапис стрілянини. Для більш успішного проведення занять в окремих військових частинах навчальні смуги, дільниці, поля об'єднуються в навчальне містечко психологічної підготовки, до складу якого входять смуга початкового навчання способам боротьби з танками, смуга одиночного комплексного навчання, навчальне поле з психологічної підготовки в складі підрозділу, смуга психологічної підготовки військових спеціалістів (розвідників, саперів, зв'язківців, танкістів та ін.).

Організація морально-психологічного забезпечення тактичної підготовки як і діяльності підрозділу в цілому, покладається на заступника командира підрозділу з гуманітарних питань. Проаналізуємо зміст його діяльності в процесі підготовки і проведення тактичних навчань як комплексного виду тактичної підготовки, її завершального етапу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
Кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією...
Кудінов С. О. гл. 41; Легких К. В. гл. 32; Лобойко Л. М. гл. 7, 8, 37,38; Міщенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка