В. М. Синьов дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор


НазваВ. М. Синьов дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Сторінка1/30
Дата17.06.2013
Розмір4.19 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
376.1(075.8) 74.35я73 164

Рекомендовано до друку ухва тою вченої ради Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Опенка, протокол № 5 від 6 05 2010 р

Рецензенти:

В. М. Синьов — дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,

І. В. Дмітрієва — доктор педагогічних наук, доцент, А. І. Шинкарюк - доктор психологічних наук, професор

Миронова СП.

Основи корекційної педагогіки навчальний посібник С П Миронова, О В Гаврилов, М П Матвеева , за заг ред С П Миронової — Кам'янець-Подільський Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Опенка, 2010 - 264 с

ISBN 978 663-063-5

У навчальному посібнику подано загальні знання про корекщину педагогіку як науку, дітей із порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти, загальну характеристику сучасної сис­теми освггньо-корекщйних послуг, зміст і процедуру відбору дітей у спеціальні заклади, методичні рекомендації щодо індивідуального на­вчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливос­тей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкіл

Навчальний посібник може бути використаний як студентами при вивченні основ корекційної педагогіки, так і вчителями психоло­гами v процесі психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх закладів

Матеріал посібника орієнтує психолого-педагопчний персо­нал загальноосвітніх закіадш на тісну співпрацю з фахівцями-дефектологами

УДК 376 1(075 8) ББК 74 35я73

978-663-063-5

© С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвеева, 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 6

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ
КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 9

Модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОПЇ 13

Теча 1 1 ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО

РОЗВИТКУ ЯК СУБ'ЄКТ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ 13

 1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку 14

 2. Причини порушень психофізичного розвитку 19

 3. Особливості процесу аномального розвитку 21

Тема 1 2 КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА 23

 1. Предмет, завдання та понятшно-категоріальний апарат
  корекщйноі педагогіки 24

 2. Галузі корекцшноі педагогіки 27

 3. Перспективи розвитку корекцшноі педагогіки в Україні 29

Тема 1 З ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
ОСВІТНЬО-КОРЕКЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗО

 1. Диференціація системи закладів для дітей, що потребують
  корекції психофізичного розвитку 31

 2. Можливості інтегрованої та інклюзивної освіти дітей,

що потребують корекції психофізичного розвитку 34

 1. Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного
  розвитку як форма організації корекцшно-педагопчного процесу 40

 2. Корекщйна спрямованість як основний принцип організації
  навчання дітей з вадами психофізичного розвитку 50

Тема 1 4 ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 53

 1. Принципи відбору дітей у спеціальні заклади 54

 2. Організація роботи психолого медико-педагогічних консультацій 55

 3. Участь педагогів загальноосвітніх закладів у розв'язанні
  проблеми відбору дітей 57

Модуль II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ
З НИМИ В УМОВАХ КОРЕКЦІЙНОЇ
ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 60

Тема 2 1 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

60

1 Психо того педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовпення

61

 1. Навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення 65

 2. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують
  логопедичної допомоги, в умовах загальноосвітніх закладів 69

Теча 2 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ
ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 72

 1. Сутність, етіологія та класифікація затримки психічного
  розвитку 73

 2. Психолого-педагопчна характеристика дітей із затримкою
  психічного розвитку 78

 3. Навчання і виховання дітей із ЗПР у школах та класах
  інтенсивної педагогічної корекції 81

 4. Корекційш прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей із
  затримкою психічного розвитку в умовах інтегрованого навчання 82

Тема 2 З ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ ТА
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ
ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ. 84

 1. Сутність, етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи 85

 2. Психолого-педагопчна характеристика дітей з порушеннями
  опорно-рухової системи 91

 3. Навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухової
  системи у спеціальних закладах 96

 4. Корекційш прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей
  з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах інтегрованого
  навчання 97

Тема 2.4 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ 99

 1. Роль слуху в розвитку людини 100

 2. Причини виникнення та класифікація порушень слухової
  функції 102

 3. Навчання і виховання дітей з порушеннями слухової функції

у спеціальних закладах 110

4 Організація допомоги учням з порушеннями слуху в умовах
загальноосвітньої школи 113

Тема 2 5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ
ЗОРОВОЇ ФУНКЦІЇ 116

 1. Порушення зору як психолого-педагопчна проблема 117

 2. Класифікація порушень зорової функції та причини їхнього
  виникнення 120

 3. Навчання і виховання дітей з порушеннями зорової функції

у спеціальних закладах 126

4 Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах
загальноосвітньої школи 127

Теча 2 b ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ
ІНТЕЛЕКТУ 130

 1. Психоіого педаїопчна характеристика дітей з порушеннями
  інтелекту 131

 1. Навчання і виховання дітей з порушеннями інтелекту

у спеціальних закладах 139

3 Індивідуальний підхід до дітей з порушеннями інтелекту

в умовах індивідуального навчання 144

Тема 2 7 ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ
З ПОРУШЕННЯМИ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ
СФЕРИ . . 145

 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями
  емоцшно-вольовоі сфери 146

 2. Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення
  емоційно вольової сфери 162

Модуль III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОПЧНА КОРЕКЦІЯ

ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ 180

 1. Поняття про девіантну поведінку 182

 2. Соціально-психологічна характеристика видів девіантноі
  поведінки 185

2 1 Характеристика делшквентної поведінки 185

2 2 Характеристика адиктивної (залежної) поведінки 190

2 3 Характеристика суїцидної поведінки 197

3 Біологічні, соціальні та психологічні детермінанти відхилень

у поведінці 201

 1. Психологічна характеристика важковиховуваності як основи
  формування девіацій 211

 2. Психолого-педагогічна корекція девіантноі поведінки школярів

у навчально-виховному процесі 219

5 1 Превенція девіантноі поведінки 220

5 2 Психолого-педагогічна інтервенція девіантноі поведінки 229

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 242

ОСНОВНА ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 242

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 245

ДОДАТКИ 249
Додаток і Типологія вад психофізичного розвитку за

Н Я Семаго, М М Семаго 249

Додаток 2 Опитувальник ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ 250

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 261

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 263

ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі корекційної освіти, пов'язані з переосмисленням ставлення до організації навчання і виховання дітей з особливостями пси­хофізичного розвитку. Влада, педагогіка, пересічні громадяни прагнуть наблизитись до розуміння труднощів, з якими зустрі­чаються ці особи; активно дискутують з приводу переваг спеці­альної чи інтегрованої освіти; намагаються створити певні умови для їхнього життя (пандуси, сурдопереклад тощо); впроваджу­ють зарубіжний досвід. Практика європейських країн, США, Канади свідчить, що діти з особливостями психофізичного роз­витку можуть одержувати освіту не лише у спеціальних, від­окремлених від загальної освіти закладах, а й у загальноосвіт­ніх школах за моделлю інтегрованої чи інклюзивної освіти, яка передбачає надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від рівня їхнього розвитку.

Запровадження сучасних моделей організації навчання, виховання і реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку потребує не лише спеціальної організації матеріаль­ного середовища, а й підготовки психолого-педагогічного пер­соналу загальноосвітніх закладів, оскільки ефективність інте­грованого та інклюзивного навчання залежить від правильного психолого-педагогічного супроводу цих дітей, який забезпечу­ють як вчителі-дефектологи, так і педагоги та психологи загаль­ноосвітніх закладів.

З часів зародження теорію навчання і виховання дітей з ва­дами психофізичного розвитку називали дефектологією. В остан­ні роки внаслідок активізації міжнародних зв'язків, гуманізації освіти все частіше використовуються терміни «корекційна пе­дагогіка», «спеціальна педагогіка», «спеціальна психологія». Розв'язання проблем корекційної педагогіки можливе на разі у тісному взаємозв'язку із загальною педагогікою та психологією. Зокрема, такими проблемами є раннє виявлення та діагностика відхилень у розвитку дітей, правильне тлумачення труднощів у навчанні, адекватна психолого-педагогічна допомога.

Наказом МОН України за Х° 691 від 02 12.2005 р «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інва-

6

Передмова

лідністю» передбачено включення у навчальні плани дисципліни «Основи корекційної педагогіки» у вищих навчальних закла­дах III-IV рівня акредитації, які готують фахівців за напрямом «Педагогічна освіта». Окрім того, навчальними планами спеціа­лізацій «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична психологія» передбачено навчальну дисципліну «Основи дефек­тології», зміст якої по суті є тотожним. На забезпечення цих дисциплін і спрямовано цей навчальний посібник. Його метою с ознайомлення майбутніх педагогів і психологів із корекційною педагогікою як наукою; дітьми із порушеннями психофізичного розвитку як суб'єктом корекційної освіти; загальною характе­ристикою сучасної системи освітньо-корекційних послуг; із зміс­том і процедурою відбору дітей у спеціальні заклади, прийомами психолого-педагогічної допомоги дітям, що потребують корекції психофізичного розвитку.

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі дис­ципліни «Основи корекційної педагогіки», укладеній доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом НАПН України В. М. Синьовим (Київ, 2006 p.).

У навчальному посібнику розкрито питання корекційної освіти дітей з різними порушеннями у психофізичному розви­тку, психолого-педагогічної допомоги дітям з вадами емоційно-вольової сфери. Окремий розділ присвячено психолого-педа-гогічній корекції відхилень у поведінці дітей.

У посібнику подано розроблені авторами методичні реко­мендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форми організації корекційно-педа-гогічного процесу та особливостей індивідуального підходу до дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегро­ваної та інклюзивної освіти. До кожної теми подаються запитан­ня для контролю знань студентів.

Методологічною основою посібника стали наукові дослі­дження багатьох відомих вчених, зокрема, таких як: В. І. Бон­дар Л. С Виготський, С. Д. Забрамна, І. Г. Єременко, Н. М. Назарова, М. С. Певзнер, Б. П. Пузанов, В. М. Синьов, Н. М. Стадненко, Л. М. Шипіцина та ін. Навчальний посібник є результатом опрацювання великої кількості літературних дже­рел, наведених у списку використаної та рекомендованої літера­тури, та власного досвіду авторів. Сподіваємось, що саме таке поєднання теоретичного та практичного матеріалу сприятиме не лише засвоєнню теоретичних основ корекційної педагогіки, а й формуванню певних практичних вмінь.

Навчальний посібник може бугп використаний не лише гг\ дентамп при вивченні основ корекційноі педагогіки, а іі вчителя­ми, психологами у процесі психолого-педагопчного сунроводч дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах загальноосвіт­ніх закладів.

Наголосимо, що матеріал цього посібника забезпечує лише основами корекційноі педагогіки, орієнтує исихолого-педаго гічний персонал загальноосвітніх закладів на тісну співпрацю з фахівцями-дефектологами.

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів, ко­жен з яких є досвідченим викладачем ВНЗ та практичним до­слідником у певній галузі корекційноі педагогіки та спеціальної психології.

Автори: С. П. Миронова: передмова; модуль І; 2.1, 2 3 3; 2.4.4, 2.5.4, 2.6; О. В. Гаврилов- 2.2; 2.3; 2 4; 2.5 1, 2.5 2, 2 5 3; М. П. Матвеева: 2.7; модуль III.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ»

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Роль і значення навчальної дисципліни у підготовці фа­хівців. Курс «Основи корекційної педагогіки» є однією з науко­вих дисциплін, які впливають на компетентність майбутнього педагога і психолога. Він має сформувати адекватне ставлення майбутніх спеціалістів до осіб з вадами психофізичного розви­тку; забезпечити їхню готовність професійно здійснювати пра­вильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, з метою їх інтеграції в су­часну систему соціальних стосунків. Зміст та структура курсу базуються на анатомо-фізіологічних дисциплінах, загальній та віковій психології, реалізують зв'язки з дисциплінами загально­го педагогічного циклу.

Мета курсу - ознайомити студентів із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недолі­ки психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономір­ностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вада­ми, комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплек­туванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного на­вчання і виховання кожної із категорій дітей.

Основні завдання дисципліни:

 • сформувати позитивне професійне та загальнолюдське став­
  лення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність
  фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно
  виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-
  педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психо­
  фізичного розвитку;

 • висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу на­
  вчання, виховання та корекції порушень дітей з психофізич­
  ними вадами в Україні;

Навчальна програма дисципліни «Основи корекцшноі педагогіки '<

 • сформувати у студентів навички та вміння творчо застосову­
  вати професійні знання на практиці;

 • організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення
  та розширення наукових знань з дисципліни за підручника­
  ми, навчальними і методичними посібниками, періодичними
  виданнями з фаху, іншими літературними джерелами.

Результати навчання

Студенти мають знати:

 • загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання ко-
  рекційної педагогіки і спеціальної психології; види порушень
  психофізичного розвитку та їх причини; комплексна диферен­
  ціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку;
  освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку
  та їх комплектування

 • психолого-педагогічна характеристику дітей з різними пору­
  шеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з
  ними в умовах корекційної та інклюзивної освіти;

 • зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей з вада­
  ми психофізичного розвитку.

Студенти мають вміти:

 • здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі
  у навчанні, та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі
  спричиняють;

 • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійсню­
  вати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що
  потребують корекції психофізичного розвитку;

 • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до
  учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрова­
  ної та інклюзивної освіти;

 • формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної
  взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізич­
  ного розвитку;

 • проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної
  інформації про осіб з порушеннями психофізичного роз­
  витку.

Методи викладання дисципліни. Вивчення курсу грунту­ється па засадах особистісно-орієнтованого навчання, побудові суб'ект-суб'єктних стосунків із студентами. Використовуються: традиційна та активна лекція, пояснення, бесіда, дискусії, мо-

10

Навчальна програма дисципліни «Основи корекційноі педагогіки»

делювання, ділові ігри, розв'язання педагогічних ситуацій, про­грамовані та практичні завдання, проведення занять у спеціаль­них закладах, перегляд відеозаписів.

Методи оцінювання: поточне усне та письмове опитуван­ня, тестування; написання рефератів, індивідуальні практичні завдання; підсумковий тестовий контроль.

Форми підсумкового контролю: залік, екзамен.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Уроку
НАПН України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук; Лисиченко Л. А., доктор філологічних наук, професор кафедри української...
Н. Г. Ничкало дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор...
Н. Г. Ничкало – дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами,...
НАПН України; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Л. М. Кудояр, кандидат психологічних наук
...
СКЛАД викладачів відбірково-тренувальних зборів до Міжнародних учнівських...
Національної академії педагогічних наук, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор
ПРАВОВА ДЕРЖАВА в контексті новітнього українського досвіду КИЇВ...
В. В. КОПЄЙЧИКОВ, доктор юридичних наук, професор М. І. КОЗЮБРА, доктор юридичних наук професор О. В. ЗАЙЧУК, доктор юридичних наук...
Місце роботи, навчання, контакти
...
Темур'янц Наталія Арменаковна
Дійсний член Європейського та Американського біоелектромагнітного товариств, Міжнародного товариства біометеорологія, член Українського...
Особливості проведення навчальних дискусій
Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор, директор науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної...
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка