Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»


НазваМетодичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»
Сторінка4/6
Дата15.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

педагогічного досвіду

Педагогічний досвід – сукупність знань, умінь і навичок, здобутих викладачем, майстром виробничого навчання у процесі навчально-виховної роботи.

Досвід є основою педагогічної майстерності фахівця і джерелом розвитку педагогічної науки.

Передовий педагогічний досвід – це творче, активне засвоєння і реалізація викладачем, майстром виробничого навчання на практиці засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особистості викладача.

Передовий педагогічний досвід характеризується такими показниками: новизна в діяльності педагога; висока результативність і ефективність; відповідність сучасним досягненням педагогіки і методики; стабільність; можливість творчого застосування досвіду іншими педагогами; оптимальність досвіду в цілісному педагогічному процесі.

Вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду є важливою передумовою вдосконалення змісту та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Основні напрями та етапи вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

 1. Основні напрями: вивчення проблем навчання; вивчення досвіду виховання; організація і керівництво навчально-виховним процесом; удосконалення педагогічної культури викладача, майстра виробничого навчання.

 2. Основні етапи: вивчення цілей і задач педагогічної практики; збирання матеріалів досвіду навчання і виховання; теоретичний аналіз зібраних матеріалів і висунення науково-обґрунтованих пропозицій про шляхи оптимізації навчально-виховної роботи; теоретичне узагальнення емпіричного і експериментального матеріалу і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій; упровадження розроблених рекомендацій у практику навчання і виховання людей.


3.7. Текстовий звіт про виконану в навчальному закладі роботу

Він є основним документом з педагогічної практики. Орієнтовна схема звіту:

ЗВІТ

з педагогічної практики студента _____курсу_____групи

Інституту математики, фізики і технологічної освіти
(прізвище, ім'я, по батькові)

в (ПТНЗ, МНВЦ, професійний ліцей)________м. Вінниці в період

з ________________ по ________________

Питання, які розкриваються в звіті:

 1. Виконання плану педпрактики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що зроблено поза планом, особливості практики.

 2. Кількість проведених занять. Які з них були проведені найбільш вдало, які з них викликали труднощі. Чому?

 3. Які основні методичні завдання розв'язувались під час практики, їх результати?

 4. Як ураховувався і використовувався передовий педагогічний досвід роботи кращих педагогів (інтерактивні методики навчання, елементи проблемного навчання на заняттях, застосування інформаційних технологій та ТЗН, творчі завдання і інше)? Навести конкретні приклади. Чи одержали ви задоволення від цієї роботи, які при цьому зустрічалися труднощі?

 5. Які основні завдання виховання розв'язувалися в період практики? Які форми були включені в систему виховної роботи з дітьми для їх вирішення?

 6. Як ви реалізували на практиці індивідуальний підхід до учнів?

 7. Які освітньо-виховні завдання ви ставите перед собою на майбутнє? Які уміння і навички ви набули під час практики? Які на вашу думку необхідно набути?


3.8. Фото, відеоматеріали, відеопрезентації

Відповідні матеріали оформляються усіма студентами, які проходять практику в даному навчальному закладі за допомогою сучасних інформаційних технологій. Використовуючи комп'ютерне програмне забезпечення створити набір слайдів (презентацію) для демонстрації зразків робіт учнів, фрагментів занять і позаурочних заходів. Слайди можна подати як у чорно-білій гамі, так і з використанням різних колірних схем і видів оформлень, створених як професійними дизайнерами, так і автором презентації.

Слайди можуть містити: текст, таблиці, діаграми, рисунки, організаційні діаграми (ОД), фотографії, відеокліпи, звуковий супровід (музика або голос), гіперпосилання на інші слайди та документи. Окремі об’єкти слайдів можуть мати ефекти анімації. Створену презентацію зберегти на електронних носіях інформації з метою демонстрування на заключній конференції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Батышев С.Я.  Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути реализации. – М.: Высш. шк., 1987. – 343с.

 2. Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса в ПТУ. – М., 1980.

 3. Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М.: Машиностроение, 1976. – 284 c.

 4. Батышев С.Я.  Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах. – М.: Педагогика, 1988. – 176 с.

 5. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения – М., 1995. – 208 с.

 6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 302 с.

 7. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: Учеб.-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1989. – 144 с.

 8. Благодатский Б.Т. Подготовка мастера к занятиям. – К.: Вища шк., 1987. – 80 с.

 9. Благодатский Б.Т. Подготовка мастера к занятиям. – К.: Вища шк., 1987. – 80 с.

 10. Варковецкая В.Н.  Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах. – М.: Высшая школа, 1989. – 128 с.

 11. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій - К.: 3нання України, 2003. - 404 с.

 12. Г.О.Воїтєлєва., Б.Терещук, В.Туташинський. Програма з основ менеджменту для профільного трудового навчання учнів 10-11 класів // Трудова підготовка в закладах освіти. 2004. - №2, №3. С.17-20, 2005. - №1. С.14-18.

 13. Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. – К.: Радянська школа, 1982. – 160 с.

 14. Голодова М.Т. Вінницький міжшкільний навчально-виробничий центр // Трудова підготовка в закладах освіти України.— 2006.— № 6.— С. 48—51.

 15. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - Київ: Либідь, 1997. - 376 с.

 16. Гороль П.К., Гуревич Р.С., Подоляк В.О. Технічні засоби навчання: Посіб. для студентів і вчителів. – Вінниця, 1993. – 123 с.

 17. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: [Монографія]/ За ред. С.У. Гончаренка. – К.: Вища школа, 1998. – 286 с.

 18. Гуревич Р.С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: Монографія – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 410с.

 19. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.. Програма для професійно-технічних і вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації "Інформаційні технології", "Вінниця" - 2007, 23с.

 20. Гуревич Р.С., Шестопалюк О,В., Кадемія М.Ю., Кобися А.П.", Кобися В.М., Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: навчальний посібник. - Вінниця: "Вінниця" 2006.- 631 с.

 21. Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М., Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: лабораторний посібник - Вінниця: "Вінниця" 2006,-138 с.

 22. Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М., Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: методичний посібник - Вінниця: "Вінниця" 2006.- 631 с.

 23. Р.С.Гуревич, М.Ю.Кадемія, Л.С.Шевченко Навчання у телекомунікаційних освітніх проектах (з досвіду роботи). - Вінниця, 2007.-138 с.

 24. Деревообробка: Навч. посібник для учнів 10-11 кл. / Г.А.Громов. Г.М.Солодовников,Б.А.Черепашенець. – К.: Радянська школа, 1991.  174 с.

 25. Дидактика современной школы: Пособие для учителя. /Под ред. В. А. Онищука. – К.: Рад. шк., 1987. – 168 с.

 26. Диференційоване навчання у закладах профтехосвіти: Наук. - метод. зб. / Відп. ред. Н.Г. Ничкало; НДІ педагогіки України. – К.: 1992. – 174 с.

 27. Заславська С.О. Актуальні проблеми профільного навчання в старшій школі. // Трудова підготовка в закладах освіти. 2007. - №4. С.29-31.

 28. Застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі: Навч.-метод. посіб. / М.Ю. Байло, М.Л. Биков, Р.С. Гуревич та ін. – Вінниця, 1993. – 123 с.

 29. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів. – К., 1997. – 302 с.

 30. Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В. Ляудис. – М., 1994. – 144 с.

 31. М.Ю.Кадемія, Л.С.Шевченко. Досвід застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ВПУ №4 м. Вінниці. - Вінниця - 2006. - 257 с.

 32. Калицкий Э.М., Мовчан Л.Л., Луцаев В.И. Подготовка преподавателя к занятиям по специальной технологии в среднем ПТУ. / ВНИИ профтехобразования, – Л., 1985. – 64 с.

 33. Калугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся. – М.: Просвещение, 1983. – 191 с.

 34. Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / Упорядник. С.М. Дятленко. – Харьків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 272 с.

 35. Лихач В.М., Гуревич Р.С. Преемственность содержания трудового обучения и профессиональной подготовки учащихся. – М.: Высш. шк., 1990. – 111 с.

 36. Никитина Г.В., Романенко В.Н. Формирование творческих умений в процессе профессионального обучения / – СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. – 166 с.

 37. Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів професій­ної освіти в нових соціально-економічних умовах // Удосконалення навчально-виховного процесу в професійних закладах сільськогосподарського профілю: Наук. – метод. збірник. -К.: ІСД освіти, інститут педагогіки АПН України.- 1993 -С. 19-28.

 38. Ничкало Н.Г. Професійно-технічній освіті – державну політику та науково-методичне забезпечення // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.: – К.: ІСДО, – 1995. – С. 9 – 18.

 39. Павлютенков Е.М. Профессиональная ориентация учащихся. – К.: Рад. шк., 1983. – 153 с.

 40. Педагогическая практика/ Под ред. В.К. Розова. – М.: Просвещение, 1981. – 160 с.

 41. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 1992. – 334 с.

 42. Педагогічна практика студентів передвипускного і випускного курсів: Методичні рекомендації/ Укладач Найдьонов І.М. – Вінниця, 1993. – 14 с.

 43. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково–методичний. Посібник / За загальною редакцією. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192с.

 44. Професійно-технічна освіта – К.: «Педагогічна преса»

 45. Савченко І.В. Програма трудового навчання для 10-12 класів за профілем «Основи дизайну» // Трудова підготовка в закладах освіти. 2003. - №3. С.29-33.

 46. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общеобразовательных предметов (В схемах и таблицах): учеб. пособие для нач. проф. образования / В.А.Скакун. - 3-е узд., стар. - М.: Издательський ценр "Академия", 2007.-128 с.

 47. Скакун В.А. Методика призводственного обучения. В 2 ч. Ассоц. «Проф. Образование». – М., 1992. – 402с.

 48. Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. – К.: ІСДО України, 1995. – 335 с.

 49. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін: Навч. посіб. – К., Вища школа, 1992.- 334с.

 50. Д.О.Тхоржевський. Методика трудового та професійного навчання. Частина І .РННЦ "ДІНІТ". - К.: - 2000 - 248 с.

 51. Д.О. Тхоржевський .Методика трудового та професійного навчання. Частина II. Київ. НПУ ім. М.П.Драгоманова . – 2000, 186 с.

 52. Д.О.Тхоржевський. Методика трудового та професійного навчання. Частина III. Київ. НПУ ім. М.П.Драгоманова – 2001, 219 с.

 53. Тюнников Ю.С. Политехнические основы подготовки рабочих широкого про­филя.– М.: Высш. шк., 1991.- 192 с.

 54. Федоришин Б.О. Методика виявлення і оцінки загальних інтересів учнів: Метод. реком. – К., Міжнародна освіта, 1997.- 205 с.

 55. Чернилевский Д.В. Технология обучения в средней специальной школе: Учеб. пособ. – К.: Вища шк., 1990. – 198 с.

Додаток А

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського
Інститут математики, фізики і технологічної освіти
Кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти
Звітна документація з

педагогічної практики

студента V курсу групи ___

денної (заочної) форми навчання
Прізвище___________Ім'я______________По батькові__________
Керівник педагогічної практики:

__________________________

прізвище, ім'я, по батькові
«____» грудня 200__ року

Вінниця 2011

Додаток Б

Зразок запису результатів педагогічної практики в залікову книжку (очна форма навчання)


№ п/п

Назва

практики

Курс

Місце практики

Ким працював

Тривалість практики

Прізвище викладача-керівника практики

Відмітка про залік

Дата складання заліку

Підпис Викладача

Від (дата)

До (дата)

1.

Пропедевтична

2

ЗОШ №32

стажист

Протягом 4-5 сем.

Сапагов В.А.

зарах.

11.12.08

підпис

2.

Позашкільна

3

ЛОСК «Маяк»

вихователь

01.07.08

18.07.08

Кондратьєва Н.О

відмінно

03.09.08

підпис

3.

Педпрактика в серед. навч. закладах

4

ЗОШ №22

Вчитель труд. навч., кл. керівн.

11.02.08

25.03.08

Луп’як Д.М.

відмінно

28.03.08

підпис

4.

Педпрактика в проф. техн. навч. закладах

5

МНВЦ №1

Викладач спецдисциплін, майстер виробничого навч.

10.11.08

23.12.08

Луп’як Д.М.

відмінно

27.12.08

підпис

Додаток В
1   2   3   4   5   6

Схожі:

РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Судова медицина» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка