ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/4
Дата06.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


Маріупольський державний університет

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________Ю.О. Волошин

«___» __________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Криміналістика»

напрям підготовки 6.030402
для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності „Правознавство”

економіко-правовий факультет

Маріуполь – 2012 рік

Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання.

за напрямом підготовки 6.030402, спеціальністю „Правознавство”.

01вересня 2012 року- 57с.

Розробники: доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Одерій О.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету
Протокол від “12” вересня 2012 року № 2.
Завідувач кафедри конституційного адміністративного

та міжнародного права

Маріупольського державного університету ________________(д.ю.н., професор М.О. Баймуратов)
“_____”________________ 20___ року
Схвалено вченою радою ЕПФ МДУ
Протокол від “16” жовтня 2012 року № 2.
“_____”________________20__ року Голова _____________ (к.ю.н., професор Л.М.Ніколенко)

 МДУ, 2012 рік

 МДУ, 2012 рік

Структура програми навчальної дисципліни:


 • Опис навчальної дисципліни


 • Мета та завдання навчальної дисципліни

 • Програма навчальної дисципліни

 • Структура навчальної дисципліни

 • Теми семінарських занять

 • Самостійна робота

 • Методи навчання

 • Методи контролю

 • Розподіл балів, які отримують студенти

 • Методичне забезпечення

 • Нормативні акти та література

 1. Опис предмета навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –4,5

Галузь знань

0304 «Право»

Нормативна


Напрям підготовки

6.030402

Модулів – 3

Спеціальність

«Правознавство»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: Реферат.

Семестр

Загальна кількість годин - 162

7-8

7-8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 3

аудиторних – 54

самостійної роботи

студента – 44


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр


28 / 14 год.

10 / 10 год.

Практичні, семінарські

26 / 14 год.

4 / 4год.

Самостійна робота

44 / 20 год.

62 / 62 год.

ІНДЗ

10 / 6 год.

-

Вид контролю:

Залік/іспит
  1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка