Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності


НазваМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Сторінка1/6
Дата13.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Житомирський державний технологічний університет


Кафедра управління персоналом і економіки праці

Обіход С.В., Ткачук В.О.УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

для студентів всіх форм навчання спеціальності

6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”

Житомир, 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Житомирський державний технологічний університет


Кафедра управління персоналом і економіки праці

Обіход С.В., Ткачук В.О.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ПОСЛУГ
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

для студентів всіх форм навчання спеціальності

6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”

Затверджено на засіданні кафедри

управління персоналом і економіки праці

Протокол №11 від 20 червня 2012 р.

Житомир, 2012

Обіход С.В., Ткачук В.О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 60 с.
Рецензенти:

Юшкевич О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки ЖДТУ.

Кулаковська Л.П., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ЖДТУ.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………...

Тематичний план вивчення дисципліни………………………….

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………...

ПЛАНИ МІНІ-ЛЕКЦІЙ ТА ПРОБЛЕМНИХ ЛЕКЦІЙ…………

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (СЕМІНАРІВ)………………

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ)……………

Тематика рефератів, доповідей з курсу „Управління персоналом у сфері послуг”…………………………………………...

Виконання та критерії оцінювання модульних контрольних робіт……………………………………………………………………..

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (заліку)……........................................................

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………….

Завдання до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання………………………………………………………………...

Питання контрольної роботи з дисципліни „Управління персоналом у сфері послуг”…………………………………………...

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………...

ДОДАТКИ…………………………………………….....................

4


6

8

20

24
38
41
44
47

50
50
50

55

57

ВСТУППрограма вивчення дисципліни „Управління персоналом у сфері послуг” складена відповідно до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0305 „Економіка і підприємництво” та навчальним планом за спеціальністю 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”.

Предметом вивчення є загальні закономірності та особливості формування, функціонування та розвитку персоналу підприємств і організацій сфери послуг.

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь, здібностей, що дають змогу майбутнім фахівцям з управління персоналом розробляти та здійснювати кадрову політику на сучасних підприємствах сфери послуг, добирати та розміщувати персонал, ефективно здійснювати його оцінювання та навчання, забезпечувати цілеспрямоване використання персоналу підприємств.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни „Управління персоналом у сфері послуг”, є теоретична підготовка студентів з таких питань:

– знання методологічних принципів управління персоналом в сфері послуг;

– формування та аналіз кадрової політики підприємств, організацій і установ сфери послуг;

– управління соціальним розвитком трудового колективу підприємств сфери послуг;

– застосування сучасних методів планування потреб у персоналі підприємства сфери послуг;

– організація пошуку, добору і відбору персоналу у конкретних умовах підприємства сфери послуг;

– проведення оцінки та атестації персоналу організації сфери послуг та використання її результатів;

– оцінка ефективності та результативності управління персоналом підприємства сфери послуг.

У результаті вивчення дисципліни „Управління персоналом у сфері послуг” студенти мають здобути наступні практичні навички та уміння:

– розраховувати оптимальну кількість працівників певної організації сфери послуг;

– використовувати сучасні методи пошуку, добору і відбору кадрів;

– володіти інструментарієм мотивування й стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

– здійснювати контроль виконання виробничих завдань та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

– здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні напрями розвитку персоналу;

– інформаційно та документально забезпечувати систему управління персоналом;

– застосовувати різні методи оцінки персоналу;

– розраховувати показники ефективності роботи персоналу;

– адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування підприємства сфери послуг.

Таблиця 1

Тематичний план вивчення дисципліниз/п

Назва теми

Кількісні години

Всього

в тому числі

Лекції

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Сфера послуг у сучасному суспільстві

1.

Сфера послуг: структура і роль в сучасних умовах

10
6

4

2.

Організація надання різних видів послуг

10
6

4

3.

Менеджмент в сфері послуг: загальні поняття, особливості та основні проблеми

10
6

4

4.

Особливості праці в сфері послуг та їх вплив на управління персоналом

10
4

6
Підсумкова модульна контрольна робота 1

2


Модуль 2. Система управління персоналом підприємства сфери послуг

5.

Методологія управління персоналом підприємства сфери послуг

10
6

4

6.

Стратегія та політика управління персоналом сфери послуг

10
6

4

7.

Планування роботи з персоналом підприємства сфери послуг

10
6

4

8.

Технології управління персоналом підприємства сфери послуг

8
4

4
Підсумкова модульна контрольна робота 2

2


Модуль 3. Технології управління розвитком і поведінкою персоналу підприємства сфери послуг

9.

Управління розвитком персоналу підприємства сфери послуг

10
6

4

10.

Ділова оцінка персоналу на підприємстві сфери послуг

10
6

4

11.

Мотивація й стимулювання персоналу сфери послуг

10
6

4

12.

Етика ділових відносин та організаційна культура

8
4

4
Підсумкова модульна контрольна робота 3

2


Модуль 4. Оцінка результатів діяльності персоналу підприємства сфери послуг

13.

Управління процесами руху персоналу сфери послуг

10
6

4

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

13.

Управління процесами руху персоналу сфери послуг

10
6

4

14.

Регулювання трудової діяльності в сфері послуг

10
6

4

15.

Управління робочим часом працівників та створення сприятливих умов праці в сфері послуг

10
6

4

16.

Ефективність управління персоналом сфери послуг

8
4

4
Підсумкова модульна контрольна робота 4

2

Разом

162

0

96

66


ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. СФЕРА ПОСЛУГ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тема 1. Сфера послуг: структура і роль в сучасних умовах
Предмет, об’єкт, функції і завдання галузі знань і навчальної дисципліни „Управління персоналом у сфері послуг”.

Сучасна економіка розвинутих країн як економіка послуг. Методичні підходи до структурування суспільного виробництва. Взаємозв’язок і взаємообумовленість виробництва і сфери послуг, критерії їх виділення.

Причини й фактори стрімкого розвитку сфери послуг. Якість, рівень і стиль життя. Роль сфери послуг в сучасних умовах. Стан сфери послуг в Україні.

Розуміння структури сфери послуг.

Результати процесу виробництва: термінологічна визначеність. Етапи формування поняття „послуга”. Відмінності матеріального блага й послуги. Сутність послуги в сучасній трактовці. Послуги та обслуговування (сервіс). Послуги в сучасній економіці: сутність і класифікація.

Підходи до класифікації послуг. Функціональний підхід, класифікація послуг за Дж. Зінгельманном. Бізнес-послуги. Споживацькі послуги. Соціальні послуги. Розподільчі послуги. Види і особливості послуг як об’єкта комерційної діяльності.

Класифікація і загальна характеристика послуг, систематизація послуг.

Світовий ринок послуг і засади його формування. Фактори, що зумовлюють розвиток світового ринку послуг. Специфічні риси міжнародної торгівлі послугами. Структура міжнародного ринку послуг. Функціонування світового ринку послуг і проблеми формування єдиного механізму його регулювання.
Тема 2. Організація надання різних видів послуг
Організація надання послуг. Дозвільні документи на надання послуг. Ліцензування торгівлі послугами. Патентування торгівлі послугами.

Комерційне підприємництво і основні операції з надання послуг.

Операції купівлі-продажу послуг. Схема комерційної операції на ринку послуг. Комунікаційна політика на ринку послуг. Система комунікацій ринку послуг. Просування послуг на ринку. Особистий продаж. Стимулювання. Паблік рілейшнз (Public relations). Реклама.

Державне регулювання сфери послуг: сутність, методи, інструменти. Причини, що зумовлюють необхідність державного втручання в сферу послуг. Економіко-правове регулювання організації надання послуг в Україні.

Підприємництво як важливий елемент розвитку ринкової економіки. Характерні риси сучасного підприємництва. Функції підприємництва, їх специфіка в сфері послуг. Організаційно-правові форми і види підприємництва в сфері послуг малий бізнес в сфері послуг. Сервісний підприємець як особливий економічний агент. Ціль обслуговування клієнта в сфері малого бізнесу, формування позитивного ефективного іміджу підприємства сфери послуги.

Організація надання побутових послуг. Суть і види побутових послуг. Правила побутового обслуговування. Виконання замовлень і реалізація побутових послуг. Структура норми часу на виконання побутової послуги. Порядок розрахунків за надані побутові послуги. Методика визначення результативних показників діяльності підприємств сфери побутових послуг.

Організація надання соціально-культурних послуг. Сутність і особливості соціально-культурних послуг. Види соціально-культурних послуг. Основні заходи і послуги системи охорони здоров’я. Надання санаторно-курортних послуг. Особливості надання оздоровчих послуг та послуг фізичної культури і спорту. Економічні особливості надання туристичних послуг. Суть і особливості надання наукових і науково-технічних послуг. Особливості освітніх послуг та їх надання. Форми і методи реалізації послуг у сфері культури. Суб’єкти бізнесу і види послуг у сфері культури.

Житлово-комунальне господарство і особливості його послуг. Комунальні послуги: газопостачання, водопостачання і водовідведення, послуги, пов’язані з утриманням квартири. Реалізація послуг у готельному господарстві.

Особливості і види послуг пасажирського транспорту. Структура єдиної транспортної системи. Державне регулювання транспортних послуг.

Організація надання послуг зв’язку. Види послуг зв’язку. Структура національної системи зв’язку. Особливості надання послуг підприємствами зв’язку.

Особливості надання інформаційно-консультативних послуг. Ринок інформації. Інформаційний продукт. Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання.

Особливості надання інших видів послуг.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної та індивідуальної роботи з...
«Психологія та конфліктологія» для студентів галузі знань (0501) «Економіка і підприємництво», спеціальності 050105 «Банківська справа»,...
ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка