Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл” для студентів заочної форми навчання


Скачати 212.35 Kb.
НазваМетодичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл” для студентів заочної форми навчання
Дата30.03.2013
Розмір212.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендаціїДержавний комітет зв’язку та інформатизації України

Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Методичні рекомендації

по вивченню дисципліни

“Основи теорії кіл”

для студентів заочної форми навчання

Напрям підготовки 6.0907 –“Радіотехніка”


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Ухвалені на засіданні кафедри

Радіоелектронних систем

Протокол № 6 від 12 січня 2005 р.

Завідуючий кафедрою

В. Смирнов

Київ - 2005І. Загальні положення

Дисципліна "Основи теорії кіл" є базовою дисципліною в підготовці спеціалістів з напряму “Радіотехніка”.


Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема:

 • загальний бюджет часу, відведеного на вивчення дисципліни, припадає в основному на самостійну роботу – лише 5% цього бюджету відведено на аудиторні заняття. В таких умовах викладач може зробити лише загальні установки, довести основні початкові відомості з ключових розділів та тем дисципліни;

 • складність, або неможливість, спілкування студентів з викладачами з метою розв‘язання труднощів, що виникають при самостійному вивченні навчального матеріалу, в періоди між сесіями;

 • поєднання більшістю студентами – заочниками процесу навчання з трудовою діяльністю і, як наслідок, гострий дефіцит часу.

Виходячи із зазначеного вище, при відпрацюванні навчального матеріалу

доцільно дотримуватися наступних рекомендацій та порад:

 • відвідування усіх без винятку аудиторних занять має бути обов‘язковим;

 • чітко з‘ясувати об‘єм роботи та завдання на наступну сесію;

 • при відпрацюванні матеріалу кожної теми, кожного питання вести робочі записи, які в підсумку складуть компактний конспект навчальної дисципліни. Наявність у кожного студента такого конспекту при складанні заліку та екзамену – обов‘язкова;

- опрацювання кожного навчального питання завершувати розв‘язком 2 – 3 задач, наведенних в посібнику Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей . – М: Высшая школа, 1990 з числа зазначених у списку рекомендованої літератури;

- при виконанні завдань на самостійну роботу (по першій частині – контрольної роботи "Аналіз стаціонарних процесів та частотних властивостей лінійних електричних кіл", по другій частині – курсової роботи "Аналіз перехідних процесів в лінійному електричному колі") використовувати відповідні навчально – методичні посібники та строго дотримуватися наведених в них рекомендацій та вимог.

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ІІ.1.Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр

Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Індивідуальні завдання

Семестр.

атестація

Лекції

Практ.

Лаборат.

СРС


3


150


4


2


2


142

Контрольна робота

Залік


4


138


4


2


2


130

Курсова робота

Екзамен

Усього

288

8

4

4

272
ІІ.2. Розподіл навчального часу за темами і видами занять

Номери та найменування тем

Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Лекції

Практичні заняття


Лабораторнізаняття

Самостійна робота

3 – й семестр

Тема 1. Основи символічного методу розрахунку електричних кіл

16

1

-

-

15

Тема 2. Аналіз стаціонарних процесів в електричних колах

26

1

-

-

25

Тема 3. Методи розрахунку електричних кіл

21

1

-

-

20

Тема 4. Частотні властивості лінійних електричних кіл

53

1

2

2

48

Тема 5. Основи теорії чотириполюсників

20

-

-

-

20

Тема 6. Кола з розподіленими параметрами

14

-

-

-

14

Усього

150

4

2

2

142

4 – й семестр

Тема 7. Класичний метод аналізу перехідних процесів в лінійних електричних колах


43


1


-


2


40

Тема 8. Операторний метод аналізу перехідних процесів


34


1


2


-


31

Тема 9.Спектральний метод аналізу процесів в лінійних електричних колах


36


2


-


-


34

Тема 10. Елементи синтезу електричних кіл


25


-


-


-


25

Усього

138

4

2

2

130


Всього:


288


8


4


4


272


ІІІ. Тематичний план
Тема 1. Основи символічного методу розрахунку електричних кілЛітература1.с.11...39, 46…48, 98…108, 103…106, 115…130, 140…142; 2.с. 18…49, 52 ...77, 80…108, 116...119, 155...159, 207 ; 3.с.50...81; 4.с.9…16, 63…66, 74…75, 77…78;
Лекція 1 (перша частина). Основи символічного методу розрахунку електричних кіл


 1. Основні поняття, визначення та елементи електричних кіл.

 2. Характеристики синусоїдального струму.

 3. Представлення синусоїдальних коливань векторами, що обертаються, та комплексними числами.

 4. Сутність символічного методу (методу комплексних амплітуд) розрахунку електричних кіл.


Завдання на СРC

Відпрацювати наступні питання


 1. Основні правила дій з комплексними числами.

 2. Електричне коло: визначення, склад, класифікація.

 3. Пасивні елементи, як моделі реальних елементів електричних кіл, їх характеристики.

 4. Джерела електричної енергії.

 5. Класифікація електричних кіл.

 6. Елементи топології електричних схем.

 7. Поняття про дуальність.

 8. Поняття про розрахунок електричного кола.

 9. Характеристики синусоїдального струму.

 10. Комплексні зображення гармонічних функцій.

 11. Часові та векторні діаграми.

 12. Сутність символічного методу (методу комплексних амплітуд).

 13. Комплексний опір та комплексна провідність.

 14. Закони Ома та Кірхгофа в комплексній формі.

 15. Комплексна схема заміщення електричного кола.

 16. Потужність в колі синусоїдального струму.


Тема 2. Аналіз стаціонарних процесів в електричних колах

Література1.с.54...55, 106...148; 2. с.60...96, 216...242; 3.с.62...81; 4.с.68...74;
Лекція 1 (друга частина). Стаціонарні процеси в електричних колах


 1. Процеси в електричних колах з одним елементом – опором, ємністю, індуктивністю.

2. Еквівалентні перетворення електричних схем.

Завдання на СРC

Відпрацювати наступні питання

 1. Процеси в електричних колах з одним елементом – опором, ємністю, індуктивністю.

 2. Еквівалентні перетворення схем з послідовним з‘єднанням елементів.

 3. Процеси в електричному колі з послідовним з‘єднанням r,C (rL) – елементів.

 4. Процеси в електричному колі з послідовним з‘єднанням r,L,C – елементів.

 5. Дільники напруги.

 6. Еквівалентні перетворення схем з паралельним з‘єднанням елементів.

 7. Процеси в електричному колі з паралельним з‘єднанням r,C (rL) – елементів.

 8. Процеси в електричному колі з паралельним з‘єднанням r,L,C – елементів.

 9. Дільники струму.

 10. Еквівалентні перетворення джерел живлення.

 11. Умови передачі максимальної потужності від джерела в навантаження

 12. Фізичні процеси в електричних колах з магнітним зв‘язком.

 13. Розрахунок електричних кіл з магнітним зв‘язком комплексним методом.

 14. Лінійний трансформатор: визначення, призначення, конструкція, рівняння та схеми заміщення.Тема 3. Методи розрахунку електричних кіл

Література1..с57…75,. 106…110, 134…140; 2. с.166…186, 194...199; 3.с.82...102; 4.с. 24…38, 46…48, 56…59;
Лекція 2 (перша частина). Методи розрахунку електричних кіл


 1. Розрахунок електричних кіл методом рівнянь Кірхгофа.

 2. Розрахунок електричних кіл методом контурних струмів.

 3. Розрахунок електричних кіл методом вузлових напруг.

 4. Розрахунок електричних кіл методом накладання.


Завдання на СРC

Відпрацювати наступні питання


 1. Загальні відомості про розрахунок розгалужених електричних кіл.

 2. Сутність метода рівнянь Кірхгофа.

 3. Методика складання та розв‘язку системи рівнянь.

 4. Сутність метода контурних струмів.

 5. Методика складання та розв‘язку системи контурних рівнянь.

 6. Сутність метода вузлових напруг.

 7. Методика складання вузлових рівнянь.

 8. Принцип накладання та його застосування для розрахунку кіл.
 9. Сутність методу накладання, порядок розрахунку.


 10. Сутність методу еквівалентного генератора, порядок розрахунку.

 11. Особливості розрахунку електричних кіл постійного струму.


Тема 4. Частотні властивості лінійних електричних кіл
Література
1.с.134…140,148…176; 2.с. 125…143, 216…251; 3.с.126...160; 4.c.103...114;
Лекція 2 (друга частина). Частотні характеристики лінійних електричних кіл


 1. Комплексні функції та частотні характеристики.

 2. Розрахунок комплексних функцій та частотних характеристик.

 3. Частотні характеристики електричних кіл першого порядку.

 4. Частотні характеристики електричних кіл другого порядку.


Завдання на СРC

Відпрацювати наступні питання


 1. Комплексні функції: визначення, класифікація.

 2. Частотні характеристики: визначення, класифікація.

 3. Фільтрація коливань в електричних колах.

 4. Розрахунок комплексних функцій та частотних характеристик розгалужених електричних кіл.

 5. Частотні характеристики RC-кіл.

 6. Частотні характеристики RL-кіл.

 7. Аналіз частотних властивостей кіл першого порядку.

 8. Умови та ознаки резонансу напруг в послідовному коливальному контурі.

 9. Первинні та вторинні параметри послідовного коливального контуру.

 10. Комплексні функції та частотні характеристики послідовного контуру.

 11. Резонансні характеристики послідовного контуру.

 12. Смуга пропускання.

 13. Коефіцієнт прямокутності амплітудно-частотної характеристики.

 14. Вплив зовнішніх кіл на частотні характеристики послідовного контуру.

 15. Умови та ознаки резонансу струмів в паралельному коливальному контурі.

 16. Первинні та вторинні параметри паралельного коливального контуру.

 17. Резонансні характеристики паралельного коливального контуру.

 18. Вплив зовнішніх кіл на частотні характеристики.

 19. Складні коливальні контури.

 20. Поняття про зв‘язані електричні кола.

 21. Рівняння та схеми заміщення зв‘язаних коливальних контурів.

 22. Часткові та складні резонанси.

 23. Частотні характеристики зв‘язаних контурів.Практичне заняття 1. Розрахунок частотних характеристик електричних кіл


 1. Розрахунок та аналіз амплітудно-частотних та фазо-частотних характеристик нерозгалужених кіл першого порядку.

 2. Розрахунок вторинних параметрів та резонансних характеристик коливальних контурів.

 3. Розрахунок частотних характеристик розгалужених електричних кіл.Лабораторне заняття 1. Експериментальне дослідження частотних властивостей електричних кіл першого порядку


 1. Визначення амплітудно-частотних та фазо-частотних характеристик r, C - та r, L - кіл.
 2. Дослідження впливу параметрів елементів електричного кола на частотні характеристикиТема 5. Основи теорії чотириполюсників
Література
1.с. 30, 305…326, 415…418; 2.с. 252…275, 279…283; 3.с. 332...375; 4.c. 132...150;
Завдання на СРС

Відпрацювати наступні питання


 1. Чотириполюсник: визначення та класифікація.

 2. Рівняння та системи власних параметрів.

 3. Фізичний зміст власних параметрів.

 4. Властивості взаємних та симетричних чотириполюсників.

 5. Еквівалентні схеми чотириполюсників.

 6. Вторинні параметри чотириполюсників.

 7. Характеристичні параметри чотириполюсників.

 8. Складні чотириполюсники.

 9. Види з’єднань чотириполюсників.

 10. Електричні кола з зворотнім зв‘язком.

 11. Вплив параметрів зворотнього зв‘язку на характеристики кола.

 12. Загальна характеристика лінійних активних кіл.

 13. Методи розрахунку лінійних активних кіл.

 14. Розрахунок лінійних активних кіл узагальненим методом вузлових напруг.Тема 6. Кола з розподіленими параметрами
Література


1. с.337...355; 2.с.327...357; 3.с.289...321; 4.с.344...365;
Завдання на СРС

Відпрацювати наступні питання


 1. Загальні відомості про кола з розподіленими параметрами (довгі лінії).

 2. Первинні параметри довгої лінії.

 3. Представлення довгої лінії еквівалентною схемою з зосередженими параметрами.

 4. Телеграфні рівняння довгої лінії.

 5. Аналіз процесів в довгій лінії.

 6. Вторинні параметри довгої лінії.

 7. Вхідний опір довгої лінії.

 8. Коефіцієнт відбиття довгої лінії.

 9. Режим бігучих хвиль в довгій лінії.

 10. Режим стоячих хвиль в довгій лінії.

 11. Режим змішаних хвиль в довгій лінії.4 – й семестр
Тема 6. Класичний метод аналізу перехідних процесів в лінійних електричних колах
Література
1.с. 185…192 , 198…206, 254…267; 2.с. 435…461; 3.с.212...245; 4.c. 234...236, 259...267;
Лекція 3 (перша частина). Аналіз перехідних процесів в електричних колах класичним методом


 1. Причини виникнення перехідних процесів в електричних колах.

 2. Закони комутації та початкові умови.

 3. Класичний метод аналізу перехідних процесів.

 4. Аналіз перехідних процесів в колах першого порядку.


Завдання на СРС

Відпрацювати наступні питання


 1. Причини виникнення перехідних процесів в електричних колах.

 2. Закони комутації.

 3. Початкові умови.

 4. Методи аналізу перехідних процесів.

 5. Сутність та основні положення класичного методу аналізу.

 6. Порядок розрахунку перехідних процесів класичним методом .

 7. Аналіз перехідних процесів в колах першого порядку

 8. Процеси в колах першого порядку при підключенні джерела постійної напруги.

 9. Вільні процеси в колах першого порядку.

 10. Стала часу електричного кола та тривалість перехідних процесів.

 11. Якісний аналіз перехідних процесів в колах першого порядку.

 12. Аналіз перехідних процесів в колах другого порядку.

 13. Вільний процес в нерозгалуженому колі другого порядку.

 14. Загальні співвідношення для розрахунку струму та напруг в перехідному режимі.

 15. Вплив параметрів елементів електричного кола на характер перехідних процесів.

 16. Режими перехідних процесів в колах другого порядку.

 17. Параметри вільних коливань.

 18. Стала часу та тривалість перехідних процесів.

 19. Процеси при підключенні до кола другого порядку джерела постійної напруги.

 20. Особливості аналізу перехідних процесів в паралельному коливальному контурі.

21. Принцип накладання в теорії перехідних процесів.

 1. Типові (елементарні) дії.

 2. Часові характеристики електричних кіл.

 3. Порядок визначення часових характеристик.

 4. Зв’язок між перехідними та імпульсними характеристиками.


Тема 8. Операторний метод аналізу перехідних процесівЛітература
1.с. 218…231, 243…246 ; 2.с. 477…500, 512...513, 542...543; 3.с.251...272; 4.с. 105, 235...236;

Лекція 3 (друга частина). Аналіз перехідних процесів в електричних колах операторним методом


 1. Загальні відомості про операторний метод аналізу

 2. Основні властивості та теореми перетворення Лапласа.

 3. Порядок розрахунку перехідних процесів операторним методом.

 4. Операторні функції електричних кіл.


Завдання на СРС

Відпрацювати наступні питання


 1. Сутність операторного методу.

 2. Основні властивості та теореми перетворення Лапласа.

 3. Операторні схеми заміщення пасивних елементів.

 4. Операторна еквівалентна схема електричного кола.

 5. Закони Ома та Кірхгофа в операторній формі.

 6. Порядок розрахунку перехідних процесів операторним методом.

 7. Перехід від операторних зображень до оригіналів.

 8. Визначення та класифікація операторних функцій.

 9. Зв‘язок операторних функцій з комплексними функціями.

 10. Властивості операторних функцій.

 11. Аналіз перехідних процесів з використанням операторних функцій.

 12. Зв‘язок операторних функцій з часовими характеристиками.


Практичне заняття 2. Розрахунок перехідних процесів в електричних колах класичним та операторним методами


 1. Складання рівняння післякомутаційного кола.

 2. Розв‘язок рівняння.

 3. Якісний аналіз перехідних процесів.

 4. Складання операторної схеми заміщення досліджуваного кола.

 5. Розрахунок операторних зображень шуканих величин.

 6. Перехід від операторних зображень до оригіналів.


Лабораторне заняття 2. Експериментальне дослідження перехідних процесів в електричних колах


 1. Експериментальне визначення реакції кола першого порядку на підключення джерела постійної е.р.с..

 2. Визначення впливу параметрів елементів кола на параметри перехідних процесів.

 3. Експериментальне визначення реакції кола другого порядку на підключення джерела постійної е.р.с..

 4. Визначення впливу параметрів елементів кола на параметри перехідних процесів.Тема 9. Спектральний метод аналізу процесів в лінійних електричних колах
Література
1.с. 274…302 ; 2.с. 408...414, 529…539; 3.с.274...288; 4.c. 288 ... 295;
Лекція 4 . Спектральний метод аналізу процесів в лінійних електричних колах


 1. 1. Спектральне представлення періодичних негармонічних дій.

2. Визначення реакції кола на періодичну дію спектральним методом.

3. Спектральне представлення неперіодичної дії.

4.Визначення реакції кола на неперіодичну дію спектральним методом.


Завдання на СРС

Відпрацювати наступні питання


 1. Гармонічний аналіз періодичних негармонічних процесів.

 2. Амплітудно-частотний спектр. Фазо-частотний спектр.

 3. Частотні спектри періодичної послідовності прямокутних імпульсів.

 4. Аналіз частотних спектрів періодичних сигналів.

 5. Вплив часових параметрів процесу на його частотні спектри.

 6. Розподіл потужності та енергії в спектрі періодичного процесу.

 7. Спектральне представлення неперіодичних процесів

 8. Перетворення Фур’є.

 9. Основні властивості перетворення Фур’є.

 10. Розподіл потужності та енергії в спектрі неперіодичного процесу.

11. Сутність спектрального методу аналізу реакції лінійного електричного кола на негармонічну дію.

12. Реакція кола на зовнішню дію з дискретним спектром.

13. Реакція кола на зовнішню дію з суцільним спектром.

14. Диференціювання та інтегрування в електричному колі.

15. Зв‘язок між частотними та часовими характеристиками електричних кіл.


Тема 10. Елементи синтезу електричних кілЛітература
1.с. 375...377, 407...424, 444...457; 2.с. 545...565, 291; 3.с. 376...392, 406...450; 4.с. 308...316, 318...339.

Завдання на СРС

Відпрацювати наступні питання
. 1. Задача та основні етапи синтезу.

2. Умови фізичної реалізованості вхідних функцій двополюсника.

 1. Умови фізичної реалізованості передаточних функцій чотириполюсника.

 2. Загальні відомості про реалізацію функцій.

 3. Методика синтезу реактивних двополюсників методом Фостера.

 4. Методика синтезу реактивних двополюсників методом Кауера.

 5. Синтез пасивних чотириполюсників.

 6. Загальні відомості про електричні фільтри.

 7. Апроксимація частотних характеристик фільтрів.

 8. Активні RC-фільтри.

 9. Метод каскадно-розв‘язаної реалізації фільтрів.

 10. Реалізація активних RC-фільтрів нижніх частот

 11. Ланки активних RC- фільтрів нижніх частот.

 12. Методика синтезу активних RC – фільтрів нижніх частот.

 13. Розрахунок параметрів передаточної функції фільтра.

 14. Вибір схем ланок.

 15. Розрахунок параметрів елементів ланок.

 16. Перевірка частотних характеристик синтезованого фільтра.

 17. Ланки активних RC- смугових фільтрів.

 18. Передаточні функції ланок.

 19. Вибір схем ланок.

 20. Розрахунок параметрів елементів ланок.

 21. Перевірка частотних характеристик синтезованого фільтра.


ІV. Список рекомендованої літератури
ІV.1. Основна

 1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. -М.: Радио и связь, 1986.

 2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники, ч. 1. – М: Энергия, 1978.

 3. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей . – М: Высшая школа, 1990.

 4. Зевеке Г.В., Ионкин П.А. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

 5. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч. 1. – К.: ДУІКТ, 2004.

 6. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч. 2. – К.: ДУІКТ, 2004.

 7. Теорія електричних кіл та сигналів. Завдання та методичні рекомендації до виконання комплексного семестрового завдання. – К: ДУІКТ, 2003.

 8. Теорія електричних кіл та сигналів. Завдання та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. – К: ДУІКТ, 2003.ІV.2. Додаткова

 1. Бакалов В.П., Воробиенко П.П., Крук Б.И.. Теория электрических цепей. Учебник для вузов. Под ред. В.П. Бакалова. - М: Радио и связь, 1998.

 2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М: Высшая школа, 1983.

 3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М: Радио и связь, 1986.

 4. Радиотехнические цепи и сигналы. Под ред. К.А. Самойло. - М: Радио и связь, 1982.

 5. Попов В.П. Основы теории цепей. – М: Высшая школа, 1985.

 6. Зернов Н.А., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей, - М: Энергия, 1972.V. Перелік запитань до екзамену (заліку)
Білети для заліку в третьому та екзамену в четвертому семестрах складаються з двох питань з числа наведених в тематичному плані та задачі. Питання та задача кожного білета відповідають різним навчальним темам.

VІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів“ВІДМІННО”, якщо:

 1. При відповіді вірно сформульовані всі закони або положення, перераховані в питанні.

 2. Вірно виконані розрахунки з поясненнями, що відповідають даному питанню.

 3. Приведені приклади використання.

 4. Міркування пояснені на схемах або рисунках.


“ДОБРЕ”, якщо:

виконані пункти 1 – 4, але при відповіді допущені неточності, виправлені на співбесіді.
“ЗАДОВІЛЬНО”, якщо:

пункти 1,3 виконані вірно, а пункти 2 або 4 виконані невірно та в ході відповіді не виправлені.
“НЕЗАДОВІЛЬНО”, якщо:

не виконані умови, перелічені в попередніх пунктах.


Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ практичних РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ...
Основними об'єктами лісознавства як науки є природні системи – лісові фітоценози. Тому в лісознавстві велику увагу приділяють вивченню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка