Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»


НазваМетодичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»
Сторінка2/6
Дата15.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6


Педпрактика починається з настановчої конференції, на яку запрошуються всі студенти, методисти з кафедри педагогіки (психології), керівники педагогічної практики з кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти. На конференції студенти дізнаються про мету і завдання практики, порядок її проведення.

У перший тиждень практики студенти вивчають завдання навчально-виховної і профорієнтаційної роботи колективу зі здійснення професійного навчання учнів міжшкільного навчально-методичного комбінату, профтехучилищ, професійних ліцеїв.


Практика розпочинається із зустрічі з керівництвом навчального закладу, класними керівниками, викладачами спецдисциплін, майстрами виробничого навчання. Відбувається знайомство з навчальним закладом, матеріальною базою майстерень, кабінетів, лабораторій, учнями закріпленої групи. У цей період практиканти відвідують у своїй групі уроки з різних предметів, заняття зі спецдисциплін та виробничого навчання, беруть участь у всіх видах виховної роботи, які проводять класні керівники. До кінця першого тижня у практиканта повинні скластися чіткі уявлення про кожного учня з закріпленої групи: його успішність, дисципліну, ставлення до навчання, суспільно корисної діяльності. Також студенти повинні вивчити особливості організації і проведення занять у професійно-технічних закладах освіти.

Для проходження педагогічної практики у ПТНЗ студенти прикріплюються до однієї з навчальних груп, де разом із майстром виробничого навчання практиканти організовують навчально-виховну і виробничу діяльність учнів даної групи.

Бесіди з учителями і майстрами виробничого навчання, відвідування занять дають можливість студентам ознайомитись з основними вимогами педагогів до різних видів діяльності учнів, вивчити ефективні методи і засоби навчання, які застосовуються в кожному цеху або навчальній майстерні.

Особлива увага приділяється ознайомленню і вивченню обладнання відповідного кабінету або цеху, технічного оснащення і організації робочих місць учнів.

Серйозну увагу необхідно звертати на підготовку до занять матеріалів, інструменту, обладнання і обліку завдань, які виконують учні, організацію контролю і самоконтролю за якістю готової продукції.

Студенти зобов’язані вивчити правила внутрішнього розпорядку відповідного цеху або кабінету (навчальної майстерні) і правила техніки безпеки в процесі виконання практичних робіт. Тільки за умов успішної атестації з цих правил, яка проводиться відповідальним за техніку безпеки і охорону праці в ПТНЗ, МНВЦ, студенти-практиканти допускаються до проведення практичних занять з учнями і самостійного виконання практичних робіт у даному цеху (майстерні).
Консультація з викладачем спецдисципліни або майстром виробничого навчання з теми майбутнього заняття проводиться за 5-6 днів до дня проведення заняття. Під час консультації необхідно звернути увагу на основні ідеї теми, котрі повинні засвоїти учні, коло питань, найбільш складних для засвоєння, засоби активізації діяльності учнів, урахування психолого-педагогічних і вікових особливостей даної групи і окремих учнів, характер роботи, яка виконується, технологію виробу і його суспільно-корисну значущість, норму часу на заняття, оплату за виготовлений виріб і т.д.

Ґрунтовне вивчення фактичної (конкретної з предмету) методичної і періодичної літератури відбувається шляхом конспектування окремих найбільш важливих положень і особливо цікавої пізнавальної інформації. При цьому студенти звертаються, як правило, до періодичної спеціальної літератури – «Трудова підготовка в закладах освіти», «Рідна школа», «Професійно-технічна освіта», «Трудове навчання» та ін.

Самостійна розробка розгорнутого плану-конспекту заняття відповідно до навчальної програми, навчальних і методичних посібників з теми, додаткової літератури і консультації з методистом і вчителем (майстром виробничого навчання).

У розгорнутому плані-конспекті заняття висвітлюються зміст і методи проведення кожного етапу заняття, за загальноприйнятою схемою, яка застосовувалась студентами під час педагогічної практики на 4 курсі в 5-9 класах. Необхідно звернути увагу на застосування технічних засобів навчання, комп’ютерів, наочності, сучасного обладнання. Якщо на занятті передбачені демонстрації – їх послідовність і зміст повинні бути висвітлені в плані-конспекті. Особливу увагу слід звернути на чітке визначення цілей заняття: освітню, виховну, розвивальну.

Розроблений студентом план-конспект заняття рекомендується проаналізувати з викладачем або майстром виробничого навчання. У процесі такої співбесіди з’ясовується, як студент усвідомив тему і цілі заняття, чи правильно визначив методи і засоби навчання на різних етапах заняття, який рівень знань студентом теоретичного навчального матеріалу і вміння виконувати практичне завдання і т.д.

Студентам рекомендується проводити репетицію уроку, яка відбувається таким чином: один студент проводить пояснення теоретичного навчального матеріалу перед студентами, які проходять практику в даному навчальному закладі, перевіряючи свою готовність до наступного заняття. Аналізуючи підготовку уроку в цілому, студенти колективно виправляють помічені недоліки, намічають ефективні засоби і методи проведення окремих етапів заняття.

Важливим етапом підготовки студентів до занять, як уже зазначалося вище, є самостійне виконання практичного виробничого завдання, яке будуть виконувати учні на уроці. При цьому студент зобов’язаний виконувати всі операції, що передбачені у завданні в такому об’ємі, який буде запропонований учням. Слід мати на увазі, що виробнича діяльність учнів під час практичної роботи на уроці може вимагати втручання в цю роботу студента практиканта на будь-якому технологічному етапі. Це вимагає ретельного ознайомлення з технологією виконання завдання. При цьому важливо, щоб практична робота студента відзначалася відповідною якістю і виконувалася за час, що відведений для роботи учнів.

Неприпустимо, щоб студент-практикант під час виконання практичних завдань порушував правила технічної експлуатації обладнання і правила техніки безпеки, що прийняті в даному цеху або кабінеті (майстерні).

У випадку таких порушень викладач або майстер виробничого навчання зобов’язані відсторонити студента-практиканта від проведення заняття.

Майбутні викладачі професійного навчання повинні прагнути до свідомого застосування методичних рекомендацій новаторів, використання передового досвіду, рекомендацій керівників педагогічної практикою, а не до сліпого копіювання праці викладачів й майстрів виробничого навчання. Необхідно керуватися у своїх діях педагогічною і методичною майстерністю, практичними вміннями і навичками, що формуються в процесі навчання в університеті.

При цьому слід пам’ятати про необхідність:

 • виховання в учнів національної самосвідомості;

 • застосування найновіших засобів і методів навчання, проблемного навчання, комп’ютерної техніки, ознайомлення з сучасними досягненнями науки і техніки, використанням елементів історизму, котрі підвищують ефективність проведення занять.

За період педагогічної практики студент-практикант проводить 18 годин на тиждень в одному з цехів або кабінетів професійного центру (майстернях або лабораторіях ПТНЗ). При цьому 2 заняття із загальної кількості є заліковими або контрольними. Після кожного контрольного заняття під керівництвом методиста проводиться його обговорення (аналіз). У обговоренні після відвідування заняття зобов’язані взяти участь всі студенти даної групи, викладач або майстер виробничого навчання і методист. Порядок і схема обговорення (аналізу) заняття проводиться за загальноприйнятою, знайомою схемою студентам-практикантам після попередньої практики.

Педагогічна практика закінчується засіданням педагогічної ради (наприкінці шостого тижня), під час якої виступають викладачі спецдисциплін, майстри виробничого навчання, класні керівники, директор навчального закладу або його заступник, самі студенти, методисти з університету. На засіданні педагогічної ради підводять підсумки практики, визначається, що необхідно зробити в майбутньому для підвищення її ефективності, виставляються попередні оцінки студентам-практикантам.
Порядок проходження педагогічної практики студентів заочної форми навчання
Студенти, які навчаються за заочною формою, проходять педагогічну практику на в професійно-технічних навчальних закладах.

Студенти, які працюють в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів і професійно-технічних навчальних закладах за обраною спеціальністю (викладачі спецтехнологій, майстри виробничого навчання) звільняються від проходження педагогічної практики на 4 і 5 курсах.

Студенти, які не мають досвіду педагогічної праці, обов’язково проходять педагогічну практику у середніх навчальних закладах освіти (на базах практики навчального закладу або за місцем проживання).

Педагогічна практика для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст проводиться у 9 семестрі впродовж 4 тижнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Під час практики студенти-практиканти проводять не менше 10 уроків з трудового, професійного (виробничого) навчання і спец дисциплін.

Форма звітності студентів-практикантів заочної форми навчання кожного курсу визначається робочою програмою певної спеціальності.

Обов’язковою документацією для всіх студентів є: оформлений щоденник, конспекти всіх проведених уроків, 2 розгорнуті зразково-оформленні конспекти з нетрадиційними дидактичними матеріалами, сценарій виховного заходу та його аналіз заняття з професійного навчання, наказ про зарахування студента на педагогічну практику з підписом директора і мокрою печаткою навчального закладу, витяг з протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу про результати проходження педагогічної практики студентом з підписом директора і мокрою печаткою.

Якщо підготовка фахівців, які навчаються за заочною формою, здійснюється за подвійними спеціальностями піл час педагогічної практики студенти проводять уроки з основного предмету (8-10 уроків) та 2-4 уроки з іншого предмету.

Відповідно до звітної документації з основного предмету додається звітна документація з іншого предмету.

3. Оформлення звітної ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Починаючи з настановчої конференції, яка, як правило, проводиться у перший день практики, студенти зобов'язані вести індивідуальну планувальну документацію, що по закінченні практики подається в папці методистам для перевірки:

 1. Журнал роботи студента-практиканта.

 2. Педагогічний щоденник.

 3. Плани-конспекти занять з професійного навчання.

 4. Аналіз уроку професійного навчання.

 5. Конспекти позаурочних заходів (занять гуртків, конкурсів, олімпіад, вікторин, змагань, виставок, бесід, КВК тощо) з професійного навчання.

 6. Опис передового педагогічного досвіду викладача спец дисциплін, майстра виробничого навчання - один на групу.

 7. Текстовий звіт про виконану роботу в професійно-технічному навчальному закладі за період педпрактики.

 8. Фото, відеоматеріали, відеопрезентації (фрагменти проведення занять, виховних та позаурочних заходів, зразків робіт учнів).

9. Наказ про зарахування студентів на педагогічну практику з підписом директора і мокрою печаткою навчального закладу.

10. Витяг з протоколу засідання педагогічної ради навчального закладу про результати проходження педагогічної практики студентів з підписом директора і мокрою печаткою.
Звітна документація оформляється і подається в папках 300×210 мм. Титульна сторінка оформляється за зразком (додаток А). Звітна документація подається керівнику від кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти не пізніше трьох днів після закінчення практики (після перевірки і підписання відповідних документів викладачем спецдисциплін, майстра виробничого навчання, класного керівника, представника кафедри педагогіки).

Підсумки педагогічної практики, як уже зазначалось, підводяться на засіданні педради навчального закладу і підсумковій науково-практичній конференції інституту. За результатом усіх видів діяльності на педпрактиці студенту виставляється диференційований залік (як правило, за нижньою оцінкою). До заліку входить виконання всіх видів завдань з педагогіки, психології і методики. У випадку невиконання хоча б одного із завдань залік не виставляється. При несвоєчасному поданні документації або неохайному її оформленні загальна оцінка за педпрактику може бути знижена.

Розкриємо зміст основних звітних документів:
3.1. Журнал роботи студента-практиканта

Цей документ уже знайомий студентам з позашкільної педагогічної практики та педагогічної практики на 4 курсі. Він заповнюється на початку практики відповідно до встановленої форми. Наприкінці кожного тижня складається план роботи на наступний тиждень і після погодження з викладачами спец дисциплін, класним керівником і майстром виробничого навчання він обов'язково затверджується методистом від кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти. Оцінки за проведені заняття виставляє методист цієї кафедри, а у випадку його відсутності на занятті – викладач.

На завершення педпрактики студент повинен заповнити необхідні розділи журналу, потурбуватися про заповнення відповідних розділів класним керівником, майстром виробничого навчання і викладачами спецдисциплін.
3.2. педагогічний Щоденник

Пропонується така форма щоденника.
Титульний аркуш:

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

Кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти
Щоденник студента-практиканта
Прізвище___________Ім'я______________По батькові__________ Курс______Група________

Початок і завершення педпрактики (число, місяць, рік).

На другому аркуші записуються такі дані:

Педагогічна практика проводиться в (назва навчального закладу) м. Вінниці

Практикант прикріплений до ____ групи.

Прізвище, ім'я, по батькові класного керівника.

Прізвище, ім'я, по батькові майстра виробничого навчання.

Прізвище, ім'я, по батькові викладача спецдисципліни.

Керівники практики:

методист кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти _______________________________________

методист кафедри педагогіки ____________________

Адреса навчального закладу____________________________

Телефон навчального закладу __________________________

Директор навчального закладу, його замісники.
Далі відводяться сторінки, на яких ведуться такі записи:

 1. Список учнів групи (прізвище, ім'я і громадське доручення; участь у гуртках технічної творчості, оцінки з виробничого навчання, спец дисциплін).

 2. Список активу групи (прізвище, ім'я, доручення, які виконує).

 3. Список членів гуртка і розклад занять гуртка.

 4. План майстерні з указаними робочими місцями і прізвищами учнів, які їх займають.

 5. Записи поточної роботи у відповідності з індивідуальним планом журналу студента-практиканта (календарно-тематичні плани та план позаурочної роботи викладачів спецдисциплін на період педпрактики; плани-конспекти занять; плани роботи гуртків; сценарії виховних позаурочних заходів із професійного навчання; завдання програмованого контролю, журнали поточного оцінювання знань, умінь та навичок учнів під час практики; зразки роздаткового матеріалу, наочність для проведених занять; матеріали і результати анкетувань, тощо).

3.3. Плани конспекти занять з профільного та професійного навчаня

Якість кожного заняття, що проводиться під час педпрактики, залежить від підготовки студента, розуміння ним змісту, структури, методики проведення, підготовки обладнання, інструментів, матеріалів, інструкційно-технологічної документації тощо.

Підготовку до заняття можна поділити на такі етапи:

 1. Аналіз попереднього заняття, в процесі якого студент, викладач і методист визначають, як досягалась мета і виконувався план, що було проведено вдало, які недоліки в знаннях і уміннях учнів. На цій основі і в результаті вивчення програми з професійного навчання, орієнтовного тематичного планування, визначається тема і мета наступного заняття.

 2. Робота з літературою. Першочергово необхідно вивчити урядові документи останніх років про професійне навчання, матеріали Міністерства освіти і науки України і визначити коло питань, які необхідно вивчити на даному заняті. Потім слід детально проаналізувати навчальні посібники і підручники. При необхідності повторити матеріал з основ наук (фізики, хімії, біології та ін.) - для здійснення міжпредметних зв'зків.

Велике значення має вивчення методичної літератури, в якій узагальнено досвід кращих викладачів і майстрів виробничого навчання. Необхідно вивчити також науково-популярну і довідкову літературу з питань, що вивчаються, періодичну пресу - новини науки і техніки, що мають відношення до матеріалу заняття.

3. Підбір об'єктів технологічної діяльності учнів і творчих проектів, що будуть виконуватися на занятті. Перш за все, зазначимо, що при цьому враховується зміст і тема заняття, програмні вимоги, наявність у майстерні обладнання та інструментів, матеріалів, попит на об'єкти праці, їх суспільно виробничий характер. Необхідно також виконати всі дидактичні і методичні вимоги до об'єктів праці учнів (вони були викладені в лекціях з теорії і методики трудового та професійного навчання).

4. На наступному етапі слід продумати технологію виготовлення об'єктів роботи і самостійно їх виконати. З методичної точки зору це зумовлено такими особливостями:

а) підвищується особистий авторитет студента у випадку, коли учні бачать, що він досконало володіє трудовими прийомами і може бути для них особистим прикладом;

б) об’єкт проектування виготовлений студентом-практикантом, служить для учнів взірцем;

в) самостійно виконуючи трудовий процес, практикант може собі чітко уявити, які труднощі будуть виникати в учнів, яких помилок при цьому вони можуть допускатися і т. д.

 1. Далі визначається тип і структура майбутнього заняття, підбирається методика його проведення. Сюди входить визначення мети, змісту, послідовності і методів викладання нового навчального матеріалу, підготовка навчально-наочних посібників і демонстрацій, які будуть застосовуватись на кожному етапі заняття. З метою запобігання зриву демонстрацій і експериментів перед заняттям необхідно декілька раз перевірити кожну демонстрацію, провести досліди, перевірити наявність плакатів, таблиць, моделей, переглянути фрагменти демонстраційних матеріалів.

Особливої уваги потребує підготовка роботи викладача на дошці. Для цього в процесі підготовки до заняття необхідно написати на дошці тему і навчальну мету, малюнки або креслення технологічних процесів, схеми, завдання додому і т. п. Усі записи необхідно заздалегідь продумати, не припускаючись помилок, дати перевірити викладачеві, які повинні затвердити підписом плани-конспекти занять. Писати і малювати на дошці необхідно по можливості гарно, чітко, великими буквами, щоб було видно зі всіх робочих місць. Неприйняті скорочення в тексті у записах на дошці не допускаються. При виконанні малюнків або креслень на дошці студент повинен дотримуватися всіх правил ЕСКД, звертати увагу учнів на ті аспекти, які він вважає особливо важливими для кращого засвоєння і запам'ятовування. Використання кольорової крейди зробить можливим виділити в складному малюнку окремі деталі.

 1. Необхідно також детально продумати запитання для закріплення матеріалу, узагальнення і систематизації знань і умінь учнів. Слід продумати можливі помилки учнів і намітити шляхи їх усунення. При необхідності можна скласти карточки для програмованого контролю знань.

 2. До підготовки заняття входить також виготовлення інструкційно-технологічної документації на виготовлення творчого проекту учнями або розробка інструкцій для виконання лабораторної, лабораторно-практичної роботи. Тому інструкційно-технологічну документацію слід виготовляти як взірець, а на занятті заохочувати учнів до самостійного (кожним учнем) її виготовлення.

 3. Важливим етапом є розробка та написання плану-конспекту заняття. Відомо, що його структура визначається типом заняття, а останній, у свою чергу, залежить від освітньої мети. Конспект заняття повинен бути повним, акуратно виконаним. Схема плану-конспекту заняття може бути такою:1   2   3   4   5   6

Схожі:

РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Судова медицина» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка