Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»


НазваМетодичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта»
Сторінка1/6
Дата15.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут математики, фізики і технологічної освіти
Кафедра теорії і методики технологічної та професійної освіти

методичні рекомендації

до педагогічної практики студентів
(очної та заочної форми навчання)
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Кваліфікація фахівця:

Вчитель трудового навчання і основ інформаційних технологій;

Вчитель трудового навчання і основ підприємництва;

Вчитель трудового навчання, основ швейного та харчового виробництва;

Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти.

Технологічна освіта

Вінниця 2011

Методичні рекомендації до педагогічної практики студентів / Укладачі Р.С. Гуревич, Ю.Г. Ковальов, Д.М. Луп’як. - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2011. - 44 с.


Рецензенти: Шахов В.І. - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Гороль П.К. – кандидат педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Затверджено на засіданні кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання (протокол № 3 від 12 листопада 2008 р.).


Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Технологічна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Інституту математики, фізики і технологічної освіти, а також керівникам педагогічної практики, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, майстрам виробничого навчання, класним керівникам для спрямування, планування та організації успішного проходження педагогічної практики.

© Р.С.Гуревич,

Ю.Г.Ковальов, Д.М.Луп’як

ЗМІСТ
Мета, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ……………………………………………


4ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ…………………………………………….


7Оформлення звітної ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ………………………


13

3.1.

Журнал роботи студента-практиканта………………...


14

3.2.

Педагогічний щоденник………………………………...


14

3.3.

Плани конспекти занять з профільного та професійного навчання……………………………..…


16

3.4.

Спостереження та аналіз уроку з профільного та професійного навчання………………………………....


20

3.5.

Проведення студентами-практикантами позакласної роботи…………………………………………….……...


23

3.6.

Вивчення та оформлення передового педагогічного досвіду…………………………………………………..

27

3.7.

Текстовий звіт про виконану роботу в школі (ПТНЗ)..


28

3.8.

Фото, відеоматеріали, відеопрезентації……………….29
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………...


30
Додатки……………………………………….…..…….

35

1. мета, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
У системі професійної підготовки вчителів практика є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу підготовки фахівців і забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь і навичок.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає неперервність та послідовність її проведення для одержання достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Тривалість і термін проведення педагогічної практики визначаються навчальними планами; зміст і послідовність - програмою, що розробляється кафедрою.

Педагогічна практика проводиться на 5 курсі загальною тривалістю 6 тижнів, є логічним продовженням попередньої педагогічної практики. Зміст діяльності студентів під час цієї практики повинен бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності вчителя.

Основними умовами ефективності проходження педагогічної практики є її психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування, навчальний і виховуючий характер, комплексний підхід до змісту і організації практики, систематичність, наступність у її проведенні.

Завданнями педагогічної практики студентів під керівництвом методистів, викладачів і майстрів виробничого навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»:

 • поглиблення зв’язку теоретичних знань на основі практичного навчання в реальному педагогічному процесі; формування у студентів психологічної готовності до роботи в міжшкільних навчально-виробничих центрах (МНВЦ), професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ);

 • вироблення у майбутніх майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін педагогічних умінь та навичок практичної діяльності в навчально-виховних закладах, потреби в безперервній педагогічній освіті;

 • формування творчо дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

 • закріплення вмінь використовувати в навчально-виховній роботі з учнями теоретичні знання, набуті в університеті;

 • проведення навчально-виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових і індивідуальних особливостей опираючись на знання психології, фізіології, педагогіки, теорії та методики трудового навчання;

 • закріплення вмінь спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу, яка проводиться з учнями МНВЦ і ПТНЗ;

 • набуття вмінь і навичок проводити заняття з професійного (виробничого) навчання із застосуванням різних методів, які активізують пізнавальну і трудову діяльність учнів;

 • уміння виконувати функції класного керівника (майстра виробничого навчання в ПТНЗ), працювати з колективом учнів, проводити індивідуальну роботу з ними;

 • закріплення свого покликання до педагогічної професії;

 • набуття вмінь і навичок у вивчення спеціальної, методичної і педагогічної літератури з метою підготовки до творчого розв’язання завдань професійного навчання і виховання учнів;

 • засвоєння навичок науково-дослідницької роботи з метою підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу МНВЦ, ПТНЗ тощо;

 • вироблення навичок застосування в навчальному процесі сучасних ТЗН, інформаційних технологій і методів і засобів професійного (виробничого) навчання;

 • ознайомлення з роботою навчальних (методичних) кабінетів, лабораторій, майстерень.


До змісту роботи студентів під час проходження педагогічної практики входить:

 • знайомство із МНВЦ, ПТНЗ, бесіда з адміністрацією (керівництвом) навчального закладу (директором, його заступниками з навчальної і виховної роботи);

 • вивчення групи, в якому буде проходити практика, знайомство з роботою вкладачів, класних керівників, майстрів виробничого навчання (бесіди з ними, вивчення планів роботи, відвідування уроків і позакласних заходів);

 • підготовка і проведення занять різних типів із застосуванням сучасних методів і засобів професійного (виробничого) навчання, участь в аналізі й обговоренні занять;

 • виконання виховних функцій класного керівника (майстра виробничого навчання) в навчальній групі, за якими прикріплено практиканта;

 • виконання завдань з психології і педагогіки;

 • проведення індивідуальної роботи з учнями;

 • проведення бесід з учнями МНВЦ, ПТНЗ; підготовка і проведення разом з класним керівником (майстром виробничого навчання) туристського походу або екскурсій (на підприємство, в культурно-масову установу); організація і керівництво видами трудової діяльності учнів; підготовка і проведення зустрічей із відомими людьми, новаторами, раціоналізаторами і винахідниками; організація конференцій читачів, обговорення кінофільму або спектаклю та ін;

 • робота з активом групи з підготовки позаурочних виховних заходів;

 • проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

 • участь у підготовці і проведенні батьківських зборів.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Судова медицина» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка