РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401


Скачати 412.36 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Сторінка3/4
Дата23.04.2013
Розмір412.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4

Практичне завдання:

1. Підготувати пакет документів для працевлаштування за кордоном, а саме: заява, автобіографія, резюме, витяг з трудової книжки, документ про освіту, особисті документи (паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, ідентифікаційний код), трудова віза, запит роботодавця.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

1. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників.

2. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України.

3. Роль Міжнародної організації праці в міжнародних трудових відносинах сьогодення.
Семінарське заняття № 7 Тема: Правове регулювання деліктних правовідносин з іноземним елементом

План семінарського заняття

1. Поняття та умови настання деліктного зобов’язання в національному праві.

2. Колізійні питання деліктних зобов’язань.

3. Види деліктних зобов’язань:

3.1. зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди малолітніми, неповнолітніми особами;

3.2. зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди обмежено дієздатними, недієздатними, адієздатними особами;

3.3. зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки та непереборною силою.

Практичне завдання:

 1. Складіть проект арбітражного застереження для включення його в контракт.

 2. Складіть позов до будь-якого арбітражного комерційного суду.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

1. Міжнародно-правове регулювання деліктних відносин:

1.1. Римська конвенція 1952 р. про шкоду, завдану іноземними повітряними судами третім особам на поверхні;

1.2. Брусельська конвенція про відповідальність операторів ядерних суден, 1962 р.;

1.3. Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, завдану під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом, 1990 р.
Питання для самоконтролю:

 1. Види третейських судів.

 2. Які арбітражні комерційні суди існують на постійній основі?

 3. Розкрити зміст поняття «міжнародна підсудність».

 4. У чому полягає сутність та зміст міжнародного цивільного процесу?

 5. Попереднє забезпечення позовів іноземних осіб.

 6. Визначте процесуальний статус іноземної держави.

 7. Виконання судових доручень в міжнародному приватному праві.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Метою самостійної роботи студентів є: засвоєння певних правових понять і категорій; опанування основними методами практичної та творчої роботи із навчальною та науковою літературою; засвоєння навичок практичного використання знань.

Самостійна робота студентів передбачає: роботу із навчальною та науковою літературою; підготовку рефератів та доповідей; підготовка до семінарських занять, поточного та підсумкового контролю.

Самостійна робота передбачає:

 • попередню підготовку до семінарських занять;

 • виконання практичних завдань;

 • підготовку до обговорення окремих питань, які винесені на самостійне опрацювання;

 • ведення словника юридичних термінів;

 • огляд рекомендованої літератури.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Головна мета індивідуальної роботи – поглиблення знань та одержання додаткових практичних навичок з основних питань курсу „Міжнародне приватне право" шляхом самостійної роботи з нормативно-правовими актами та іншими літературними джерелами.

Індивідуальна робота студентів передбачає також написання реферативних повідомлень.

Реферат – це короткий виклад у письмовій формі робіт, які вивчались. У рефераті необхідно виразити і свої думки, які демонструють ставлення до проблеми, що аналізується.

Мета реферату — допомогти студентам глибше засвоїти найбільш важливі питання основ права, перевірити їх уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, вирішувати конкретні правові задачі, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство.

Перш ніж приступити до написання реферату, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну і спеціальну літературу. Треба також уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування.

Найбільш поширеною помилкою при написанні рефератів є механічне переписування тексту з учбової, спеціальної або довідкової літератури Студенти мають з'ясувати суть проблем, що досліджуються в рефераті, і потім самостійно викласти їх.

Тексту реферату повинен передувати детально розроблений план. Складаючи його, потрібно керуватися зразком плану, що рекомендується до кожної теми. Однак він може бути доопрацьований, в нього можуть вноситися необхідні уточнення і зміни. Важливо, щоб зміст роботи відповідав плану. По можливості студент повинен обговорити тему і план роботи з викладачем.

Вимоги до реферату:

 1. Реферат повинен бути обсягом 10-12 машинописних сторінок або виконаних на комп'ютері (допускається також написання від руки).

 2. Реферат представляє собою самостійно виконану роботу, мета якої поглиблення та розширення знань з певного питання.

 3. Структура реферату: титульний аркуш; план реферату; основна частина; висновок; список використаної літератури.

 4. До списку використаної літератури заносяться нормативні акти, підручники. Для посилання на літературу необхідно вказувати автора, назву праці, найменування журналу або збірки (для статей), місце видання, рік видання, загальну кількість сторінок.

 5. Реферат маг бути охайно оформленим, граматично і стилістично грамотно написаним. Мова викладу - державна.

 6. Реферат оцінюється від 1 до 5 балів.


ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль знань та умінь студентів проводиться на семінарських заняттях.

Семінарське заняття – це форма організації навчання, яка розвиває логічне мислення, спонтанне мовлення, сприяє глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню у студентів активних життєвих позицій.

Семінарські заняття з навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" надають можливість студентам глибоко засвоювати найбільш важливі та складні питання; розвивати у них навички до викладення власної точки зору з того чи іншого питання, а також логічно за певними критеріями визначати політико-правові аспекти.

Головним завданням семінарських занять є надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчального курсу.

Семінарське заняття проводиться після лекції по всьому курсу або ж після проведення певної частини лекційних занять. Успіх проведення семінарів багато в чому залежить від правильності складання плану та завдань, від їх кількості і рівня складності. З планом семінарських занять і списком рекомендованої літератури студенти повинні ознайомлюватись за 7-10 днів до такого заняття.

Семінарське заняття може мати приблизну структуру;

А. Організаційна частина - ознайомлення студентів з темою семінару і його планом.

Б. Навчально-дискусійна частина - дискусія на визначену тему за відомим планом:

виступи доповідачів і їх опонентів; робота зі студентами, що не взяли участь у дискусії, але готові до репродуктивних відповідей на питання.

По кожному дискусійному питанню викладачу необхідно робити висновок, узагальнення, поступово привчаючи до цього студентів.

Оцінка роботи студента на семінарському занятті складає від 1 до 3 балів.

В. Розв'язування практичних завдань - ряд завдань зазначені у плані кожного семінарського заняття і передбачають попередню підготовку студентів, наведення аргументів на користь того чи іншого рішення завдання.

Розв'язок практичного завдання повинен бути обов'язково виконаний письмово у зошиті. Відсутність письмово завдання у зошиті дає підставу викладачу знизити оцінку студенту за відвідування.

Оцінка роботи студента за участь у розв 'язку практичного завдання складає від 1 до 5 балів.

Г. Вирішення тестових завдань

Вимоги до тестових запитань полягають у виборі лише одного правильного варіанта відповіді з наведених чотирьох варіантів. Як правило, тестове завдання складається із 10 запитань і оцінюється наступним чином:

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

10-9

3

8-7

2

6-4

1

3-0

0


Д. Написання юридичного диктанту.

Написання юридичного диктанту передбачає наведення повного визначення або тлумачення того чи іншого поняття. Як, правило, юридичний диктант, складається з 3-5 визначень і оцінюється від 1-6 балів.

Ж. Заключна частина - мотивована оцінка роботи студентів, що брали участь у проведенні семінарського заняття.

Модульний контроль. Даний вид контролю проводиться 2 рази після вивчення, відповідно, Загальної та Особливої частин курсу. Контроль включає в себе 2 теоретичних запитання з відповідної частини курсу, який полягають у наведенні того чи іншого кримінологічного поняття, а також розкриття теоретичних засад тих положень, які зазначені у питанні. Оцінюється від 1 до 10 балів, відповідно кожне питання - від 1 до 5 балів.

Приклад. 1. Дати визначення поняттю системи курсу "Міжнародне приватне право", а також охарактеризувати її частини.

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом проведення заліку (ПМК). Даний вид контролю представляє собою написання письмової роботи і складається з 3 завдань: 2 -теоретичних та одного практичного. Вимоги до виконання теоретичних та практичних завдань тотожні до вимог, які були наведені раніше. Підсумковий модульний контроль оцінюється в межах від 1 до 15 балів (кожне питання оцінюється по 5 балів).

ПЕРЕЛІК ДЕФІНІЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»

 1. Авізуючий банк;

 2. Адієздатні;

 3. Акредитив;

 4. Акцепт;

 5. Аліменти;

 6. Альтернативна норма;

 7. Банк-емітент;

 8. Вексель;

 9. Виконуючий банк;

 10. Вина;

 11. Гарантія;

 12. Гіпотеза;

 13. Двосторонній договір;

 14. Делікт;

 15. Деліктне зобов’язання;

 16. Джерело;

 17. Диспозитивна норма;

 18. Диспозиція;

 19. Договір;

 20. Договір міжнародного змісту (міжнародний договір);

 21. Договір перевезення вантажу;

 22. Договір перевезення пасажирів та багажу;

 23. Договір перевезення;

 24. Документарний акредитив;

 25. Емітент;

 26. Закон місця вчинення дій;

 27. Закон місця знаходження речі;

 28. Закон суду;

 29. Заповіт;

 30. Звичаї ділового обороту;

 31. Зобов’язання;

 32. Зовнішньоекономічний договір;

 33. Зовнішньоторговельний контракт;

 34. Імперативна норма;

 35. Індосамент;

 36. Іноземний елемент;

 37. Іноземний об’єкт;

 38. Іноземний суб’єкт;

 39. Колізійна норма;

 40. Колізійне регулювання;

 41. Колізійні норми;

 42. Контракт;

 43. Малолітні;

 44. Міжнародна організація праці;

 45. Міжнародне приватне право;

 46. Міжнародний перевізник;

 47. Міжнародний переказ;

 48. Міжнародні норми;

 49. Міжнародні тор­говельні звичаї;

 50. Міжнародно-правові норми;

 51. Національне законодавство в міжнародному приватному праві;

 52. Недієздатні;

 53. Недійсний шлюб;

 54. Неміжнародні норми;

 55. Непереборна сила;

 56. Неповнолітні;

 57. Об’єкт міжнародного приватного права;

 58. Об’єм;

 59. Обмежено дієздатні;

 60. Опіка;

 61. Особистий закон юридичної особи;

 62. Особистий закон;

 63. Оферта;

 64. Первинний звичай;

 65. Перевідний вексель;

 66. Підтверджуючий банк;

 67. Піклування;

 68. Повна шлюбна дієздатність;

 69. Подружжя;

 70. Правовий звичай;

 71. Працевлаштування;

 72. Праця іноземців;

 73. Праця;

 74. Предмет міжнародного приватного права;

 75. Прив’язка;

 76. Приватноправові відносини;

 77. Протиправність діяння;

 78. Рішення;

 79. Розірвання шлюбу;

 80. Розрахунковий чек;

 81. Розрахунок;

 82. Санкція;

 83. Система права;

 84. Сім’я;

 85. Соціальний захист;

 86. Спадкова трансмісія;

 87. Спадковий договір;

 88. Спадкові відносини;

 89. Спадкоємець;

 90. Спадкування;

 91. Суб’єкт;

 92. Судовий (юридичний) прецедент;

 93. Трудовий договір;

 94. Трудові відносини;

 95. Усиновлення;

 96. Форс-мажор;

 97. Чек;

 98. Шкода;

 99. Шлюб;

 100. Юридичний факт.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК

 1. Поняття і предмет міжнародного приватного права.

 2. Поняття і види "іноземного елементу".

 3. Історія розвитку доктрини міжнародного приватного права.

 4. Методи правового регулювання в міжнародному приватному
  праві.

 5. Місце міжнародного приватного права в системі права та йо­го значення.

 6. Принципи і функції міжнародного приватного права.

 7. Система міжнародного приватного права.

 8. Концепція Lех mегсаtогіа і міжнародне приватне право.

 9. Міжнародні наукові інститути та організації, що займаються
  проблемами міжнародного приватного права.

 10. Види джерел міжнародного приватного права.

 11. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного
  приватного права.

 12. Національне законодавство як джерело міжнародного при­
  ватного права.

 13. Українське законодавство з питань міжнародного приватно­го права.

 14. Багатосторонні угоди як джерело міжнародного приватного
  права.

 15. Звичай у міжнародному приватному праві.

 16. Статутна теорія в міжнародному приватному праві.

 17. Поняття, структура та види колізійних норм.

 18. Основні формули прикріплення.

 19. Проблема "конфлікту кваліфікацій".

 20. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.

 21. Наслідки обходу закону.

 22. Застереження про публічний порядок.

 23. Встановлення змісту іноземного закону.

 24. Уніфікація норм міжнародного приватного права.

 25. Поняття правового режиму, його види.

 26. Взаємність та її види.

 27. Реторсії в міжнародному приватному праві.

 28. Поняття особистого закону фізичної особи.

 29. Цивільна правоздатність і дієздатність іноземців в Україні.

 30. Усиновлення, опіка і піклування в міжнародному приватному праві.

 31. Правове положення українських громадян за кордоном.

 32. Правовий статус іноземців в Україні та інших країнах.

 33. Особистий статут та "національність" юридичної особи.

 34. Правовий режим діяльності іноземних юридичних осіб в Ук­раїні.

 35. Порядок створення та види підприємств з іноземними інве­стиціями в Україні.

 36. Участь українських громадян і юридичних осіб у створенні та діяльності юридичних осіб за кордоном.

 37. Міжнародні транснаціональні корпорації.

 38. Правовий статус держави в міжнародному приватному праві.

 39. Теорія "функціонального імунітету".

 40. Представництво в міжнародному приватному праві.

 41. Позовна давність у міжнародному приватному праві.

 42. Колізійні питання власності.

 43. Правовий режим власності іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав в Україні.

 44. Правові питання націоналізації в міжнародному приватному праві.

 45. Міжнародна охорона авторських прав.

 46. Бернська та Всесвітня конвенції про авторське право.

 47. Міжнародна охорона права промислової власності.

 48. Паризька конвенція про охорону промислової власності.

 49. Умови реєстрації іноземних товарних знаків.

 50. Поняття і види зовнішньоекономічних угод.

 51. Колізійні питання щодо змісту та форми договорів.

 52. Застосування норм міжнародних угод до зовнішньоекономічних договорів.

 53. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу.

 54. Базисні умови договору міжнародної купівлі-продажу.

 55. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за дого­вором купівлі-продажу.

 56. Підстави звільнення від відповідальності за договором міжнародної купівлі-продажу.

 57. Поняття і види лізингових операцій з "іноземним елемен­том".

 58. Поняття та види міжнародних транспортних перевезень.

 59. Міжнародні залізничні перевезення.

 60. Міжнародні автомобільні перевезення.

 61. Міжнародні повітряні перевезення.

 62. Міжнародні морські перевезення.

 63. Дистриб'юторські договори.

 64. Форми міжнародних розрахунків.

 65. Колізійні питання векселя та чека.

 66. Міжнародні конвенції про векселі і чеки.

 67. Деліктні зобов'язання з "іноземним елементом".

 68. Кондикції в міжнародному приватному праві.

 69. Колізійні норми щодо умов укладення шлюбу та форми шлюбу.

 70. Колізійні питання розірвання шлюбу.

 71. Правове регулювання відносин між подружжям, батьками і дітьми.

 72. Аліментні зобов'язання в міжнародному приватному праві.

 73. Колізійні питання спадщини.

 74. Спадкові права іноземців в Україні та українських громадян за кордоном.

 75. Перехід спадщини до держави.

 76. Склад норм з міжнародного трудового права

 77. Трудові права іноземців в Україні та українських громадян за кордоном.

 78. Правове регулювання соціального забезпечення.

 79. Джерела міжнародного трудового права.

 80. Поняття міжнародного цивільного процесу.

 81. Правове положення іноземних громадян у цивільному процесі.

 82. Визнання та виконання іноземних судових рішень.

 83. Процесуальне положення іноземних держав.

 84. Поняття і види арбітражу.

 85. Міжнародні угоди з питань арбітражу.

 86. Міжнародний комерційний арбітраж при ТПП України.

 87. Міжнародний комерційний арбітраж "аd hос".

 88. Виконання іноземних арбітражних рішень.

 89. Визначення підсудності та пророгаційні угоди.

 90. Виконання судових доручень.
1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка