З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко


НазваЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Сторінка1/16
Дата23.04.2013
Розмір1.9 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справКафедра цивільно-правових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2012

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

для бакалаврів (на базі повної загальної середньої освіти)

напрям підготовки: 6.030401 - «Правознавство»

спеціалізація: цивільно-правова, кримінально-правова, державно-правова

для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки

заочної форми навчання

Дніпропетровськ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки заочної форми навчання, напряму підготовки 06.030401 «Правознавство». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012 - 70 с.

РОЗРОБНИКИ:

Тропіна О. М., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Свистун Л. Я., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС

21.08.2012, протокол № 1.

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

_______________ 2012 р., протокол № ______

Т.в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін
_______________________ (Чабаненко М. М.)

(підпис)

«_____»___________________ 2012 року

©ДДУВС, 2013 рік

©Л. Я. Свистун, О. М. Тропіна 2013 рік 1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Заочна форма навчання

Кількість кредитів

Галузь знань

0304 «Право»

Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство».

Модулів

Спеціальність:

Правознавство

Рік вивчення 2012-2013


Змістових модулів –

Загальна кількість годин – 234 год.

Семестр 4

Лекції – 12 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Семінарські/практичні

заняття – 0 год.

Самостійна робота – год.

Індивідуальна

робота – год.

Форма (-и) підсумкового контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни

навчальна – засвоєння студентами значення норм та інститутів цивільного та сімейного права, які регулюють цивільні та сімейні суспільні відносини;

розвиваюча – засвоєння студентами форм, способів, засобів, прийомів, методів наукового та практично-орієнтованого мислення, пов’язаного із професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового матеріалу в сфері цивільного та сімейного права;

виховна –забезпечення становлення позитивно орієнтованої особистості фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом засвоєння ними основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання і розвиток у студентів таких позитивних моральних якостей, як справедливість, добросовісність, відданість принципам свободи, верховенства права та іншим, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.

Завдання: вивчення навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» полягають у тому, що студенти повинні чітко засвоїти загальновизначені постулати, що прийняті в цивільному та сімейному праві, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів регулювання цивільних та сімейних суспільних відносин. За цих умов набуті ними знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- знати:

1) на понятійному рівні способи забезпечення виконання зобов’язань; припинення зобов’язань; цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання; договори про передачу майна у власність; договори про передачу майна у користування; договори з виконання робіт; договори з надання послуг; договори про спільну діяльність; договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; недоговірні зобов’язання; поняття сімейного права України, його предмет, метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; характеристика сімейного законодавства України; соціологічний та юридичний зміст поняття сім'ї; поняття та особливості сімейних правовідносин; поняття та умови укладення шлюбу згідно з сімейним законодавством України; питання про визнання шлюбу недійсним та припинення шлюбу; питання про особисті немайнові та майнові відносини подружжя і про шлюбний договір; про підстави виникнення особистих немайнових і майнових правовідносин батьків і дітей; про припинення цих правовідносин; про аліментні зобов'язання між батьками й дітьми та іншими родичами; про особисті не­майнові відносини між іншими родичами; про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; застосування сімейного законодавства України до сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства.

2) на фундаментальному рівні: історію розвитку цивільного та сімейного права; парадигму та методологію пізнання цивільного та сімейного права.

3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з цивільного та сімейного права.

- вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції цивільного та сімейного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів цивільного та сімейного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути цивільного та сімейного права; виступати експертом та консультантом у навчанні інших;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з цивільного та сімейного права.

3. Програма навчальної дисципліни
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ТЕМА 1. Цивільне право в системі права України. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна
Зміст теми:

Багатозначність терміна «цивільне право». Місце цивільного права в системі правових галузей. Взаємодія галузей сучасного права. Предмет цивільного права як галузі права. Цивільне право як регулятор суспільних відносин. Майнові відносини (відносини власності. майнові відносини у галузі товарообігу). Особисті немайнові відносини і виникнення їх у зв'язку із здійсненням особистих прав. Метод цивільного права. Загальне юридичне становище суб'єктів цивільних прав і обов'язків. Специ­фіка юридичних фактів у цивільному праві. Диспозитивні начала в цивільно­му праві. Особливості цивільно-правових санкцій. Принцип цивільного права. Функції цивільного права. Визначення і система цивільного права. Сторони в цивільному праві. Мета в цивільному праві. Цивільно-правові норми та інсти­тути як система сучасного цивільного права. Форми систематизації (кодифі­кація, інкорпорація).

Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Норми суча­сного цивільного права. Суспільні відносини, які становлять предмет цивіль­но-правового регулювання. Цивільні правовідносини. Юридичні факти. Су­дова, господарська, адміністративна практика застосування цивільно-правових норм. Методи, що використовуються в науці цивільного права (формально-логічний метод, порівняльний метод, системно-структурний метод, конкрет­но-соціологічний).

Предмет, методи та система цивільного та торгового права зарубіжних країн. Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного цивільного права. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. Дуалістична система приват­ного права. Публічне та приватне право. Метод правового регулювання циві­льних та торгових відносин. Системи цивільного права деяких зарубіжних країн.

Роль та значення теми для діяльності юриста: Тема «Цивільне право в системі права України. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна» вивчається студентами для усвідомлення особливостей цивільного права у регулюванні цивільних правовідносин, визначенні предмету, методу, принципів, функцій, системи цивільного права, відмежування цивільних правовідносин від адміністративних, податкових, трудових тощо, без чого взагалі неможливе правозастосування.

Ключові поняття: «цивільне право як галузь права», «цивільне право як наука», «цивільне право як навчальна дисципліна», «цивільне право як галузь законодавства», «приватне право», «предмет цивільного права», «майнові відносини», «особисті немайнові відносини», «диспозитивний метод», «принципи цивільного права», «система цивільного права», «пандектна система».

Обсяг знань та вмінь студентів:

За підсумками вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право України» студенти повинні знати:

 • Поняття, предмет, метод, принципи, функції та систему цивільного права як галузі права;

 • Поняття, систему цивільного права як галузі законодавства;

 • Поняття, предмет, методи цивільного права як науки.

Вміти:

 • орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві;

 • аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення цивільно-правових відносин;

 • правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій;

 • складати проекти основних цивільно-правових документів.

Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1.; 1.2.1.; 1.2.5-1.2.8; 1.2.15; 1.2.20; 1.3.1; 1.3.4.; 1.3.5; 1.3.7-1.3.11; 1.4.2; 1.4.6; 1.4.11; 1.5.1; 1.5.5.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення: відзив на позовну заяву.
ТЕМА 2. Джерела цивільного права. Поняття та система цивільного законодавства

Зміст теми:

Поняття джерел цивільного права. Види джерел цивільного права. Нормативно-правові акти та міжнародні договори як джерела цивільного права. Правовий звичай як джерело права. Поняття цивільного законодавства. Цивільне право як галузь права і цивільне законодавство.

Система цивільного законодавства. Поняття й види цивільно-правових нормативних актів. Конституція як основа цивільного законодавства. Цивільний кодекс – основний акт цивільного законодавства. Інші законодавчі акти. Підзаконні нормативні акти та їх різновиди. Цивільно-правове значення локальної нормотворчості юридичних осіб. Чинні нормативно-правові акти колишнього СРСР та УРСР

Дія цивільного законодавства у часі, у просторі і за колом осіб. Колізійні норми та їх застосування. Зворотна сила актів цивільного законодавства. Співвідношення загального та спеціального законодавства.

Аналогія закону й аналогія права. Роль у формуванні й застосуванні цивільного законодавства норм моралі, звичаїв ділового обороту.

Роль судової і господарської практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства. Тлумачення актів цивільного законодавства.

Роль та значення теми для діяльності юриста: Тема «Джерела цивільного права. Поняття та система цивільного законодавства» вивчається студентами для усвідомлення особливостей цивільного права у регулюванні цивільних правовідносин, визначенні предмету, методу, принципів, функцій, системи цивільного права, відмежування цивільних правовідносин від адміністративних, податкових, трудових тощо, без чого взагалі неможливе правозастосування.
Ключові поняття: «цивільне законодавство», «аналогія закону», «аналогія права», «джерела цивільного права», «дія цивільних законів у часі, у просторі та за колом осіб», «прогалини в законодавстві», «зворотна сила актів цивільного законодавства».

Обсяг знань та вмінь студентів:

За підсумками вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право України» студенти повинні знати:

 • Поняття, предмет, метод, принципи, функції та систему цивільного права як галузі права;

 • Поняття, систему цивільного права як галузі законодавства;

 • Поняття, предмет, методи цивільного права як науки.

Вміти:

 • орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві;

 • аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення цивільно-правових відносин;

 • правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.

Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1.; 1.2.1.; 1.2.5-1.2.8; 1.2.15; 1.2.20; 1.3.1; 1.3.4.; 1.3.5; 1.3.7-1.3.11; 1.4.2; 1.4.6; 1.4.11; 1.5.1; 1.5.5.
Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення: відзив на позовну заяву.
ТЕМА 3. Цивільні правовідносини. Здійснення та захист цивільних прав

Зміст теми:

Поняття і особливості цивільних правовідносин. Галузеві особливості цивільно-правових відносин. Ознаки цивільно-правових відносин. Елементи цивільно-правових відносин. Зміст цивільних правовідносин. Суб'єкти і об'єкти цивільних правовідносин. Суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивільний обов'язок. Види цивільно-правових відносин. Регулятивні і охо­ронні відносини. Абсолютні і відносні правовідносини. Активні і пасивні цивільні правовідносини. Речові і зобов'язальні, майнові і немайнові правовідносини. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Юридичні факти та їх класифікація. Дії і події як юридичні факти.

Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права та виконання обов'язку. Поняття й види меж здійснення цивільних прав. Зловживання правом. Антимонопольні заборони і правила про неприпустимість недобросовісної конкуренції як різновиду межі здійснення цивільних прав.

Поняття й зміст суб'єктивного права на захист. Форми та способи захисту цивільних прав. Юрисдикційна та неюрисдикційні форми захисту цивільних прав. Поняття й зміст самозахисту цивільних прав. Загальноприйняті засоби самозахисту. Необхідна оборона й дії в умовах крайньої необхідності як засоби самозахисту цивільних прав.

Міри оперативного впливу на порушника цивільних прав як засоби захисту суб'єктивного цивільного права. Поняття, основні особливості й види мір оперативного впливу в цивільному праві.

Міри державного примусу, що застосовуються для захисту цивільних прав.

Способи захисту. Визнання права. Припинення дій, то порушують право. Відновлення становища, що існувало до порушення права. Присудження до виконання обов'язку в натурі. Зміна правовідносин. Припинення правовідносин. Стягнення з особи, яка по­рушила право, завданих збитків. Стягнення неустойки (штрафу, пені). Ком­пенсація моральної шкоди. Інші способи захисту. Органи, що здійснюють за­хист.

Роль та значення теми для діяльності юриста: Тема «Цивільні правовідносини. Здійснення та захист цивільних прав» вивчається студентами для усвідомлення особливостей цивільного права у регулюванні цивільних правовідносин, визначенні предмету, методу, принципів, функцій, системи цивільного права, відмежування цивільних правовідносин від адміністративних, податкових, трудових тощо, без чого взагалі неможливе правозастосування.

Ключові поняття: «склад цивільних правовідносин», «об’єкт цивільних правовідносин», «суб’єкт цивільних правовідносин», «зміст цивільних правовідносин», «суб’єктивне право», «суб’єктивний обов’язок», «юридичні факти», «юридичні акти», «юридичні вчинки», «форми захисту цивільних прав», «способи захисту цивільних прав», «зловживання правом», «шикана», «самозахист», «крайня необхідність», «необхідна оборона».

Обсяг знань та вмінь студентів:

За підсумками вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право України» студенти повинні знати:

 • Поняття, предмет, метод, принципи, функції та систему цивільного права як галузі права;

 • Поняття, систему цивільного права як галузі законодавства;

 • Поняття, предмет, методи цивільного права як науки.

Вміти:

 • орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві;

 • аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення цивільно-правових відносин;

 • правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.


Перелік нормативних актів до вивчення теми: 1.1.; 1.2.1.; 1.2.5-1.2.8; 1.2.15; 1.2.20; 1.3.1; 1.3.4.; 1.3.5; 1.3.7-1.3.11; 1.4.2; 1.4.6; 1.4.11; 1.5.1; 1.5.5.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення: відзив на позовну заяву
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській...
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО МВ НА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
Гладка Людмила Іванівна
Контролюючим органом навчально-методичної роботи є Методична рада університету. Головними напрямками роботи Методичної ради є
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
Основні напрямки методичної і наукової роботи
Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних об'єктів
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка