5. Комунікативна слугування своєрідним «містком» між юрид і іншими суспільними науками. 6


Назва5. Комунікативна слугування своєрідним «містком» між юрид і іншими суспільними науками. 6
Сторінка7/7
Дата07.04.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

82. Англо-американська правова сім'я: характерні ознаки

Англо-американський тип - сукупність національних правових систем, які мають спільні риси, проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі норми, сформульованої суддями в судовому прецеденті, який домінує як форма (джерело) права, у поділі права на загальне право і право справедливості, у визнанні закону лише після апробування його судовою практикою, у превалюванні процесуального права над матеріальним.

Особливість системи англійського права полягає у тому, що вона не має точної класифікації галузей права, властивої континентальній системі. Відбувається розмежування не стільки галузей права, скільки окремих інститутів або проблем: договір, реальна власність, квазідоговір, застава, шкода та ін. Система англійського права поділена на чотири категорії галузей по дві у кожній: право кримінальне і цивільне; право публічне і приватне; право матеріальне і процесуальне; право муніципальне і публічне міжнародне. Процесуальне право має явний пріоритет над матеріальним правом. Панування прецеденту обумовило підвищене значення процедурно-процесуальних правил.
83. Мусульманська правова сім’я: характерні ознаки

Мусульманське право - правила, що випливають з ісламу, поводження віруючих і покарання за невиконання даних розпоряджень. Мусульманське право поширюється тільки на мусульман. Але все рівно, навіть у тих країнах, де мусульмани є основною частиною населення, воно доповнюється законами і звичаями, кодифікується і модифікується в зв'язку з виникаючими новими суспільними відносинами. Унаслідок цього виконується релігійне мусульманське право і право мусульманських держав. В основі мусульманського права лежить чотири джерела:

1) Священна книга Коран, яка складається з висловлень Аллаха, звернених до останнього з його пророків і посланців Магомету;

2) Суна - збірник традиційних правил, що стосуються дій і висловлень Магомета, відтворених цілим поруч посередників;

3) Иджма - конкретизація положень Корана у викладі провідних вчених - мусульманистів;

4) Кияс - міркування за аналогією про ті явища життя мусульман, що не охоплюються попередніми джерелами мусульманського права. Таким судженням віддається законний, суспільний характер.

У країнах з мусульманським правом конституція не вважається основним законом, а цю роль грає Коран, Суна, принципи консенсусу( Иджма ) і аналогії ( Кияс ). Мусульманські юристи і богослови вважають, що регулюванню норм Корана і шаріату підлягають як релігійна, так і етична сторони громадського життя, відносини громадян як між собою, так і з державою. Що стосується дотримання шаріатських чи норм "божественного" законодавства, те це завжди було неодмінною умовою легітимізму будь-якої державної влади.
84. Традиційна (звичаєва) правова сім'я: характерні ознаки

Традиційна правова сім'я — містить групи систем китайського і японського права. Характеризується провідною роллю релігійно-моральних доктрин у соціальному житті народу.

Традиційні правові системи об’єднані в межах однієї правої сім’ї завдяки наявності у них наступних характерних рис:

1. Провідним джерелом права виступає звичай. у створенні норм права пріорітет належить самому суспільству.

2. Негативне ставлення до законодавства. Таке джерело права, як законодавство, вважалося неприродним для суспільства явищем.

3. Ігнорування державних структур у процесі реалізації норм права. Протягом століть ці норми забезпечувалися здебільшого за допомогою не державних структур, у тому числі судів, а самокерованих суспільних структур і соціального тиску на правопорушників.

4. Слабкий розвиток юридичної інфраструктури. Століттями ці країни не знали юридичних професій – суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів та ін., бо не існувало ані навчальних закладів для їх підготовки, ані правової науки, юридичних шкіл, видатних учених – носіїв правових знань.
85. Соціалістична правова сім'я: характерні ознаки

Соціалістична правова сім'я становить виділену в основному за ідеологічною ознакою правову систему. Єдиним або основним джерелом соціалістичного права було спочатку революційна творчість виконавців, а пізніше – нормативно-правові акти, у відношенні яких декларувалося, що вони виражають волю трудящих, переважної більшості населення, а потім – всього народу, керованого комуністичною партією. Приватне право поступалося панівному праву публічному. Право носило імперативний характер, було найтіснішим чином пов'язане з державною політикою, забезпечувалося партійною владою і примусовою силою правоохоронних (каральних) органів. Суд залишався інструментом в руках правлячої класу (групи), забезпечував його панування і охороняв передусім його інтереси. В даний час можна констатувати істотні зміни в правовій системі Росії та інших держав, які належали до соціалістичної правової сім'ї.
86. Постсоціалістична підгрупа романо-германської правової сім’ї: характерні ознаки
87. Механізм правового регулювання: поняття, структура

Механізм правового регулювання розкриває шляхи за допомогою яких правова система регулює поведінку суб’єктів права. Засоби і способи правового регулювання складають цей механізм. Засоби – чим регулюється поведінка, а способи – як регулюється. Засоби: юридичні норми, форми права, юридичні факти, правовідносини, акти реалізації, застосування норм права. Для того щоб правова норма діяла потрібен юридичний факт. Засоби поділяються на стимули і обмеження. Режим сприяння законним діянням – стимули. До стимулів належать:

Правова пільга – надання певних переваг або часткове звільнення від виконання обов’язків.

Привілеї – є різновид пільг, вони полегшують становище представників вищих органів державної влади , щоби вони сумлінно виконували свою функцію.

Пільги вони піднімають статус певних осіб, щоб дорівняти до інших , привілеї – щоб підняти.

Імунітети – вони також поширюються на державних службовців вищого рангу, звільняють від виконання певних обов’язків.

Заохочення – це юридичне схвалення (премія), позитивна санкція.

До правових обмежень належать засоби правового регулювання, які стримують незаконні діяння: юридичні обов’язки, призупинення, санкції, юридичні заборони.
88. Способи, типи і стадії механізму правового регулювання

Диспозитивний спосіб – регулювання відносин між рівними за правом суб’єктами відносин. В рамках диспозитивного використовується принцип: дозволено все, що не заборонено. Притаманне приватним галузям права.

Імперативний спосіб – регулювання відносин суб’єктів, що знаходились у субординації (підкоренні). Віддає пріоритет інтересам держави. Використовується для публічних галузей права. В імперативному: заборонено все, що не дозволено.

Стадії правового регулювання:

1) Формально закріплення норми права, тобто встановлюється бажаний варіант поведінки (загальне правове регулювання).

Індивідуальне правове регулювання:

2) виникнення юридичного факту;

3) виникнення правовідносин;

4) реалізація учасниками відносин своїх прав і обов'язків;

5) додаткова стадія – це захист, коли вчиняється неправомірна дія суб’єкта правовідносин, наступає юридична відповідальність, щоб захистити права суб’єкта, що постраждав.
89. Правові презумпції: поняття, призначення, види

Презумпція — закріплене в законі припущення про наявність чи відсутність певних фактів, що мають юридичне значення.

Є спростовні і неспростовні презумпції. Спростовні залежать від текстуального закріплення, якщо немає такого механізму – неспростовна.

Матеріальні і процесуальні презумпції. Процесуальна презумпція - наприклад припущення протиправного оскарження дій суб'єктом владних повноважень.

Сфера дії презумпції: - Загальноправова (поширюється на все право); - Галузеві і міжгалузеві.

Призначення:

- відображаються вихідні, принципові засади прав;

- закладений механізм реалізації цих засад.
90. Правові фікції: поняття, призначення, види

Юридичні фікції – це коли неіснуючі юридичні факти або відносини оголошуються існуючими.

Система фікцій багато в чому повторює систему презумпцій.

За способом регулювання: позитивні (неіснуючі обставини стають існуючими, наприклад: до близьких родичів відноситься дружина); негативні(заперечуються реально існуючі обставини). За способом їх висловлювання: фікції, виражені як прості судження у вигляді припущень. Яскравим прикладом останніх є презумпція знання закону.

Юридична фікція з часів римського права надійно ввійшла в правову традицію як юридично-технічний прийом. Друга причина - походження принципу економічності у законотворчій діяльності. Набагато простіше надати умовний правовий режим об'єкту, котрому це властиво, ніж створювати ускладнені правові конструкції, з яких регулювання матиме громіздкий характер.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

4. Звязок кримінології з правовими та суспільними науками
Згодом це поняття набуло більш широкого значення, і сьогодні поняття "кримінологія" трактується як наука про злочинність
Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні
М. Я. Сегай, д-р юрид наук, проф.; О. Ф. Скакун, д-р юрид наук, проф.; М. М. Стра­хов, д-р юрид наук, проф.; Ю. М. Тодика, д-р юрид...
Питання до іспиту
Співвідношення криміналістики з іншими юридичними науками і спеціальними дисциплінами
Національна специфіка вибору в освіті
Таким чином, склалася фундаментальна освітня суперечність між суспільними потребами в різних типах шкіл, а також між юридичними та...
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
1. Економіко-ге
Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв’язок економічної й соціальної географії з іншими науками....
«Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для...
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Біогеографія як наука про поширення живих організмів і їхніх співтовариств. Положення біогеографії в системі географічної науки,...
Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка