Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА


Скачати 497.77 Kb.
НазваТема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Сторінка1/6
Дата15.03.2013
Розмір497.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6
МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА.

Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії. Поняття економічної системи. Протиріччя між суспільними потребами і економічними ресурсами як головна проблема макроекономіки.

Особливості макроекономічного підходу до дослідження економічних процесів і явищ. Позитивна і нормативна функції економіки: поняття, характерні особливості. Різниця у поглядах на цілі і методи політики держави на макрорівні основних макроекономічних шкіл кейнсіанського, неокейнсіанського, монетариського, інституційно-соціологічного та інших напрямків.

Модель колових потоків. Суб'єкти змішаної економіки, закрита і відкрита економіка. "Втечі" та "ін’єкції" для моделі колообігу ресурсів продуктів і прибутків.

Макроекономічні змінні і моделі. Макроекономічні змінні: ендогенні і екзогенні; змінні потоку і змінні запасу, їх взаємозв'язок. Поняття макроекономічних моделей як інструмента опису різних економічних явищ і процесів.

Історія розвитку методу моделювання економічних процесів в роботах Ф.Кене, К.Маркса, В.Леніна, Л.Вальраса, В.Леонтьєва, Д.Нейманатаін.

Тема 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ,

Система національних рахунків, як нормативна база макроекономічного обчислення. Сутність системи національних рахунків і їх відмінність від системи балансу національного госпо­дарства. Ідея загальної економічної рівноваги в країні в системі націо­нальних рахунків. Класифікація суб'єктів ринкового господарства (номенклатура агентів) і ринкових операцій (номенклатура операцій) в СНГ. Значення використання балансів системи національних рахунків.

Зведений матеріально-фінансовий баланс: логіка побудови, економічний зміст.

Зведений баланс праці: логіка побудови, економічний зміст. Зведений баланс як джерело для прогнозування складу і структури трудових ресурсів. Взаємозв'язок зведеного материально-фінансового балансу і зведеного балансу трудових ресурсів як інструмент, який характеризує об'єктивний і суб'єктивний фактори виробництва.

Основні показники прибутку і продукту на макрорівні. Валовий національний продукт (ВНП) і валовий внутрішній продукт (ВВП). Кінцеві товари / послуги і проміжна продукція. Методи обчислення ВВП: за витратами (метод кінцевого використання); за доданою вартістю (виробничий метод); за прибутками фозподільний метод). Альтернативні макроекономічні показники: чистий національний продукт, національний прибуток, передбачений особистий прибуток та ін.

Валовий національний продукт і показник "чисте економічне благополуччя".

Основні макроекономічні тотожності і тотожності заощаджень і інвестицій, тотожність держбюджету.

Номінальні і реальні показники. Індекси цін. Номінальні і реальні ВНП. Інфлірування і дефлірування ВНП. Терміни росту і приросту ВНП / ВВП. Індекси Пааше, Лайсперса і Фішера.

Тема З, МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ.

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і структура економічного циклу. Генезіс розвитку економічного циклу. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань в економіці. Індекатори циклічних коливань: індекс безробіття, індекс інфляції, індекс "зубожіння" та ін. Поняття потенціального ВНП (економічний потенціал) і повної зайнятості ресурсів. "Відрив" ВНП. Безробіття. Основні форми безробіття. Рівень безробіття. Природне безробіття як інструмент стабілізації рівня інфляції. Причини природного безробіття.

Закон Оукена. Теоретичне обгрунтування і економіко-математичні вирази. Крива Оукена.

Інфляція. Дефліція і стагнація. Концепція інфляції: монетарна концепція; немонетарні концепції (інфляція попиту, інфляція витрат, "скрита" інфляція, інфляція на основі галузевих змін попиту, інфляція, зумовлена монопольними ціноутвореннями, інфляція пов'язана з перерозділом національного прибутку). Класифікація видів інфляції в залежності від темпів інфляційного процесу. Рівень інфляції (темпи росту цін, темпи інфляції).

Соціальні наслідки інфляції. Номінальний і реальний грошові прибутки. Роль інфляційних очікувань в інфляційному процесі.

Очікувана і неочікувана інфляція. Рівняння Фішера. Коректування з допомогою рівняння Фішера номінальних прибутків при очікуваній інфляції. Перевага одних економічних агентів над іншими в умовах непередбачуваної інфляції.

Взаємозв'язок інфляції і безробіття. Короткострокова крива Філліпса. Компроміс між інфляцією та безробіттям: економіко-математична інтерпритація.

Тема 4. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ,

Сукупний попит і фактори, які його визначають. Структура сукупного попиту. Теоретичні предпосилки побудови кривої сукупного попиту. Теоретичне обгрунтування виду кривої сукупного попиту. Вплив цінових і нецінових факторів на криву сукупного попиту.

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції. Теоретичні предпосилки побудови короткострокової! довгострокової кривих сукупної пропозиції. Види довгострокової кривої сукупної пропозиції. Теоретичні підходи до обгрунтування виду короткострокової кривої сукупної пропозиції. Модель АО-А8 як модель рівноваги національної економіки. Рівноважні ціни і рівноважний об'єм виробництва. Механізм досягнення рівноваги в економіці на деяких відрізках кривої сукупної пропозиції.

Тема 5. СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИ­ЦІЇ.

Загальна економічна рівновага і повна зайнятість ресурсів: концепції класичної і кейнсіанської економічних шкіл. Компоненти сукупного попиту. Найпростіша функція споживання. Граничний нахил до споживання. Середній нахил до споживання. Найпростіша функція заощаджень. Граничний нахил до заощаджень. Середній нахил до заощаджень. Фактори, які визначають динаміку споживання і заощаджень. Інвестиції. Основні типи інвестицій. Найпростіша функція автономних інвестицій. Інвестиційні фактори. Позитивна залежність інвестицій від прибутку. Граничний нахил до інвестування. Фактори нестабільності інвестицій.

Фактичні і заплановані інвестиції. Фактичні і реальні витрати. Функція спланованих витрат. Функція автономних витрат і чистого експорту. Граничний нахил до імпортування. Кейнсіанський хрест як метод географічної інтерпретації макроекономічної рівноваги.

Коливання рівноважного рівня випуску. Мультиплікатор автономних витрат.

Інвестиції і заощадження, проблема їх рівноваги. Визначення рівня національного прибутку в умовах рівності заощаджень і інвестицій: графічний метод.

Взаємозв'язок заощаджень, інвестицій, рівня процента і рівня прибутку. Модель "18" Дж. Хїкса про умови рівноваги на реальному ринку, яка характеризує взаємозв'язок між нормою процента і національним прибутком при рівновазі між заощадженнями і інвестиціями.

Тема 6. СУКУПНІ ВИДАТКИ І ВВП,

Затратні моделі макроекономічної рівноваги. Виробнича функція леонтіївського типу. Динамічні моделі "затрати-випуск".

Вплив змін в структурі сукупного попиту на динаміку національного виробництва.

Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП. Модель взаємоперетворень затрат і прибутків. Сутність простого мультиплікатора затрат. Математична інтерпритація мультиплікатора затрат.

Рівновага ВВП в умовах певної і непевної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних затрат. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних витрат. Аналітичні і графічні моделі рецесійного і інфляційного розривів.

Парадокс бережливості. Його вплив на величину заощаджень і інвестицій. Вплив величини заощаджень на сукупний попит. Взаємозв'язок моделі АВ-А8 і кейнсіанського хреста.

Тема 7. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНО-ГО РЕГУЛЮВАННЯ.

Роль і місце держави в змішаній економіці. Організація ринкового механізму і необхідність державного втручання в економі­ку. Основополагаючі економічні функції сучасної держави для соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Класична теорія макроекономічного регулювання. Основні положення класичної теорії про саморегуляційні здібності ринка. "Закон ринків" Ж.Б.Сея. основні положення кейнсіанської теорії. Аргументи кейнсіанців про необхідність державного втручання в економіку. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку.

Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія і її недоліки. Рівновага обміну як коцептуальна основа монетариської теорії. Механізм монетариського регулювання економіки.

Концепція адаптивних і раціональних очікувань. Теорія регулювання пропозиції. Практична функція макроекономічної теорії.

Тема 8 . ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА.

Зміст, мета і інструменти фіскальної політики. Типи і види фіскальної політики.

Функції дискредиційної фіскальної політики. Експансіоністська і рестрикційна фіскальна політика.

Державний бюджет і його складові. Значення бюджетів різних рівнів в розвитку держави.

Державні закупки і податки як інструменти фіскальної політики, які направлені на попит. Автономний вплив державних закупок і податків на рівень виробництва. Мультиплікатор збалансованого бюджету і мультиплікатор державних витрат: теоретичне обгрунтування, аналітична і графічна інтерпретація. Простий мультиплікатор Кейнса.

Фіскальна політика, яка направлена на пропозицію. Попит і пропозиція як об'єкт податкового варіанта фіскальної політики. Податки як вбудовані стабілізатори розвитку економіки. Типи і функції податків. Роль податків в стимулюванні економічного росту. Крива Лаффера (Леффєра) і можливість її практичного використання.

Концепція бюджетної політики. Стимулююча фіскальна політика як фактор бюджетного дефіциту. Способи збалансування бюджетного дефіциту: на щорічній основі, на циклічній основі, принцип функціжшх фінансів.

Тема 9. ГРОШОВИЙ РИНОК І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА.

Гроші. Функції грошей. Грошовий ринок. Грошові пропозиції, грошові агрегати. Попит на гроші: попит на гроші для угод, попит на гроші зі сторони активів, загальний попит на гроші. Процентна ставка як ціна грошей. Залежність процентної ставки від попиту і пропозиції на грошовому ринку. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

Банки і грошово-кредитна політика. Банківська система і грошові пропозиції. Банківська система України. Функції комерційних банків/їх обов'язки і резерви. Норма обов'язкових резервів. Депозитний мультиплікатор і грошова пропозиція.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти регулювання грошової пропозиції: операції з державними цінними паперами на відкритому ринку, процентна політика, нормування обов'язкових резервів комерційних банків. Вплив грошо-кредитної політики на рівень національного виробництва. Політика "дешевих" і "дорогих" грошей.

Механізм антиінфляційної політики. Головні наслідки інфляції. Наслідки інфляції попиту і інфляції затрат. Наслідки затяжної інфляції. Основні напрямки антиінфляційної політики: адаптаційна, стимулююча фінансово-кредитна політика прибутків і цін. Дефляційна зовнішньоекономічна політика.

Тема 10. МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Зовнішньоекономічна діяльність і її структура. Міжнародні фінансово-економічні організації. Теорії рівноважних порівняльних переваг про доцільність зовнішньоекономічної діяльності країни.

Платіжний баланс і його структура. Сальдо платіжного балансу. Рівновага платіжного балансу. Вплив платіжного балансу на грошову масу і бюджетний дефіцит.

Валютний курс. Попит і пропозиція ж фактори впливу на валютний курс. Девізний і обмінний курс валют. Плаваючий і фіксований валютний курс. Номінальний і реальний валютний курс. Котирування валюти. Паритет купівельної здібності валют. Зв'язок між валютним курсом і платіжним балансом.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Митний і немитний спосіб регулювання зовнішньоекономічної торгівлі. Валютні режими і державне регулювання валютного курсу.

Тема 11. РИНОК ПРАШ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА.

Ринок робочої сили як складова частина ринку факторів виробництва. Особливості функціонування ринку робочої сили на макрорівні. Взаємозв'язок ринку робочої сили з товарними і грошовими ринками. Попит і пропозиція на ринку робочої сили. Заробітна плата як ціна робочої сили. Механізм функціонування ринку робочої сили :класична теорія, кейнсіанська теорія, теорія гнучкого ринку робочої сили.

Державне регулювання зайнятості населення. Експансіоністська політика зайнятості і її негативні наслідки. Зв'язок безробіття з інфляцією. Криві Філліпса в короткостроковому і довгостроковому періодах. Крива Філліпса і висновки для політики зайнятості.

Проблема нерівномірності в розподіленні прибутків. Крива Лоренца. Фактори самозахисту і зовнішнього соціального захисту населення. Держава як об'єкт соціального захисту населення на макрорівні: програми, соціальне забезпечення, програми державної допомоги.

Тема 12. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ.

Економічний ріст і економічний розвиток. Матеріальні фактори економічного росту. Моделі рівноважного економічного росту без науково-технічного прогресу (НТП).

Методологічні передпосилки неокласичних моделей росту. Неокласична виробнича функція і розподіл національного доходу. Маржиналістська і структуралістська теорїї економічного росту.

Методологічні передпосилки неокейнсіанських моделей росту. Критика некласичної виробничої функціїі неокаласичної теорії розподілу національного доходу. Теоретичне обгрунтування однофакторної виробничої функції.

Неокейнсіанські моделі рівноважного росту. Модель Е.Домара. Модель бажаного росту Р.Харрода. Модель гарантованого росту Р.Харрода. Нестійкість рівноваги траєкторій в моделях Е.Домара і Р.Харрода.

Модель економічного росту Р.Солоу. пропозиції і попит в моделі Солоу. Інвестиції, вибуття і стійкий рівень капітолоозброєнності. Золоте правило накопичення. Перехід до стійкого стану, відповідного до золотого рівня накопичення.

Вплив росту населення на стійкий рівень капіталоозброєнності і рівень накопичення за золотим правилом.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Основною формою вивчення макроекономіки студентами заочної форми навчання є самостійна робота. Виконання контрольних робіт сприяє більш глибокому засвоєнню студентами курсу макроекономіки і є однією з форм перевірки їх знань.

Якість письмової роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки самостійно і правильно студент розкриває зміст питання, використовує знання рекомендованих джерел. Відповіді на питання повинні бути логічними, послідовними, відповідати темі питання.

На кожну контрольну роботу викладач-консультант дає письмове заключення. При перевірці роботи виставляється оцінка "допускається до захисту" або "не допускається до захисту".

Якщо робота виконана відповідно вимогам, то вона підлягає захисту. В іншому випадку контрольна робота оцінюється як незадовільна і студент повинен написати нову роботу. Студенти, які не представили письмової роботи, передбаченої учбовим планом до іспитів (заліків) не допускаються.

В процесі самостійного вивчення курсу макроекономіки, виконання контрольних робіт студенти-заочники можуть звертатися за консультацією до викладача.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Лекція №1 „Міграційне право як наука та навчальна дисципліна”(тези)
Наука міграційного права має подвійний предмет вивчення. По-перше, це загальні принципи, інститути і норми регулю­вання міграційних...
Вислови Д.І. Менделєєва
Наука починається з тих пір, як починають вимірювати. Точна наука немислима без міри
Тема Наука як об’єкт філософського пізнання
Тема 14. Філософські проблеми екології. формування ноосферного мислення
Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Винекненн...
Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Винекненн науки: передумови та характеристики. Етапи розвитку науки....
закономірне чергування довгих і коротких складів
Це водночас давня наука, яка зародилася в Індії, і новітня наука, що виникла на європейському терені з початку ХХ ст
Наука у соціокультурному вимірі
Наука – це особливий вид пізнавальної діяльності, спрямованої на здобуття, об'єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань...
Постнекласична раціональність: пізнавальні стратегії в добу постнекласичної науки
В останній четверті XX ст наука вступила в нову фазу свого розвитку − постнекласичну. Увів до наукового слововживання термін «постнекласична...
ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і роз­витку особистості
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка