РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка4/5
Дата05.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

11.2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати двох академічних годин.

Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Кримінальний процес»»:

 • комплексна письмова модульна контрольна робота;

 • комплексне тестування.

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю.

Чотири МКР у формі трирівневих завдань передбачено за результатами вивчення тем модулів 1 - 4. Для проведення модульного контролю розроблено модульні контрольні завдання. Варіанти завдань для модульного контролю є рівнозначні за трудомісткістю.

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків модульної оцінки:

 • максимальна кількість балів -8;

 • максимальна кількість балів за 1 і 2 рівень – 2

 • вирішення практичного завдання - 4.

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установлених правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з'явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій.

Студент, який не з'явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається за вибором викладача як:

 • сума балів за усіма поточними формами контролю, передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни (поточна модульна оцінка - модульна оцінка);

 • сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи (тестів) (поточна модульна оцінка + контрольна модульна оцінка = модульна оцінка).


11.3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ

З дисципліни «Кримінальний процес» передбачена такі форма семестрового контролю, як залік, екзамен, які проводяться у кінці семестру.

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки як суми підсумкових модульних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх модулів.

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного, модульного контролю (максимум 60 балів), яка сумується до кількості балів, які отримав студент на заліку, екзамені (максимум 40 балів ).

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінка за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та за шкалою ЕСТS заноситься у Відомість обліку успішності (форма № Н-5.03), Індивідуальний навчальний план студента (форма № Н-2.02), Залікову книжку студента (форма № Н-2.03). Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.

У випадку отримання менше 60 балів (FХ в ЕСТS) за результатами семестрового контролю, студент обов'язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.
12. Розподіл балів, які отримують студенти

для отримання заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
Т. 1-7

МКР 1

Модульна 1

Т. 8-12

МКР 2

Модульна 2

Підсумкова семестрова

49

8

57

35

8

43

100


де, Т 1, Т 2 ... Т 12 – теми змістових модулів.
Розподіл балів, які отримують студенти

у другому семестрі з підсумковим контролем - екзамен


Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль3

Змістовий модуль4Т. 13-17

МКР 3

Модульна 3

Т. 18-22

МКР 4

Модульна 4
Підсумкова семестрова

20

8

28

20

8

28

40

100


де, Т13, Т14 ... Т22 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно


зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінальний процес».

2. Тексти лекцій (в електронному варіанті).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу

 2. Стадії кримінального процесу

 3. Наука кримінально-процесуального права. Співвідношення кримінально-процесуального права з іншими галузями права і юридичними дисциплінами

 4. Кримінально-процесуальні функції

 5. Процесуальна форма і її значення у кримінальному судочинстві

 6. Процесуальні гарантії у кримінальному судочинстві

 7. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону

 8. Діюче кримінально-процесуальне законодавство України

 9. Чинність кримінально-процесуального у просторі, часі і щодо іноземних громадян та осіб без громадянства

 10. Поняття і система кримінально-процесуального права, його місце в системі права України

 11. Структура і види кримінально-процесуальних норм

 12. Система кримінально-процесуального законодавства. Структура кримінально-процесуального кодексу України

 13. Роль керівних роз`яснень Пленуму Верховного суду України, рішень Верховного суду України у конкретних кримінальних справах , відомчих нормативних актів у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності

 14. Поняття і значення засад кримінального процесу

 15. Конституція України і засади кримінального судочинства

 16. Система засад кримінального процесу

 17. Засада законності в кримінальному судочинстві України

 18. Засада публічності в кримінальному судочинстві України

 19. Засада презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві України і його зміст

 20. Засада недоторканості особи і її житла в кримінальному судочинстві України

 21. Засада гарантування таємності листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

 22. Засада забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя особи в кримінальному судочинстві України

 23. Засада поважання честі і гідності особи, захист її прав та законних інтересів

 24. Засада рівності учасників процесу перед законом і судом

 25. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

 26. Засада всебічності, повноти, об’єктивності досліджень обставин справи

 27. Засада забезпечення учасникам процесу, іншим залученим до нього особам права користуватися рідною мовою

 28. Засада безпосередності дослідження доказів

 29. Засада обов’язковості процесуальних рішень посадових осіб, які ведуть процес

 30. Засада одноособовості розслідування кримінальних справ і забезпечення процесуальної самостійності слідчого

 31. Засада здійснення правосуддя тільки судом

 32. Засада забезпечення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону

 33. Засада гласності судового розгляду

 34. Засада усності судового розгляду

 35. Засада змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості

 36. Засада забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень

 37. Поняття і класифікація суб'єктів у кримінальному процесі України

 38. Суд, суддя у кримінальному судочинстві України

 39. Повноваження прокурора на різних стадіях кримінального процесу

 40. Процесуальний стан слідчого і начальника слідчого відділу

 41. Процесуальна самостійність слідчого

 42. Органи дізнання і особа, яка проводить дізнання

 43. Обставини, які виключають участь у справі посадових осіб, які ведуть процес і порядок їх відводу

 44. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” і Закон України від 13 січня 2000 року про внесення змін і доповнень до КПК України щодо процесуального порядку забезпечення безпеки суб’єктів кримінального судочинства.

 45. Поняття учасників процесу в кримінальному судочинстві України

 46. Потерпілий у кримінальному процесі

 47. Поняття і процесуальний стан підозрюваного

 48. Поняття і процесуальний стан обвинуваченого

 49. Захисник у кримінальному процесі, його права і обов’язки

 50. Порядок призначення захисника у кримінальному процесі

 51. Обов’язкова участь захисника і відмова від участі захисника у справі

 52. Поняття і підстави цивільного позову в кримінальному судочинстві

 53. Умови спільного розгляду цивільного позову і кримінальної справи. Вирішення цивільного позову судом

 54. Порядок і строки подання цивільного позову.

 55. Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна засудженого

 56. Цивільний позивач у кримінальному процесі

 57. Цивільний відповідач у кримінальному процесі

 58. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача

 59. Законні представники потерпілого, неповнолітніх підозрюваного і обвинуваченого

 60. Обов’язок посадових осіб, які ведуть процес, роз’яснення і забезпечення прав особам, які беруть участь у справі

 61. Представники колективів, громадських організацій, уповноважені приймати участь у судовому розгляді кримінальних справ

 62. Експерт, спеціаліст і перекладач у кримінальному процесі

 63. Поняті у кримінальному процесі

 64. Відводи окремих учасників процесу та інших осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві

 65. Поняття, значення і система заходів забезпечення кримінального провадження.

 66. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі України, підстави і порядок їх обрання.

 67. Затримання як тимчасовий запобіжний захід. Порядок затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину.

 68. Підстави і порядок обрання запобіжного заходу особисте зобов’язання.

 69. Підстави і порядок обрання запобіжного особиста порука.

 70. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 71. Строк тримання під вартою. Підстави і порядок продовження цього строку.

 72. Домашній арешт як запобіжний захід.

 73. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

 74. Привід як захід процесуального примусу.

 75. Поняття і зміст процесу доказування. Суб’єкти доказування в кримінальному судочинстві

 76. Поняття і значення доказів у кримінальному судочинстві. Класифікація доказів

 77. Оцінка доказів як елемент процесу доказування

 78. Належність і допустимість доказів.

 79. Способи збирання доказів у кримінальному процесі

 80. Предмет і межі доказування

 81. Джерела доказів в кримінальному процесі України

 82. Показання потерпілого і особливості їх перевірки ї оцінки слідчим

 83. Показання підозрюваного і особливості їх перевірки і оцінки слідчим

 84. Показання обвинуваченого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим

 85. Висновок експерта і особливості його оцінки слідчим

 86. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про речові докази

 87. Протоколи слідчих і судових дій, інші документи як докази по кримінальній справі

 88. Поняття, значення і види процесуальних документів у кримінальному судочинстві.

 89. Правила, порядок обчислення строків у кримінальному судочинстві

 90. Види судових витрат і порядок їх відшкодування

 91. Порядок відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи потерпілої від злочину

 92. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

 93. Поняття і завдання стадії досудового розслідування кримінальної справи

 94. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

 95. Форми закінчення досудового розслідування.

 96. Закриття кримінального провадження.

 97. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 98. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

 99. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

 100. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЕКЗАМЕН)


 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу, його стадії.

 2. Процесуальна форма і її значення у кримінальному судочинстві.

 3. Поняття і значення засад кримінального процесу, їх система.

 4. Конституція України і засади кримінального судочинства.

 5. Засада законності в кримінальному судочинстві України.

 6. Засада публічності в кримінальному судочинстві України.

 7. Засада презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві України і його зміст.

 8. Засада недоторканості особи і її житла в кримінальному судочинстві України.

 9. Засада гарантування таємності листування, телефонних розмов телеграфної та іншої кореспонденції. Засада забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя особи в кримінальному судочинстві України.

 10. Засада забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.

 11. Засада здійснення правосуддя тільки судом і принцип забезпечення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону.

 12. Засада здійснення правосуддя на засадах рівності сторін перед законом і судом та змагальності.

 13. Поняття і класифікація суб’єктів у кримінальному процесі України.

 14. Процесуальний статус слідчого і начальника слідчого відділу. Процесуальна самостійність слідчого.

 15. Органи дізнання та їх повноваження у кримінальному судочинстві. Особа, яка проводить дізнання.

 16. Поняття учасників процесу в кримінальному судочинстві України.

 17. Потерпілий у кримінальному процесі.

 18. Поняття і процесуальний стан підозрюваного, обвинуваченого.

 19. Захисник у кримінальному процесі, його права і обов’язки. Порядок введення захисника до участі у справі, обов’язкова участь захисника.

 20. Цивільний позов в кримінальному процесі. Умови спільного розгляду цивільного позову і обвинувачення у кримінальній справі. Вирішення цивільного позову судом.

 21. Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальному процесі.

 22. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Законні представники потерпілого, особи визнаної неосудною або обмежено осудною, неповнолітніх підозрюваного і обвинуваченого.

 23. Експерт, спеціаліст і перекладач у кримінальному процесі.

 24. Поняті у кримінальному процесі.

 25. Поняття і зміст процесу доказування. Суб’єкти доказування в кримінальному судочинстві.

 26. Поняття і значення доказів у кримінальному судочинстві. Класифікація доказів.

 27. Оцінка доказів як елемент процесу доказування.

 28. Належність і допустимість доказів.

 29. Способи збирання доказів у кримінальному процесі.

 30. Предмет і межі доказування. Джерела доказів в кримінальному процесі України.

 31. Показання свідка, потерпілого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим.

 32. Показання підозрюваного, обвинуваченого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим.

 33. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про речові докази.

 34. Протоколи слідчих і судових дій, протоколи ,складені уповноваженими органами по результатах оперативно розшукових заходів, інші документи як докази по кримінальній справі.

 35. Види судових витрат і порядок їх відшкодування. Порядок відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи потерпілої від злочину.

 36. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

 37. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

 38. Форми закінчення досудового розслідування.

 39. Закриття кримінального провадження.

 40. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 41. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

 42. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

 43. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

 44. Поняття і значення стадії розслідування кримінальних справ у кримінальному судочинстві, його складові частини.

 45. Поняття і значення загальних положень досудового слідства.

 46. Поняття і види підслідності.

 47. Умови і процесуальний порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

 48. Додержання строків досудового слідства. Підстави і порядок їх продовження.

 49. Поняття і значення взаємодії слідчого з органом дізнання у розкритті і розслідуванні злочинів.

 50. Підстави і процесуальний порядок розслідування кримінальної справи групою слідчих.

 51. Забезпечення слідчим учасникам процесу використання своїх прав; розгляд і вирішення слідчим їх клопотань.

 52. Використання слідчим науково-технічних засобів при розслідуванні кримінальних справ.

 53. Прийняття слідчим заходів по забезпеченню цивільного позову і можливої конфіскації майна.

 54. Виявлення слідчим причин і умов, які сприяли скоєнню злочину та вжиття заходів до їх усунення.

 55. Поняття, система і правові підстави виконання слідчих дій.

 56. Свідок в кримінальному судочинстві. Права і обов‘язки свідка. Процесуальний порядок допиту свідка.

 57. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку і виїмки. Процесуальні особливості проведення обшуку або виїмки у житлових приміщеннях.

 58. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Порядок огляду і виїмки кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку.

 59. Види оглядів. Підстави і порядок їх проведення. Процесуальні особливості проведення огляду у житлових приміщеннях.

 60. Процесуальний порядок проведення освідування.

 61. Процесуальний порядок провадження експертизи.

 62. Процесуальний порядок вилучення або одержання зразків для експертного дослідження.

 63. Підстави і процесуальний порядок провадження очної ставки.

 64. Пред’явлення особи і предметів для впізнання. Процесуальні особливості проведення впізнання поза візуальним спостереженням особи, що підлягає впізнанню.

 65. Процесуальний порядок відтворення обстановки і обставин події.

 66. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру.

 67. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру.

 68. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.

 69. Зміна повідомлення про підозру

 70. Поняття, значення і система заходів забезпечення кримінального провадження.

 71. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі України, підстави і порядок їх обрання.

 72. Затримання як тимчасовий запобіжний захід. Порядок затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину.

 73. Підстави і порядок обрання запобіжного заходу особисте зобов’язання.

 74. Підстави і порядок обрання запобіжного особиста порука.

 75. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 76. Строк тримання під вартою. Підстави і порядок продовження цього строку.

 77. Домашній арешт як запобіжний захід.

 78. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

 79. Привід як захід процесуального примусу.

 80. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

 81. Форми закінчення досудового розслідування.

 82. Закриття кримінального провадження.

 83. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 84. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

 85. Повноваження прокурора та форми прокурорського реагування на порушення законів органами дізнання і досудового слідства при провадженні ними розслідування по кримінальних справах.

 86. Поняття, значення та види підсудності кримінальних справ.

 87. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.

 88. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

 89. Порядок і строки підготовчого провадження.

 90. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 91. Завдання і значення стадії судового розгляду. Склад суду при колегіальному розгляді кримінальних справ. Головуючий у судовому засіданні, його повноваження.

 92. Межі судового розгляду по кримінальній справі. Підстави і порядок зміни обвинувачення по кримінальній справі під час судового розгляду.

 93. Підготовча частина судового засідання. Значення і порядок провадження судового слідства. Дослідження доказів судом. Обмеження дослідження фактичних обставин справи судом.

 94. Судові дебати і останнє слово підсудного. Постанова вироку, його сутність і значення, види вироків.

 95. Значення і завдання апеляційного провадження у кримінальному процесі України. Рішення апеляційного суду по кримінальній справі.

 96. Порядок і строки подання апеляцій. Особи, які мають право на подання апеляції. Розгляд справи по апеляції. Підстави для зміни або відміни вироку апеляційним судом.

 97. Сутність і значення стадії виконання вироку, ухвали чи постанови суду. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.

 98. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Особи, які вправі подати касаційну скаргу.

 99. Порядок і строки касаційного оскарження. Порядок і наслідки розгляду справи судом касаційної інстанції.

 100. Підстави і порядок перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Особи, які мають право ставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження і судові органи, які здійснюють такий перегляд.

 101. Строки перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. Дії прокурора по відновленню справи у зв‘язку із нововиявленими обставинами.

 102. Кримінальне провадження на підставі угод

 103. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

 104. Процесуальні особливості досудового слідства і судового розгляду справ про злочини, скоєні неповнолітніми.

 105. Обставини, які підлягають доказуванню у справах про злочини неповнолітніх.
1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка