РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка3/5
Дата05.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5


5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовний модуль 1.

10Поняття, суть і завдання кримінального процесу

1Кримінально-процесуальний закон

1Засади кримінального процесу

2Суб’єкти кримінального процесу

2Процесуальні строки. Судові витрати

1Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

1Докази і доказування у кримінальному процесі

2

Змістовний модуль 2.

6Загальні положення досудового розслідування

2Повідомлення про підозру

1Провадження слідчих (розшукових) дій

1Заходи забезпечення кримінального провадження

1Зупинення і закінчення досудового розслідування

1

Змістовний модуль 3.

16Підготовче судове провадження

4Загальні положення судового розгляду

2Порядок судового розгляду

4Вирок суду

2Апеляційне провадження

4

Змістовний модуль 4.

18Касаційне провадження

4Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

4Виконання судових рішень

4Провадження у справах про злочини неповнолітніх

4Провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру

2
Разом

50


6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено
7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено

8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовний модуль 1.

34Поняття, суть і завдання кримінального процесу

4Кримінально-процесуальний закон

4Засади кримінального процесу

6Суб’єкти кримінального процесу

6Процесуальні строки. Судові витрати

4Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

4Докази і доказування у кримінальному процесі

6

Змістовний модуль 2.

22Загальні положення досудового розслідування

4Повідомлення про підозру

6Провадження слідчих (розшукових) дій

4Заходи забезпечення кримінального провадження

4Зупинення і закінчення досудового розслідування

4

Змістовний модуль 3.

40Підготовче судове провадження

9Загальні положення судового розгляду

6Порядок судового розгляду

9Вирок суду

7Апеляційне провадження

9

Змістовний модуль 4.

41Касаційне провадження

9Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження

9Виконання судових рішень

9Провадження у справах про злочини неповнолітніх

9Провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру

5
Разом

1379. Індивідуальні завдання

Не передбачено
10. Методи навчання:

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Кримінальний процес»:

навчальні заняття, самостійна робота студентів, робота в науковій бібліотеці КДПУ імені В. Винниченка та мережі Інтернет, контрольні заходи.

Види навчальної роботи студентів:

- лекція;

- семінарське заняття;

- консультація;

- залік;

- екзамен.

У процесі вивчення дисципліни «Кримінальний процес» застосовуються наступні методи навчання:

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний

За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і навичок, застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка.

За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та самоконтроль.

За джерелами знань: словесні ( розповідь, пояснення, лекція) і наочні (демонстрація, ілюстрація).

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання.
11. Методи контролю

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою ЕСТS та національною шкалою оцінювання.
11.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль - це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання;

 • усна доповідь;

 • доповнення, запитання до того, хто відповідає;

 • участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;

 • аналіз джерельної та монографічної літератури;

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);

 • самостійне опрацювання тем;

 • підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.

Критеріями оцінки є:

усні відповіді:

 • повнота розкриття питання;

 • логіка викладання, культура мови;

 • емоційність та переконаність;

 • використання основної та додаткової літератури;

 • аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;

виконання письмових завдань:

 • повнота розкриття питання;

 • цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки;

 • акуратність оформлення письмової роботи.


У першому семестрі максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському занятті - 3 бали:

3 б. ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов'язуючи з вивченим раніше, бачить міжпредметні зв'язки, наводить аргументи, робить посилання на літературу. Обов'язковим є ознайомлення з додатковою літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує.

 • 2 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з усвідомленням системних зв'язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, припускається незначних помилок чи неточностей.

 • 1 б. ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок.

 • 0-1 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, допускається помилок.

1 бал студент отримує за виконані завдання самостійної роботи з певної теми модуля, з урахуванням якості, повноти виконання завдання.

1 бал ставиться студентові, який робить вдалі доповнення протягом семінарських занять з певної теми модуля, виправляє неточності, однак при цьому індивідуально не виступає з окремих питань;

1 бал ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та змістом конспект до семінарських занять з певної теми модуля;

1 бал одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, виконував вправи, залучався до колективних обговорень тощо.
У другому семестрі максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському занятті - 2 бали:

2 б. ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов'язуючи з вивченим раніше, бачить міжпредметні зв'язки, наводить аргументи, робить посилання на літературу. Обов'язковим є ознайомлення з додатковою літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує.

 • 1 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з усвідомленням системних зв'язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, припускається незначних помилок чи неточностей.

 • 0,5 б. ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок.

 • 0-0,5 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, допускається помилок.

0,5 балу студент отримує за виконані завдання самостійної роботи з певної теми модуля, з урахуванням якості, повноти виконання завдання.

0,5 балу ставиться студентові, який робить вдалі доповнення протягом семінарських занять з певної теми модуля, виправляє неточності, однак при цьому індивідуально не виступає з окремих питань;

0,5 балу ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та змістом конспект до семінарських занять з певної теми модуля;

0,5 балу одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, виконував вправи, залучався до колективних обговорень тощо.
Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.

У другому семестрі 4 бали одержує студент, який у повному обсязі підготував пакет документів, що складаються по кримінальних справах.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі - роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 5 балів.

Студент, який не з'являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.
1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка