РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 186.73 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дата26.10.2013
Розмір186.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 10 с.

Розробники: Комаринська З.М., кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Комаринська З.М., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1

Галузь знань
0305 «Економіка і підприємництво»


Вибіркова
Напрям підготовки
6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування)Рік підготовки:
Змістових модулів - 1

2-йІндивідуальне науково-дослідне завдання «Мої улюблені види мистецтва, їх характеристика»


Семестр
Загальна кількість годин - 36

«Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці» – 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1
самостійної роботи
студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

9 год.

год. -
Практичні, семінарські
9 год.

год. -
Лабораторні
год. -

год. -
Самостійна робота
 1. год.

год. -
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

     для денної форми навчання – 50: 50

     


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: залучення студентів до надбань світової та вітчизняної етико-естетичної думки, формування моральної та естетичної культури, збагачення духовного світу.

Завдання: прищеплення навичок та вмінь, необхідних для успішної професійної діяльності, творчої самореалізації у громадському та культурному житті, сприяння самовдосконаленню та вихованню моральної свідомості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: визначення основних термінів та понять з етики та естетики, суть основних категорій етики та естетики, засвоїти основні течії та напрями етики та естетики, що існували та впливали на їх розвиток та вдосконалення.

вміти: застосовувати набуті знання на практиці, послуговуючись у своєму повсякденному житті основними моральними цінностями та категоріями етики; розрізняти основні течії та напрямки мистецтва, формувати естетичний смак та розвивати уявлення про прекрасне.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Предмет етики. Основні етичні вчення

 1. Предмет і завдання етики.

 2. Мораль у системі соціальних відносин.

 3. Етичні ідеї Стародавнього світу

 • Давній Схід

 • Античні Греція та Рим

 1. Зародження української етичної думки


Література

 1. Етика / Авт. Аболіна Т.Г. – К., 1992.- С. 5-10, 81-85, 14-30

 2. Етика: Навч. посібн. / За ред. проф. В.О.Лозового. – К., 2002. - С. 15-71.

 3. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 1996. - С. 5-70, 18-45.

 4. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 1996.


Тема 2. Етичні категорії

 1. Добро і зло – провідні поняття моральної свідомості та категорії етики. Проблема визначення добра і зла.

 2. Категорія обов’язку. Основні принципи морального обов'язку.

 3. Моральна відповідальність, справедливість, совість.

 4. Честь і гідність.


Література:

1. Етика / Авт. Аболіна Т.Г. – К., 1992. - С. 85-100.

2. Шостек А. Бесіди з етики. – Л., 1999

3. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 1996. - С. 99-164.

4. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 1996. - С. 63-66, 95-100.
Тема 3. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації

 1. Сенс життя і щастя.

 2. Мораль та економіка.

 3. Мораль і політика.

4. Моральний досвід.

5. Прикладні етичні поняття.

 • Благодійність і милосердя.

 • Насильство і ненасильство.


Література:

 1. Шостек А. Бесіди з етики. – Л., 1999

 2. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 1996. – С. 89-95, 113-119.

3. Етика / Авт. Аболіна Т.Г. – К., 1992. - С. 150-176.

4. Етика: Навч. посібн. / За ред. проф. В. О. Лозового. – К., 2002 - С. 145-165.

5. Малахов В. Етика. – К., 2000, 2001. - С. 40-43.
Тема 4. Естетика як наука та її категорії

 1. Предмет та завдання естетики.

 2. Основні категорії естетики:

 • прекрасне і потворне;

 • піднесене і низьке;

 • трагічне і комічне.

 1. Естетична свідомість:

 • естетичне почуття;

 • естетичний смак;

 • естетичний ідеал.


Література:

1. Естетика / За ред. Т.Левчук. – К., 1997. - С. 48-107.

2. Естетика: Навч. посібн. / За ред. В.О.Лозового. – К, 2003. – С. 5-10, 85-96.

3. Борев Ю. Эстетика. – М., 1988. - С. 37-101.

 1. Эстетика / Под ред. Л.Левчук. – К., 1991.

 2. Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики. Навч. посіб. - К., 2000 - С. 45-56, 60-79.


Тема 5. Історія естетичної думки

 1. Основні етапи розвитку світового мистецтва.

 2. Види мистецтва, їх особливості.

 3. Основні стилі та напрямки в мистецтві.


Література:

1. Естетика / За ред. Т.Левчук. – К., 1997. - С. 246-366.

2. Естетика: Навч. посібн. / За ред. В.О.Лозового. – К., 2003 - С. 163-174, 136-156.

3. Эстетика / Под ред. Л.Левчук. – К., 1991. - С. 362-407.

4. Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К., 2000. - С. 82-94, 101-138.
Тема 6. Художня реальність в Україні та шляхи естетичного виховання економічних кадрів

 1. Естетика в духовному житті України.

 2. Полікатегоріальність сучасної естетичної науки.

 3. Специфіка творчого процесу в мистецтві.

 4. Традиції естетичного виховання в Україні.


Література:

1. Естетика: Навч. посібн. / За ред. В.О.Лозового. – К., 2003. - С. 117-121, 130-139

2. Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К., 2000. - С. 97-100

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Етика та естетика»

Тема 1. Предмет етики

 3

1

 -

 -

 -

 2

-

 

 

 

 

 -

Тема 2. Етичні категорії

 5

 1

 2

 -

 -

 2

 -

 
 

 

 -

Тема 3. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації

8

 2

2

 -

-

 4

-

-

 

 

 

 -

Тема 4. Естетика як наука та її категорії 8

 2

 2

 -

 -

 4

 -

-

 

 

 

 -

Тема 5. Історія естетичної думки

7

2

2

-

-

3

-

-

Тема 6. Художня реальність в Україні та шляхи естетичного виховання економічних кадрів

5

1

1

-

-

3

-
Усього годин

 36

9

 9

 -

-

 18
ІНДЗ

 

 

-

-

 -

-

 

 

-

-

-

 

Усього годин

 36

9

 9

 

 -

 18

5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годин


1

2.

3.

4.

5.

6.


Тема 1. Тема 1. Предмет етики. Основні етичні вчення

 1. Предмет і завдання етики. Еволюція поглядів на предмет етики.

 2. Мораль як засіб духовно-практичного освоєння світу людиною. Структура та функції моралі.

 3. Українська етична думка: її історія і сучасність:

 • Українська докласична думка:

 • етичні погляди доби Київської Русі (перші вітчизняні мислителі-моралісти: Іларіон Київський („Слово про закон і благодать”), Феодосій Печерський, Кирило Туровський; Володимир Мономах (“Повчання дітям“);

 • етична думка діячів Києво-Могилянської академії: Інокентій Гізель, Стефан Яворський, Феофан Прокопович;

 • Українська класична морально-етична думка: основні риси та представники (Григорій Сковорода, Памфіл Юркевич);
 • Українська етична думка ІІ половини ХІХ- поч.ХХІ ст.: основні проблеми та напрямки розвиткуТема 2. Етичні категорії

 1. Категорії етики та загальні поняття моральної свідомості.

 2. Проблема визначення добра і зла.

 3. Категорії обов’язку, совісті, справедливості.

 4. Свобода і відповідальність.


Тема 3. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації. Основні етичні проблеми сучасності

 1. Дружба. Любов.

 2. Патріотичний обов’язок громадянина держави

 3. Проблема сенсу людського життя.

 4. Щастя як моральна цінність та категорія етики.

 5. Етика і бізнес. Моральні засади ділової людини.

 6. Морально-етичні вимоги до працівників банківської системи.


Тема 4. Естетика як наука та її категорії

 1. Структура естетичного знання. Функції естетики як науки.

 2. Основні категорії естетики.

 3. Естетична свідомість

 4. Естетична та художня діяльність, їх співвідношення та особливості

 5. Поняття технічної естетики

 6. Естетична культура та шляхи її формування

Естетичне виховання, його специфіка, методи і засоби
Тема 5. Історія естетичної думки

 1. Становлення та розвиток естетичної думки України.

 2. Світова естетична думка

 3. Системи мистецтва та види мистецтва.

Основні стилі та напрями в мистецтві
Тема 6. Художня реальність в Україні

та шляхи естетичного виховання

економічних кадрів

1 Естетичні теорії сучасності.

2.Соціальна природа та функції мистецтва

3. Мистецтво як засіб пізнання світу

 

1

1

2

2

2

16. Теми практичних занять (не передбачено)

7. Теми лабораторних занять (не передбачено)

8. Самостійна робота

З тем самостійної роботи студенти повинні зробити конспект питань, підготувати есе та зробити мультимедійні презентації.

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Тема 1. Основні етичні вчення

 2

2.

Тема 2. Етичні категорії

 2

3.

Тема 3. Моральне життя людини і суспільства

4

4.

Тема 4. Естетика як наука та її категорії

 4

5.

Тема 5. Історія естетичної думки

3

6.

Тема 6. Художня реальність в Україні та шляхи естетичного виховання економічних кадрів

3

 


Разом

 18


9. Індивідуальні завдання (не передбачено)

10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Метод порівняльного аналізу

 3. Проблемно-пошуковий метод

 4. Лекція:

 • Інформаційна

 • Проблемна

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.

 1. Дискусія

11.Методи контролю

 1. Вибіркове усне опитування

 2. Поточне тестування

 3. Підсумкова модульна контрольна робота

 4. Підготовка творчої роботи – есе на задану тему та його презентація

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

 50

100
Т1

5

Т2

5

Т3

5

Т4

5

Т5

5

Т6

5
100


У т.ч. за самостійну роботу

4

4

4

4

4Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

відміннозараховано

82-89

добре

74-81

64-73

задовільно

60-63

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Комаринська З. М. Контрольні завдання, плани та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із дисципліни “Етика та естетика” для студентів спеціальностей 6.050100 “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Банківська справа”, “Економічна кібернетика”. – Л., ЛБІ, 2005

2. Гіптерс З. В., Комаринська З.М. Культурологія: Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».- Л., 2009

14. Рекомендована література

Базова

 1. Етика: Навч. посібн. / За ред. проф. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

 2. Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики. Навч. посібн. – К., 2000.

 3. Конспект лекцій з дисципліни «Етика та естетика» (електронний варіант). Автор – Комаринська З. М.

Допоміжна

 1. Дорофєєва Н.В., Комаринська З.М., З Історії грошей України. – Л., 2000

 2. Естетика / За ред. Т.Левчук. – К., 1997.

 3. Естетика: Навч. посібн. / За ред. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

 4. Борев Ю. Эстетика. – М., 1988.

 5. Эстетика / Под ред. Л.Левчук. – К., 1991.

 6. Етика / Авт. Аболіна Т.Г. – К., 1992.

 7. Комаринська З. Історія грошей. – Л., 1998

 8. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 1996.

 9. Малахов В. Етика. – К., 2000, 2001.

 10. Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу. – К., 2001.

 11. Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних задачах. – К., 1998.

 12. Шостек А. Бесіди з етики. – Л., 1999.

 13. Джордж Г. Деловая этика. Т. 1, 2. – С-Пб., М., 2001.

 14. Фрицше Д. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. – М., 2002

15. Інформаційні ресурси

1. www.info-library.com.ua

2. Pidruchniki.ws/etika_ta_estetika/

3. Textbooks.net.ua

4. Bokov.net.uaСхожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка