РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 382.18 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/4
Дата30.10.2013
Розмір382.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТРУДОВЕ ПРАВО

напрям підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Трудове право» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 21 с.

Розробники: Бегей І.І., кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Бегей І.І., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

0305 «Економіка і підприємництво»


ВибірковаНапрям підготовки
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

4-й

7-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Особливості правового регулювання трудових відносин в умовах трансформації економічної системи України»                 


Семестр

Загальна кількість годин - 72

« Управління персоналом та економіка праці» 7Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

16 год.

год.

Практичні, семінарські

год. 16

год.

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 40

год.

Індивідуальні завдання:
год.

Вид контролю: ПМК
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 1 : 2


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин; набуття студентами досвіду роботи з господарсько-правовими документами.

Завдання: вивчення системи трудового права України та чинного трудового законодавства; набуття навичок практичного застосування норм трудового права України під час вирішення конкретних соціально-економічних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст основних принципів курсу, визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення провідних галузей права.

вміти: аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки щодо змісту конкретних нормативно-правових актів, застосовувати одержані знання з трудового законодавства для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого життя, а також приймати власні рішення щодо них.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
. Тема 1. Предмет, поняття, метод і система трудового права

 1. Предмет і поняття трудового права.

 2. Джерела трудового права.

 3. Метод і функції трудового права

 4. Принципи і система трудового права

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., статті 36, 43, 44, 45, 46.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А.

 3. .Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 5. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

 6. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р.

 7. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р.

 8. Про оплату праці: Закон України від 25.03.1995 р.

 9. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р.

 10. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р.

 11. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р.

 12. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 3. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997


Тема 2. Правове регулювання діяльності трудових колективів та професійних спілок

 1. Права трудових колективів.

 2. Права професійних спілок.

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., статті 36, 43, 44, 45, 46.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 5. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

 6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р.

 7. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994.

Спеціальна література.

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 3. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 3. Колективні договори та угоди.

 1. Поняття, сторони і зміст колективного договору.

 2. Порядок укладання колективного договору.

 3. Колективні угоди.

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., статті 36, 43, 44, 45, 46.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 5. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 3. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 4. Трудовий договір

1.Поняття, сторони і зміст трудового договору.

2. Форма та строки трудового договору.

3. Контракт як особлива форма трудового договору.

4.Порядок прийому на роботу.

5.Порядок переміщення та переведення на іншу роботу.

6. Підстави припинення трудового договору

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., статті 36, 43, 44, 45, 46.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 5. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 3. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 5. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку.

1.Робочий час.

1.1.Нормальний (повний).

1.2.Скорочений.

1.3.Неповний.

1.4.Надурочний.

1.5.Ненормований.

2.Час відпочинку.

2.1.Перерви для відпочинку і харчування.

2.2.Щоденний відпочинок.

2.3.Вихідні дні.

2.4.Святкові і неробочі дні.

2.5.Відпустки.

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., стаття 45.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., гл. ІV, V, ІХ, ХV.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 5. Законодавство України про працю / Упор.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

 6. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України, № 9 від 06.11.1992 р.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стер. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 3. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 4. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 5. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 6. Оплата праці.

1.Поняття і загальна правова характеристика заробітної плати.

2.Система і форми заробітної плати.

3.Гарантійні виплати.

4.Компенсаційні виплати.

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28.06.1996р.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., ст.94-129.

 3. Про оплату праці: Закон України від 25.03.1995 р.

 4. Про відрядження. Постанова К.М.У. від 28.04.92р. №212 із змінами та доповненнями від 18.02.93/- У.К. 25.02.93

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 3. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 4. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 7. Тудова дисципліна і дисциплінарна відповідальність.

1.Трудова дисципліна.

2.. Дисциплінарна відповідальність.

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р., глава Х.

 3. Конституція України від 28.06.1996 р., статті 36, 43, 44, 45, 46.

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А.

 6. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 7. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 3. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 8. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

1.Матеріальна відповідальність.

1.1.Обмежена

1.2.Повна

1.3.Колективна(бригадна).

1.4.Підвищена (кратна).

2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником і керівником.
Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., стаття 45.

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., глава ІХ.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 5. Законодавство України про працю / Упор.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

 6. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р.

 7. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 р.

 8. Про оплату праці: Закон України від 25.03.1995 р.

 9. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р.

 10. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р.

 11. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999.

 12. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України, № 9 від 06.11.1992 р.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стер. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 3. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 4. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 5. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 9. Охорона праці.

1.Поняття охорони праці.

2. Охорона праці жінок.

3. Охорона праці молоді.

4. Охорона праці інвалідів.

5.Тільки для працівників, які навчаються.

6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Література:

Нормативний матеріал:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., стаття 45.

2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., глава ІХ.

3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 1. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці». –К. : Видавничо виробниче об’днання «Основи», 2007

 2. Законодавство України про працю / Упор.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

7. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р.

8. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України, № 9 від 06.11.1992 р.

Спеціальна література:

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стер. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 3. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 4. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

 5. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.


Тема 10. Трудові спори.

1.Індивідуальні трудові спори.

1.1.Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС.

1.2.Розгляд індивідуальних трудових спорів в судах.

2. Колективні трудові спори.

2.1.Поняття і сторони колективних трудових спорів.

2.2.Розгляд колективних трудових спорів примирливими комісіями та трудовими арбітражами.

Література:

Нормативний матеріал.

 1. Конституція України від 28.06.1996р.

 2. Кодекс законів про працю України, глава XV.

 3. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Закон СРСР від 20.05.1991 р.

 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 5. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /: Укладачі: В. С. Ковальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

 6. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

 7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р.

 8. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994.

 9. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 1996.

Спеціальна література.

 1. Бегей І.І. . Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007

 2. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 3. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

 4. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 5. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

 6. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 7. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 8. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.  1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка