РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 343.97 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/5
Дата30.10.2013
Розмір343.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

напрям підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво»

спеціальність 8.03050901 - «Облік і аудит»
спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво» спеціальність: 8.03050901 - «Облік і аудит»

"28" серпня 2013 року - 18 с.

Розробники: Кадикало О.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Кадикало О.І., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

0501 «Економіка і підприємництво»


ВибірковаСпеціальність:

- 8.050106 «Облік і аудит»

Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Банкрутство банків»                 


Семестр

Загальна кількість годин - 72

«Облік і аудит»– 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –1,6
самостійної роботи
студента – 2,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

10 год.

6 год.

Практичні, семінарські

год. 10

год.

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

88 год.

64 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю: ПМК


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 19%:81%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання знань щодо банківських правовідносин, правового статусу суб’єктів банківського права, порядку відкриття банківських рахунків, правових основ банківської діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів банківських правовідносин; набуття студентами досвіду роботи з нормативно-правовими актами НБУ.

Завдання: вивчення системи банківського права України та чинного банківського законодавства; набуття навичок практичного застосування норм даної галузі права України під час вирішення конкретних економічних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст основних принципів курсу, визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення основних проблем банківської діяльності з точки зору законодавства.

вміти: аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки щодо змісту конкретних нормативно-правових актів, застосовувати одержані знання з банківського законодавства для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого життя, а також приймати власні рішення щодо них.
  1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка