РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 198.7 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дата18.03.2013
Розмір198.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Теорія міжнародних відносин”Напрям підготовки 0302 Міжнародні відносини

Спеціальність 6.030205 Країнознавство

Факультет міжнародних відносин

Острог – 2012 рік

Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 6.030205 Країнознавство. „18” жовтня, 2012 року.
Розробник: Сидорук Т. В., доцент кафедри країнознавства, кандидат історичних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри країнознавства

Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри ________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією Національного університету «Острозька академія» за напрямом підготовки (спеціальністю)__________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

Гуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки

0302 Міжнародні відносини

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

країнознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 180

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 6,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.
Практичні, семінарські

32 год.
Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

116 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: ПМК 1. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Становлення теорії міжнародних відносин як науки та її місце у системі гуманітарних наук.

 2. Міжнародні відносини як предмет ТМВ. Проблеми дефініювання.

 3. Міжнародна політика, зовнішня політика і світовий політичний процес.

 4. Співвідношення зовнішньої і внутрішньої політики держави.

2

2

ТРАДИЦІЇ І ПАРАДИГМИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Міжнародні відносини в історії політичної думки.

 2. Ідеалізм в науці про міжнародні відносини.

 3. Політичний реалізм в теорії міжнародних відносин.

 4. Марксиське розуміння сутності міжнародних відносин.

 5. Модернізм.

 6. Неореалізм та неолібералізм.

6

3

СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Виникнення і сутність системної теорії. Особливості системного підходу в аналізі міжнародних відносин.

 2. Структура, типи і закони функціонування міжнародних систем.

 3. Теорії міжнародних систем М.Каплана, С. Хоффмана, Р. Роузкранца.

 4. Історичні етапи розвитку міжнародних систем.

2

4

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Сутність цивілізаційного підходу.

 2. Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського.

 3. “Занепад Європи” Освальда Шпенглера.

 4. Цивілізаційна теорія А. Дж. Тойнбі.

 5. Концепція “протистояння цивілізацій” С. Хантінгтона.

2
Модульний контроль

2

5

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Типи міжнародних акторів та їх ієрархія.

 2. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин.

 3. Недержавні учасники міжнародних відносин.

2

6

ЦІЛІ, ЗАСОБИ І СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Поняття цілей та засобів у міжнародних відносинах.

 2. Стратегія як єдність цілей і засобів.

 3. Основні компоненти зовнішньополітичної могутності міжнародного актора.

 4. Роль сили в міжнародних відносинах. Збройне насилля і його форми.

2

7

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

 1. Поняття “національного інтересу”. Співвідношення понять “національні інтереси”, “суспільні інтереси”, “державні інтереси”, “національно-державні інтереси”.

 2. Структура національного інтересу. Проблема визначення та аналіз національних інтересів України.

 3. Сутність, параметри і види безпеки. Співвідношення національної, регіональної та міжнародної безпеки.

 4. Еволюція підходів до проблеми безпеки.
2

8

ПРАВОВІ І МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Основні принципи сучасного міжнародного права.

 2. Взаємодія права і моралі в міжнародних відносинах.

 3. Основні підходи до визначення місця моралі у міжнародних відносинах.

 4. Дієвість правових і моральних норм на міжнародній арені.

2

9

ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Сутність поняття “дипломатія”.

 2. Поява та етапи розвитку дипломатії.

 3. Форми і методи дипломатії.

 4. Особливості сучасної дипломатії.

2
Модульний контроль

2

10

КОНФЛІКТНИЙ ТА КООПЕРАТИВНИЙ ВИМІРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 1. Сутність, структура, функції і фази розвитку міжнародного конфлікту. Типологія міжнародних конфліктів.

 2. Особливості сучасних міжнародних конфліктів і шляхи їх розв’язання.

 3. Поняття і типи міжнародного співробітництва.

 4. Співробітництво та інтеграційні процеси.
2

11

МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 1. Сучасна світова структура.

 2. Теоретичні дискусії з проблеми полярності сучасного світу.

 3. Основні риси сучасної системи міжнародних відносин та сучасного світового порядку.

 4. Україна в сучасній системі міжнародних відносин.

2
ПМК

25. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи.

Проаналізуйте сучасний стан західної теорії міжнародних відносин на основі опрацювання матеріалів книги: Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса и С. Смита. – М., 2002.

Зробіть висновки про стан теоретичної науки про міжнародні відносини в Україні.

10

2

ТРАДИЦІЇ І ПАРАДИГМИ В ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Опрацюйте уривки з праць Е. Карра, Г. Моргентау, К. Уолца, Дж. Ная та Р. Кохена, поміщені в хрестоматії з теорії міжнародних відносин (Теория международных отношений: Хрестоматия / Под ред. П. А. Цыганкова. – М., 2002).

Проаналізуйте текст виступу будь-якого політичного діяча із зовнішньополітичних питань або будь-який програмний зовнішньополітичний документ з точки зору того, які теретичні підходи до міжнародних відносин знаходять у ньому відображення.

Виберіть будь-яку подію, яка відбулась у міжнародному житті за останні роки (наприклад, російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 р.) і проаналізуйте її з точки зору основних теоретичних шкіл.

20

3

СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте три системи міжнародних відносин: систему Віденського конгресу, Версальсько-Вашингтонську і Ялтинсько-Потсдамську – і дайте відповідь на такі питання:

 • скільки років проіснувала кожна з них?

 • що стало причиною зміни системи?

 • які фактори забезпечували стабільність/дестабілізацію кожної?

 • наскільки важливе, на вашу думку, значення цих факторів у сучасних умовах?
10

4

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Підготуйтесь до роботи в групах. Теми для обговорення: “Чи є невідворотним “зіткнення цивілізацій”? та “Цивілізаційні аспекти геополітичного розташування України”.


10

5

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Підготуйтесь до роботи в групах. Тема для обговорення: “Зміна ролі держави як учасника міжнародних відносин у сучасному світі з позицій представників різних теоретичних шкіл та напрямків”.

10

6

ЦІЛІ, ЗАСОБИ І СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Зробіть аналіз зовнішньополітичного потенціалу України: його складових, тенденцій та перспектив розвитку.

10

7

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте проблему визначення та реалізації національних інтересів України у зовнішньополітичній сфері.

6

8

ПРАВОВІ І МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Оберіть будь-який приклад зі сфери міжнародних відносин, який є дискусійним відносно того, наскільки дії політиків допустимі з моральної точки зору і заповніть таблицю

Аргументи, які виправдовують подібні дії з моральної точки зору

Аргументи, які переконують у неприпустимості подібних дій з моральної точки зоруЧиї аргументи, на ваш погляд, виглядають більш вагомими?

10

9

ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Опрацюйте роботу Г. Нікольсона “Дипломатія”, зробіть висновки про відповідність його суджень сучасним реаліям.

10

10

КОНФЛІКТНИЙ ТА КООПЕРАТИВНИЙ ВИМІРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Завдання для самостійної роботи

Проаналізуйте один із конфліктів кінця ХХ–початку ХХІ ст. із врахуванням наступних параметрів. Хто був учасниками конфлікту? Хто виступав третьою стороною (сторонами) у врегулюванні конфлікту? Які використовувались процедури і методи його врегулювання? Наскільки ефективними вони виявились?

10

11

МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Завдання для самостійної роботи

Опрацюйте книгу З. Бжезінського “Вибір: світове панування чи світове лідерство” і підготуйтесь до її обговорення.

10
Разом

116


6. Методи навчання

Для досягнення завдань вивчення дисципліни передбачено різні форми і методи роботи: лекції, семінари, самостійна робота студентів, ділові ігри, робота в групах, модульні зрізи знань та ін.
7. Методи контролю

Оцінюється робота студентів на семінарських заняттях; 3 модульних контрольних роботи, самостійна робота студентів. Підсумковий рейтинг студента фіксується у відомості за прийнятою в університеті системою оцінювання із зазначенням кількості балів.

8. Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

МК 1

МК 2

ПМК

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

10

30

100


9. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)

Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.

Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


10. Методичне забезпечення

Навчально-методична розробка з ТМВ (кафедра країнознавства), опорний конспект лекцій (кафедра країнознавства), зразки модульних контрольних робіт, тестів (кафедра країнознавства).
11. Рекомендована література

Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

Маддісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003.

Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

Мировая политика и международные отношения / за ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. – Спб., 2009.

Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буга и С. Смита. – М., 2002.

Теория международных отношений. Хрестоматия / Научный ред. проф. П.А. Цыганков. – М. 2002.

Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.
Допоміжна

 1. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005.

 2. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. – № 21.

 3. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство. – 2006.

 4. Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час. – 2002. – № 4.

 5. Біляцький С., Хахлюк А., Ярова Н. Не змарнуймо свій шанс // Політика і час. – 2004. – № 4.

 6. Бодрук О. Європейські прагнення та американські можливості. Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО // Політика і час. – 2004. – № 3.

 7. Бруз В. Гуманітарні катастрофи та “гуманітарні” інтервенції // Політика і час. – 2001. – № 3.

 8. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – К., 2004.

 9. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К., 2002.

 10. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.

 11. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. – № 1.

 12. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. – № 4.

 13. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. Матеріали Другої Всесвітньої конференції. – К., 2003.

 14. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.

 15. Європейська інтеграція / Укладачі Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-Кох. – К., 2007.

 16. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 17. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. Навчальний посібник. – К., 2001.

 18. Котигоренко В. Причини етноконфліктів: впливи глобалізації // Політична думка. – 2002. – №1.

 19. Кравченко С. Тривожні тенденції. Центральна Азія: виклики стабільності та проблеми регіональної безпеки // Політика і час. – 2003. – № 10.

 20. Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – № 10.

 21. Круглий стіл в Українському товаристві зовнішньої політики на тему “Право і сила в міжнародних відносинах” // Політика і час. – 2003. – № 6.

 22. Кучинський В. З розумінням потреби істотних змін. ООН та геополітичні виклики сучасності: роль та ефективність організації у розв’язанні глобальних проблем // Політика і час. – 2004. – № 3.

 23. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. – М., 2004.

 24. Лукин А. Россия, США, Китай и война в Ираке // Международная жизнь. – 2003. – № 4.

 25. Маддісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.

 26. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 27. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003.

 28. Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М., 2004.

 29. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич–Київ, 2004.

 30. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. ред. Л.С. Голопатюка. – К., 2005.

 31. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 32. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.

 33. Ніколас Мусис Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К., 2005.

 34. Перепелиця Г. Як жити відрізняючись, але в гармонії. Теоретичні аспекти міждержавних відносин // Політика і час. – 2002. – № 4.

 35. Пражский самит и преобразование НАТО: Справочник-путеводитель. – 2003.

 36. Роберт Каган Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.

 37. Рябінін Є. Процеси інтеграції у ХХ ст.: основні концепції їх вивчення // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5.

 38. Сакович В. Антиглобалізм: стан і перспективи // Політичний менеджмент. – 2005. – №1.

 39. Світова та європейська інтеграція / За ред. проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.

 40. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського. – Львів, 2002.

 41. Современные международные отношения / Под ред. проф. А.В. Торкунова. – М., 2000.

 42. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буга и С. Смита. – М., 2002.

 43. Теория международных отношений. Хрестоматия / Научный ред. проф. П.А. Цыганков. – М. 2002.

 44. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – № 1.

 45. Хахлюк А. Міжнародне співробітництво // Політична думка. – 2002. – № 2.

 46. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К., 2001.

 47. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2003.

 48. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посіб. – Львів, 2005.

 49. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин. – К., 2004.

 50. Шергін С. Переборюючи протиріччя. Азійсько-тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека // Політика і час. – 2004. – № 7-8.


12. Питання для підготовки до ПМК.

1. Міжнародні відносини як предмет ТМВ. Понятійно-категоріальний апарат ТМВ.

 1. Сутність, цілі та принципи міжнародної політики.

 2. Взаємозв'язок зовнішньої і внутрішньої політики держави.

 3. Закономірності і тенденції міжнародних відносин.

 4. Класична традиція дослідження міжнародних відносин (аналіз поглядів Фукідіда, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса та ін).

 5. Теорія “балансу сил”.

 6. Ліберально ідеалістична традиція в теорії міжнародних відносин (аналіз поглядів Ф. Вітторіа, І. Канта, Г. Гроція).

 7. Ідеалізм в науці про міжнародні відносини: основні положення.

 8. Приклади практичного втілення ідеалізму в міжнародних відносинах та їх наслідки.

 9. Політичний реалізм в теорії міжнародних відносин.

 10. “6 принципів політичного реалізму” Г. Моргентау.

 11. Марксиське розуміння сутності міжнародних відносин.

 12. Неореалізм та неолібералізм.

 13. Сутність системної теорії. Особливості системного підходу в аналізі міжнародних відносин.

 14. Типи, структури і закони функціонування міжнародних систем.

 15. Теорії міжнародних систем М.Каплана, С. Хоффмана, Р. Роузкранца.

 16. Історичні етапи розвитку міжнародних систем.

 17. Особливості формування сучасної системи міжнародних відносин.

 18. Цивілізаційний підхід до аналізу міжнародних відносин.

 19. Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського.

 20. “Занепад Європи” О. Шпенглера.

 21. Цивілізаційна теорія А. Тойнбі.

 22. Концепція “протистояння цивілізацій” С. Хантінгтона.

 23. Типи міжнародних акторів та їх ієрархія.

 24. Сутність і роль держави як учасника міжнародних відносин.

 25. Недержавні учасники міжнародних відносин.

 26. Поняття цілей і засобів у міжнародних відносинах.

 27. Основні компоненти зовнішньополітичної могутності міжнародного актора.

 28. Роль сили в міжнародних відносинах. Збройне насилля і його форми.

 29. Поняття національного інтересу.

 30. Структура національного інтересу.

 31. Проблема визначення національних інтересів України.

 32. Глобалізація і національний інтерес.

 33. Поняття безпеки та основні теоретичні підходи до її вивчення.

 34. Співвідношення національної, регіональної та міжнародної безпеки.

 35. Основні загрози міжнародній безпеці. Нові глобальні загрози.

 36. Механізми підтримання міжнародної безпеки.

 37. Історичні форми і особливості регулятивної ролі міжнародного права.

 38. Основні принципи сучасного міжнародного права.

 39. Право прав людини і міжнародне гуманітарне право.

 40. Мораль у міжнародних відносинах.

 41. Регулятивна роль міжнародних організацій у міжнародних відносинах.

 42. Сутність поняття “дипломатія”.

 43. Форми і методи дипломатії.

 44. Функції дипломатії.

 45. Особливості сучасної дипломатії.

 46. Сутність і типологія міжнародних конфліктів.

 47. Структура міжнародного конфлікту.

 48. Розвиток конфлікту: основні фази.

 49. Особливості сучасних міжнародних конфліктів.

 50. Проблеми розв'язання воєних конфліктів.

 51. Поняття і типи міжнародного співробітництва.

 52. Співробітництво та інтеграційні процеси.

 53. Транскордонне співробітництво і єврорегіони як специфічна форма міжнародного співробітництва.

 54. Нова світова структура.

 55. Дилеми однополярного і багатополярного світу.

 56. Особливості сучасної системи міжнародних відносин.

 57. Україна у сучасній ситемі міжнародних відносин.Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка