РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 175.44 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дата25.02.2016
Розмір175.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут ”

Кафедра _________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Павленко В. М.

“______”______________ 2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань ____________________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки 0201 Культура

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8.02010501 документознавство та інформаційна-діяльність

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Харків

2014 рік

Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки Культура, спеціальністю Документознавство та інформаційна діяльність

«___» ________, 20__ року - ____ с.

Розробники:

Парафійник Надія Іванівна, канд.філос.наук., доц. , доц. каф.703

(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ________________________________

Протокол від «26» червня 2014 року №11

Завідувач кафедри ____________________________________________________

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«28» серпня 2014 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

0201 Культура

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність:

Документознавство та інформаційна діяльність


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2014-й

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


14 год.

год.

Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

80 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета

формування у студентів системи теоретичних та практичних знань про структуру, організацію діяльності сучасних виробничо – технічних комплексів

знати:

 • Основні характеристики промисловості України

 • Типи виробництва та їх техніко – економічні характеристики

 • Поняття, основні напрями та показники діяльності підприємства

 • Види виробничої, загальної та організаційної структури підприємств


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ..........

ТЕМА 1. Загальні положення

Поняття про продуктивні сили, трудові відносини, форми власності. Технологія та технологічні уклади. Валовий внутрішній та валовий національний продукти. Виробнича та невиробнича сфери. Ресурси і фактори виробництва. Галузева та територіальна структура економіки країни.

ТЕМА 2. Характеристика промисловості України

Місце України серед економічно розвинутих країн світу (загальний розмір ВВП, ВВП на душу населення). Галузева та територіальна структура економіки України. Превалювання галузей важкої індустрії. Стан високотехнологічних та наукоємних галузей. Літакобудування.

ТЕМА 3. Підприємство – основа виробничої економіки

Визначення підприємства. Нормативно-правова база підприємницької діяльності. Класифікація виробничих систем. Основні напрями діяльності підприємства.

Показники виробничої діяльності підприємства. Валовий продукт, валовий прибуток, рентабельність. Витрати виробництва та прибуток. Постійні та змінні витрати виробництва. Закон продуктивності та прибутковості, що зменшуються.

Змістовий модуль № 2

Лекційні заняття

ТЕМА 4. Управління підприємством

Поняття, функції, види та засоби управління. Управління як інформаційний процес. Організаційно-розпорядчий, економічний та соціально-психологічний впливи.

ТЕМА 5. Види структури підприємства

Виробнича, загальна та організаційна структура підприємства. Цехова виробнича структура . Основні та допоміжні цехи. Предметно-технологічна спеціалізація цехів. Бюрократичні структури управління ( лінійна, функціональна, дивізіональна). Адаптивні системи – проектна, матрична.

ТЕМА 6. Життєвий цикл продукції

Науково-дослідна розробка. Проектування, конструювання, експериментальне виробництво, серійне виробництво. Взаємозв’язок техніки та технології виробництва. Значення науково-технічного прогресу для прогресу економічного. Негативні наслідки науково-технічного прогресу.
Тема 7. Типи виробництва та їх техніко-економічні характеристики. Форми організації виробництва

Одиничне, серійне, масове виробництво. Форми організації виробництва. Вплив автоматизації на форму організації виробництва. Блоково-модульна форма.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва

ТЕМА 1. Загальні положення


14

2

210

ТЕМА 2. Характеристика промисловості України


14

2

210

ТЕМА 3. Підприємство – основа виробничої економіки


14

2

210

Разом за змістовим модулем 1

42

6

630

Змістовий модуль 2. Назва

ТЕМА 4. Управління підприємством


16

2

212

ТЕМА 5. Види структури підприємства


16

2

212

ТЕМА 6. Життєвий цикл продукції


16

2

212

Тема 7. Типи виробництва та їх техніко-економічні характеристики. Форми організації виробництва


18

2

214

Разом за змістовим модулем 2

66

8

850

Усього годин


108

14

1480

Модуль 2

ІНДЗ
-

-
-

Усього годин
5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

ТЕМА 1. Загальні положення


2

2

ТЕМА 2. Характеристика промисловості України


2

3

ТЕМА 3. Підприємство – основа виробничої економіки


2

4

ТЕМА 4. Управління підприємством


2

5

ТЕМА 5. Види структури підприємства


2

6

ТЕМА 6. Життєвий цикл продукції

7

Тема 7. Типи виробництва та їх техніко-економічні характеристики. Форми організації виробництва


2

6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

ТЕМА 1. Загальні положення


10

2

ТЕМА 2. Характеристика промисловості України


10.

3

ТЕМА 3. Підприємство – основа виробничої економіки


10

4

ТЕМА 4. Управління підприємством


12

5

ТЕМА 5. Види структури підприємства


12

6

ТЕМА 6. Життєвий цикл продукції


12

7

Тема 7. Типи виробництва та їх техніко-економічні характеристики. Форми організації виробництва


14

9. Індивідуальні завдання

Написання реферату

10. Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), проблемного навчання, частко-пошуковий, дискусійний.

11. Методи контролю

Усне опитування, письмова перевірка, практична перевірка, стандартизований контроль, рейтинговий контроль

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7


10

10

20

20

15

15

10


Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. ......

14. Рекомендована література

Базова

 1. Васильков В. Г. Організація виробництва : Навчальний посібник, - К.: КНЕУ, 2003

 2. Управління виробничою інфраструктурою/За ред. М. А. Бєлова. – К .: КНЕУ, 1997

 3. Туровец О. Г., Родионов В. Б., Бухалков М.И. Организация производства и управления предприятием. - М.: Инфра – М, 2005

 4. Организация и планирование машиностроительного производства / Под ред. М. И. Ипатова. – М.: Высшая школа, 1998

 5. Егорова Т. А. Организация производства на предприятиях машиностроения, - СПб.: Питер, 2004

 6. Завьялов О. В. Формирование структур производственных систем. – Л. : Внешторгиздат, 1990

 7. Осипова Г. И., Миронова Г. В. Экономика и организация производства: Учебное пособие. – М.: МГУП, 2003

Допоміжна

1.Митрофанов С. П. Научная организация машиностроительного производства. – М., 1976

15. Інформаційні ресурси

Інтернет ресурси

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка