РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кафедра правознавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
__________________доц. Козир І.А.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
кримінальний процес

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки__________ 0304 Право______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____6.030401 Правознавство____________________

(шифр і назва спеціальності)

додаткова спеціальність/

спеціалізація_________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет _____________історії та права_______________________

(назва факультету)

форма навчання ___________денна_____________________________

(денна, заочна, ПДО)


Кіровоград – 2012 рік
Робоча програма з кримінального процесу для студентів

за напрямом підготовки 0304 Право,

спеціальністю _6.030401 Правознавство

„___” ________, 2012 року- __ с.

Розробник: доц. кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Зеленський С.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира Винниченка
Протокол від “30” серпня 2012 року № 1
“30” серпня 2012 року Завідувач кафедри __________ (доц. Юрах В.М.)


Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка

____________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “31” серпня 2012 року № 1.
“31” серпня 2012 року Голова _______________(доц. Козир І.А.)


_________, 2012 рік

 ________, 20__ рік
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6,75

Галузь знань

0304 Право

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

______-_________

додаткова спеціальність/

спеціалізація

Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 4

Індивідуальне науково-дослідне завдання -Семестр

1,2-й

Загальна кількість годин - 243

Лекції

56 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Семінарські

50 год.

Лабораторні

0- год.

Самостійна робота

137 год.

Індивідуальні завдання: 0год.

Вид контролю:

екзамен

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кримінальний процес”

Мета: Засвоєння передбаченого законом порядку провадження у кримінальних справах. Опанування певним інструментарієм науки кримінального процесу, вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її категорій, принципів кримінально-процесуальної діяльності та правового статусу її суб'єктів, порядку розслідування кримінальних справ, порядку провадження справ у суді першої інстанції, порядку перегляду постанов та ухвал суду, порядку розгляду питань, що виникають при виконанні вироків.

Завдання: забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих юристів, які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.

Вимоги до знань та умінь:

Знати:

– стан основних проблем науки кримінального процесу;

– особливості окремих напрямків кримінального судочинства;

– предмет кримінально-процесуального права;

– джерела кримінально-процесуального права та їх структуру;

– теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх захисту та структури;

– кримінально-процесуальні засоби доказування;

– процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

– способи тлумачення і застосування кримінально-процесуальних норм;

– процесуальні методи і форми попередження злочинів;

– процесуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють кримінально-процесуальну діяльність між собою, а також з іншими державними органами і учасниками кримінального судочинства.

Уміти:

– використовувати дані науки кримінального процесу при тлумаченні та застосуванні норм кримінально-процесуального права;

– орієнтуватися в системі кримінально-процесуального права та в судовій практиці з кримінальних справ;

– збирати фактичні дані, аналізувати і оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень;

– організовувати виконання прийнятих рішень.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І.

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Поняття, суть і завдання кримінального процесу.

Кримінальний процес, як система кримінально-процесуальних дій і правовідносин.

Кримінально-процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.

Кримінально-процесуальна теорія, її предмет, система, метод і значення для законотворчої практики та діяльності по боротьбі зі злочинністю.

Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців для спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ по боротьбі з організованою злочинністю.

Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій у кримінальному процесі, їх загальна характеристика і завдання.

Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення при здійсненні судочинства у кримінальних справах.

Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин. Виникнення, розвиток і припинення кримінально-процесуальних правовідносин.

Кримінально-процесуальна форма, її поняття, сутність і соціальна цінність. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми.

Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.

Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
Тема 2. Кримінально-процесуальний закон

Джерела кримінально-процесуального права.

Поняття кримінально-процесуального закону та його значення.

Чинне кримінально-процесуальне законодавство України та його система.

Структура Кримінально-процесуального кодексу України.

Поняття, структура і види кримінально-процесуальних норм.

Чинність кримінально-процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.

Значення рішень Конституційного Суду України, керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.
Тема 3. Засади кримінального процесу

Поняття і значення засад кримінального процесу.

Класифікація засад кримінального процесу.

Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.

Суть та значення окремих засад кримінального процесу: законності; державної мови судочинства; рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом; поваги до гідності особи, невтручання в й особисте та сімейне життя; права людини на свободу та особисту недоторканність; недоторканності житла; таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; з’ясування істини; забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист; презумпції невинуватості; свободи від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів; здійснення правосуддя виключні судами; участі народу у здійсненні правосуддя; незалежності і недоторканності суддів, їх підкорення лише закону; змагальності судового розгляду; гласності судового процесу; забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень судових рішень; обов’язковості рішень суду; публічності; забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист їхніх законних інтересів; вільної оцінки доказів; безпосередності дослідження доказів; усності процесу.
Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу

Поняття учасників кримінального процесу, їх місце та роль у кримінальному судочинстві.

Класифікація суб’єктів кримінально - процесуальної діяльності.

Суд, як орган здійснення правосуддя. Повноваження суду і головуючого.

Прокурор в кримінальному процесі. Права і обов’язки прокурора в різних стадіях кримінального процесу.

Слідчий, його права і обов’язки. Органи досудового слідства. Правове становище начальника слідчого відділу. Обставини, що виключають участь слідчого в судочинстві.

Орган дізнання і особа, яка проводить дізнання (дізнавач), співвідношення їх прав та обов’язків. Органи дізнання МВС, їх завдання і повноваження.

Підозрюваний, його права і обов’язки.

Поняття обвинуваченого. Права і обов’язки обвинуваченого.

Потерпілий як учасник кримінального процесу.

Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі, їх права і обов’язки.

Захисник і його процесуальне становище.

Представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Їх права і обов’язки. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого.

Експерт і фахівець у кримінальному судочинстві, відмінність в їх процесуальному становищі.

Свідок, його права і обов`язки.

Процесуальне становище перекладача в кримінальній справі.

Поняті, їх права та обов’язки.

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві. Відводи, самовідводи і порядок їх розв’язання.

Державний захист осіб, які здійснюють судочинство у кримінальних справах. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.
Тема 5. Процесуальні строки і судові витрати.

Поняття, значення і правова природа процесуальних строків у кримінальному судочинстві.

Види процесуальних строків і порядок їх обчислення.

Обов’язковість додержання процесуальних строків суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності.

Порушення процесуальних строків і їх наслідки.

Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.

Судові витрати, їх поняття, структура, види і значення.

Визначення судових витрат у кримінальній справі і порядок їх стягнення.
Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі
Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.
Тема 7. Докази і доказування у кримінальному процесі

Теорія доказів і доказове право.

Поняття і класифікація доказів та їх джерел.

Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.

Перевірка й оцінка доказів та їх джерел. Належність і допустимість доказів.

Використання науково - технічних засобів при збиранні, перевірці і оцінці доказів та їх процесуальних джерел.

Показання свідка і потерпілого, їх предмет і доказове значення. Гарантії вірогідності показань свідка і потерпілого.

Показання підозрюваного і обвинуваченого, їх різновидності і правила оцінки.

Висновок експерта і його доказове значення в кримінальній справі. Види висновків судової експертизи.

Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Вирішення питання про долю речових доказів.

Документи як джерела доказів. Документ як речовий доказ.

Протоколи слідчих і судових дій. Юридична природа додатків до протоколів слідчих дій (фотографій, кінострічок, відеозаписів, фонограм, схем, відбитків слідів тощо).

Протоколи, які були складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, і додатки до них.

Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Елементи кримінально-процесуального доказування. Суть об’єктивної істини у кримінальному процесі.

Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному процесі.

Обов`язок доказування у кримінальному процесі.

Планування в процесі доказування.

Особливості доказування в окремих стадіях кримінального судочинства.

Роль оперативно - розшукової діяльності для процесу доказування у кримінальній справі
Змістовний модуль ІІ.
Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.

Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.

Види дізнання і їх характеристика. Порядок провадження і строки дізнання у справах про тяжкі злочини і злочини що не є тяжкими.

Поняття і значення загальних умов досудового слідства.

Підслідність кримінальних справ. Види підслідності. Розв`язання спорів про підслідність.

Процесуальна самостійність слідчого.

Початок і місце провадження досудового слідства.

Строк досудового слідства і порядок його подовження.

Недопустимість розголошення даних досудового слідства.

Об`єднання і виділення кримінальних справ.

Взаємодія слідчого і органу дізнання при розслідуванні злочинів.

Окремі доручення слідчого.

Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового слідства.

Розслідування кримінальних справ групою слідчих.

Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів дізнання і досудового слідства.
  1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка