ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП


Скачати 465.64 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП
Сторінка4/5
Дата04.04.2013
Розмір465.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

Правила оформлення магістерської роботиМагістерська робота виконується державною мовою. В окремих випадках, за попереднім погодженням з першим заступником директора, робота може виконуватись і захищатись тією іноземною мовою, яку слухач вивчав у магістратурі.

Робота виконується на комп’ютері і друкується на одній стороні вертикально орієнтованих аркушів паперу білого кольору формату А4 (210х297 мм). Для друку використовується шрифт Times New Roman; колір шрифту – чорний; розмір шрифту – 14 пт. На одній сторінці розміщується до 30 рядків тексту, що відповідає використанню міжрядкового інтервалу 1,5.

При друкуванні встановлюються поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – по 20 мм. За умови дотримання вищезазначених вимог рекомендований обсяг магістерської роботи становить 60-70 сторінок (без списку використаних джерел та додатків).

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ" та ін. друкують великими літерами по центру сторінки. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину роботи треба починати із нової сторінки. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Наприклад, 2.4. (четвертий підрозділ другого розділу і т.п.). Використання для нумерації римських цифр, а також § – знаку параграфу – не допускається.

Нумерація сторінок роботи – наскрізна, у правому верхньому куті сторінки, арабськими цифрами без крапки. Першою сторінкою є титульний аркуш, але він не нумерується. Якщо додатки вшиті у роботу, здійснюється наскрізна нумерація їх сторінок.

Приклад оформлення основної частини роботи наведено на рисунку 1.

За особливостями викладеного матеріалу магістерська робота умовно поділяється на:

 • вступну частину;

 • основну частину;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний аркуш; бібліографічний опис та анотацію; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за потреби).


Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; структурований у розділи та підрозділи основний текст; висновки.

До списку використаних джерел включається бібліографічний опис нормативно-правових актів, монографій, підручників, посібників, словників, енциклопедій, статей, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо.

Додатки є необов’язковим структурним елементом магістерської роботи. За потреби вони доповнюють та ілюструють основний текст.
Титульний аркуш роботи
Титульний аркуш магістерської роботи містить у такій послідовності:

 • назву вищого навчального закладу, де виконано магістерську роботу;

 • повну назву теми роботи;

 • шифр та назву спеціальності, за якою підготовлено роботу;

 • підписи і їх розшифровку слухача, який виконав роботу та керівника роботи;

 • візу завідувача кафедри про допуск до захисту;

 • дані рецензента;

 • рік виконання магістерської роботи.

Зразок оформлення титульного аркуша магістерської роботи наведено у додатку 6 (для магістрантів ДУ) та у додатку 8 (для магістрантів УП).
Бібліографічний опис та анотація магістерської роботи
Обов’язковою складовою магістерської роботи є її бібліографічний опис та анотація, яка коротко характеризує роботу з точки зору її тематики, спрямованості та практичної цінності. Анотація подається українською мовою, завершується – коротким переліком (5-10) ключових слів за змістом роботи. Зразок оформлення бібліографічного опису та анотації наведено у додатку 9.
Зміст магістерської роботи
Зміст магістерської роботи (додаток 7) послідовно викладає назви усіх структурних елементів магістерської роботи та номери початкових сторінок цих елементів. До змісту включаються усі частини роботи, які мають заголовок. За наявності у роботі додатків, усі їх назви до змісту можна не включати, вказуючи натомість лише загалом "ДОДАТКИ" та номер сторінки першого додатку.
Перелік умовних позначень, символів,

одиниць, скорочень і термінів
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів та їх розшифровка є необов’язковою структурною частиною магістерської роботи. Він оформляється за потреби й друкується двома колонками у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи тощо, повторюються у роботі менш, як три рази, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. До змісту перелік умовних позначень, як правило, не включають.

Для прикладу, умовні скорочення розшифровуються у зазначеному переліку таким чином:


ДІБДР

Державна інспекція безпеки дорожнього руху

КУпАП

Кодекс України про адміністративні правопорушення

МРЕВ

Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ

НПА

нормативно-правовий акт

ОЕС

Організація економічного співробітництва

ТСЗ

територіальні системи розселення
Оформлення вступу
Вступ (5-7 відсотків обсягу основної частини) повинен розкривати сутність і стан розробки порушеної проблеми та містити загальну характеристику магістерської роботи у такій рекомендованій послідовності:

 • актуальність теми (формулю­ється доцільність роботи для розвитку державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та їх механізмів шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями досліджуваної проблеми);

 • мета і завдання дослідження які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;

 • об’єкт (система, процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення) та предмет (міститься в межах об’єкта й саме на ньому повинна бути сконцентрована увага автора) дослідження;

 • гіпотеза дослідження (можлива (передбачувана) відповідь на питання, яке ставить перед собою дослідник);

 • методологічна основа роботи (характеристика використаних теорій, вчень та засобів досягнення мети);

 • новизна та практичне значення одержаних результатів (де і яким чином можна використати матеріали дослідження);

 • апробація отриманих результатів (якщо автор брав участь в семінарах, нарадах, конференціях і виступав з матеріалами роботи або ж має публікації за темою дослідження);

 • опис структури роботи, наприклад: "Логіка проведеного дослідження зумовила структуру роботи: вступ, три розділи (сім підрозділів), висновки, загальний обсяг яких складає ... сторінок. Список використаних джерел містить ... найменувань, у тому числі ... іноземною мовою. У роботі вміщено ... рисунків та ... таблиць. Положення основного тексту доповнює матеріал, викладений у ... додатках".

Виклад матеріалу дослідження
Виклад матеріалу дослідження здійснюється відповідно до плану послідовно у розділах, підрозділах, пунктах основної частини роботи. Результати дослідження повинні відповідати вимогам літературної мови, стиль викладу – науковий. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати наукових досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Розгляд досліджуваної проблеми доцільно розпочинати з короткого огляду літератури за темою роботи.

Магістерська робота повинна містити принципово новий матеріал, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у іншому аспекті. Потрібно використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і обґрунтовано критикувати протилежні їй точки зору.

Наукову інформацію в роботі потрібно викладати у найповнішому вигляді, обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з детальним описом методики дослідження. Повнота наукової інформації повинна відбиватися у деталізованому фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними узагальненнями.

Матеріали роботи мають містити конкретні чітко сформульовані рекомендації, спрямовані на удосконалення існуючого стану державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, розробки та реалізації державної політики у різних сферах суспільного життя.
Посилання на джерела
З метою можливості відтворення матеріалу використаних джерел роботи, для забезпечення вимог наукової етики, у тексті вміщують посилання. Посилання робляться після закінчення цитування джерела або після узагальненого викладу даних, запозичених з конкретного джерела (джерел).

Посилання на джерела оформляють у квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел. Наприклад: "Учений розробив методику прогнозування потреби у висококваліфікованих фахівцях [12, с. 35]" означає посилання на матеріал, вміщений на тридцять п’ятій сторінці друкованого джерела, яке розміщене у списку під дванадцятим номером. Або: "За останні три роки число учнів у малокомплектних школах збільшилося у два рази [37, с. 56 60]" свідчить, що статистичні дані про чисельність учнів розміщені на сторінках з 56-ї по 60-у у джерелі, що подане у списку під номером 37.

Враховуючи особливості викладеного у роботі матеріалу, допускаються посилання лише на порядковий номер джерела. Наприклад: "Інституційне оформлення державної служби розпочалося із набуттям чинності Закону України "Про державну службу" [7]". У цьому випадку цифра 7 означає порядковий номер, під яким названий правовий акт вміщено у списку використаних джерел. Або: "Сьогодні оголошення про вакантні посади державних службовців розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної виконавчої влади [24 27; 32]". Тут розуміється, що у списку використаних джерел під порядковими номерами 24, 25, 26, 27 та 32 вміщено опис відповідних Інтернет-ресурсів.

Наявність посилань є обов’язковою вимогою щодо оформлення магістерської роботи.

Ілюстрації
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки тощо) слід розміщувати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуш білого паперу формату А4 і вшиті у текст роботи.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підмалюнковий текст).

У тексті роботі усі ілюстрації іменуються словом "рисунок" або скорочено "рис." Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад: "Рисунок 3.1" – це перший рисунок третього розділу. Назва ілюстрації розміщується по центру сторінки зразу під зображенням, пишеться з великої букви і відділяється від порядкового номера знаком тире. Наприклад:
Рис. 2.7 – Система місцевого самоврядування в Україні
Якщо у роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з наведеними вимогами.

Таблиці
Зведений цифровий матеріал у магістерській роботі оформляють у вигляді таблиць. На всі таблиці має бути посилання в тексті роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, "Таблиця 3.1" – перша таблиця третього розділу. Допускається скорочення "Табл. 3.1"

Якщо у тексті тільки одна таблиця, її нумерують згідно з наведеними вимогами.

Номер таблиці розміщують над таблицею біля правого поля сторінки. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують симетрично до тексту над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Я
кщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під другою, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Якщо таблицю розділяють, то над другою і наступними частинами біля правого поля пишуть: "Продовження таблиці ..." із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.
Формули
Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, з абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули повинно бути зали­шено не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки. Наприклад:

Потім необхідно розрахувати нормоване значення кожного з наведених вище показників для регіону також окремо для жінок (Хіж) і чоловіків (Хіч).

Хіж = (х хіж,min) / (хіж,max хіж,min) (2.1)

Хіч = (х хiч,min) / (хiч,max хiч,min) (2.2)

де х, х– значення і-го показника для даного регіону;

хіж,min, хiч,min – найменший серед відповідних регіональних показників;

хіж,max, хiч,max – найбільший серед відповідних регіональних показників.

Якщо у роботі тільки одна формула, її нумерують згідно з вищенаведеними вимогами.
Висновки та пропозиції
У висновках оцінюють стан ситуації (середовища) відповідно до теми роботи. Висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором магістерської роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній сфері, рекомендації щодо впровадження результатів дослідження у практику. Висновки та пропозиції можуть бути оформлені як пронумерований арабськими цифрами виклад результатів дослідження, описаних в розділах основної частини роботи.

Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються.

Рекомендується, щоб обсяг висновків становив не більше, як 5 відсотків обсягу основної частини магістерської роботи.
Список використаних джерел
Використані джерела у магістерській роботі розміщують у вигляді нумерованого списку (використовуються тільки арабські цифри) за алфавітом. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з видавничої і бібліотечної справи.

Додатки

Додатки мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дослідження і наводяться тільки в разі необхідності. Якщо додатки можна розмістити на аркушах формату А4, вони послідовно брошуруються у роботу після списку використаних джерел з наскрізною нумерацією сторінок. Для додатків можна не дотримуватися вимог щодо розміру шрифту та міжрядкового інтервалу. Якщо ж розмір додатків (таблиці, графіки, карти тощо) є більшим, ніж формат А4, вони оформляються в окремій структурованій папці, на якій зазначається слово "ДОДАТКИ" та назва магістерської роботи і прізвище та ініціали автора.

Розміщувати додатки слід у порядку появи посилань на них у тексті магістерської роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами укра­їнської абетки, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т. д. Позначення "Додаток ..." робиться у правому верхньому куті аркуша, нижче симетрично до тексту розміщується назва додатку.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад. А.2 – другий розділ додатку А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г. Ілюстрації, таблиці, формули, що с у тексті додатку, потрібно нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, ри­сунок Г.З – третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.

Додаток 1

Зразок заяви
Завідувачу кафедри права і законотворчого процесу

Марущаку В.П.
слухача 2 курсу

заочної форми навчання

Сидоренко П.І.

З А Я В А
Прошу Вас закріпити за мною наступний напрямок (тему) магістерської роботи: «Шляхи зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування» та призначити, по можливості, моїм науковим керівником кандидата економічних наук, доцента кафедри Козуліну Світлану Олександрівну.
26 жовтня 2010 року ________________

підпис слухача

Погоджено __________ С.О. Козуліна

підпис наук.керівн.

Погоджено __________ В.П. Марущак

підпис завідувача кафедри

Погоджено __________ Т.І. Пахомова (за необхідністю)

підпис завідувача кафедри
Додаток 2
Індивідуальне завдання
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри державного управління

і місцевого самоврядування,

доктор наук з державного управління,

доцент _________________ Т.І. Пахомова
«___»___________________ 2010 р.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської роботи
Слухач (прізвище, ім’я та по батькові)__________________________________________

Науковий керівник____________________________________________________________

Рецензент___________________________________________________________________

Спеціальність________________________________________________________________

Напрям магістерської роботи_________________________________________________

Тема магістерської роботи_____________________________________________________

Науковий керівник _______________ (_______________________________)

«____»__________________ 2010 р.

2.2

План магістерської роботи

(може змінюватись та уточнюватись)

Зміст

Стор

Розділ 11.11.21.3Розділ 22.12.22.3Розділ 33.13.23.3Висновки
Література

Графік

підготовки магістерської роботи до захисту
з/п

Заходи

Термін виконання

1

Збір та узагальнення практичного досвіду роботи державних установ, органів місцевого самоврядування
2

Збір та узагальнення літератури, аналітичної та статистичної інформації
3

Вступ
4

Теоретична частина
5

Аналітична частина
6

Висновки
7

Підготовка чернетки роботи для першого читання науковим керівником
8

Усунення зауважень наукового керівника, подання матеріалів роботи до другого читання
9

Врахування рекомендацій наукового керівника, підготовка варіанту роботи до рецензування, отримання рецензії
10

Подання Подання роботи і рецензії науковому керівнику
11

Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій рецензента і наукового керівника, оформлення, подання науковому керівникові для підготовки відгуку
12

Написання відгуку науковим керівником
13

Подання роботи завідувачу кафедри для отримання дозволу на захист
14

Розроблення презентації та захист магістерської роботи

Слухач_______________________(__________________________________)

«_____»______________200__ р.
Додаток 3
Відгук

Відгук на магістерську роботу слухача Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України готується науковим керівником за наступною схемою (не більш 2 сторінок):

- відповідність виконаної роботи темі та встановленим вимогам;

- правильність використання понять і термінологічного апарату;

- ефективність використання рекомендованої літератури;

- аналіз зарубіжного досвіду;

- використання матеріалів, отриманих під час стажування;

- вміння робити висновки та обґрунтовувати пропозиції;

-ставлення слухача до процесу написання магістерської роботи (характеристика ділових якостей слухача, виявлених під час роботи);

- висновки.

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
“_____”__________________ 2011р. ______________________

(підпис)

Додаток 4
Рецензія

Кожна завершена магістерська робота направляється відповідною кафедрою на зовнішню рецензію. До рецензування залучаються керівники органів, які направили слухачів на навчання, представники вищих за організаційно-правовим статусом органів, або провідні науковці в цій галузі.

В рецензії потрібно проаналізувати й оцінити (не більше 3 сторінок):

- актуальність теми;

- вміння визначити основні питання і викласти матеріал в логічній послідовності і взаємозв’язку;

- позитивні сторони та недоліки при висвітленні теми (глибина розкриття, повнота вивчення літературних джерел, навички оволодіння методикою дослідження проблеми тощо);

- новизну і практичне значення висновків і пропозицій;

- самостійність, творчий підхід слухача до осмислення теоретичного і фактичного матеріалу;

- вміння користуватися працями класиків вітчизняної та світової науки, політичними документами, нормативно-правовими актами, бібліографічним апаратом для ілюстрації своїх думок, положень;

- оформлення магістерської роботи;

- висновок.

Посада, прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання рецензента
“_____”____________________ 2011 р. ______________________

(підпис)

М.П.

(або засвідчення в установленому порядку підписи)

Додаток 5
Довідка про впровадження

Практичним результатом підготовки магістерських робіт є розробка і обґрунтування проектів документів з розв’язанням конкретних проблем державного управління. Це повинні бути: проекти концепцій, законів України, а також внесення змін та доповнень до них; Укази Президента України, постанови або розпорядження Кабінету Міністрів України, накази керівників органів виконавчої влади тощо (розробляються з обов’язковим дотриманням вимог законо- і нормативнотворчої технологій).

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ

(керівник організації)

Д О В І Д К А

про впровадження результатів магістерського дослідження

у практику діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Тема дослідження

Прізвище виконавця

Результати магістерських досліджень, які впроваджуються.

Термін впровадження.

Результати впровадження:

поточні;

перспективні.

Підпис відповідального за впровадження

«_____»_______________________ 2011 р.
М.П.

Додаток 6

Титульний лист
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Одеський регіональний інститут державного управління
1   2   3   4   5

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
ТЕМА: Поняття, сутність та основні риси державного управління. Принципи державного управління

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу...
Петрик Валентин Михайлович
Коло наукових інтересів: модернізація державного та регіонального управління, гуманітарна складова національної безпеки України
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій...
Поняття, зміст, принципи державного управління
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка