ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП


Скачати 465.64 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП
Сторінка3/5
Дата04.04.2013
Розмір465.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

Базова структура магістерської роботи спеціальності

«Управління проектами»В основу розробки магістерської роботи рекомендується покласти один із запропонованих напрямів досліджень, який і стане об’єктом проектного управління.

I. Обґрунтування техніко-експлуатаційних характеристик продукту і/або виду послуги.

II. Розробка технологічного процесу виробництва продукту і/або надання послуги.

III. Реструктуризація підприємств і компаній.

IV. Обґрунтування джерел фінансування розробок і впровадження проекту.

V. Розробка інформаційної технології.

VI. Розробка показників якості продукту і/або послуги.

VII. Обґрунтування ризиків, пов’язаних із створенням і впровадженням технології, продукту і/або послуги.

VIII. Нормування витрат часу на проведення робіт у проекті.

IX. Обґрунтування складу команди проекту.

X. Обґрунтування обсягів і термінів постачань товарів і послуг для виконання проекту.

Предметом досліджень в магістерській роботі повинні служити керовані параметри проекту, такі як задум, час, вартість, ресурси, якість, і некеровані змінні виробничої системи – ризики і погрози. В процесі досліджень слухачеві необхідно виконати ряд розробок і обґрунтувань, які повинні стати об’єктом проектного управління.

Магістерська робота складається з:

1) розрахунково-пояснювальної записки;

2) графічної частини, яка може містити технічні креслення, економічні розрахунки, ілюстративні плакати (графіки, схеми, таблиці, моделі тощо), чи роздаткового матеріалу.

Обов’язковою вимогою яка пред’являється до МР є використання програмних продуктів MICKOSOFT PROJECT, PROJECT EXPERT, MICKOSOFT WORD, MICKOSOFT EXCEL , MICKOSOFT POWER POINT.

Окремі магістерські роботи за змістом значно відрізняються одна від одної, оскільки вони готуються слухачами з різним рівнем теоретичної підготовки і практичного досвіду, мають різну тематику і об’єкт досліджень. Обсяг розрахунків і глибина дослідження магістерської роботи визначаються керівником магістерської роботи відповідно до типової структури.

Структура магістерської роботи:

Вступ.

 1. Теоретична частина

 2. Дослідницька частина.

 3. Аналітична частина.

 4. Проектна частина.

 5. Спеціальна частина (розробляється при необхідності).
  Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки до МР (додаються при необхідності).

Структура та обсяг окремих розділів залежать від особливостей теми МР виконавця, але повинна формуватися з додержанням таких умов:

 1. обсяг пояснювальної записки 95-100 стор.;

 2. громіздкі обґрунтування, гіпотези, перспективні міркування чи значні
  математичні розрахунки доцільно виносити в додатки;

 3. висвітлення положень і рекомендацій має бути конкретним, без зайвих
  пояснень і викладень загальновідомих міркувань;

 4. кількість сторінок в окремих розділах не регламентується, але має
  відповідати вимогам достатньої інформативності та обгрунтованості рішень
  і висновків.

Орієнтовно кількість сторінок у розділах пропорційна:

 • вступ 3-5 стор.;

 • теоретична частина 25-35 стор.,

 • дослідницька частина 10-15 стор.;

 • аналітична частина 20-25 стор.;

 • проектна частина 30-35 стор.;

 • спеціальна частина 3-5 стор.;

 • висновки й рекомендації 3-5 стор.;

список літератури й додатки до приведеного обсягу не входять.

Загальна кількість креслень та економічних ілюстративних плакатів у МР має бути в межах 8-10.

Зміст кожного розділу у значній мірі залежить від теми МР та індивідуального завдання на проектування. Проте, існують загальні вимоги до виконання кожного розділу, які наведені нижче.

Вступ містить обґрунтування актуальності теми і об'єкту досліджень і проектування, мети роботи, її новизни. Дається стисла характеристика використаним методам досліджень. Дається коротка характеристика отриманих результатів, висновків і пропозицій. Перераховуються статті, опубліковані за результатами досліджень, підтверджується практична апробація результатів досліджень.

У теоретичній частині МР обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаних із темою. Теоретична частина розробляється на засадах вивчення спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації, фінансово-статистичної інформації, досвіду сучасних макро і мікроекономічних вітчизняних і закордонних об'єктів.

Розглядаються такі аспекти проблеми: категорії, характеристики, законодавчі акти, які відображають тему; показники; фактори; алгоритми; формули розрахунків і моделі; стратегічні й тактичні передумови прибутковості об'єкта, пов'язані з проблемою; ступінь вивченості проблеми; світові та вітчизняні приклади, доцільності їх дотримання.

Результатом теоретичної частини є висновки щодо вивченості напряму та окремих проблем обраної теми вітчизняними та зарубіжними досліджувачами.

Вимоги до дослідницької частини. Магістерська робота має бути виконана з найбільшим наповненням дослідницької частини. Вона базується на проведенні комплексних методологічних досліджень предмету та об'єкту проектування, їх стану у різні періоди часу. Дослідження здійснюються за матеріалами, що відображають стан предмету та об'єкту проектування у динаміці, наприклад, за кілька попередніх років (місяців) та його вплив на ефективність виробничої, маркетингової, інноваційної, інвестиційної, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності.

При дослідженнях використовуються методи проектного аналізу, теорії ймовірності, математичної статистики, моделювання, соціальних досліджень та інші. Результатами досліджень можуть бути емпіричні, графічні та інші залежності, нормативні дані, моделі, схеми та структури, соціально-психологічні рішення, розроблені методики тощо. Результати досліджень мають бути використані у проектній частині для обґрунтування конкретних проектних рішень. Магістр повинен продемонструвати вміння проводити наукові дослідження, застосовувати сучасні економіко-математичні методи та інші методи наукового пізнання, надавати наукову характеристику новим явищам, а також використовувати нові знання для конкретних прикладних рішень.

Свої теоретичні дослідження доцільно обґрунтовувати шляхом порівняння, порівнюючи динаміки розвитку об'єкту дослідження, узагальнення світовою та вітчизняного досвіду, залучення наукових досягнень тощо.

Результатом дослідницької частини повинна бути певна методологічна модель (графічна, таблична, словесна, математична) пошуку механізмів розв'язання проблеми, поставленої у МР. Ця модель повинна мати наскрізний характер, тобто щоб її алгоритм можна було б використовувати для аналізу відповідної інформації в аналітичній частині та обґрунтування рекомендацій, пропозицій і висновків у проектній частині.

В аналітичній частині аналізуються явища, котрі досліджуються у МР. При цьому слід враховувати наступне:

 • виробничо-економічний аналіз цілей і задач проекту повинен здійснюватись з урахуванням факторів позитивної та негативної дії;

 • одночасно з аналізом предмету проектування слід дослідити об'єкт, для якого обґрунтовуються проектні рішення;

 • вхідними даними для аналізу є технічна, економічна, фінансова, адміністративна, організаційна та інша документація об’єкта, а також статистична інформація державних та недержавних установ;

 • аналітична частина має бути закінчена висновками, де у стислій формі наводяться результати аналізу і формулюються напрямки проектних розробок.

Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною (словесна; графічна; таблична; у вигляді моделей, блок-схем тощо), але обов'язково повинна кореспондувати з цілями і задачами проекту, відображеними у дослідницькій частині, а опис цих рішень повинен скласти зміст проектної частини магістерської роботи.

По результатам виконання аналітичної частини МР розробляється попереднє техніко-економічне обґрунтування і задум проекту.

Зміст проекту повинен відобразити етапи, процедури, операції по видам робіт, які необхідно виконати для його впровадження в життя. Для цього розробляється WBS и OBS структури.

Вимоги до проектної частини. В цій частині слухач обґрунтовує свої проектні розробки з застосуванням базових елементів управління проектами:

 • управління змістом проекту;

 • управління часом в проекті;

 • управління вартістю проекту;

 • управління якістю проекту;

 • управління інтеграцією в проекті;

 • управління інформаційними зв’язками в проекті;

 • управління трудовими ресурсами проекту;

 • управління закупівлями в проекті;

 • управління ризиками в проекті.

Наведені вимоги керівництва реалізуються в вигляді окремих розділів проектної частини. Наприклад:

 1. Розробка предметної області проекту

 2. Розробка плану виконання проекту

 3. Розробка бюджету проекту

 4. Розробка заходів забезпечення якості проекту

 5. Оцінка ризиків виконання проекту

 6. Організація процесів закупівель і поставок в проекті

 7. Формування команди і визначення трудових ресурсів проекту

 8. Розробка інформаційних зв’язків проекту

 9. Створення кооперації учасників проекту

Вимоги до спеціальної частини. Спеціальна частина може включати такі матеріали:

  • Заходи з охорони праці та пожежної безпеки, охорони вод кілля, забезпечення життєдіяльності об’єктів у надзвичайних ситуаціях;

  • Технологічні заходи щодо покращення технологічного процесу;

  • Заходи з економічної безпеки;

  • Приклади математичного підтвердження ефективності пропозицій у відповідності з темою роботи. Вона обов’язково погоджується з консультантами відповідних кафедр. Консультант відповідає за тематичне забезпечення виконання тематичного дослідження та вірність його використання слухачем.

Вимоги до висновків. Наводяться основні висновки магістерської роботи з теоретичної, дослідницької, аналітичної і проектної частин. Наводяться показники, які характеризують ступінь вирішення поставлених задач і результати впровадження магістерської роботи.

У списку використаних джерел приводяться всі розглянуті джерела інформації. Посилання к тексті магістерської роботи на джерела інформації являються обов’язковими.
1   2   3   4   5

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
ТЕМА: Поняття, сутність та основні риси державного управління. Принципи державного управління

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу...
Петрик Валентин Михайлович
Коло наукових інтересів: модернізація державного та регіонального управління, гуманітарна складова національної безпеки України
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій...
Поняття, зміст, принципи державного управління
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка