ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП


Скачати 465.64 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ВСТУП
Сторінка1/5
Дата04.04.2013
Розмір465.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5
Витяг

ПОЛОЖЕННЯ

про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

ВСТУП
Магістерська робота – індивідуальне завдання практико-орієнтованого та науково-дослідницького характеру, яке слухач виконує на завершальному етапі фахової підготовки. Воно є однією із форм оцінювання практичних навичок розв’язання актуальних завдань публічного управління або бізнесу, отриманих слухачем протягом навчання, та містить елементи новизни в практичній діяльності. Магістерська робота (в залежності від обраної слухачем спеціальності) має засвідчити, як слухач вміє використовувати технології управлінської діяльності та приймати рішення у публічній та бізнес сфері, володіє методикою наукового дослідження, узагальнює та аналізує наукові джерела, статистичний матеріал, працює з нормативно-правовими актами.
Керівні документи
В ході організації роботи щодо підготовки та захисту магістерських робіт посадові особи Інституту повинні керуватись наступними документами:

- наказом Міністерства освіти і науки від 7 серпня 2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліку основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

- наказом президента НАДУ при Президентові України від 8 вересня 2006 року № 53 «Про норми часу для планування обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Академії»;

- Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу, затвердженим наказом президента НАДУ при Президентові України від 3 жовтня 2006 року № 82 із змінами;

- наказом директора Інституту від 31 липня 2007 року № 83 «Про положення про конкурс «Краща магістерська робота»;

В якості загальних рекомендацій щодо організації магістерського дослідження для наукових керівників та слухачів Інституту рекомендовано використовувати методичний посібник О.П.Якубовського «Магістерська робота в галузі знань «Державне управління. Вимоги до підготовки, оформлення і порядку захисту» та Бюлетень ВАК України № 6, 2007 р.
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Процедура підготовки магістерського дослідження включає:

- розподіл кількості магістерських робіт за кафедрами;

- формування збірника орієнтовних напрямків магістерських робіт на навчальний рік;

- обрання слухачами напрямків (тем) дослідження;

- вибір наукового керівника;

- узгодження та підписання наказів із закріплення напрямків (тем) магістерських робіт;

- складання індивідуального завдання на виконання магістерського дослідження;

- написання магістерської роботи.
Процедура захисту магістерського дослідження включає:

- погодження остаточного варіанту роботи з науковим керівником;

- вибір рецензента, отримання рецензії та відгуку;

- брошурування роботи;

- попередній захист на кафедрі відповідної спеціалізації;

- проходження нормоконтролю;

- публічний захист перед ДЕК.

Перерозподіл магістерських робіт
Внаслідок виникнення навчального перевантаження на одній з кафедр, як виняток, з особистого дозволу першого заступника директора Інституту, здійснюється перерозподіл навчального навантаження шляхом переведення потрібної кількості магістерських робіт на іншу кафедру. Процес передачі включає підготовку відповідних протоколів кафедрами, яка передає та яка приймає, витяги з яких надаються до навчально-методичного відділу. При цьому кафедра, яка передає, повинна через деканат сповістити слухачів про зміну наукових керівників, тема (напрямок) магістерської роботи не змінюється, попередній науковий керівник може залишатися науковим консультантом.
Орієнтовні напрямки магістерських робіт
Тематика магістерських робіт повинна бути актуальною, за своїм змістом відповідати сучасному стану і перспективам розвитку публічного управління (спеціальності галузі знань «Державне управління») або бізнесу (спеціальність «Управління проектами»).

Як правило, основу магістерської роботи складає дослідження конкретної проблеми в органах влади та пропозиції стосовно їх розв’язання. Тематика актуальних досліджень у межах магістерських робіт може бути рекомендована органами публічної влади (для слухачів факультету державного управління) або громадськими організаціями, підприємствами, установами (для слухачів факультету менеджменту).

Назва роботи повинна відповідати обраній спеціалізації, суті досліджуваної управлінської проблеми, вказувати на мету дослідження і його завершеність.

Для слухачів спеціальності «Управління проектами» тематика магістерських робіт визначається відповідно характеру роботи слухача, яка існує, або перспективній, але відповідно напряму стажування.
Виконання магістерської роботи на кафедрі з іншої спеціалізації
У випадку, якщо слухач бажає обрати науковим керівником викладача кафедри, яка не відповідає його спеціалізації, він через заяву погоджує це питання із завідувачами обох кафедр (додаток 1). Така заява пишеться слухачем на ім’я того завідувача кафедри, де працює майбутній науковий керівник.

У разі передачі керівництва роботою викладачу іншої кафедри, попередній розгляд і допуск до захисту здійснюється кафедрою спеціалізації на якій навчається слухач.


Обов’язки слухачів щодо розподілу та підготовки дослідження

До контрольного терміну, вказаного в графіку затвердження напрямків (тем) магістерських робіт поточного року, слухач подає заяву (додаток 1) відповідному завідувачу кафедри, в якій вказує напрямок (тему) магістерського дослідження і пропозицію щодо кандидатури наукового керівника.

З метою якісної підготовки магістерської роботи слухач:

  • приймає участь у розробці індивідуального завдання на виконання магістерської роботи та подає його на затвердження завідувачу кафедри;

  • підбирає й вивчає літературу та інші матеріали з теми магістерської роботи;

  • звітує науковому керівникові про виконання індивідуального завдання щомісячно;

  • повідомляє науковому керівникові про відпрацювання окремих фрагментів або розділів роботи. З урахуванням його зауважень та рекомендацій продовжує роботу;

  • здає роботу на брошурування після виконання завдань в повному обсязі та наявності відгуку, рецензії довідок про впровадження;

  • подає виконану магістерську роботу на кафедру для попереднього розгляду за два тижні до захисту;

  • розробляє презентацію магістерської роботи, яка складається з виступу та 5-7 слайдів (додаток 10).


Остаточний варіант роботи подається на кафедру не пізніше, ніж за два тижні до захисту.

До захисту не допускаються роботи слухачів, які не виконали навчальної програми та мають на момент подання до захисту магістерської роботи академічну заборгованість.
Організація проведення захисту та критерії оцінки магістерської роботи
Захист магістерської роботи проводиться під час проведення державної атестації на засіданні державної екзаменаційної комісії.

Під час презентації випускник коротко обґрунтовує вибір теми дослідження та її основні результати. На це випускникові відводиться близько 10 хвилин.

Оцінювання магістерської роботи проводиться на засіданні державної екзаменаційної комісії за підсумками презентації магістерської роботи слухачем.

При оцінці магістерської роботи за 100-бальною шкалою використовуються наступні критерії:


№№

зп

Критерії

Орієнтовна кількість балів

1

Актуальність магістерського дослідження

5-10

2

Новизна отриманих результатів

5-15

3

Правильне використання термінологічного апарату

5-10

4

Використання фахової літератури

5-10

5

Узагальнення досвіду роботи органів державного управління та місцевого самоврядування

5-15

6

Використання закордонного досвіду

5-15

7

Логічність викладання матеріалу

5-15

8

Обґрунтованість висновків

5-10

9

Практична значущість пропозицій

5-15

10

Оформлення роботи

5-10

11

Захист роботи

5-15


Графік підготовки наказів із затвердження напрямків (тем) магістерських робіт на навчальний рікРік та

форма навчання

Кінцевий термін подання

заяв до навчально-методичного відділу


Узгодження

наказу


Термін готовності наказу

Теми магістерських робіт


3 рік навчання,

заочна форма, ДУ

05.10 (І потік)

25.10 (ІІ потік),

але не пізніше закінчення сесії

5 семестру


до 20.11


01.12

3 рік навчання, вечірня форма, ДУ


01.11

до 20.11

01.12


3 рік навчання,

заочно-дистанційна форма, ДУ

15.11,

але не пізніше закінчення осінньої сесії 3 р.н.


до 25.11


01.12

2 рік навчання, денна форма, ДУ


01.11

до 20.11

01.12

3 рік навчання, заочна форма, УП


01.11

до 20.11

01.12

2 рік навчання, денна форма, УП


01.11

до 20.11

01.12

Напрямки магістерських робіт


2 рік навчання, заочна форма, ДУ

15.11 (І потік)

05.12 (ІІ потік),

але не пізніше закінчення сесії

3 семестру


до 20.1205.01

2 рік навчання, заочна форма, УП


01.12

15.12

05.01

1 рік навчання, денна форма, ДУ


01.02

до 15.02

01.03


2 рік навчання,

заочно-дистанційна форма, ДУ

25.01,

але не пізніше закінчення зимової сесії 2 р.н.


до 15.02


01.03

2 рік навчання, вечірня форма, ДУ


01.02

до 15.02

01.03

1 рік навчання, денна форма, УП


01.03

до 15.03

01.04


Нормоконтроль магістерських робіт
З метою забезпечення належного оформлення магістерських робіт, відповідно до вимог цього Положення, в Інституті здійснюється нормо- контроль якості виконання магістерських робіт.

Нормоконтроль проводиться навчально-методичним відділом в період подання магістерських робіт до захисту.

При його проведенні враховується:

- відповідність назви роботи наказу із закріплення теми;

- дотримання технічних вимог до оформлення роботи наведених у цьому Положенні нижче;

- дотримання вимог до структури магістерської роботи;

- ідентичність назв розділів і підрозділів у змісті та в тексті роботи;

- наявність відгуку наукового керівника та рецензії;

- наявність електронного варіанту роботи на дискові.

Якщо робота відповідає зазначеним вимогам, працівник навчально-методичного відділу робить на титульному аркуші відповідну відмітку.

Магістерська робота, яка несвоєчасно потрапила до навчально-методичного відділу та не відповідає встановленим вимогам, до захисту не допускається.
Конкурс на кращу магістерську роботу
Конкурс «Краща магістерська робота» оголошується раз на рік у вересні та проводиться щороку з вересня по лютий відповідно до наказу директора Інституту. Метою конкурсу є системний пошук талановитих науковців, підвищення актуальності та практичної спрямованості магістерських робіт, відбір інноваційних ідей для подальшого їх впровадження у сфері державного управління.

Конкурс проводиться у два етапи: попередній та основний. На попередньому етапі кафедри, під час попереднього розгляду, оцінюють магістерські роботи за встановленими критеріями. На підставі оцінки визначаються три кращих роботи за номінацією кожної кафедри. Подання робіт до конкурсної комісії Інституту оформляється протоколом засідання кафедри.

Основний етап проводиться конкурсною комісією, яка оцінює подані кафедрами конкурсні роботи, приймає та вивчає супровідні документи та матеріали. Конкурсна комісія визначає кращу магістерську роботу в кожній конкурсній номінації. Результати роботи конкурсної комісії та рішення про нагородження учасників конкурсу затверджуються наказом директора Інституту.
Результативність виконання магістерської роботи
Окремі частини магістерських робіт, що містять цінні рішення та пропозиції, рекомендуються ДЕК до друку у фахових виданнях освітньої галузі «Державне управління» або економіки. Слухачі, які схильні до дослідницької діяльності, можуть вступати до аспірантури Інституту.

У випадку, коли захист магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може слухач подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, або він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. Повторний захист відбувається в наступний термін роботи ДЕК протягом одного року після закінчення Інституту.
Електронний варіант магістерської роботи
Електронний варіант роботи повинен бути повністю ідентичним за змістом роботі на паперовому носії, який оформлюється одним файлом у форматі *.doc або *.rtf, де назвою файлу є прізвище автора, подане в транскрипції літерами латинського алфавіту, наприклад, Ivanchuk.doc.

Електронний варіант магістерської роботи передається навчально-методичним відділом на зберігання до архіву Інституту (додаток 17).

Подальше використання електронного варіанту магістерських робіт та створення електронної бази регламентується відповідним Положенням.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  1   2   3   4   5

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
ТЕМА: Поняття, сутність та основні риси державного управління. Принципи державного управління

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
Петрик Валентин Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу...
Петрик Валентин Михайлович
Коло наукових інтересів: модернізація державного та регіонального управління, гуманітарна складова національної безпеки України
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій...
Поняття, зміст, принципи державного управління
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка