Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


НазваКонспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Сторінка8/10
Дата19.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Питання для самоперевірки

 1. Які розрізняють види електричного струму на організм людини?

 2. На які види підрозділяється електротравми та що є характерним для кожної з них?

 3. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом?

 4. У чому полягає небезпека при однофазному, двофазному доторканні та як визначається сила струму, що проходить через тіло людини в таких випадках?

 5. Що таке напруга доторкання та напруга кроку?

 6. Яке призначення захисного заземлення та занулення?

 7. Що таке статична електрика?

 8. Що таке блискавуовідвод, на чому базується його захисна дія? Які існують види блискавковідводів?

 9. Яке обладнання відноситься до посудин, які працюють під тиском? Як проводиться нагляд за таким обладнанням?

 10. Яким загальним вимогам повинно відповідати виробниче обладнання?

 11. Як класифікуються знаки безпеки? Які кольори використовують для маркування та з якою метою?

4. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. Основні поняття про горіння та пожежну безпеку речовин та матеріалів

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним осередком, що розповсюджується у часі та просторі.

Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на:

Особливо великі

коли збитки становлять від 10 000 і більше розмірів мінімальної плати

Великі

збитки сягають від 1 000 до 10 000 розмірів мінімальної плати


Горінням називається фізико-хімічний процес (екзотермічна реакція) швидкої взаємодії горючої речовини та окислювача (кисню), який супроводжується виділенням диму та (або) полум’я і світла.

Для виникнення горіння необхідна наявність горючої речовини, окисника та джерела запалювання.

Розрізняють два види горіння:

Вид

Характеристика

Повне

 • при достатній кількості окисника;

Продуктами повного горіння є диоксид вуглецю, вода, азот, сірчаний ангідрид та ін.

Неповне

 • при його недостатній кількості

При неповному горінні утворюються горючі та токсичні продукти (моноксид вуглецю, альдегіди, смоли, спирти та ін.)

За швидкість поширення полум’я горіння поділяється на

Вид

Характеристика

Дефлаграційне

– в межах 2-7 м/с

Вибухове

– при десятках і навіть сотнях метрів за секунду

Детонаційне

– при тисячах метрів за секунду

Розрізняють горіння:

Вид

Характеристика

Гомогенне

Якщо, речовини, що вступають у реакцію окислення мають однаковий агрегатний стан, наприклад газоподібний.

Гетерогенне

Якщо початкові речовини знаходяться в різних агрегатних станах і наявна межа поділу фаз у горючій системі.

За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють наступні різновидності горіння:

Вид горіння

Характеристика

Спалах

Швидке згорання горючої суміші без утворення стиснених газів, яке не переходить у стійке горіння

Займання

Горіння, яке виникає під впливом джерела займання

Спалахування

Займання, що супроводжується появою полум’я

Самозаймання

Горіння, яке починається без впливу джерела запалювання

Самоспалахування

Самозаймання, що супроводжується появою полум’я

Тління

Горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається за появою диму

Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин і матеріалів пожежі, за ГОСТ 27331-87, поділяються на відповідні класи та підкласи:

Клас А – горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не супроводжується (підклас А2) тлінням;

Клас В – горіння рідких речовин, що не розчинюються (підклас В2) у воді;

Клас С – горіння газів;

Клас Д – горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних (підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас Д3);

Клас Е – горіння електроустановок під напругою.

  1. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорія

Характеристика

До категорії А (вибухопожежна)

відносять виробництва пов`язані із застосуванням газів з нижньою межею займистості 10% і нижче до об`єму повітря; рідин, що мають температуру спалаху парів до 28С включно, при умові, що далі рідини і гази можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші в об`ємі, який перевищує 5% об`єму приміщення; речовин і матеріалів, здатних вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним. До цієї категорії належать брагоректифікаційні виробництва спирту,

До категорії Б (вибухопожежонебезпечна)

відносять виробництва, пов`язані з використанням або наявністю пальних газів з нижньою межею займистості більше 10% до об`єму повітря і рідин з температурою спалаху парів вище 28-61С включно; рідин нагрітих в умовах виробництва до температури спалаху і вище; горючого пилу або волокон, нижня межа займистості яких 65 г/м3 і менше до об`єму повітря, при умові, що далі гази, рідини і пил можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші в об`ємі, що перевищує 5% об`єму приміщення. До цієї категорії належать компресорні станції, комбікормові підприємства, склади безтарного зберігання борошна, відділення сушки і пакування крохмалю, відділи розмелу зернової сировини, відділення розмелу цукру в пудру.


До категорії В (пожежонебезпечна)

відносять виробництва пов`язані з використанням рідин з температурою спалаху парів вище 61С і горючого пилу , нижня межа вибуху якого більше 65 г/м3 до об`єму повітря; речовин, здатних горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним; твердих згораємих матеріалів і речовин.

До цієї категорії належать пресові відділення маслоекстракційних заводів, склади рослинного масла, робоча башта і силосний корпус елеватора зерноскладу, тарні склади борошна і цукру, столярні майстерні та ін.До категорії Г

відносять виробництва, пов`язані з обробкою незгораємих речовин і матеріалів в гарячому, розжареному або розплавленому стані, які супроводжуються виділенням променевого тепла, іскор, полум`я; горючі гази, рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються в якості палива. До цієї категорії належать літійні цехи, кузні, топочні приміщення.

До категорії Д

відносять виробництва з технологічними процесами із застосуванням незгораємих речовин і матеріалів в холодному стані. Це цехи мийки і розливу на пив заводах, механічні майстерні.Відповідно СниП ІІ-2-80 будівельні матеріали і конструкції по загоранню поділяються на три групи:

Група

Характеристика

Неспалимі (негорючі)

являються матеріали і конструкції, які під дією огню або високої температури не займаються, не тліють і не обвуглюються. До них відносяться всі природні і штучні матеріали: гіпсові і гіпсоволокнисті мінераловатні плити. Які при пожежі не горять.

Важкоспалимі (важкогорючі)

є такі матеріали і конструкції, які під дією вогню або високої температури займаються, тліють або обвуглюються і продовжують горіти і обвуглюватися при наявності джерела запалювання, а після його віддалення ці процеси припиняються. До них належать штучні матеріали, у яких крім негорючих мінеральних речовин мають більш 8% по масі органічних заповнювачів; конструкції виготовлені із важкозагораємих матеріалів, а також із згораємих, захищених від вогню і високих температур несгораємими матеріалами ( дерево покрите азбестом і покрівельним залізом).

Спалимі (горючі)

являються такі матеріали і конструкції, які під дією вогню або високої температури горять, тліють або обвуглюються і горять після віддалення джерела запалювача. До них відносять всі органічні матеріали не захищені від вогню або високих температур.


Система запобігання пожеж – це комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі, на запобігання утворення горючого і вибухонебезпечного середовища шляхом регламентації вмісту горючих газів, парів та пилу у повітрі, а також виключення можливості виникнення джерел запалювання або вибуху; забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, обладнання, електроустаткування, систем вентиляції, зберігання сировини та інших матеріалів.

Заходи пожежної безпеки на підприємствах по призначенню поділяються на чотири групи:

1. Заходи, які забезпечують пожежну безпеку технологічного процесу і обладнання, зберігання сировини і готової продукції.

2. Будівельно – технічні заходи, які направленні на виключення причин виникнення пожеж і на створення стійкості конструкцій і будівель; на запобігання можливості поширення пожежі і вибуху.

3. Організаційні заходи, які забезпечують організацію пожежної охорони, навчання працюючих методам по запобіганню пожеж і по застосуванню первинних засобів гасіння пожеж.

4. Засоби по ефективному вибору засобів гасіння пожеж, обладнання пожежного водопостачання, пожежної сигналізації, створення запасу засобів гасіння.

4.3. Вимоги пожежної безпеки до території підприємств

Автомобільні шляхи і проїзди на території підприємства повинні забезпечувати під`їзд пожежних машин до водоймищ, які можуть бути використані для гасіння пожежі, а також до будівель, споруд з однієї сторони по всій довжині при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох сторін – при ширині більш як 18 м. Заборонено використовувати автомобільні шляхи, проїзди та під`їзди не за призначенням.

Вздовж під`їзних шляхів встановлюють гідранти з інтервалом не більш 150 м один від одного, не далі 2,5 м від дороги і не ближче 5 м до зовнішніх стінок будівель і споруд.

Розрахункові витрати води на підприємствах складаються із загальної її витрати на:

 • зовнішнє

 • внутрішнє пожежогасіня

 • максимальної витрати на виробничі потреби.

Витрати води на внутрішнє пожежогасіння (n1) приймаються 5 л/с (два струменя по 2,5 л/с). Розрахункова потреба води на зовнішнє пожежогасіня на харчових підприємствах регламентується по СНиП і визначається в залежності від ступеню вогнестійкості будівлі, категорії виробництва по пожежо- і вибухо небезпеці і об`єму будівлі.

На харчових підприємствах при площі території менше 1,5 км2 , розрахункове число одночасних пожеж буде – одна, а якщо площа підприємства 1,5 км2 і більше - дві пожежі.

Розрахунковий запас води при тривалості трьох годинного пожежогасіня визнається з формули:

Q= 3.3600.(n1+n2) / 1000  11(n1+n2), м3 де 3600 і 1000 перевідні коефіцієнти відповідно годин в секунди і літрів в м3;

n1 - потреба води на внутрішнє (5л/с)

n 2 – зовнішнє пожежогасіння (по табл. 22.2).

4.4. Засоби виявлення пожеж

Автоматичні пожежні сповісники за принципом дії поділяються на п`ять груп:

Група

Характеристика

Теплові сповісники

реагують на підвищення температури навколишнього середовища, чутливими елементами якого є біметалеві пластинки, спіралі, термопари, терморезистори. До них відносяться сповісники АТП-3М, АТІП-З, ДТЛ, ПОСТ-1, МДПІ-028, ДСП-038.

Димові

В сповісниках, які реагують на дим, чутливим елементом є фото-реле, радіоізотопи. До них відносяться сповісники ІДОР-1, РІД-1.

Світлові

В світлових сповісниках застосовують явище фотоефекту. Фотоелемент реагує на ультрафіолетову або інфрачервону частину спектра полум`я. До них відносяться СІ-1, АІП, ДПІД.

Ультразвукові

Ультразвуковий датчик ДЧЗ-4 застосовується для виявлення в закритих приміщеннях об`єктів, які рухаються: коливання полум`я, людини що рухаєтся.

Комбіновані

КІ-1 мають іонізуючу камеру і терморезістори


Установки та засоби гасіння пожеж

Усі установки та засоби гасіння пожеж підрозділяються:

Тип

Назва та вид

Стаціонарні

Сплинклерні (автоматичні)

Дренчерні (напівавтоматичні і ручні)

Пересувні

Пожежні машини, поїзди, катери, літаки, танки, а також пожежні автонасоси та мотопомпи

Первинні

Пожежний інвентар (бочки з водою, пожежні відра, ящики з піском,совкові лопати, покривала з негорючого теплоізоляційного матеріалу, грубововняної тканини або повсті)

Пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо)

Вогнегасники (переносні і перусувні)

Вогнегасники:

Тип


Назва та вид


Хімічно-пінні

Повітряно-пінні

ВХП-10

ВПП-5, ВПП-10, ВПП-100

Вуглекислотні

ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8, ВВ-25, ВВ-80

Хладонові (аерозольні)

ВАХ, ВХ-3, ВВБ-3А, ВХ-7

Порошкові

ВП-1, ВП-2, ВП-5, ВП-10, ВП-100

4.5. Евакуація людей із будівель та приміщень

При виникненні пожежі на початковій стадії її розвитку виділяється тепло, токсичні продукти горіння, можливі руйнування конструкцій. Тому потрібно якнайшвидше евакуювати людей із будівлі, що горить.

Вимоги до устрою шляхів евакуації і евакуаційних виходів із будівель і приміщень представлені в СНиП 2.01.02-85 і СНиП 2.09.02-85. Необхідна кількість евакуаційних виходів з будівель і приміщень кожного поверху будівлі приймається по розрахунку, але повинна бути не менше двох. Розташовують їх з протилежних сторін будівель або розосереджено.

Евакуаційними виходами рахуються ті, які ведуть:

1. Із приміщень першого поверху безпосередньо назовні або у вестибюль, коридор чи клітку сходів.

2. Із приміщень любого поверху, крім першого, в коридор, який веде на клітку сходів, якщо вона має вихід безпосередньо назовні або через вестибюль, який відділений від примикаючих коридорів перегородками з дверима.

3. Із приміщення в сусідні приміщення на тому же поверсі, які забезпечені виходами, що вказані вище в пп.1 і 2.

Не відносяться до евакуаційних шляхів ліфти та інші механічні пристрої транспортування людей. (Додаток №5)

Питання для самоперевірки

 1. Що таке горіння, які є його види?

 2. Перелічіть різновидності горіння, та дайте їх визначення.

 3. За якими показниками здіцснюють оцінку вибухопожежонебезпечності речовин і матеріалів?

 4. На які категорії поділяються приміщення і будівлі за вибухопожежною та пожежною небезхпекою?

 5. Що розуміють під вогнестійкістю будівель та споруд?

 6. Які установки та засоби використовують для гасіння пожеж?

 7. За допомогою яких технічних засобів здійснюється пожежна сигналізація, оповіщення та зв’язок?

 8. Які виходи вважаються евакуаційними?


5. Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках і в екстремальних ситуаціях

Перша допомога - це сукупність простих доцільних дій, спрямованих на збереження здоров’я і життя потерпілого.

По-перше, якщо є потреба і можливість, необхідно винести потерпілого з місця події. По-друге, оглянути ушкоджені ділянки тіла, оцінити стан потерпілого, зупинити кровотечу і обробити ушкоджені ділянки. Потім необхідно іммобілізувати переломи і запобігти травматичному шокові.

При наданні першої долікарської допомоги треба керуватися такими принципами :

 1. правильність і доцільність;

 2. швидкість;

 3. продуманість, рішучість, спокій.

Людина, яка надає першу допомогу повинна знати :

- основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини;

- загальні принципи надання першої долікарської допомоги і її прийоми стосовно до характеру отриманих потерпілим пошкоджень.

Людина,яка надає першу допомогу повинна уміти:

- оцінити стан потерпілого і визначити яку допомогу в першу чергу той потребує;

- забезпечити вільну прохідність верхніх дихальних шляхів;

- виконати штучне дихання “з рота в рот” або “з рота в ніс”, зовнішній масаж серця і оцінити їх ефективність;

- зупинити кровотечу накладанням джгута, давлючої пов’язки, пальцевого прижимання судин;

- накласти пов’язку при пошкодженні (пораненні, опіку, відмороженні, ушибі);

- іммобілізувати пошкоджену частину тіла при переломі кісток, важкому ушибі, термічному ураженні;

- надати допомогу при тепловому і сонячному ударах, утопленні, отруєнні, блюванні, втраті свідомості;

- використати підручні засоби при переносі, навантаженні і транспортуванні потерпілого;

- визначити необхідність вивезення потерпілого машиною швидкої допомоги чи попутним транспортом;

- користуватися аптечкою швидкої допомоги.

Послідовність надання першої допомоги:

- усунути вплив на організм факторів, що загрожують здоров’ю та життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити палаючий одяг, дістати із води), оцінити стан потерпілого;

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого і послідовність заходів по його спасінню;

- виконати необхідні дії по спасінню потерпілого в порядку терміновості (забезпечити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку і т. д.).

- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника;

- визвати швидку медичну допомогу чи лікаря або прийняти заходи по транспортуванню потерпілого в найближчу медичну установу. Винести висновок про смерть потерпілого має право лише лікар.

В місцях постійного чергування медичного персоналу повинно бути:

- набір (аптечка) необхідних пристосувань і засобів для надання першої медичної допомоги ;

 • плакати з правилами надання першої допомоги, виконання прийомів штучного дихання і зовнішнього масажу серця, вивішені на видних місцях .

Ознаки життя:

1. Дихання : 3 методи визначення:

1. За рухом грудної клітини,

2. За зволоженням дзеркала,

3. За звуженням зіниць під час раптового освітлення очей або після їх затемнення рукою.

2. Серцебиття:

 1. Визначається рукою або на слух зліва, в області серця

 2. На шиї, де проходить сонна артерія

 3. На внутрішній частині передпліччя

Ознаки смерті:

клінічна - (5…7 хв., незворотні явища в організмі ще відсутні)

біологічна – синюшні плями, трупне задубіння, незворотна деформація ока при здавлюванні "котяче око"
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка