Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


НазваКонспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Сторінка7/10
Дата19.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Стержневі блискавковідводи являють собою один, два, або більше вертикальних стержнів, встановлених на споруді, що захищається або поблизу неї. Тросові блискавковідводи складаються з одного чи двох горизонтальних тросів, кожен з яких закріплюється на двох опорах. По опорах прокладають струмовідвід, приєднаний до окремого заземлювача опори встановлюють на об`єкті, що захищається або поблизу нього. По архітектурним міркуванням блискавко захист будівель деколи здійснюють накладанням на покрівлю металевої заземленої сітки. Тип заземлювача вибирається виходячи з питомого опору ґрунту і необхідного імпульсного опору. Для заземлювачів захисту від прямих ударів блискавки заданий імпульсний опір Ri зв`язаний з гранично допустимим опором Ro розтіканням струму промислової частоти залежністю

, (3.11)

де  - коефіцієнт імпульсу, який залежить від значення сили струму блискавки, питомого опору ґрунту і конструкції заземлювача.

Кожний блискавковідвід, який має визначену зону дії, тобто частину простору, в середні якого з достатнім ступенем надійності забезпечується захист будівель чи споруд від прямих ударів блискавки. В середині цієї зони виділяють зону А із ступенем надійності 99,5% і вище і зону Б із ступенем надійності 95% і вище.

Найменшою за розміром ступенем надійності володіють поверхні зони захисту; по мірі просування в середину зони надійності захист збільшується.

Від повторних дій блискавки захищаються лише будівлі 1 і 2 категорій. Захист від електростатичної індукції здійснюється при з`єднанні усіх металевих корпусів обладнання і конструкцій до спеціального заземлювача, який забезпечує опір струму, що розтікається не менше 10 Ом.

Для захисту від електромагнітної індукції трубопроводи і інші протяжні металеві предмети в місцях їх взаємного зближення на 10 см і менше з`городж приварювальними металевими перемикачами через кожні 20 м довжини, щоб не допустити утворення незамкнутих контурів.

Для захисту від занесення високих потенціалів перед введенням в споруду підземних металевих комунікацій приєднують до заземлювачів захисту від електростатичної індукції чи захисному заземленню електрообладнання, а зовнішні наземні металеві конструкції і комунікації – до заземлювача захисту від електростатичної індукції.

Окрім того, на ближніх двох опорах від будівель наземних комунікацій приєднують до заземлювачів з імпульсним опором не більше 10 Ом.
3.8. Техніка безпеки при роботі з посудинами, що працюють під тиском

Посудинами, що працюють під тиском називають геометрично закриті ємкості, які призначені для здійснення в них хімічних і теплових процесів, а також для зберігання та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин.

Посудинами та апаратами, що працюють під тиском належать до об’єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Дія цих правил поширюється на:

 • посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 115 С0 або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 Мпа (0,7кгс/см3), без врахування гідростатичного тиску;

 • посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 Мпа ;

 • балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 Мпа;

 • цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 С0 перевищує тиск понад 0,07 Мпа;

 • цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 С0 перевищує тиск понад 0,07 Мпа;

Посудинами та апаратами, що працюють під тиском піддаються технічному опосвідченню до пуску в роботу та періодично в процесі експлуатації , а в необхідних випадках – позачерговому опосвідченню; технічне опосвідчення проводиться у визначенні ДНАОП 0.00-1.07-94 терміни експертами ЕТЦ, а посудини, що не реєструються в органах Держпромгірнаглядохоронпраці – особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлуатацію.

Технічне опосвідченння складається із

 • зовнішнього,

 • внутрішнього оглядів

 • гідравлічного випробування.

Технічне опосвідчення цих трубопроводів проводиться інспектором Держпромгірнаглядохоронпраці у такі терміни:

 1. зовнішній огляд та гідравлічне випробування до початку експлуатації заново змонтованих систем;

 2. зовнішній огляд – не рідше одного разу в 3 роки;

 3. зовнішній огляд та гідравлічне випробування після ремонту з використанням зварювання, а також при пуску трубопроводів після консервації на протязі більше 2 років.

Гідравлічне випробування трубопроводів на міцність і щільність швів та з'єднань провадиться пробним тиском, який дорівнює 1,25 робочого. Під пробним тиском трубопровід перебуває не менше 5 хв., після чого він понижується до робочого значення.

Для забезпечення нормальних умов експлуатації та запобігання аварій та вибухів посудини, апарати та трубопроводи, що працюють під тиском повинні бути оснащені:

 • запірною або запірно-регульованою апаратурою

 • запобіжними пристроями

 • приладами для вимірювання тиску

 • температури, покажчиків рівня води та ін.

3.9. Вимоги безпеки до будови та експлуатації технологічного обладнання

Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів передбачають:

- усу­не­н­ня бе­з­по­се­ре­д­ньо­го ко­н­та­к­ту пра­цюю­чих з ви­хі­д­ни­ми ма­те­ріа­ла­ми, за­го­то­в­ка­ми, на­пі­в­фа­б­ри­ка­та­ми, го­то­вою про­ду­к­ці­єю і ві­д­хо­да­ми ви­ро­б­ни­ц­т­ва, що вия­в­ляю­ть шкі­д­ли­ву дію;

- за­мі­ну те­х­но­ло­гі­ч­них про­це­сів і опе­ра­цій, по­в`­я­за­них з ви­ни­к­не­н­ням не­бе­з­пе­ч­них і шкідливих ви­ро­б­ни­чих фа­к­то­рів, про­це­са­ми і опе­ра­ція­ми, при яких за­з­на­че­ні фа­к­то­ри ві­д­су­т­ні чи мають ме­н­шу ін­те­н­си­в­ність;

- ко­м­п­ле­к­с­ну ме­ха­ні­за­цію і ав­то­ма­ти­за­цію;

- ге­р­ме­ти­за­цію об­ла­д­на­н­ня;

- застосува­н­ня за­со­бів ко­м­п­ле­к­с­но­го за­хи­с­ту пра­цюю­чих;

- ра­ціо­на­ль­ну ор­га­ні­за­цію пра­ці і ві­д­по­чи­н­ку з ме­тою про­фі­ла­к­ти­ки мо­но­то­н­но­с­ті і гі­по­ди­на­мії, а та­кож об­ме­же­н­ня ва­ж­ко­с­ті пра­ці;

- си­с­те­му ко­н­т­ро­лю і уп­ра­в­лі­н­ня те­х­но­ло­гі­ч­но­го про­це­су, що забезпечує за­хист пра­цюю­чих і ава­рі­й­не ві­д­к­лю­че­н­ня ви­ро­б­ни­чо­го об­ла­д­на­н­ня;

- своє­ча­с­не от­ри­ма­н­ня ін­фо­р­ма­ції про ви­ни­к­не­н­ня не­бе­з­пе­ч­них і шкі­д­ли­вих ви­ро­б­ни­чих фа­к­то­рів на ок­ре­мих те­х­но­ло­гі­ч­них опе­ра­ціях;

- ви­да­ле­н­ня і ­зне­за­ра­же­н­ня ві­д­хо­дів ви­ро­б­ни­ц­т­ва, які є дже­ре­ла­ми не­бе­з­пе­ч­них і шкідливих ви­ро­б­ни­чих фа­к­то­рів.

При ек­с­п­луа­та­ції те­х­но­ло­гі­ч­но­го об­ла­д­на­н­ня в ре­зу­ль­та­ті дії не­бе­з­пе­ч­них фа­к­то­рів ство­рює­ть­ся мо­ж­ли­вість тра­в­ма­ти­з­му.

Про­с­тір в яко­му по­с­ті­й­но чи пе­ріо­ди­ч­но діють ці фа­к­то­ри на­зи­ває­ть­ся не­бе­з­пе­ч­ною зоною.

Для за­хи­с­ту від дії не­бе­з­пе­ч­них фа­к­то­рів застосо­вую­ть­ся ко­ле­к­ти­в­ні та ін­ди­ві­дуа­ль­ні за­со­би за­хи­с­ту. Мо­ж­ли­во ви­ді­ли­ти чо­ти­ри гру­пи колективних за­со­бів за­хи­с­ту:

ого­ро­джу­ва­ль­ні пристрої;

за­по­бі­ж­ні пристрої;

си­г­на­лі­за­ці­й­ні системи;

системи ди­с­та­н­ці­й­ного уп­ра­в­лі­н­ня.

Си­г­на­ль­но-­по­пе­ре­джую­чі при­с­т­рої і фа­р­бу­ва­н­ня

об­ла­д­на­ння.

Для по­пе­ре­дже­н­ня про не­бе­з­пе­ку як сигнальні еле­ме­н­ти, застосовують зву­ко­ві, сві­т­ло­ві і ко­льо­ро­ві си­г­на­ли. Си­г­на­ль­ні при­с­т­рої вста­но­в­люю­ть­ся в зо­нах ви­ди­мо­с­ті і слухового відчуття об­с­лу­го­вую­чо­го пе­р­со­на­лу. Си­г­на­ли не­бе­з­пе­ки по­ви­н­ні чітко сприйматися у ви­ро­б­ни­чій об­с­та­но­в­ці.

Нормативами визначаються ос­но­в­ні і до­по­мі­ж­ні си­г­на­ль­ні ко­льо­ри. Ос­но­в­ни­ми си­г­на­ль­ни­ми ко­льо­ра­ми є че­р­во­ний – що за­бо­ро­няює, за­с­ві­д­чує про бе­з­по­се­ре­д­ню не­бе­з­пе­ку, жо­в­тий – що зо­се­ре­джує ува­гу і по­пе­ре­джає про мо­ж­ли­ву не­бе­з­пе­ку, і зе­ле­ний – що по­з­на­чає бе­з­пе­ку.

До­по­мі­ж­ни­ми си­г­на­ль­ни­ми ко­льо­ра­ми при­й­ня­ті оранжевий, си­ній, бі­лий, чо­р­ний. Во­ни при­з­на­че­ні для ви­ро­б­ни­чої ін­фо­р­ма­ції, по­си­ле­н­ня ко­н­т­ра­с­ту ос­но­в­них чи за­бо­ро­няю­чих ко­льо­рів і для по­пе­ре­джую­чих на­д­пи­сів, що ви­ко­на­ні по основним сигнальним кольорам.

Си­г­на­ль­ні ко­льо­ри на­но­ся­ть­ся на те­х­но­ло­гі­ч­не пі­д­йо­м­но-­тра­н­с­по­р­т­не об­ла­д­на­н­ня, тру­бо­п­ро­во­ди, еле­ме­н­ти бу­ді­ве­ль­них ко­н­с­т­ру­к­цій та ін­ші спо­ру­ди.

Си­г­на­ль­но-­по­пе­ре­джу­ва­ль­не фа­р­бу­ва­н­ня (жо­в­ти­ми і чо­р­ни­ми сму­га­ми) на­но­си­ть­ся на еле­ме­н­ти бу­ді­ве­ль­них ко­н­с­т­ру­к­цій і мі­ж­це­хо­во­го тра­н­с­по­р­ту. Так, жо­в­то-­чо­р­ною сму­гою по­з­на­чаю­ть­ся ни­зь­кі ба­л­ки, ви­с­ту­пи і пе­ре­па­ди у пло­щи­ні підлоги, краю лю­ків і ко­ло­дя­зів, ка­бі­ни і пе­ри­ла кра­нів, ва­н­та­ж­ні крю­ки, бі­ч­ні по­ве­р­х­ні еле­к­т­ро­ка­рів, на­ва­н­та­жу­ва­чів, ві­з­ків, стріл ав­то­к­ра­нів то­що.

Ого­ро­дже­н­ня не­бе­з­пе­ч­них зон із зо­в­ні­ш­ньої сто­ро­ни фа­р­бують в жо­в­тий ко­лір, з вну­т­рі­ш­ньої в че­р­во­ний.

Две­рі ава­рі­й­них і ря­ту­ва­ль­них ви­хо­дів для ева­куа­ції лю­дей, пу­н­к­тів шви­д­кої до­по­мо­ги, ап­те­ч­ки і мі­с­ця збе­рі­га­н­ня спе­ціа­ль­них за­со­бів фа­р­бую­ть­ся в зе­ле­ний си­г­на­ль­ний ко­лір. Га­ба­ри­ти прої­з­дів, про­хо­ди і робочі місця на пі­д­ло­зі ви­ро­б­ни­чих при­мі­щень по­з­на­чаю­ть­ся сму­гою чи штриховими лі­нія­ми бі­ло­го чи жо­в­то­го ко­льо­ру.

З метою спрощення і скорочення часу визначення призначення трубопроводів вони фарбуються по всій довжині у визначений розпізнавальний колір в залежності від середовища, що транспортується.

Речовина

Колір трубопроводу

Хол. І гаряча вода


зелений

Технічна вода

Чорний

Пара

Червоний

Повітря

Блакитний

Газ

Жовтий

Кислоти

Помаранчевий

Луги

Фіолетовий

Горюче-мастильні р-ни

Коричневий

Інші

Сірий
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка