Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


НазваКонспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Сторінка2/10
Дата19.03.2013
Розмір1.32 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Закон України "Про охорону праці"


 • Кодекс законів про праці України

 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

 • "Про охорону здоров'я"

 • "Про пожежну безпеку"

 • "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"

 • "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку"

 • "Про дорожній рух"

 • Державні міжгалузеві і галузеві нормативні акти (стандарти, інструкції, правила, норми, положення, статути та інші.)

  Державні нормативні акти з охорони праці

  В Україні затверджено положення про створення державних нормативних актів з охорони праці – НПАОП. Це норми, інструкції, вказівки та інші види державних нормативних актів з охорони праці. Вони обов`язкові для виконання і дотримання усіма підприємствами і установами, для яких розроблені.

  НПАОП можуть бути міжгалузевими і галузевими. Розробляються під керівництвом і при участі фахівців Наглядохоронпраці, Держатомнагляду, органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та органів Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС. Для нормотворчої діяльності створюється мережа головних та базових організацій при міністерствах, відомствах, корпораціях та інших об`єднань підприємств, створених за галузевим принципом, методичне керівництво і координацію яких по виконанню цієї роботи здійснює Національний науково-дослідний інститут охорони праці. Затверджені державні нормативні акти ДНАОП включаються до Державного Реєстру, який ведеться Держпромгірнаглядохоронпраці, та видається інформація про ДНАОП.
  Державний нагляд, суспільний та відомчий контроль за охороною праці

  Схема державного нагляду, відомчого, громадського та регіонально­го контролю за охороною праці на підприємстві наведена

  Органи державного нагляду за охороною праці с незалежними від державних адміністрацій, господарських, громадських І політичних організацій І діють відповідно до положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. (Додаток № 2)


  Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці

  Порушення нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб і органів державного нагляду і суспільного контролю передбачає за собою покарання у вигляді:

  • матеріальна,

  • дисциплінарна,

  • адміністративної

  • кримінальної відповідальності в залежності від виду та наслідків порушення.

  1.3. Організація робіт з охорони праці

  Управління охороною праці

  Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров`я та працездатності людини в процесі праці. Управління охороною праці (СУОП) є складовою частиною загальної системи керування підприємством. При автоматизованих системах управління, управління охороною праці є її складовою частиною, або підсистемою. Управління охороною праці передбачає участь в цьому процесі практично всіх служб і підрозділів підприємства, діяльність яких визначається “Положенням про службу охорони праці”. Об`єктом управління є діяльність структурних підрозділів підприємства, яка спрямована на створення безпечних і здорових умов праці. Управління охороною праці на підприємстві в цілому здійснює його керівник (власник), а в підрозділах (цехах, відділах, службах) їх керівники, або головні фахівці. Координує всю цю діяльність служба охорони праці. Задачі служби охорони праці та її функції викладені в “Типовому положенні про службу охорони праці”, яке затверджено наказом комітету Держпромгірнаглядохоронпраці від 3 серпня 1993р. №73.

  Показники ефективного функціонування СУОП підприємства

  Позначення

  Найменування

  у1=1000* Кнв/ Чсо

  у1 – показник виробничого травматизму

  Кнв – кількість потерпілих у результаті нещасного випадку

  Чсо – середньо облікова чисельність персоналу підприємства

  у2=1000* Кз/ Чсо

  у2-показник профзахворювань і захворювань, пов’язаних з умовами праці

  Кз- кількість зареєстрованих захворювань

  Чсо – середньо облікова чисельність персоналу підприємства

  у3=/

  у3- показник небезпечності виробничого обладнання

  - кількість одиниць обладнання, яке не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці

  - загальна кількість одиниць обладнання

  у4=/

  у4- показник умов праці

  - кількість працюючих у незадовільних умовах праці

  – середньо облікова чисельність персоналу підприємства

  у5=/

  у5- показник небезпечності технологічних процесів

  - кількість технологічних процесів, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці

  - загальна кількість технологічних процесів на підприємстві

  у6=/

  у6- показник небезпечності будівель і споруд

  - кількість аварійних будівель та споруд

  - загальна кількість будівель і споруд, що експлуатуються на підприємстві

  у7=1-/

  у7- показник забезпеченості засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)

  , реальна і потрібна кількість ЗІЗ

  у8=1-/

  у8- показник забезпеченості санітарно – побутовими приміщеннями

  , - реальна і потрібна кількість санітарно – побутових приміщень

  у9=/

  у9- показник затрат на охорону праці

  - затрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань, на виплату штрафів

  - загальний обсяг затрат на заходи з охорони праці


  Служба охорони праці створюється на підприємствах,установах, організаціях незалежно від форми власності та видів діяльності для виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

  Служба охорони праці створюється на підприємствах, установах та організаціях з числом працюючих 50 чоловік і більше. В організаціях з меншою чисельністю працюючих цю службу може представляти інженер, призначений по сумісництву. При чисельності працюючих на підприємстві 50 чоловік і більше, чисельність служби охорони праці визначається згідно “Рекомендації щодо структури та чисельності служби охорони праці “, що є доповненням до типового положення про службу охорони праці.
  Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці

  Усі працівники, що приймаються на роботу, та в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж з питань охорони праці, вивчають правила надання першої долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки при виникненні аварій.

  Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці є ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"

  Працівники, що не пройшли навчання і перевірку знань або при повторній перевірці показали незадовільні знання з питань охорони праці, звільняються з посади, а їх працевлаштування вирішується згідно з діючим чинним законодавством.

  Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

  Всі посадові особи, відповідно переліку посад (наказ Держнаглядохоронпраці №94 від 11.10.1993р.), до початку виконання своїх обов`язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

  Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів проводиться в разі введення в дію або перегляду нормативних актів з питань охорони праці; введення в дію нового устаткування або нових технологічних процесів; при переведенні працівника на іншу роботу, що потребує додаткових знань з питань охорони праці; за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, в разі незнання актів про охорону праці.

  Інструктажі з питань охорони праці

  Інструктажі з питань охорони праці проводяться на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від характеру їх трудової діяльності, підлеглості і форми власності.

  Мета інструктажу – навчити працівника правильно і безпечно для себе і оточуючого середовища виконувати свої трудові обов`язки.

  Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на:

  • вступний,

  • первинний,

  • повторний,

  • позаплановий

  • цільовий.

  Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) спеціалістами служби охорони праці.

  Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо). Перевірка знань здійснюється усним опитуванням або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою навичок виконання робіт відповідно до вимог безпеки.

  Оформлюються первинний, повторний та позаплановий інструктажі, стажування та допуск до роботи реєстрацією в спеціальному журналі. При цьому обов`язкові підписи як інструктованого так і інструктуючого. Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

  Планування та фінансування робіт з охорони праці

  Планування робіт по охороні праці буває:

  • перспективним (на тривалий відрізок часу),

  • поточним (річним)

  • оперативним (квартал, місяць, декаду).

  Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

  Комітетом України по нагляду за охороною праці розроблена та узгоджена з міністерствами статистики, праці і охорони здоров`я і затверджена наказом від 31 березня 1994 р. №27 Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. Система показників налічує 6 розділів:

  1. Стан умов праці;

  2. Стан безпеки праці;

  3. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці;

  4. Суми відрахувань за шкідливі умови праці;

  5. Забезпеченість засобами індивідуального захисту;

  6. Санітарно-побутове забезпечення.


   1. Виробничий травматизм

  Розслідування та облік нещасних випадків

  Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання, отруєння, теплові удари, токи, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійних лих, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори, які сталися на підприємстві. До розслідування і обліку беруться нещасні випадки, які виникли під час виконання трудових обов`язків (у тому числі у відрядженні), а також дій в інтересах підприємства без доручення власника.

  Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах проводиться власником або уповноваженим ним органом відповідно до Порядку про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Кабінетом Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112.

  В разі отримання працівником травми на виробництві потерпілий (у разі незначної травми) чи працівник, який виявив нещасний випадок, або його свідок повинен повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу та звісно надати першу медичну допомогу.

  На підприємстві, за наказом керівника створюється комісія по розслідуванню нещасного випадку. До прибуття комісії необхідно зберегти обстановку на робочому місці й устаткування в такому стані, у якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків.)

  Комісія складається не менше ніж з з-х осіб:

  1. голова – керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа на яку покладено функції спеціаліста з охорони праці.

  2. Члени – керівник структурного підрозділу (крім безпосереднього керівника робіт)

  3. Представник профспілкової організації

  4. Представник органу виконавчої дирекції Фонду.

  Розслідування проводиться на протязі 3-х днів. При проведенні спеціального розслідування - 10 діб. Комісія складає та затверджує примірник акту Н-5, за яким нещасний випадок визнається:

  • Пов’язаним з виробництвом (складається акт за формою Н-1 або карту обліку професійного захворювання (отруєння) ф.П-5)

  • Не пов’язаним з виробництвом (складається акт за формою НПВ-1)

  Матеріали розслідування зберігаються на підприємстві 45 років. У разі ліквідації підприємства матеріали передаються до архіву.

  Виплати по листкам непрацездатності та пенсію в разі встановлення інвалідності здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

  Основні причини нещасних випадків прийнято поділяти на наступні основні групи:

  • Організаційні;

  • Технічні;

  • Санітарно-гігієнічні

  • Економічні;

  • Психофізіологічні.
  1.5. Соціальне та економічне значення охорони праці

  Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань.

  Соціальне значення охорони праці проявляється в зростанні продуктивності праці, збереженні трудових ресурсів і збільшенні сукупного національного продукту.

  Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів з покращення умов і підвищення безпеки праці та є економічним виразом соціальної значущості охорони праці.

  Тобто, економічне значення охорони праці оцінюється за результатами, отриманими при зміні соціальних показників шляхом впровадження заходів з покращення умов праці: підвищення продуктивності праці, зниження непродуктивних витрат часу і праці; збільшення фонду робочого часу; зниження витрат, пов'язаних з плинністю кадрів через умови праці, тощо. (Додаток № 3)

  Пільги та компенсації за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці

  Система пільг і компенсацій доповнює весь комплекс заходів по охороні праці по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на підприємстві. Ця система включає:

  Назва

  Мета надання

  Додаткову відпустку

  Від 6 до 36 днів. Сприяє зняттю втоми організму внаслідок напруженої розумової і фізичної праці , сприяє виведенню з організму токсичних і шкідливих речовин, відновленню порушених функцій, а також ліквідації несприятливих фізіологічних змін в органах людини.

  Скорочений робочий час

  Скорочений робочий тиждень

  Скорочення робочого дня всього на одну годину скорочує на один місяць фонд робочого часу на рік, а також тривалість періоду дії несприятливих, шкідливих і небезпечних факторів на робітника, підвищує його годинний заробіток на 16%.

  Пільгове пенсійне забезпечення

  Зниження пенсійного віку і стажу роботи скорочує тривалість дії на робітника шкідливих виробничих факторів, забезпечує раннє виведення з організму накопичених шкідливих речовин, швидке відновлення нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини.

  Лікувально-профілактичне харчування і безкоштовну видачу молока

  Лікувально-профілактичне харчування надасться безкоштовно і є засобом підвищення опірності організму людини до впливу шкідливих виробничих факторів, зниження захворюваності і запобігання передчасного стомлення людини. Ця пільга надасться працівникам, зайнятим на роботах з особливо тяжкими умовами праці.


  Певні доплати до заробітної плати

  Доплата до заробітної плати визначається за специфічними умовами праці на робочих місцях і становить 4-24% тарифної ставки. Вона використовується для зміцнення організму робітника І підвищення його опору дії шкідливих виробничих факторів за рахунок поліпшення харчування та побутових умов.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Схожі:

  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
  Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
  Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
  Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
  РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
  Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
  Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
  ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
  Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
  Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
  Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
  Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
  Закон діючих мас 7
  Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
  «Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
  «Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка