НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Сторінка5/5
Дата16.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5

 

 

 

Організація поточного модульного контролю

 

Оцінювання знань студентів із фінансового права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів  є відповідні частини навчальної програми з дисципліни „Фінансове право України”, засвоєння якої перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістового модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані фінансово-правові знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів із фінансового права є: систематичність та активність роботи та успішність на семінарських заняттях.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модулю.

Критеріями оцінювання ПМК є:

а)         дійсна успішність на семінарських заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань при обговоренні питань), самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань – від 0 до 2 балів;

б)         оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) – від 0 до 3 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестів (з використанням комп’ютерних технологій), відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних занять під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань тощо.

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК, оформляється під час останнього семінарського заняття відповідного семестру. Загальна кількість балів за ПМК складає 30 балів. Кожен модуль оцінюється у 5 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмета і враховуються (за необхідності) при виставленні балів за ПКЗ.

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Відповідно до вимог “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульної системі підготовки фахівців” індивідуальна робота студентів  з фінансового права може включати до себе: участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) з фінансового та податкового права, студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури; переклад іноземних текстів встановлених обсягів та інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється на альтернативній основі за власними інтересами і попереднім узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює куратор, який закріплюється кафедрою за студентською навчальною групою. За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 16 балів.

 

 

8. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

1.  Поняття та функції фінансів.

2.  Фінансова діяльність держави.

3.  Форми та методи фінансової діяльності держави.

4.  Система органів, що здійснюють фінансову діяльність.

5.  Поняття й структура фінансової системи держави.

6.  Фінансово-правові норми.

7.  Фінансові правовідносини: зміст, особливості, види.

8.  Фінансове право як галузь права.

9.  Фінансове право в системі права.

10.    Предмет і метод фінансового права.

11.    Суб’єкти фінансового права.

12.    Система фінансового права.

13.    Джерела фінансового права.

14.    Фінансове законодавство.

15.    Фінансове право і наука фінансового права.

16.    Поняття и значення фінансового контролю.

17.    Види фінансового контролю.

18.    Методи фінансового контролю.

19.    Система органів фінансового контролю.

20.    Перевірка: зміст, види.

21.    Ревізія як основний метод фінансового контролю.

22.    Податкові органи.

23.    Державне казначейство.

24.    Контрольно-ревізійні органи.

25.    Рахункова палата.

26.    Незалежний фінансовий контроль.

27.    Поняття  й види державних доходів.

28.    Поняття  й види державних видатків.

29.    Бюджетне право в системі фінансового права.

30.    Поняття бюджету та його складові частини.

31.          Дефіцит та профіцит бюджету: зміст, шляхи подолання.

32.    Бюджетна система та бюджетний устрій.

33.          Бюджетна класифікація: поняття значення та структура.

34.    Державний бюджет України: його доходи та видатки.

35.    Місцеві бюджети: види, склад доходів і видатків.

36.    Поняття та принципи міжбюджетних відносин.

37.    Сутність та методи бюджетного регулювання.

38.    Бюджетний цикл та бюджетний період.

39.    Поняття та принципи бюджетного процесу.

40.    Стадії бюджетного процесу.

41.    Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

42.    Складання проектів бюджетів.

43.    Зміст закону про Державний бюджет.

44.    Розгляд й прийняття бюджетів.

45.    Виконання бюджетів.

46.    Звітність про бюджет.

47.    Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

48.    Державні та місцеві цільові фонди. 

49.    Податкове право в системі фінансового права.

50.    Податкова система України.

51.    Обов’язкові платежі. Поняття податку.

52.    Правовий механізм податку та його елементи.

53.    Класифікація податків та зборів.

54.    Податки з юридичних осіб.

55.    Податки з фізичних осіб.

56.    Податки зі змішаним платником.

57.    Загальнодержавні збори.

58.    Місцеві податки та збори.

59.    Сутність, значення й функції державної позики.

60.    Види державної позики.

61.    Державний борг: поняття та види.

62.    Управління й обслуговування державного боргу.

63.    Поняття страхування. Особливості участі держави в страховій діяльності.

64.    Обов’язкове державне страхування: зміст та види.

65.    Поняття та зміст банківської системи України.

66.    Правовий статус Національного банку України.

67.    Функції Національного банку України.

68.    Банківське регулювання в Україні: поняття й форми.

69.    Правове регулювання банківського нагляду.

70.    Поняття та структура грошової системи України.

71.    Правові основи грошового обороту.

72.    Правове регулювання готівкового обігу.

73.    Правове регулювання безготівкового обігу.

74.    Валюта та валютні цінності.

75.    Валютні обмеження.

76.    Поняття й зміст валютних операції.

77.    Поняття та зміст валютного регулювання.

78.    Валютний контроль.

79.    Відповідальність за порушення валютного законодавства.

80.    Фінансово-правове регулювання ціноутворення.

81.    Бюджетний кодекс України.

82.    Закон України “Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні”.

83.    Закон України “Про Рахункову палату”.

84.    Закон України “Про аудиторську діяльність”.

85.    Закон України “Про систему оподаткування”.

86.    Закон України “Про Державну податкову службу в Україні”.

87.    Закон України “Про Національний банк України”

88.    Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

89.    Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

 

 

9.  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ

СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з фінансового права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів  (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від  0 до 50 балів; завдання, що  виносяться на ПКЗ – від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль знань студентів із фінансового права проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані фінансово-правові знання з сучасними правовими проблемами.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, три питання з фінансового права.

До відомості обліку підсумкової успішності зносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до шкали, як показано нижче.

 

 

Оцінка за

шкалою ЕСТS

 

 

 

Визначення

Оцінка

за націо-нальною шкалою

Оцінка за

100-бальною шкалою, що

використову-

ється в НЮАУ

А

Відмінно – відмінне вико-нання лише з незначною кількістю помилок

5

90 – 100

В

Дуже добре – вище сере-днього рівня з кількома по-милками

4

80 – 89

С

Добре – у загальному пра-вильна робота з певною кіль-кістю незначних помилок

 

75 – 79

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

3

70 – 74

Е

Достатньо – виконання задо-вольняє мінімальні критерії

 

60 – 69

FX

Незадовільно – потрібно по-працювати перед тим, як перескласти

2

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

 

1 – 34

 

 

 

10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине: Учеб.-метод. пособие. – О.: Юрид. лит., 2004. – 208 с.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 37 – 38. – Ст. 189.

Воронова Л.К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР. – К.: Вища шк., 1975. – 183 с.

Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. – К.: Вища шк., 1981. – 223 с.

Воронова Л.К. Фінансове право України: Підруч. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С. Казначейська справа: Навч. посіб. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с.

Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: Моногр. / Под ред. Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2004. – 160 с.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 13. – Ст.908.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. // Кодекси України. – 1999. – № 5.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // Там же. – 2001. – № 25 – 26. – Ст.131.

Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Норма, 2001. – 352с.

Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. – Х.: Консум, 1997. – 256 с.

Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Кол. авт.: Г.В. Бех, Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко и др.; Под общ. ред. Н.П. Кучерявенко. – Х.: Одиссей, 2005. –  600 с.

Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці: Чернів. ун-т, 1997. – 244 с.

Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –  400 с.

Положення про валютний контроль: затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02. 2000 р. № 49 // Офіц. вісн. України. – 2000. – №14. – Ст.573.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12. 2004 р. № 637 // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 3. – Ст.155.

Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України  від 26.08.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 35. – Ст.1785.

Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Затв. наказом Державної податкової адміністрації України  від 04.10.1999 р. № 542 // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 42. – Ст.2114.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – С. 9.

Правила торгівлі іноземною валютою: Затв. постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 281 // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – №. 35. – Ст. 2133.

Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. // Там же. – 1993. – № 23. – Ст.243.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Там же. – 2001. – № 5 – 6. – Ст.30.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. // Там же. – 1999. – № 40. – Ст.365.

Про державний внутрішній борг України  // Там же. – 1992. – № 41. – Ст. 598.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 13. – Ст.110.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України в ред. від 24.12.1993 р. // Там же. – 1994. – № 15. – Ст.84.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993 р. // Там же. – 1994. – № 15. – Ст.84.

Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. // Там же. – 1997. – № 37. – Ст. 237.    

Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом  та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України від 01.07.2004 р. // Там же. – 2004. – № 52. – Ст. 561.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Там же. – 1997. – № 24. – Ст.170.

Про Національний банк України: Закон України  від 20.05.1999 р. // Там же. – 1999. – № 29. – Ст.238.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 20. – Ст.828.

Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26.08.1999 р. // Там же. – 1999. – № 35. – Ст.1785.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. // Там же. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. –  № 10. –  Ст. 44.

Про Рахункову палату: Закон України  від 11.07.1996 р. // Там же. – 1996. – № 43. – Ст.212.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. – №17. – Ст.184.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02. 1993 р. // Там же. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119.

Про структуру бюджетної класифікації: Постанова Верховної Ради України  від 12.07.1996 р. // Там же. – 1996. – № 42. – Ст.208.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст.1457. 

Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3.12.1990 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1990. – № 52. – Ст. 650.

Про цінні папери і фондову біржу // Там же. – 1991. – № 38. – Ст. 508.

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Моногр. – Ірпінь: Акад. держ. подат. служби України, 2001. – 407 с.

Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. – Х.: Бізнес Інформ, 1998. – 136 с.

Фінансове право України: Підруч. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – М.: Юрид. лит., 1973. – 222 с.

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е   в и д а н н я

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(відповідно до вимог ECTS)

 

 

 

У к л а д а ч і:  КУЧЕРЯВЕНКО Микола Петрович,

                        ДМИТРИК Ольга Олександрівна,

                        ПЕРЕПЕЛИЦЯ Марія Олександрівна,

                        СІМСОН Ольга Едуардівна.

 

                       

                          Відповідальні за випуск М.П. Кучерявенко

 

Редактор  В.В. Арнаутова

                        Комп’ютерна верстка  Г.В. Старжинської

 

 

 

План 2007,  поз. 85

 

Підп. до друку 26.11.2007. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.      

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 3,18.  Облік.-вид. арк. 1,62. Вид. № 120.

Тираж ........ прим. Зам. № 4007. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

 

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

 
1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка