НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Сторінка1/13
Дата15.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

 

(відповідно до вимог ECTS)

 

для студентів

факультету № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2010

 

 

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового розгляду” (відповідно до вимог ECTSдля студентів факультету № 4 / Уклад.: В.В. Комаров, М.В. Жушман, К.А. Гузе та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 114 с.

 

 

 

 

 

 

У к л а д а ч і: В.В. Комаров,

   М.В. Жушман,

   К.А. Гузе,

   В.В. Єфременко,

   Д.М. Шадура

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 1 від 11.01.2010 р.)

 

 

 

 

 

 

© Національна юридична академія України, 2010

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ…………………………………………………………….3

2. Програма навчальної дисципліни “Провадження

    у справі до судового розгляду”………………………………...5

3. Опис курсу ……………………………………………………...9

4. Змістові модулі та загальний розрахунок годин

    лекцій, практичних занять, самостійної роботи……………..10

5. Завдання до практичних занять та самостійної роботи……..12

6. Програмні питання з навчальної дисципліни

    “Провадження у справі до судового розгляду”……………..107

 

 

1. ВСТУП

 

Навчальний курс включає поняття загальних положень провадження до судового розгляду як самостійного провадження цивільного судочинства, порядку проведення попереднього судового засідання, особливості застосування таких інститутів, як забезпечення доказів та забезпечення позову, особливості підготовки окремих категорій цивільних справ до судового розгляду тощо. Розраховано на студентів, які спеціалізуються для роботи в органах юстиції та навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”.

Вивчаючи курс, студенти мають засвоїти зміст правових інститутів провадження у справі до судового розгляду, вміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права, роз’яснення пленуму Верховного Суду України при вирішенні конкретних цивільних справ, оволодіти навичками практичної діяльності.

Практичні заняття проходять у формі вирішення завдань та складання процесуальних документів. При підготовці до практичного заняття студенти мають опанувати нормативну базу та додаткову літератури за темою практичного заняття, особливу увагу зосередити на вивчення рекомендованого спеціального матеріалу. Відповіді на завдання повинні бути обґрунтованими, з посиланням на відповідні норми матеріального та процесуального права, які підлягають застосуванню. Теми, визначені для самостійного вивчення, виконуються самостійно в межах запланованого в годинах обсягу самостійної роботи.

Вирішення завдань та складання процесуальних документів для практичних занять та самостійної роботи повинно здійснюватися в окремому зошиті. Студенти допускаються до складання заліку за умов повного виконання завдань для практичних занять та самостійної роботи.

Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати їх при вирішенні конкретних професійних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

– знати

 правовий режим провадження у справі до судового розгляду; завдання підготовки справи до судового розгляду; основні питання, пов’язані із процесуальним порядком залучення осіб, які беруть участь у справі, визначенням предмета доказування, доказами та доказуванням; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати, деонтологічні норми професійної діяльності;

– вільно орієнтуватися

 в системі цивільного процесуального законодавства та судовій практиці у цивільних справах;

– вміти

 правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; складати процесуальні документи, які ухвалюються в межах провадження до судового розгляду справи; аргументувати власну точку зору та приймати процесуальні рішення.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол №6 від 18 грудня 2009 р.)

 

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ”

 

Розділ 1. Загальні положення до судового

розгляду

 

Провадження у справі до судового розгляду у системі цивільного процесу. Загальні положення провадження у справі до судового розгляду. Предмет та мета до судового розгляду справи. Співвідношення досудового розгляду справи з судовим розглядом. Суб’єкти провадження у справі до судового розгляду. Акти суду у провадженні у справі до судового розгляду. Процесуальний порядок до судового розгляду справи.

 

 

Розділ 2. Попереднє судове засідання

 

Попереднє судове засідання у структурі провадження до судового розгляду справи. Визначення змісту правової вимоги. Визначення характеру спірних правовідносин. Визначення матеріального закону, який регулює спірні правовідносини. Відмова від позову, визнання позову і мирова угода .

Подання доказів. Розкриття доказів. Витребування доказів судом. Судові доручення щодо збирання доказів. Забезпечення доказів. Зберігання, огляд та повернення речових доказів. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко псуються. Призначення експертизи. Види експертиз. Додаткова експертиза. Комплексна експертиза. Комісійна експертиза.

Зустрічний позов. Підстави для забезпечення позову. Види забезпечення позову.

Визначення кола осіб, що беруть участь у справі. Залучення до справи третіх осіб.

Призначення справи до розгляду. Судові виклики та повідомлення.

 

 

Розділ 3. Підготовчі дії по окремих категоріях

 цивільних справ

 

Підготовка справ, які виникають з трудових правовідносин. Доказування по справах, які виникають із трудових правовідносин. Суб’єктний склад у справах, які виникають із трудових правовідносин. Рішення по справах, які виникають із трудових правовідносин.

Підготовка справ, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин. Доказування по справах, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин. Суб’єктний склад у справах, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин. Рішення по справах, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин.

Підготовка справ, які виникають із договірних правовідносин. Об’єкт судового захисту у справах, які виникають із договірних відносин. Сторони у справах, які виникають із договірних відносин. Участь третіх осіб у справах, які виникають із договірних відносин. Способи судового захисту у справах, які виникають із договірних відносин. Співвідношення зобов’язальних і речових способів захисту цивільних прав. Тлумачення правочинів судом.

Підготовки справ, які виникають у зв’язку із завданням шкоди. Предмет доказування по спорах, які виникають у зв’язку із завданням шкоди. Розподіл обов’язків по доказуванню. Правові презумпції по спорах, які виникають у зв’язку із завданням шкоди.

Підготовка справ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкт судового захисту. Участь третіх осіб у справах щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Судові рішення по справах про захист честі, гідності та ділової репутації. Судова практика розгляду справ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

Підготовка справ, які виникають із спадкових правовідносин. Предмет судового захисту у справах, які виникають зі спадкових правовідносин. Судові рішення по справах, які виникають зі спадкових правовідносин. Судова практика розгляду справ, які виникають зі спадкових правовідносин.

Підготовка справ, які виникають із земельних правовідносин. Предмет судового захисту у справах, які виникають із земельних правовідносин. Судові рішення по справах, які виникають із земельних правовідносин. Судова практика розгляду справ, які виникають із земельних правовідносин.

 Підготовка справ окремого провадження до судового розгляду. Об’єкт судового захисту та предмет судової діяльності у справах окремого провадження. Склад осіб у справах окремого провадження. Участь прокурора та органів державної влади та місцевого самоврядування у справах окремого провадження. Рішення по справах окремого провадження. Експертизи у справах окремого провадження.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. – Х: Основа, 1993.

В.В. Комаров, Н.Ю.Сакара. Право на справедливий судовий розгляд. – Х.: Нац .юрид. акад. України, 2007.

М.Й. Штефан. Цивільне процесуальне право України. – К.: Видав. Дім “Ін Юре”, 2005.

Д.Д. Луспеник “Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України)”. – Х.: Харків юрид., 2005.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / За ред. В.В. Комарова – Х.: Одіссей, 2001.

Я.Л. Зейкан. Коментар цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юрид. практика. 2006.

Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1995. – № 2,3.

Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 – 1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Застосування судами цивільного і цивільно-процесуального законодавства. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, – 2002.

Постанови Пленуму Верховного Суду України з загальних питань судової діяльності та в цивільних справах. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення суду щодо України /Відп. ред. В.В.Лутковська. – К.: Праксіс, 2005.

Теорія та практика судової діяльності: Наук.-практ. посіб. – К.: Атіка, 2007, – 624 с.

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В.Комаров, В.І.Тертишніков, В.В.Баранкова та ін.; За заг. ред. В.В.Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008. – 928 с.

 

 

3. ОПИС КУРСУ

 

Предмет: Практикум “Провадження у справі до судового розгляду”

 

Курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчального курсу

(структура залікового кредиту)

Кількість кредитів

ЕСТS: 1,5

 

Модулів: 2

Змістових модулів: 2

 

Загальна кількість годин: 54

 

Тижневих годин: 8

6.030401

“Право”

 

 8.060101

“Магістр”

Обов’язкова:

 

МОДУЛЬ I

Лекції: 6

 

Практичні заняття: 2

 

 

МОДУЛЬ II

Лекції: немає

 

Практичні заняття: 10

      

Самостійна робота: 36

 

Вид контролю: залік

 

 

 

Мета: формування умінь професійної діяльності працівників апарату суду та судді у провадженні цивільних справ до судового розгдяду.

 

 

 

4. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 п/п

 

 

Тема

 Всього

 годин                         

 

У тому числі

 лекції

 практичні

 заняття

 самостійна

 робота

1

2

3

4

5

6

МОДУЛЬ 1. Попереднє судове засідання: теорія та практика застосування

   процесуального законодавства 

1

Провадження у справі до судового розгляду у системі цивільного процесу

4

2

-

2

2

Попереднє судове засідання

7

2

2

3

3

Особи, які беруть участь у справі, та інші питання підготовки справи до судового розгляду

6

2

-

4

4

Зустрічний позов. Забезпечення позову

3

-

-

3

5

Докази та забезпечення доказів

4

-

-

4

6

Призначення справи до розгляду

2

-

-

2

МОДУЛЬ 2. Підготовка окремих категорій цивільних справ 
у провадженні
 у справі до судового розгляду

7

Підготовка справ, які виникають із трудових правовідносин, до судового розгляду

4

-

2

2

8

Підготовка справ, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин, до судового розгляду

4

-

2

2

9

Підготовка справ, які виникають із договірних правовідносин, до судового розгляду

4

-

2

2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка