Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” 


НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” 
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СІМЕЙНЕ ПРАВО”

 

 

 

ХАРКІВ

2008

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІV курсу денних факультетів /Уклад.: В.П. Сімонок. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 35 с.

 

 

 

У к л а д а ч: В.П. Сімонок

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 6 від 25.09.2008 р.)

 

 

© Національна юридична академія України, 2008

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.

Вступ………………………………………………………....

3

2.

Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи………………………….............

5

3.

Програма навчальної дисципліни “Сімейне право”............

6

4.

Завдання до практичних занять та самостійної роботи…..

10

5.

Основні поняття і терміни…………………………….........

29

6.

Поточний (модульний) контроль знань студентів…..........

31

7.

Індивідуальна робота студентів ……………………………

33

8.

Програмні питання з навчальної дисципліни

“Сімейне право”……………………………………………..

34

9.

Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни “Сімейне право”……………………...............

37

10.

Список рекомендованої літератури………………………..

39

 

 

 

1. ВСТУП

 

Регулювання сімейних відносин, з прийняттям 10 січня 2002 р. Сімейного кодексу України, здійснюється на оновлених засадах з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї й побудови сімейних стосунків на основі взаємної любові та поваги, взаємодопомоги й підтримки а також забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Завданням навчальної дисципліни “Сімейне право” є:

–   опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені сімейно-правовою доктриною;

–   засвоєння нормативно-правового матеріалу (джерел сімейного права);

–   ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм сімейного права.

Навчальна дисципліна “Сімейне право” передбачає вивчення питань щодо:

–   предмета сімейного права, зокрема, особистих немайнових відносин, які формуються між конкретними членами сім’ї й нерозривно пов’язані з перебуванням у шлюбі чи відносинами родинності; виявлення особливостей урегульованих ним майнових відносин, які переважно не носять вартісного характеру;

–    особливостей юридичних фактів, на підставі яких виникають сімейні правовідносини, права та обов’язки членів сім’ї (шлюб, родинність, усиновлення тощо);

–   особливостей суб’єктного складу (учасників) сімейних правовідносин (подружжя, батьки, діти, інші родичі);

–   функцій сімейного права;

–   методу сімейно-правового регулювання;

–   основних ідей (принципів) сімейного права;

–   правових наслідків припинення чи розірвання шлюбу.

Вивчення сімейного права передбачає такі форми навчальної роботи, як: лекції, практичні заняття, консультації, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів та забезпечується методично програмою навчальної дисципліни “Сімейне право”, завданнями: до практичних занять із цієї дисципліни для студентів IV курсу; для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є залік, яким визначається рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати їх при вирішенні практичних питань.

 

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні занят-тя

самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні положення сімейного права. Шлюб. Права та обовязки подружжя

1

Загальні положення сімейного права

4

2

-

2

2

Шлюб

6

2

2

2

3

Особисті немайнові права подружжя

4

2

-

2

4

Майнові права та обов’яз-ки подружжя

6

2

2

2

5

Припинення шлюбу

6

2

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Визначення походження дитини. Права та обовязки батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

Визначення походження дитини. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей

6

2

2

2

7

Права та обов’язки батьків і дітей

8

4

4

-

8

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

2

2

2

9

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

4

2

-

2

10

Індивідуальна робота

4

 

 

 

Всього

54

20

14

16

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СІМЕЙНЕ ПРАВО“

 

1. Загальні положення сімейного права

 

Поняття сімейного права як підгалузі цивільного права. Предмет та метод сімейного права. Загальні засади сімейного законодавства. Сімейне законодавство. Сімейний кодекс – основний акт сімейного законодавства. Характеристика інших актів сімейного законодавства.

Сімейні відносини. Поняття сім’ї у праві. Юридичні факти в сімейному праві. Спорідненість та свояцтво, їх юридичне значення. Поняття, види та зміст сімейних правовідносин. Суб’єкти й об’єкти сімейних правовідносин. Здійснення сімейних прав і виконання обов’язків. Захист сімейних прав.

 

2. Шлюб

 

Поняття шлюбу. Умови реєстрації шлюбу та перешкоди до його укладення. Заручини. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення. Недійсність шлюбу. Підстави недійсності шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу. Визнання шлюбу неукладеним.

 

3. Особисті немайнові права подружжя

 

Поняття та зміст особистих немайнових правовідносин подружжя, їх особливості. Види особистих немайнових прав: право на материнство та батьківство; право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності; право на зміну прізвища; право на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї; право на свободу та особисту недоторканність.

4. Майнові права та обовязки подружжя

 

Майнові правовідносини подружжя, їх види. Право приватної власності кожного з подружжя на майно. Право спільної сумісної власності подружжя, підстави його виникнення та порядок здійснення. Право подружжя на укладення договорів між собою. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі.

Права та обов’язки подружжя по утриманню. Право одного з подружжя на утримання і способи його надання. Договір подружжя про надання утримання. Право на утримання після розірвання шлюбу. Визначення розміру аліментів за рішенням суду. Припинення права на утримання. Припинення права на утримання за домовленістю сторін. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком. Право кожного з подружжя на утримання у разі проживання з ним дитини і підстави припинення такого утримання. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі.

Поняття шлюбного договору і право на його укладення. Зміст, форма та час дії шлюбного договору. Зміна умов шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору та визнання його недійсним.

 

5. Припинення шлюбу

 

Підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Розірвання шлюбу державними органами РАЦС. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

 

6. Визначення походження дитини. Загальні підстави

виникнення прав та обов’язків батьків і дітей

 

Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Встановлення факту батьківства (материнства) за рішенням суду. Оспорювання батьківства та материнства.

 

7. Права та обовязки батьків і дітей

 

Особисті немайнові права й обов’язки батьків і дітей. Види особистих немайнових прав. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Рівність прав та обов’язків дітей щодо батьків. Права батьків по захисту прав дитини. Права та обов’язки неповнолітніх батьків. Здійснення батьківських прав і виконання батьківських обов’язків. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини. Відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав і обов’язків. Позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Майнові права та обов’язки батьків і дітей. Роздільність майна батьків і дітей. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання. Умови, за яких може виникнути спільна сумісна власність батьків і дітей. Управління майном дитини. Право власності на аліменти, одержані на дитину.

Обов’язки батьків утримувати дитину. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. Визначення розміру аліментів, зміна розміру аліментів. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Припинення права на аліменти на дитину в зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей. Обов’язок дітей утримувати батьків та його виконання.

 

8. Влаштування дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування

 

Державна охорона дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття та сутність усиновлення. Умови, порядок і правові наслідки усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства.

Поняття та значення опіки. Встановлення опіки над дітьми та піклування про них. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Права і обов’язки опікунів та піклувальників. Припинення опіки над дитиною та піклування. Звільнення опікуна або піклувальника дитини від їх обов’язків.

Поняття патронату над дітьми. Підстави виникнення патронату над дітьми. Договір про патронат. Припинення патронату над дітьми. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Поняття прийомної сім’ї, порядок її створення. Поняття дитячого будинку сімейного типу. Створення дитячого будинку сімейного типу. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

 
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка