Навчально-методичний посібник для практичних занять


НазваНавчально-методичний посібник для практичних занять
Сторінка1/4
Дата16.03.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4
Навчально-методичний

посібник
для практичних занять

та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

“Екологічне право україни”

(відповідно до вимог ECTS)

Харків

2008

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга, С.В. Размєтаєв та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 50 с.

У к л а д а ч і: А.П. Гетьман,

М.В. Шульга,

С.В. Размєтаєв,

В.С. Шахов,

А.К. Соколова,

В.І. Гордєєв,

Г.В. Анісімова,

О.М. Ткаченко,

С.В. Шарапова,

Т.В. Лісова,

О.В. Конишева,

В.Л. Бредіхіна,

Л.В.Лейба.


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 4 від 23.06.2008 р.)


© Національна юридична академія України, 2008ЗМІСТ
1. Вступ ...........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи .......................................................5

3. Програма навчальної дисципліни

Екологічне право України” .....................................................7

4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи…….13

5. Поточний (модульний) контроль знань студентів ................35

6. Самостійна робота.....................................................................38

7. Індивідуальна робота студентів ..............................................39

8. Програмні питання з навчальної дисципліни

Екологічне право України ” ..................................................40

9. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни „Екологічне право України ” ................................46

10. Список літератури……………………….................................48

1. ВСТУПЕкологічне право України – фундаментальна навчальна дисципліна, вивчення якої є важливою складовою еколого-правової освіти студентів вищих навчальних закладів. Особливого значення вона набуває у період становлення, розвитку та зміцнення державності, прискорення реформування екологічних правовідносин в Україні та суттєвого оновлення правового підґрунтя регламентації екологічних відносин і сприяє становленню сучасного правника як фахівця, який в умовах відповідних відносин між державою, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами з приводу належності, використання, відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку, прав та інтересів відповідних суб’єктів.
Завданням даної дисципліни є: опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності еколого-правових категорій, змісту еколого-правових інститутів, навчитися розуміти конкретний зміст норм екологічного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ, набути досвіду науково-дослідницької роботи у галузі екологічного права.
Студенти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, еколого-правовою літературою, матеріалами судової практики.

Екологічне право України передбачає вивчення кола основних питань про предмет, метод і систему екологічного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи екологічного управління, екологічні права та обов’язки громадян, право власності на природні ресурси, загальні положення права природокористування, правове забезпечення екологічної безпеки, економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища, формування і функціонування екологічної мережі, правове регулювання використання та охорони земель, вод, надр, рослинного та тваринного світу, атмосферного повітря, курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних територій і зон, поводження з відходами, правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій, правове забезпечення використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України, міжнародне екологічне право та міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля, а також засвоєння таких підгалузей права, як: водне, гірниче, лісове, фауністичне, атмосферне.

При вивченні екологічного права України використовуються такі форми навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, консультації; індивідуальні навчально-дослідницькі завдання; самостійна робота студентів.

Оцінювання знань здійснюється за результатами поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ), формою якого є іспит. Мета його – перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Екологічне право України” студенти повинні:

знати систему екологічного законодавства; особливості права власності на природні ресурси; специфіку правового регулювання використання окремих природних ресурсів і об’єктів; правовий режим особливо охоронюваних природних об’єктів;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми екологічного права, використовувати дані науки екологічного права для вирішення професійних завдань, здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації екологічних відносин; при виконанні професійних завдань визначати правовий статус органів у сфері екологічного управління та правові наслідки рішень, які вони приймають; у межах економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища застосовувати економічні заходи раціонального природокористування та передбачені законодавством механізми правового регулювання використання, охорони й відтворення природних ресурсів.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення екологічного

права

1

Предмет, метод, система та прин-ципи екологічного права

6

2

2

2

2

Джерела екологічного права

3

21

3

Правові основи управління природокористуванням та охороною довкілля (екологічне управління)

8

4

2

2

4

Екологічні права та обов’язки громадян

8

2

2

4

5

Правове забезпечення екологічної безпеки

4

2

-

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Право власності та загальні положен-

ня права природокористування

6

Правові засади економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища

6

4

-

2

7

Право власності на природні ресурси та комплекси

14

6

6

2

8

Право природокористування

4

2

-

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Особливості правового регулювання використання окремих природних ресурсів

9

Правове регулювання охорони та використання земель

3

2

-

1

Продовження
п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

10

Правове регулювання охорони та використання вод

6

2

2

2

11

Правове регулювання охорони та використання надр

6

2

2

2

12

Правове регулювання охорони та використання рослинного світу

8

4

2

2

13

Правове регулювання охорони та використання тваринного світу

10

4

2

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Правове регулювання відтворення та охорони природних ресурсів

14

Правова охорона атмосферного повітря

6

2

2

2

15

Правове забезпечення формування і функціонування еколо-гічної мережі України

8

4

2

2

16

Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій


4


2

2

17

Правове регулювання поводження з відходами

4

22

Всього

120

48

24

36

______________

*Всього – 120 год. У тому числі індивідуальна робота – 12 год.

  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка