Навчально-методичний посібник для самостійної роботи


НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Сторінка1/10
Дата23.04.2013
Розмір1.2 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

Цивільне право України”

Частина 1
(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІІ курсу

2007


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1 (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІI курсу / Уклад.: В.І. Борисова, В.Л. Яроцький, Л.М. Баранова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 106 с.

У к л а д а ч і: В.І. Борисова,

В.Л. Яроцький,

Л.М. Баранова,

М.В. Домашенко,

І.В. Жилінкова,

В.М. Ігнатенко,

Н.В. Коробцова,

В.М. Крижна,

О.П. Печений,

І.Й. Пучковська,

С.Є. Сиротенко,

О.М. Соловйов,

І.В. Спасибо-Фатєєва,

В.Ю. Чуйкова,

В.П. Янишен,

Н.Є. Яркіна.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

© Національна юридична академія України, 2007

Зміст

  1. Вступ........................................................................................3

  2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................5

  1. Програма навчальної дисципліни “Цивільне право

України ”. Частина 1................................................................7

  1. Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................20

5. Основні поняття і терміни......................................................90

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів...............94

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

навчально-дослідні завдання)................................................96

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільне

право України”. Ч.1................................................................97

9. Критерії оцінки успішності студентів ..................................102

10. Список рекомендованої літератури.....................................104

1. Вступ
Цивільне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін. Її вивчення сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) між фізичними та юридичними особами, а також іншими їх учасниками – державою Україна, АРК, територіальними громадами, іноземними державами та іншими суб’єктами публічного права, а також зростаючої ролі цивільного законодавства в умовах ринкової економіки.

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою; освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України; ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм цивільного законодавства.

Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч.1 передбачає вивчення питань про предмет і метод цивільного права, його систему і джерела; загальних положень цивільного права, зокрема положень про цивільні правовідносини, фізичних і юридичних осіб та інших учасників цивільних відносин, об’єкти цивільних прав, правочини, відносини представництва, строки та терміни, здійснення та захист цивільних прав, виконання цивільних обов’язків, цивільно-правову відповідальність, а також засвоєння положень таких підгалузей права, як: речове, інтелектуальної власності, спадкове тощо.

Оволодіння студентами наведеними вище питаннями передбачає засвоєння основних правових категорій та інститутів першої частини цивільного права, формування правового мислення, вироблення вмінь тлумачити і аналізувати норми цивільного законодавства, набуття навичок практичного застосування теоретичних знань та цивільно-правових норм до конкретних відносин.

При вивченні цивільного права України використовуються такі форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, колоквіуми, ділові ігри, консультації; індивідуальні навчально-дослідні завдання; самостійна робота студентів. Методично вони забезпечуються програмою навчальної дисципліни “Цивільне право України”, завданнями до практичних занять для студентів II курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є іспит, метою якого є перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1 студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного права;

вільно орієнтуватися в системі цивільного законодавства та судовій практиці з цивільних справ;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного права; грамотно проводити юридичний аналіз обставин, що склалися у конкретних відносинах; самостійно працювати з учбовими першоджерелами; використовувати здобутки науки цивільного права для вирішення казусів, обґрунтовано і мотивовано приймати рішення по завданнях та належно їх оформлювати.

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи№ п/пТема

Всього годин


У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення цивільного права. Суб’єктний склад цивільних правовідносин


1

Цивільне право – галузь приватного права

6

2

2

2

2

Цивільне право як наука та навчальний курс

2

2

3

Джерела цивільного права

6

2

2

2

4

Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

2

2

5

Поняття, зміст та види цивільних правовідносин

4

22

6

Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

12

6

67

Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

16

8

6

2

8

Участь держави Україна, Автономної Республіки Крим (АРК), територіальних громад у цивільних відносинах

2

2


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Об’єкти цивільних прав.

Правочини. Представництво


9

Об’єкти цивільних прав

12

6

4

2

10

Правочини

14

6

6

2

11

Представництво

6

2

2

2


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Здійснення і захист суб’єктивних цивільних прав, виконання обов’язків. Строки.

Особисті немайнові права


12

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав

8

2

4

2

Закінчення


13

Цивільно-правова відповідальність

8

2

4

2

14

Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

12

4

6

2

15

Особисті немайнові права фізичної особи та їх захист

42

2


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Речове право


16

Право власності та інші речові права

10

4

4

2

17

Окремі об’єкти права власності

4

22

18

Право спільної власності

10

4

4

2

19

Речові права на чуже майно

2

2

20

Захист права власності та інших речових прав

6

2

2

2


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Спадкове право


21

Загальні положення про спадкування

12

4

6

2

22

Спадкування за заповітом

6

2

2

2

23

Спадкування за законом

4

22

24

Спадковий договір

4

22


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. Право інтелектуальної власності


25

Загальні положення про інтелектуальну власність

4

22

26

Авторське право та суміжні права

6

2

2

2

27

Патентне право

6

2

2

2

28

Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

42

2

29

Інші види прав інтелектуальної власності

2

2

Всього

216*

68

68

56----------------

* Індивідуальна робота – 26 год.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 13 від 11.05.2007 р.)


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЦИВІЛЬНЕ право України”. Частина 1

(витяг)
Розділ VІІ. Загальні положення


цивільного права
1. Цивільне право – галузь приватного права
Об’єктивність поділу права на приватне і публічне. Матеріальні та формальні критерії поділу права на приватне і публічне. Проблема дуалізму приватного права.

Цивільне право – галузь приватного права. Поняття цивільного права як приватного права. Цивільне право в системі права України. Відносини, що регулюються цивільним правом (цивільні відносини). Диспозитивний метод регулювання цивільних відносин та чинники, що зумовлюють його. Принципи цивільного права. Принцип свободи особистості та неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини. Принцип свободи власності. Принцип свободи договору. Принцип свободи підприємництва. Принцип судового захисту цивільних прав та інтересів. Принципи справедливості, добросовісності та розумності. Функції та система цивільного права.
2. Цивільне право як наука та навчальний курс
Наука цивільного права як одна з галузей правознавства. Предмет науки цивільного права. Методи дослідження цивільно-правових явищ. Поняття і система цивільного права як навчального курсу.
3. Джерела цивільного права
Поняття та види джерел цивільного права. Акти цивільного законодавства. Конституція України як основа цивільного законодавства. Цивільний кодекс України – основний акт цивільного законодавства. Поточні закони України як акти цивільного законодавства України. Регулювання цивільних відносин актами Президента України. Постанови Кабінету Міністрів України як акти цивільного законодавства. Особливості актів інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим, що регулюють цивільні відносини. Забезпечення верховенства норм Цивільного Кодексу України. Цивільно-правовий договір як джерело цивільного права. Акти цивільного законодавства і цивільно-правовий договір. Міжнародні договори як джерела цивільного права. Звичаї як джерела цивільного права. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Аналогія закону та аналогія права. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин.
4. Загальна характеристика цивільного права

зарубіжних країн
Основні цивільно-правові системи світу. Романо-германська (континентальна) цивільно-правова система. Англо-американська цивільно-правова система. Інші цивільно-правові системи світу.
Р о з д і л ІІ. Цивільне правовідношення
5. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин
Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного правовідношення. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних прав та обов’язків. Види цивільних правовідносин. Речові, зобов’язальні та корпоративні правовідносини. Абсолютні та відносні правовідносини. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Юридичні факти. Дії та події. Юридичні (фактичні) склади.
6. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи як природна здатність людини мати цивільні права і обов’язки. Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної особи. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи. Нікчемність правочинів та недійсність актів, що обмежують можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки. Співвідношення цивільної правоздатності та суб’єктивного цивільного права. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. Повна цивільна дієздатність. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років. Набуття повної цивільної дієздатності фізичною особою, яка не досягла 18 років. Випадки та підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування.

Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Акти цивільного стану.

Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності фізичною особою. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. Управління майном, що використовується для підприємницької діяльності органом опіки та піклування. Банкрутство фізичної особи-підприємця.

7. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
Сутність юридичної особи. Розвиток вчення про юридичну особу в науці цивільного права. Поділ юридичних осіб на юридичні особи приватного права і юридичні особи публічного права. Участь юридичних осіб публічного права в цивільних правовідносинах. Поняття юридичної особи приватного права та її ознаки. Організаційно-правові форми юридичної особи приватного права. Товариства та установи. Підприємницькі товариства. Непідприємницькі товариства. Індивідуалізація юридичних осіб. Найменування юридичної особи. Комерційне (фірмове) найменування підприємницьких товариств. Використання підприємницькими товариствами торговельних марок та географічних зазначень товарів (послуг). Створення юридичних осіб. Установчі документи юридичних осіб. Державна реєстрація юридичних осіб. Зміна установчих документів юридичної особи. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність юридичних осіб. Особисті немайнові права юридичної особи. Органи юридичної особи та їх види. Філії та представництва юридичної особи. Припинення юридичної особи. Припинення юридичної особи з правонаступництвом (злиття, приєднання, поділ та перетворення). Ліквідація юридичної особи. Виділ юридичної особи. Неплатоспроможність та банкрутство юридичної особи. Господарські товариства та їх форми. Повні та командитні товариства. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Акціонерні товариства. Створення окремих форм господарських товариств однією особою. Особливості правового статусу окремих форм господарських товариств. Виробничі кооперативи.

Споживчі кооперативи, товариства власників житла, громадські об’єднання, інші форми непідприємницьких товариств.

Правовий статус установ.
8. Участь держави Україна, Автономної Республіки Крим,

територіальних громад у цивільних відносинах
Правові форми участі держави України, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. Органи та представники, через яких діють у цивільних відносинах держава, Автономна Республіка Крим та територіальні громади. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад. Розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб.
9. Об’єкти цивільних прав
Поняття та види об’єктів цивільних прав. Матеріальні та нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. Речі та їх класифікація. Речі, що знаходяться у вільному обороті, обмежені в обороті та вилучені з обороту. Рухомі та нерухомі речі. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками. Споживні та неспоживні речі. Подільні та неподільні речі. Складові частини речі та складна річ. Головна річ та її належність. Продукція, плоди та доходи. Майно. Підприємство (єдиний майновий комплекс). Гроші. Валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери та їх ознаки. Групи та види цінних паперів. Пайові, боргові, товаророзпорядчи та похідні цінні папери. Оборотоздатність цінних паперів. Цінні папери на пред’явника, іменні та ордерні цінні папери. Порядок передачі прав за цінними паперами. Документарні та бездокументарні цінні папери. Дії та послуги як об’єкти цивільних правовідносин. Особисті немайнові права, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація та інші нематеріальні об’єкти цивільних відносин.

10. Правочини
Поняття правочину та його ознаки. Види правочинів. Односторонні, двохсторонні та багатосторонні правочини. Оплатні та безоплатні правочини. Каузальні та абстрактні правочини. Умовні правочини та їх види. Фідуціарні правочини. Біржові правочини. Умови дійсності правочинів. Законність змісту правочину. Здатність осіб до вчинення правочину. Відповідність волі та волевиявлення. Обов’язкова спрямованість правочину на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Вчинення правочину у встановленій законом формі. Форми вчинення правочину. Захист прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей при вчиненні правочину їх батьками (усиновлювачами). Презумпція правомірності правочину. Державна реєстрація правочинів. Місце вчинення правочину. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Поняття та види недійсних правочинів. Нікчемні та оспорювані правочини. Момент, з якого правочин вважається недійсним. Правові наслідки недійсності правочину. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину.
11. Представництво
Поняття та види представництва. Значення інституту представництва. Підстави представництва. Представництво за законом. Представництво за довіреністю. Комерційне представництво. Передоручення. Повноваження представника. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Поняття і види довіреності. Форма та строк довіреності. Довіреність юридичної особи. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

Р о з д і л ІІІ. Здійснення та захист

цивільних прав
12. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав
Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. Виконання цивільних обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів. Захист цивільних прав та інтересів судом. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. Захист цивільних прав нотаріусом. Самозахист цивільних прав. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
13. Цивільно-правова відповідальність
Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Умови цивільно-правової відповідальності. Протиправна поведінка. Майнова шкода (збитки) та моральна шкода. Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою. Вина як умова цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність незалежно від наявності вини. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
14. Строки та терміни у цивільному праві.

Позовна давність
Поняття строку та терміну. Визначення строку та терміну. Види строків. Початок перебігу та закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку. Поняття та види позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Зміна тривалості позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. Застосування позовної давності до додаткових вимог. Наслідки спливу позовної давності.

15. Особисті немайнові права фізичної особи та їх захистПоняття особистого немайнового права. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Рівність особистих немайнових прав фізичних осіб. Обмеження особистих немайнових прав. Здійснення та захист особистих немайнових прав.
Р о з д і л ІV. Речове право
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка