НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Сторінка1/5
Дата16.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(відповідно до вимог ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ

2007

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М.П.Кучерявенко, О.О. Дмитрик, М.О. Перепелиця, О.Е. Сімсон. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 51 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

У к л а д а ч і:  М.П. Кучерявенко,

О.О. Дмитрик,

М.О. Перепелиця,

О.Е. Сімсон.

                              

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 7 від 05.09.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  © Національна юридична академія України, 2007

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.      Вступ...........................................................................................3

2.      Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

    (семінарських) занять, самостійної роботи..........................5

3.      Програма навчальної дисципліни “Фінансове

    право України”...............................................................................7

4.      Завдання до практичних занять та самостійної роботи........15

5.      Словник основних термінів........................................................26

6.      Поточний (модульний) контроль знань студентів.................37

7.      Індивідуальна робота студентів...............................................40

8.      Програмні питання з навчальної дисципліни “Фінансове

    право України”.............................................................................41

9.      Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

     дисципліни................................................................................44

10. Список рекомендованої літератури.......................................46

 

 

 

1. ВСТУП

 

Фінансове право являє собою сукупність взаємопов’язаних правових норм, що регулюють особливе коло суспільних відносин – фінансових. У сучасних умовах, що характеризуються зміною економічної основи України, створенням нової суверенної держави, наданням широких повноважень органам місцевого самоврядування, суттєво змінюється, удосконалюється  їх фінансово-правове регулювання. Утім законодавство, що регулює фінансові відносини, є мобільним, розгалуженим. Нові реалії українського державотворення потребують додаткового осмислення сутності сучасного фінансового права та підвищених вимог до якості його змісту. Більше того, в умовах становлення України як демократичної, правової, соціальної держави в правовій системі зростає значущість розробок учених-фінансистів для процесу державотворення й удосконалення правової системи; посилюється роль фінансового права як галузі, науки і навчальної дисципліни, що є важливим чинником формування у майбутніх юристів демократичного світогляду.

Головною метою курсу є розкриття (вивчення) сукупності правових норм, що регулюють фінансові відносини в Україні, характеристика їх взаємозв’язку зі змінами, що відбуваються у фінансовій системі держави в умовах становлення ринкової економіки, розширення у студентів світогляду щодо фінансово-правового регулювання фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування. Передбачається розгляд багатьох питань, що дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш актуальних фінансово-правових проблем розвитку України.

Зокрема – це поняття фінансів, фінансової діяльності держави та фінансової системи; фінансового контролю, питання правового регулювання бюджетних, податкових, валютних та інших фінансових відносин. Першочерговим завданням є засвоєння фінансово-правових категорій, уміння орієнтуватися у масиві законодавства, що регулює фінансові відносини.

Студенти  п о в и н н і:  

знати фінансово-правову термінологію, основні положення фінансового права;

працювати з нормативно-правовими актами, що регулюють фінансові відносини;

аналізувати їх зміст;

порівнювати фінансово-правові категорії;

розкривати взаємозв’язок з іншими дисциплінами;

логічно викладати матеріал; аргументовано доводити свою думку.

 

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні заняття,колоквіуми

самостійна робота

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Правова природа фінансів

та фінансової діяльності держави

 

1

Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави

8

4

2

2

2

Фінансове право в правовій системі України

7

4

2

1

3

Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини

4

2

1

1

4

Правове регулювання фінансового контролю в Україні

4

2

1

1

 5

Відповідальність за порушення фінансового законодавства

4

2

1

1

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Бюджетне право

 

6

Основи правового регулювання бюджетних відносин в Україні

4

2

1

1

7

Бюджетна система України

5

2

1

2

8

Бюджетний процес

4

2

1

1

9

Міжбюджетні відносини

5

2

1

2

10

Правове регулювання державних видатків

5

2

1

2

11

Правовий режим цільових державних і місцевих фондів

5

2

1

2

 

 

Продовження

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Окремі інститути фінансового права

 

12

Податкове право і податкова система України

6

2

2

2

13

Правовий режим державного кредиту та державного боргу

5

2

1

2

14

Правові основи державного страхування

5

2

1

2

15

Публічно-правове регулювання банківської діяльності, грошового обігу та розрахунків

5

2

1

2

16

Правові основи валютного регулювання і валютного контролю

5

2

1

2

17

Публічно-правова природа ціноутворення в Україні

5

2

1

2

Разом

  102*

 38

 20

28

 

 

 

 

 

* У тому числі індивідуальна робота – 16 год.

 

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

академії імені Ярослава Мудрого

(протокол № 11 від 29.06.2007 р.)

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

Р о з д і л  І. ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

 

Фінанси як система відносин. Розмежування фінансів як відносин та фінансів як сукупності матеріальних важелів. Передумови виникнення фінансів. Зміст, ознаки та функції фінансів. Співвідношення фінансів та грошових фондів. Централізовані та децентралізовані грошові фонди.

Зміст публічних фінансів. Державні фінанси та фінанси територіальних громад. Склад публічних фінансів, місце бюджетів у їх системі. Позабюджетні кошти держави та територіальних громад.

Діяльність держави в галузі управління фінансами. Принципи, форми та методи фінансової діяльності держави. Стадії фінансової діяльності держави. Мобілізація публічних коштів. Розподілення фондів коштів держави та територіальних громад. Витрачання публічних коштів. Контроль за рухом публічних фондів коштів.

Система держаних органів, що здійснюють фінансову діяльність та їх правовий статус. Органи загальної компетенції. Органи спеціальної компетенції.

Фінансова система, її зміст та структура. Підстави включення складових елементів до фінансової системи держави. Ланки фінансової системи. Бюджетна система. Кредитна система. Державне страхування. Фінанси підприємств.

 

Р о з д і л  ІІ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 

Фінансове право як галузь публічного права. Предмет та метод фінансового права. Роль владних приписів у регулюванні фінансово-правових відносин. Особливості імперативного методу регулювання фінансових відносин.

Система фінансового права. Загальна та Особлива частини. Співвідношення матеріальної та процесуальної сукупності фінансово-правових норм. 

Джерела фінансового права. Нормативно-правовий акт. Міжнародний договір. Тенденції розвитку джерел фінансового права.

Місце фінансового права в системі права. Зв’язок фінансового права з іншими галузями права.

Фінансове законодавство, його склад та особливості. Систематизація фінансового законодавства України. Бюджетний кодекс України.

Наука фінансового права та основні напрямки її розвитку на сучасному етапі.

 

Р о з д і л  ІІІ. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ

І ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 

Поняття фінансово-правових норм та їх ознаки. Види фінансово-правових норм. Підстави класифікації та співвідношення окремих груп фінансово-правових норм.

Структура фінансово-правової норми. Гіпотеза фінансово-правової норми. Диспозиція фінансово-правової норми. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансові правовідносини, їх зміст та особливості. Види фінансових правовідносин та підстави їх класифікації.

Зміст фінансових правовідносин та елементи, що його складають. Об’єкт фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин. Співвідношення сторони та суб’єкта фінансового правовідношення.

Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин. Юридичний факт.

 

Р о з д і л  ІVПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

 

Місце фінансового контролю в державному управлінні рухом публічних грошових коштів. Поняття та значення фінансового контролю. Реалізація фінансової дисципліни при здійсненні фінансового контролю.

Види фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю на види залежно від часу, суб’єкта, об’єкта та підстав. Державний та недержавний фінансовий контроль.

Об’єкти фінансового контролю. Співвідношення об’єкта фінансового правовідношення та об’єкта фінансового контролю.

Методи фінансового контролю. Аналіз фінансової діяльності. Обстеження. Облік. Ревізія та перевірка, їх співвідношення та види. Порядок проведення  ревізій та перевірок. Періодичність проведення ревізій та перевірок. Акти за підсумками проведення ревізій та перевірок, їх правові наслідки.

Система органів контролю в галузі фінансової діяльності. Органи фінансового контролю загальної та спеціальної компетенції.

Незалежний фінансовий контроль. Аудиторський контроль. Громадський контроль за здійсненням фінансової діяльності.

 

Р о з д і л  VВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності.

Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства.

Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

Р о з д і л  VІ. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНИ

 

Бюджетне право як підгалузь фінансового права. Місце бюджетного права в системі фінансово-правової галузі. Зв’язок бюджетного права з іншими галузями права.

Особливості та зміст бюджетно-правових відносин. Об’єкт бюджетних правовідносин. Суб’єкти бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин. 

Система бюджетного законодавства. Місце Бюджетного кодексу України в системі бюджетного законодавства.

Поняття бюджету та його значення для функціонування держави. Ознаки бюджету. Складові частини бюджету. Загальний та спеціальний фонди бюджету. Резервний фонд.

Бюджетна класифікація та її склад. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація боргу.

Дефіцит та профіцит бюджету. Підстави та випадки прийняття бюджетів з дефіцитом. Джерела фінансування дефіциту бюджету. Засоби подолання дефіциту та профіциту бюджету.

Право на здійснення запозичень. Гарантії по виконанню боргових зобов’язань. Державний борг. 

 

Р о з д і л  VІІ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 

Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень. Бюджетні повноваження України. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

Бюджетна система України. Принципи бюджетної системи України. Зміст принципів бюджетної системи.

Склад бюджетної системи України. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Правова форма державного та місцевих бюджетів. Поняття зведеного бюджету. Зведений бюджет України. Місцеві зведені бюджети.

Поняття бюджетного циклу. Співвідношення бюджетного циклу та бюджетного періоду. Бюджетний період.

 

Р о з д і л  VІІІ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

 

Бюджетний процес та принципи його здійснення. Стадії бюджетного процесу.

Учасники бюджетного процесу. Розпорядники бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів. Бюджетні призначення. Резервний фонд бюджету.

Складання проектів бюджетів.

Розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети.

Виконання бюджету. Пропорційне скорочення видатків бюджетів.

Звітність про бюджет. Підготовка і обговорення звіту про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього.

 

Р о з д і л  ІХ. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 

Співвідношення окремих ланок бюджетної системи України. Проблема упорядкування доходів та видатків окремих видів бюджетів.

Розмежування видатків між бюджетами. Розрахунок видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Нормативи бюджетної забезпеченості. Коригувальні коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Дотації вирівнювання. Субвенції. Кошти, що передаються до Державного бюджету України, та місцеві бюджети з інших місцевих бюджетів. Дотації.

Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

 

Р о з д і л  Х. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

 

Поняття державних видатків. Принципи здійснення державних видатків. Місце фінансування в механізмі здійснення державних видатків.

Види фінансування. Бюджетне фінансування. Фінансування видатків окремих галузей.

Позабюджетне фінансування. Співвідношення його з виділенням бюджетних коштів. Принципи та види позабюджетного фінансування.

 

Р о з д і л  ХІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІЛЬОВИХ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ

 

Поняття та класифікація цільових державних і місцевих фондів. Значення державних позабюджетних фондів і їх співвідношення з коштами бюджетів.

Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування.

Правовий статус і співвідношення окремих позабюджет-них фондів.

 

Р о з д і л  ХІІ. ПОДАТКОВЕ ПРАВО

І ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 

Податкове право як фінансово-правовий інститут. Місце податкового права в правовій системі України. Особливості структури податково-правового інституту.

Предмет та метод податкового права.

Податкове законодавство України. Стан та перспективи його систематизації.

Поняття податку, його ознаки та функції. Правовий механізм податку. Основні елементи правового механізму податку. Додаткові елементи правового механізму податку. Факультативні елементи правового механізму податку.

Система оподаткування в Україні та її структура. Класифікація податків та зборів (обов’язкових платежів). Співвідношення податку, збору, мита та підстави їх розмежування.

 

Р о з д і л  ХІІІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

 

Поняття державного боргу. Підстави здійснення державного запозичення.

Види державного боргу. Внутрішній та зовнішній державний борг. Граничний обсяг боргу. Управління державним боргом.

Поняття кредитування. Місце та особливості державного кредиту. Співвідношення державного кредиту із системою державних доходів. Особливості правовідносин, що виникають у галузі державного кредиту. Форми державного кредиту та підстави їх класифікації. Правове регулювання внутрішніх державних та місцевих позик.

Державні цінні папери. Облігації державної внутрішньої позики. Казначейські сертифікати.

 

Р о з д і л  ХІVПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Зміст правового регулювання страховою діяльністю. Поняття та функції державного страхування. Державне страхування як ланка фінансової системи.

Види державного страхування, їх співвідношення, класифікація та зміст.

 

Р о з д і л  ХVПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ГРОШОВОГО ОБІГУ

ТА РОЗРАХУНКІВ

 

Регулювання відносин за участю банків. Сфера публічно-правового регулювання банківської діяльності. Особливості фінансово-правових відносин за участю банків.

Публічно-правові основи банківської діяльності. Банківська система України та її структура.

Правовий статус Національного банку України. Функції Національного банку України, які пов’язані з фінансово-правовим регулюванням.

Правовий статус інших банків в Україні. Банківське регулювання та банківський нагляд. Державні банки.

Структура грошової системи України. Правові основи готівкового обігу. Правове регулювання безготівкових розрахунків.

 

Р о з д і л  ХVІ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Поняття валюти та валютних цінностей. Національна та іноземна валюти. Склад валютних цінностей. Валюта. Цінні папери та платіжні доручення. Банківські метали.

Класифікація видів валют. Поняття конвертованості валюти.

Валютні операції. Класифікація валютних операцій.

Валютне регулювання і валютний контроль. Порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Валютні обмеження.

Органи, що здійснюють валютне регулювання і валютний контроль. Уповноважені банки. Агенти валютного контролю.

Відповідальність за порушення валютного законодавства України.

 

Р о з д і л  ХVІІ. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

 

Визначення ціни. Публічно-правовий аспект формування ціни.

Структура ціни. Публічно-правова природа складових елементів при ціноутворенні.

Система цін. Класифікація видів ціни.

Правове регулювання статусу органів ціноутворення.

 

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Провадження у справі до судового...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка