МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


НазваМАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сторінка9/9
Дата08.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Завдання 21. На даному товарному ринку, темпи зростання якого перевищують темпи зростання ВНП, частка найбільшого конкурента (товару А) становить 20%. Ринкова частка товару Б — 10%. Згідно з матрицею БКГ необхідно визначити тип товару Б та можливі стратегії його розвитку.

Завдання 22. Указати, до яких із наведених альтернативних стратегій маркетингу належать дані визначення:

№ з/п

Стратегії
Характеристики

1

Проникнення
на ринок

А

Збільшення обсягів продажу товарів за рахунок пропозиції товарів-новинок новим групам споживачів

2

Розвитку ринку

Б

Збільшення обсягів продажу традиційних для підприємства товарів за рахунок збільшення кількості споживачів, частки ринку

3

Розвитку товарів

В

Збільшення обсягів продажу традиційних для підприємства товарів за рахунок їх пропозиції новим групам споживачів

4

Розвитку товарів і ринків

Г

Збільшення обсягів продажу товарів підприємства за рахунок інтенсифікації використання маркетингової товарної політики

Завдання 23. Проведіть стратегічний аналіз підприємства за методом “5 + 5” А. Мескома. Для цього знайдіть відповіді на такі запитання:

  1. Які п’ять найважливіших чинників навколишнього бізнес-середовища підприємства?

  2. Які п’ять найважливіших чинників навколишнього бізнес-середовища найбільш небезпечні для підприємства?

  3. Які п’ять чинників із планів ваших конкурентів найвідоміші для підприємства?

  4. Які п’ять чинників можуть бути найбільш важливими для досягнення стратегічний цілей підприємства ?

  5. Які п’ять стратегічних просторів можуть бути найбільш сприятливі для підприємства? Відповіді прокоментуйте.

Тести:1. Першим етапом процесу маркетингового планування є:

а) аналіз проблеми;

б) визначення мети;

в) прогнозування.

2. Техніка маркетингового планування буває:

а) типу «знизу вгору», «згори вниз»;

б) послідовна, поточна, жорстка, гнучка;

в) з допомогою банків даних, моделей тощо.

3. Питання щодо того, які продукти чи стратегічні простори мають бути освоєні, — це:

а) предмет стратегічного планування;

б) завдання стратегічного планування;

в) об’єкт стратегічного планування.

4. Стратегія, яка спирається на продуктивність та ефект досвіду, — це стратегія:

а) диференціації;

б) диверсифікації;

в) «ціна—кількість».

5. Пошук нових видів діяльності того ж або дещо іншого технологічного чи комерційного рівня — це стратегія:

а) концентричної диверсифікації;

б) чистої диверсифікації;

в) латеральної диверсифікації.

6. Збільшення обсягів продажу шляхом упровадження існуючих товарів на нові ринки — це стратегія:

а) проникнення на ринок;

б) розвитку ринку;

в) розвитку через товари.

7. Надання споживачам відносно стабільного набору продуктів (послуг) на існуючих, добре вивчених і стабільних ринках — це стратегія:

а) підприємств-захисників;

б) підприємств-дослідників;

в) підприємств-аналізаторів.

8. Система SWOT-аналізу досліджує:

а) сильні і слабкі сторони, потенціал і перспективи;

б) сильні і слабкі сторони, можливості і перспективи підприємства;

в) сильні і слабкі сторони підприємства, можливості і загрози з боку ринку.

9. Комплементарний зв’язок — це ситуація, коли:

а) досягнення першої цілі заважає досягненню іншої цілі;

б) досягнення першої цілі сприяє досягненню іншої цілі;

в) між першою та другою ціллю не існує жодного зв’язку.

10. Стратегічне господарське поле — це:

а) перспективний ринок підприємства;

б) ідентифікована стосовно конкретної стратегії, кола конкурентів і ринку частина підприємства;

в) підрозділ підприємства.

11. Матриця «зростання—частка» може використовуватися лише:

а) у галузях із серійним виробництвом;

б) у галузях з масовим виробництвом;

в) в обох випадках.

12. Аналіз результатів маркетингової діяльності фірми має за мету:

а) виявлення показників прибутковості фірми;

б) визначення ефективності збутової діяльності фірми;

в) дослідження ефективності стратегічних рішень.

13. Цілеспрямоване управлінське консультування з виявлення втрачених вигод від недостатнього використання комплексу маркетингу і розроблення адекватної маркетингової стратегії фірми — це:

а) маркетинговий контролінг;

б) маркетинговий аудит;

в) маркетингове стратегічне планування.

14. Найпрогресивнішим методом формування бюджету маркетингу є:

а) метод конкурентного паритету;

б) «виходячи з цілей і стратегії підприємства»;

в) метод аналогій.

15. Маркетингове тактичне планування охоплює період:

а) 1 — 3 роки;

б) 2 — 3 роки;

в) 2 — 5 років.

16. Максимальна кількість розділів бізнес-плану:

а) 8;

б) 10;

в) 12.

17. При розробленні оперативного планування слід дотримуватися:

а) закону масштабності;

б) закону вирівнювання «вузьких місць»;

в) закону Паретто.

18. Процес визначення, оцінки та інформування про відхилення дійсних значень від планових або про їх ідентичність — це:

а) контроль;

б) контролінг;

в) аналіз.

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Для студентів поточний контроль з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» складається із контролю за виконанням і захистом індивідуальних завдань та рефератів, а також модульне тестування і оцінки активності участі у практичних заняттях

Викладач оцінює виконану письмову роботу за такими критеріями:

10 балів — студент правильно і вичерпно виконав індивідуальне завдання, при цьому показав високий рівень теоретичних знань, вміння використовувати їх у вирішенні конкретних маркетингових задач; робота виконана з використанням конкретних практичних матеріалів, містить висновки і пропозиції автора щодо покращення маркетингової діяльності підприємства; робота виконана з використанням комп’ютерної техніки, грамотно, акуратно;

5 балів — студент у цілому правильно виконав завдання, але допустив деякі незначні помилки, не дав відповіді на деякі питання;

0 балів — студент виконав роботу лише стосовно її теоретичної частини; значні недоліки стосовно оформлення роботи.

Письмова робота (індивідуальне завдання чи реферат) повинні бути здані на кафедру не пізніше одного тижня до початку екзаменаційної сесії.

Модульне тестування проводиться перед екзаменаційною сесією. Тест утримує 20 питань, правильна відповідь на кожне з них оцінюється в один бал. Максимальна сума балів за правильно виконаний тест — 20 балів. Час виконання тесту — 40 хв.

Участь у практичних заняттях повинна включати обов’язкове відвідування цих занять, активну роботу по розв’язанню ситуаційних завдань, обговоренню рефератів, та питань виконання тестових завдань.

Викладач оцінює участь у практичних заняттях сумою від 0 до 20 балів.

Шкала оцінювання знань студентів

Визначення показника за державною шкалою

Визначення показника за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

ECTS оцінка

Відмінно

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

А

Добре

Дуже добре – вище середнього рівня із кількома помилками

82-89

В

Добре – взагалі вірна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

С

Задовільно

Задовільно – зі значною кількістю недоліків

67-74

D

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-66

Е

Незадовільно


Незадовільно – з можливістю повторного складання

35-59

FX

Незадовільно – з обов’язковим повторним курсом

0-34

F


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна література

1. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. М.: Форум, 1996.

2. Войчак А. В. Маркетиновий менеджмент:. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2000.

3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. К:, КНЕУ, 2009.

4. Вествуд Дж. Марктеинговий план. СПб.: Питер, 2001.

5. Дайян А., Букерель Ф., Ланкар Р. и др. Академия рынка. Маркетинг. М.: Экономика, 1993.

6. Дибб С., Симпин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. — СПб.: Питер, 2001.

7. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. — СПб.: Питер, 2003.

8. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

9. Завгородняя А. А., Ямпольская Д. О. Марктинговое планирование. — СПб.: Питер, 2002.

10. Карлоф Б. Деловая стратегия. Концепции, содержание, символы. — М.: Экономика, 1991.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. — СПб.: Питер, 1998.

12. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и оперативный маркетинг. — СПб.: Питер, 2004.

13. Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: Питер, 2000.

14. О”Тоннеси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. — СПб.: Питер, 2001.

15. Уилсон О. Аудит маркетинга. — Днепропетровск: Валас, 2003.

16. Уолкер О.-мл. Бойд Х. –мл, Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия. — М.: Вершина, 2006.

Додаткова література

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: Финансы и статистика, 1997.

2. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. — М.: Дело, 1995.

3. Деловое планирование. Методы. Организация. Современная практика / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1997.

4. Диксон П. Р. Управление маркетингом. — М.: БИНОМ, 1998.

5. Дихтль Е., Херштейн Х. Практический маркетинг. — М.: Инфра-М., 1996.

6. Дойах П. Менеджмент. Стратегія и практика. — СПб.: Питер, 1999.

7. Манн И. Маркетинг на 100 %. Как стать хорошим менеджером по маркетингу. — Спб.: Питер, 2003.

8. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэммпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. — СПб.: Питер, 2000.

9. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. — СПб.: Питер, 2001.

10. Попов В. М., Ляпунов С. И., Муртузалиева С. Ю. и др. Бизнес и планирование: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.

11. Пешкова Е. П. Маркетиновый анализ в деятельности фирмы. — М., 1996.

12. Траут Дж. Новое позиционирование. — СПб.: Питер, 2000.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Чи є правильним визначення «Менеджмент це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка