Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Скачати 132.11 Kb.
НазваКерівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Дата26.03.2013
Розмір132.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Приватне підприємство “Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ”

(свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0673,

рішення Аудиторської палати України від 30.03.2001 р. № 100)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, п/р № 2600030454 в АБ “Укргазбанк” МФО 320478
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» станом на 31 грудня 2011 року

м. Київ 20 березня 2012 р.
На підставі угоди № 06/02 від 6 лютого 2012 р., та у відповідності до Законів України: “Про аудиторську діяльність” у редакції від 14.09.2006 р. № 140-V, ”Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. № 2664-III (із внесеними змінами та доповненнями), “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із внесеними змінами та доповненнями), а також відповідно до вимог «Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення ДКЦПФР № 279 від 09.09.2004 р. із змінами), “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”(Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528), «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів» (Рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (далі – ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП») за період з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2011 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Місто проведення аудиту : м.Київ, вул Артема, буд.24-Б, офіс 19.

Дата початку проведення аудиту – 06 лютого 2012 р.

Дата закінчення проведення аудиту – 20 березня 2012 р.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Таблиця №1

Найменування

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит-Тест »

Код ЄДРПОУ

22895859

Реєстраційні дані

Зареєстроване Деснянською районною державною адміністрацією у м. Києві 04 жовтня 1994 р., № 22895859

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0673, Рішення АПУ № 100 від 30.03.2001 р.,

термін дії – до 30.03.2006 р. термін дії продовжено до 02.03.2011 р. Рішенням АПУ №160/3 від 02.03.2006 р., термін дії продовжено до 24.02.2016 року Рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011 р

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рішення № 469, термін дії – до 24.02.2016 р.

Телефон, поштова та електронна адреса

т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, audit-test@mail.ru

Керівник

Кириленко Олена Анатоліївна

Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці

Кириленко Олена Анатоліївна

№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора

Серія А, № 001156, Рішення АПУ № 14 від 28.04.1994р.,

термін дії продовжено до 28.04.2013 р. Рішенням АПУ № 187/2 від 24.02.2008 р.


Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилась з відома директора Шлея Олександра Володимировича та в присутності головного бухгалтера Бернацької Тетяни Анатоліївни.

Для перевірки надані :

  1. Установчі документи.

  2. Реєстраційні документи, ліцензії

  3. Форми фінансової звітності за 2011 рік: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма № 3), “Звіт про власний капітал” (форма № 4), “Примітки до річної фінансової звітності” (форма № 5).

  4. Журнал господарських операцій за 2011 рік.

  5. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку за 2011 рік.

  6. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2011 р.Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.

Фінансова стійкість та платоспроможність ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» станом на 31.12.2010 р. і на 31.12.2011 р. характеризується показниками , що зведено в таблиці № 3.
Таблиця № 3.

Показники

На

31.12.2010

На

31.12.2011

Примітки

(теоретич. Знач.)

1. Коефіцієнти ліквідності:


1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)Не менше

К 1.1= р.260 + р.270(форма № 1)

17.47

14.90

1.0 – 2.0

р.620 + р.630 (форма № 1)


1.2.Термінової ліквідності (проміжний К покриття)Не менше

К 1.2 = р.260 – (рр.100…140) + р.270 (ф.№1)

17.47

14.90

1.0

р.620 + р.630 (форма № 1)


1.3. Абсолютної ліквідностіНе менше

К 1.3=р.230 + р.240 (ф. № 1)

0.01

0.05

0.2 – 0.25

р.620 + р.630 (форма № 1)


2. Коефіцієнт автономії:Не менше

К2 = І розділ пасиву балансу (р.380)

0.94

0.93

0.5

Підсумок активу балансу (р.280)


3. Коефіцієнт фінансової незалежностіНе менше

К3= I розділ пасиву балансу

16.34

13.91

0.5

Р.430 + р.480 + р.620 + р.630 (ф № 1)


4. Коефіцієнт фінансування 0.5

К4 = р.430+р.480+р.620+ряд.630(ф.№1)

0.05

0.07

Не 1

Р.380 (ф№1)Зменшення

5. Частка необоротних активів в загальній сумі активів


К5= р.080 – рр.040…045 (форма №1)

----

----
Підсумок активу балансу (р.280)


6. Чистий оборотний капітал (тис.грн.)


р.260 - р. 620

26346

23820

0

7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу


К7= р.260-р.620(ф№1)

0.99

0.99Р.380(ф№1)


8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу


К8= р.035(ф№2)

2.27

0.28(р.380(гр.3) + р.380(гр.4)) : 2


9. Рентабельність активів


К9= чистий прибуток (р.220 форма №2)

0.25

-0.09(рр.080+260+270 на поч +рр. 080+260+270на кінець) : 2


10. Рентабельність капіталу

К10 = чистий прибуток (р.220 форма №2)


0.26

-0.1(р.380 на початок + р.380 на кінець):2 (ф.№1)


11. Коефіцієнт загальної рентабельності


К11= р.170(175) + 200(205) (форма №2)

0.12

-0.26Р.040+р.070+р.080+р.090+р.140+р.150+р.160 (ф.№2)Аналіз показників фінансового стану не дає підстави вважати ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» на 31.12.2011 р. фінансово стійким та платоспроможним. Показники рентабельності мають від’ємні значення, за результатами 2011 року одержані збитки на суму 2514 тис. грн.
Висловлення думки

На думку аудитора, надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП».

Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України і прийнятій обліковій політиці та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансово-господарський стан ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» на 31 грудня 2011 року за результатами операцій за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 р.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що на дату затвердження звітності ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» функціонує у нестабільному економічному середовищі, що пов’язано з світовою економічною кризою. Як результат, діяльність ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», що проводиться в Україні, супроводжується ризиками. Вплив поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, які могли б стати результатом такої непевності. Вони будуть відображені в звітності, як тільки стануть відомі та зможуть бути оціненими. Висловлюючи нашу безумовно-позитивну думку, ми не брали до уваги ці питання.

.

Директор ПП АФ “Аудит-Тест”
Кириленко О.А.Схожі:

«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НКЦПФР від 25. 09. 2012 №1283 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до...
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,...
А удиторська фірма “Ніка – Аудит”
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ТОВ «Фонд-Маркет», фінансовий звіт якого перевіря­ється,...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка