МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


НазваМАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сторінка7/9
Дата08.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Маркетинговий аудит— це цілеспрямоване управлінське консультування з виявлення втрачених вигод від недостатнього використання комплексу маркетингу і розроблення адекватної маркетингової стратегії фірми.
Процес аудиту

1. Підготовка:

 • перший контакт з вищим керівництвом організації;

 • обговорення того, що замовник хотів би змінити в організації і як консультант може допомогти йому — попередній діагноз проблеми;

 • підготовка завдання для консультанта;

 • підписання контракту на консультативну допомогу;

 • визначення підрозділів фірми як джерел інформації.

2. Діагноз розділів маркетингу, які виконуються на підприємстві, взаємозв’язку між ними.

3. Планування дійзнаходження рішень для отримання втраченої вигоди від нереалізованих маркетингових стратегій. Спільне розроблення, обговорення і прийняття маркетингової стратегії фірми.

4. Упровадження маркетингової стратегії фірми.

5. Закінчення — оцінка результатів виконаної роботи. Розрахунки замовника з консультантом. Основні напрями маркетингового аудиту наведені в табл. 1.

Таблиця 1

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ

Розділ

Напрями

Підрозділи фірми

1. Маркетингові дослідження

— первинні

— вторинні

— моніторинг великих продажів

— прогнозування збуту

— маркетингова інформаційна система

— керівництво фірми

— служба маркетингу

— відділ збуту

— відділ постачання

2. Сегментація ринку

— використання критеріїв сегментації

— вибір сегментів місцевого ринку

— диференціація маркетингових стратегій

— оцінка конкурентів

— керівництво фірми

— служба маркетингу

— відділ збуту

3. Розробка про­дуктів

— ринкова адекватність продуктів

— оцінка продуктів фірми

— дизайн продуктів

— товарна марка

— упаковка товарів

— інновація продуктів

— служба маркетингу

— служба НДДКР

4. Політика ціноутворення

— цілі ціноутворення

— методи ціноутворення

— стратегія ціноутворення

— використання тактичних прийомів ціноутворення

— цінова дискримінація

— керівництво фірми

— фінансова служба

— служба маркетингу

5. Товарний рух

— планування товарного руху

— вибір каналів розподілення

— оптові посередники

— збутові агенти

— дилерська мережа

— служба маркетингу

— відділ збуту

6. Реклама

— планування, проектування

— бюджет просування

— планування реклами

— визначення ефективної реклами

— служба маркетингу

— фінансова служба

— відділ збуту

7. Персональний продаж

— торгові представництва

— відносини з потенційними покупцями

— навчання і контроль торгових агентів

— торговельні презентації

— служба маркетингу

— відділ збуту

8. Стимулювання збуту

— планування стимулювання збуту

— структура стимулювання збуту

— служба маркетингу

— відділ збуту

9. Формування суспільної
думки

— планування «Public Relations»

— робота із засобами масової інформації

— формування іміджу фірми

— керівництво фірми

— служба маркетингу

— відділ з формування суспільної думки

10. Маркетингова стратегія фірми

— методи вироблення стратегії

— розроблення маркетингової стратегії

— обговорення і прийняття маркетингової стратегії

— упровадження комплексу маркетингу

— контроль виконання маркетингової стратегії

— керівництво фірми

— служба маркетингу


Індивідуальні завдання
Завдання 1. Проаналізуйте діючу систему контролю маркетингової діяльності підприємства. Визначте міру її діяльності і заходи щодо її вдосконалення.

Завдання 2. Проаналізуйте результати маркетингової діяльності підприємства (фірми). Зробіть відповідні висновки і пропозиції.

Завдання 3. Проведіть стратегічний аналіз підприємства за методом “5 + 5” А. Мескома. Для цього знайдіть відповіді на такі запитання:

 1. Які п’ять найважливіших чинників навколишнього бізнес-середовища підприємства?

 2. Які п’ять найважливіших чинників навколишнього бізнес-середовища найбільш небезпечні для підприємства?

 3. Які п’ять чинників із планів ваших конкурентів найвідоміші для підприємства?

 4. Які п’ять чинників можуть бути найбільш важливими для досягнення стратегічний цілей підприємства ?

 5. Які п’ять стратегічних просторів можуть бути найбільш сприятливі для підприємства? Відповіді прокоментуйте.


Питання, які виносяться на іспит

 1. Дайте визначення контролю та контролінгу.

 2. Назвіть складові контролю.

 3. Охарактеризуйте основні аспекти процесу контролю.

 4. Що розуміють під об’єктами контролю?

 5. Що таке контрольовані норми?

 6. Що таке точки контролю?

 7. Охарактеризуйте питання, які належать до сфери контролінгу маркетингу.

 8. Назвіть та прокоментуйте критерії ефективних форм контролю.

 9. Дайте визначення аналізу маркетингової діяльності фірми та розкрийте його основні аспекти.

 10. Охарактеризуйте алгоритм аналізу маркетингової діяльності підприємства.

 11. Охарактеризуйте зміст аналізу результатів маркетингової діяльності підприємства, у тому числі аналізу:

 • річних планів збуту;

 • прибутковості;

 • ефективності маркетингу;

 • товарно-матеріальних запасів.

12. Розкрийте сутність та зміст маркетингового аудиту.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Навчальна аудиторна робота

Самостійна робота
Модуль 1

Модуль 2 (СР)

Модуль 3 (ІР)

Модуль 4 (НР)

Сума

Змістовий модуль 1 = балів

ПМК

Змістовий модуль 2 = балів

ПМК

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 1

ЗМ 2

100

Поточна успішність = балів

Поточна успішність = балів

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Виконання реферату та його захист:

А) Викладення матеріалу у письмовій формі:

«відмінно» - тема реферату розкрита повно, дотримані всі вимоги до оформлення - 3 бали;

«добре» - тема розкрита, не всі вимоги до оформлення дотримані – 2 бали

«задовільно» - тема розкрита неповно, не всі вимоги до оформлення дотримані - 1 бал;

«незадовільно» - тема не розкрита - 0 балів

Б) Усний захист реферату :

правильна відповідь на всі питання - 2 бали;

правильна відповідь на більшість питань - 1 бал

неправильна відповідь на більшість питань - 0 балів

Виконання завдань підсумкового модульного контролю:

В залежності від того, як побудовані завдання ПМК, оцінювання може бути представлене:

 • Поділом загальної кількості балів, відведених на ПМК, на кількість рівнозначних завдань. Наприклад, 15 балів : 30 тестів = 0,5 бала за кожний правильно виконаний тест. Тоді підсумкова оцінка залежить від %-ї частки правильно виконаних тестів (по шкалі ICTS);

 • Розбивкою балів на ПМК між нерівнозначними за складністю завданнями. Наприклад:

Оцінювання підсумкового модульного контролю
ПМК 1

ПМК 2
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Завдання 1

3,5-4

2,5-3

1,5-2

0-1

Завдання 2

1


Завдання 3

4,5-5


Завдання 4

4,5-5


Завдання 5

4,5-5


В цілому

18-20

13-17

8-12

0-7
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Чи є правильним визначення «Менеджмент це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка