МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


НазваМАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сторінка8/9
Дата08.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ
ПМК 1

Завдання 1. Задачі маркетингового менеджменту.

Завдання 2. Функції маркетингового менеджменту.

Завдання 3. Сутність поняття цільовий ринок підприємства та порядок його вибору.

Завдання 4. Типи цільових ринків підприємства.

Завдання 5. Сутність та методика позиціонування.

Завдання 6. Функціональна модель побудови відділу маркетингу: сутність, переваги, недоліки.

Завдання 7. Товарна модель побудови відділу маркетингу: сутність, переваги, недоліки.

Завдання 8. Модель побудови відділу маркетингу, зорієнтована на групи споживачів: сутність, переваги, недоліки.

Завдання 9. Модель організації відділу маркетингу з орієнтацією на території: сутність, переваги, недоліки

Завдання 10. Матрична модель побудови відділу маркетингу.

Завдання 11. Змішані форми побудови відділу маркетингу.

Завдання 12. Вкажіть концепції маркетингового менеджменту, яким відповідають наведені нижче твердження:

 • головним завданням маркетингового менеджменту є підтвердження лояльності підприємства суспільству, підтримання відповідного іміджу;

 • споживач буде шукати і купувати найбільш відомі, доступні і дешеві товари;

 • головна проблема маркетингового менеджменту — зробити зусилля зі збуту мінімальними;

 • маркетинговий менеджмент спрямовую свої зусилля на забезпечення цінності товару за факторами часу, місця, форми і ціни;

 • пріоритетна мета маркетингового менеджменту — створення ефективної комерційної організації, заохочення і впорядкування ринку для товарів підприємства;

 • якщо ви винайдете найкращу мишоловку — увесь світ протопче дорогу до ваших воріт;

 • головне завдання — продати все, що продукується підприємством;

 • головне завдання — продукувати такі товари, які задовольнять потреби ринку.

Завдання 13. Поясність різницю між термінами управління маркетингом та маркетингове управління. До яких концепцій маркетингового менеджменту вони відносяться?

Завдання 14. Наведіть приклади телевізійних чи друкованих рекламних повідомлень, які відповідають різним концепціям маркетингового менеджменту.

Завдання 15. Розгляньте наведені нижче визначення. Вкажіть на базові поняття маркетингового менеджменту, яким вони відповідають:

 • логічна послідовність кроків по досягненню підприємством поставлених цілей;

 • існуюча комбінація зовнішніх та внутрішніх умов (факторів навколишнього бізнес-середовища, що впливають на діяльність підприємства, та його внутрішнього середовища) і ймовірність успіху в досягненні поставлених цілей;

 • групи споживачів на які націлюється діяльність підприємства, оскільки їх потреби і запити найкращим чином відповідають можливостям підприємства по їх задоволенню;

 • визначення особливих, найсприятливіших місць товарних пропозицій відносно інших товарів у їх сприйнятті споживачами цільових ринків;

 • система координат, на якій згідно значення основних характеристик продукції, розміщують товари, що присутні на даному ринку;

 • генеральна програма дій підприємства по досягненню бажаної позиції на конкурентному ринку;

 • структуризована сукупність інструментів та дій маркетингу;

 • конструювання та інтеграція маркетингових інструментів і дій, пропорційне розподілення зусиль для досягнення поставлених цілей.

Завдання 16. Укажіть, які з наведених нижче висловлювань належать до переваг товарної і функціональної моделі побудови відділів маркетингу, а які

Перелічіть та охарактеризуйте основні принципи організації маркетингу на підприємстві. до їх недоліків:

 • можливість швидкого вирішення виникаючих маркетингових проблем;

 • можливість глибокої спеціалізації, підвищення професійного рівня виконавців;

 • простота управління в цілому;

 • потреби координації маркетингових зусиль;

 • паралелізм розробок;

 • можливість превалювання окремих виконавців (підрозділів);

 • неможливість порівняння результатів діяльності різних підрозділів;

 • значні витрати;

 • слабка гнучкість організаційної структури.

Завдання 17. Розгляньте сутність маркетингових матричних організаційних структур. Охарактеризуйте їх особливості та переваги у порівнянні з традиційними структурами із суто вертикальною ієрархією. Вкажіть на те, на яких підприємства вони можуть мати місце.

Завдання 18. Як правило, на великих підприємствах відділи маркетингу створюються як комбінації типових моделей організаційних структур. Поясніть причину цього. Наведіть приклади таких організаційних структур. Запропонуйте власні варіанти таких структур.
Завдання 19. Оберіть підприємство з діяльністю якого ви знайомі. Проаналізуйте його ринкові можливості.

Завдання 20. Спробуйте дати характеристику сегментів ринку, на які націлена діяльність підприємства. Для прикладу можете використати такі підприємства, як супермаркет «Амстор», система магазинів «Фокстрот», кафе «Академічне» чи якісь інші, з діяльністю яких ви знайомі.

Завдання 21. Оберіть ринок якоїсь продукції (спортивний одяг, освітні послуги, продукти харчування, тощо). Виділіть їх основні сегменти. В рамках якогось сегменту виділіть ніші та індивідуальних споживачів.

Завдання 22. Визначить ринкову позицію Вашого учбового навчального закладу. Запропонуйте маркетингові заходи, які допомогли б йому зайняти більш вигідну позицію на ринку освітніх послуг.

Завдання 23. Назвіть признаки, які свідчать про те, що підприємство добре (погано) знає своїх цільових споживачів (конкурентів).

Тести:

1. Якщо на ринку попит перевищує пропозицію, то це ринок:

а) продавця;

б) покупця.

2. Яка позиція прогресивна з погляду результатів для підприє­мства-продуцента, котре займає монопольне положення на конкурентному сегменті ринку:

а) максимальний прибуток з існуючого ринку;

б) розширення існуючого ринку.

3. Сегментація — це:

а) розподілення споживачів на однорідні групи;

б) об’єднання споживачів у однорідні групи;

в) визначення місця товару на ринку.

4. Фірма «Піонер» продукує і продає один тип кулькової ручки за однією ціною. Вся реклама фірми однотипна і спрямована на весь ринок загалом. У своїй діяльності фірма «Піонер» орієнтується на стратегію:

а) маркетингову;

б) «ціна—кількість»;

в) спеціалізації;

г) масового охоплення.

5. Погляд на навколишній світ і своє місце в ньому — це:

а) політика підприємства;

б) культура підприємства;

в) філософія підприємства.

6. Модель побудови відділу маркетингу, характерна для великих підприємств з незначним асортиментом продукції і невеликою кількістю ринків:

а) функціональна;

б) товарна;

в) регіональна.

7. Фірми-ентузіасти нових технічних напрямів розвитку:

а) експлерентні;

б) віолентні;

в) патієнтні.

8. Згідно з матрицею «зростання—частка» товар у квадранті «швидке зростання — значна частка» — це товар типу:

а) «дійна корова»;

б) «зірка»;

в) «важке дитя».

9. Порядок дій (процесів) та форми, методи, завдання діяльності — це:

а) культура підприємства;

б) політика підприємства;

в) місія підприємства.

10. Модель побудови відділу маркетингу, характерна для великих підприємств із диверсифікованим виробництвом:

а) функціональна;

б) товарна;

в) матрична.

11. Традиційна вертикально структурована організація відділу маркетингу заповнюється горизонтальними зв’язками в … моделі:

а) матричній;

б) ринковій;

в) змішаній.

12. Венчурні групи створюються для:

а) вирішення конкретних маркетингових проблем;

б) відпрацювання ризикованих маркетингових ідей;

в) для вироблення пропозицій керівнику.

13.Головною передумовою створення ефективної організації маркетингу на підприємстві є:

а) наявність кадрів і фінансових ресурсів;

б) констатація концепції маркетингового менеджменту;

в) доскональне знання ринку.

ПМК 2
Завдання 1. Сутність та типи маркетингових стратегії.

Завдання 2. Стратегії утримання конкурентної переваги.

Завдання 3. Стратегії росту (інтенсивного, інтегрованого, диверсифікованого)

Завдання 4. Визначення місії підприємства.

Завдання 5. Цілі маркетингової діяльності підприємства: класи, вимоги до них, фактори, які їх визначають.

Завдання 6. Ситуаційний аналіз: зміст основних напрямків

Завдання 7. «Стратегічні вікна»: сутність та використання в маркетинговій діяльності підприємства.

Завдання 8. Типи маркетингових програм.

Завдання 9. Алгоритм розробки програми комплексу маркетингу.

Завдання 10. Формування бюджету маркетингу.

Завдання 11. Маркетинговий продуктивний план.

Завдання 12. Проблеми впровадження маркетингових програм.

Завдання 13. Зміст маркетингового тактичного планування

Завдання 14. Структура та зміст тактичного плану маркетингу

Завдання 15. Бізнес-план: сутність, призначення та зміст основних розділів.

Завдання 16. Маркетингове оперативне планування: характерні риси, функціональні області, особливості здійснення.

Завдання 17. Фірма поставила перед собою цілі, які за своїм змістом і характеристиками пов’язані:

а) зі збільшенням прибутковості діяльності;

б) із застосуванням засобів стимулювання продажу;

в) з розробкою нової продукції;

г) зі збільшенням кількості та інтенсифікацією зусиль торгових агентів;

ґ) зі значними витратами на рекламу.

Потрібно визначити, з чим пов’язана діяльність фірми. Для цього із запропонованих трьох варіантів необхідно вибрати один.

Варіанти:

 1. Фірма виробляє продукцію виробничо-технічного призначення.

 2. Фірма займається виробництвом споживчих товарів.

 3. Фірма діє у сфері послуг.

Завдання 18. Поясніть сутність планів маркетингу залежно від їх:

 • тривалості;

 • масштабів;

 • спрямованості процесу розроблення;

 • об’єкта;

 • предмета.

Завдання 19. Визначте логічну послідовність етапів розроблення маркетингового плану.

Завдання 20. Указати, до яких із наведених альтернативних стратегій маркетингу належать ці характеристики:

№ з/п

Стратегія

Характеристики


1

Стратегія лідерс­тва за рахунок економії витрат

А

Потребує глибоких маркетингових досліджень, прогресивних технологій, великих інвестицій, використання конкурентних переваг

2

Стратегія
диференціації

Б

Потребує підвищення продуктивності праці, наявності додаткових виробничих потужностей, резервних збутових сил, достатньої місткості ринку

3

Стратегія
спеціалізації

В

Потребує широких маркетингових досліджень, можлива на гетерогенному ринку
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Чи є правильним визначення «Менеджмент це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка