ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури


НазваПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури
Сторінка1/7
Дата05.03.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням

зарубіжної літератури
8—9 класи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного процесу (крім творів української літератури, які розглядаються в межах окремого навчального курсу).

Головною метою вивчення предмета є залучення школя­рів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, вихо­вання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Водночас специфічною метою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури є удосконалення гуманітарної підготовки учнів, а також їх орієнтація на можливе майбутнє обрання гуманітарного (філологічного) профілю навчання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:

  • навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

  • давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

  • вчити визначати національну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури (у т. ч. у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва);

  • відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

  • розвивати мислення школярів (образне, асоціативне, аб­страктне, логічне тощо);

  • виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну і релігійну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, систему життєвих (в т.ч. естетичних) цінностей і пріоритетів, прагненням мати власне, ніким не нав’язане світобачення, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духов­ними.

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури можливим є заохочення школярів до вибору в старших класах гуманітарного (філологічного) профілю навчання, а відтак – до майбутнього опанування у ВНЗ фахів, пов’язаних із потребою в поглибленому знанні зарубіжної літератури (філолог, викладач ВНЗ, учитель-словесник, журналіст, диктор телебачення, літературний редактор і/або коректор, офіс-менеджер тощо).

Ці програми для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури укладено відповідно до «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» з урахуванням основних державних вимог до навчальних досягнень учнів 8–9 класів, а також згідно з «Концепцією профільного навчання». Оскільки програми для 8-9 класів із поглибленим вивченням зарубіжної літератури, за усієї своєї специфіки, не можуть значно відступати від Державного стандарту освіти, під час їх розробки за висхідну основу були взяті чинні загальнодержавні програми із зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (К.: Перун, 2005). Це покликане забезпечити наступність між основною школою і профільною підготовкою учнів, полегшить їм вступ до вузів, а також зніме гостроту проблеми можливої зміни школярами профілю навчання.

На допомогу вчителям-практикам додана нова (у порівнянні зі згаданими програмами для ЗНЗ) рубрика: «Літературний та культурологічний контекст”, оптимальна реалізація якої сприятиме підвищенню ефективності літературної освіти школярів.

Предмет “Зарубіжна література” викладається українською мовою. Водночас, якщо для цього є необхідні умови, бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу. У такому випадку предмет “Зарубіжна література” бере на себе додаткову функцію удосконалення володіння учнями україномовних шкіл іноземними мовами. Водночас, оскільки з переважною більшістю художніх текстів на практиці учні ознайом­люються в перекладах українською мовою, особливу увагу необхідно звернути на якість цих перекладів, навчаючи школярів порівняння творів на вісях “переклад–оригінал” і “переклад–переклад”.

Години на уроки розвитку зв’язного мовлення виділяються вчителем із загальної кількості відведених на певну тему, а також за рахунок резерву годин. Відповідно до наказу МОН України від 05.05. 2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15. – 2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

Використання зазначеного резервного часу може сприяти виконанню декількох функцій. По-перше, на практиці майже не буває, щоб усі заплановані уроки протягом року були проведені стовідсотково (початок семестрів зазвичай не збігається з початком тижня, відбувається скорочення навчального часу за рахунок святкових днів, карантину, курсової підготовки або хвороби вчителя, коли немає повноцінної заміни, тощо). По-друге, на резервних уроках учитель має законну підставу доповнити або закріпити певну тему чи розділ, ввести до вивчення якийсь твір, що не увійшов до переліку обов’язкових для текстуального вивчення.

Запропонований у програмах розподіл навчального часу на вивчення конкретних тем може змінюватися словесником залежно від конкретних умов роботи, але виконання рубрики «Державні вимоги до рівня підготовки учнів» є обов’язковим.
8 клас

На навчальний рік — 140 год.

На тиждень — 4 год.

Резерв — 14 год.


1

2

3

4

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Літературний та культурологічний контекст

1

2

3

4

1. Вступ (6 год)

6

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Єдність змісту та форми літературного твору. В.Вордсворт. «До прекрасного».

Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.

Першоджерела словесного мистецтва. Літератури Стародавнього світу: давньоєгипетська і шумеро-аккадська (від кінця IV тис. до н.е.) як початок всесвітнього літературного процесу.

Веди (від II тис. до н.е.), Біблія (від XII ст. до н.е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури, їхній вплив на розвиток всесвітнього культурного (літературного) процесу. Українські переклади Вед, Біблії та Корану

Учень (учениця):

визначає специфічні для літератури естетичні засоби;

виразно читає і аналізує сонет В.Вордсворта «До прекрасного»;

характеризує Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури, наводить приклади їхнього впливу на розвиток всесвітнього культурного (літературного) процесу: ці книги — енциклопедія знань, своєрідний культурний фонд, моральний кодекс народів, що їх створили; невичерпне джерело мотивів, тем, сюжетів, образів для мистецтва всього світу.

ТЛ Визначення поняття всесвітній літературний процес (поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення), всесвітня та національна літератури

Література:

Т.Шевченко «Давидові псалми».

І.Франко «Мойсей».

Переклади давніх текстів Лесею Українкою.

Л.Костенко «Давидові псалми»: псалом № 1 («Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем...»)

2. Людина та її світ у давніх літературах (39 год)

5

Антична (давньогрецька і давньоримська) література — вихідна основа європейських літератур. Характер взаємозв’язків давньогрецької і давньоримської літератур.

Міфологія як наука про міфи та системи міфів. Міфологічне світосприйняття як особлива стадія в розвитку художнього пізнання дійсності людством. Етичний та естетичний потенціал міфології. Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури.

Основні цикли (кікли) давньогрецьких міфів: про богів, героїв; троянський, аргоський, фіванський, про аргонавтів, — їхні історичні та фантастичні елементи, літературне відлуння

Учень (учениця):

характеризує античну літературу як вихідну основу європейських літератур, невичерпне джерело сюжетів, тем, образів для літературного процесу наступних епох;

наводить приклади та аналізує провідні риси образів античної міфології;

ілюструє вплив давньогрецької і латинської мов на інші мови світу (запозичення слів, абетки тощо);

наводить приклади того, що міф є основою і важливим джерелом сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури, а міфологічне світосприйняття — особливою стадією в розвитку художнього пізнання людиною дійсності;

характеризує основні цикли давньогрецьких міфів: а) троянський (про події, пов’язані з містом Троєю); б) фіванський (про трагічну долю фіванського царя Едіпа та його доньки Антігони); в) про аргонавтів (про мандрівку корабля «Арго» до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї).

ТЛ Поглиблення поняття про міф, цикли міфів і міфологію

Література:

М.Рильський. «Знов той же Сфінкс, і знову жде одгадок…»

Образотворче мистецтво:

М.Пуссен «Німфа і сатир».

П.Соколов «Дедал прив’язує крила Ікарові».

М.Врубель «Пан».

Подвиги Тезея. Розпис килика (V ст. до н.е.).

П.Рубенс «Суд Париса».

К.Ванлоо «Тезей — переможець марафонського бика».

Ф.Франкен ІІ «Ахілл, упізнаний Одіссеєм» (1633, Париж, Лувр).

Е.Греко «Лаокоон».

Музика:

І.Стравинський. «Цар Едіп» (ораторія).

К.В.Глюк. «Орфей і Еврідіка» (опера).

Театр і кіно:

C.Слонімський «Ікар» (балет).

М.Равель «Дафніс і Хлоя» (балет).

А.Руссель «Вакх і Аріадна» (балет).

Ж.Кокто Худ. фільми «Орфей» (1950), «Заповіт Орфея» (1960).

Худ. фільм «Геракл» (США, 1995).

Телесеріал «Геркулес: героїчні пригоди».

Скульптура, архітектура, прикладне мистецтво:

Зевс із блискавкою (бронза, бл.VІ ст. до н.е.).

Ф.Жирардон «Викрадення Прозерпіни» (бронза).

Мірон, Дискобол (460 р. до н.е.).

С.Піменов «Аполлон на квадризі». Скульптурна група на споруді Академічного театру ім. О.Пушкіна (Александрінського) у Петербурзі.

Метопа храму Зевса в Олімпії (бл. 460 р. до н.е.). Маленький Геракл душить змій. Римська копія (ІІ ст. до н.е.)

8

ГОМеР. «Іліада»: Заспів (пісня 1, вірші 1—10), «Щит Ахілла» (пісня 18, вірші 478—608), «Гектор і Андромаха» (пісня 6, вірші 369—503); «Двобій Ахілла й Гектора» (пісня 22, вірші 139—411), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469—670).

Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Гуманістичний пафос «Іліади» — осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу. Громадянський характер творів античної літератури. Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.

«Одіссея»: Заспів (пісня 1, вірші 1—21), «Аед Демодок» (пісня 8, вірші 486—520), «Одіссей і кіклоп Поліфем» (пісня 9, вірші 181—566), «Одіссей у Кірки» (пісня 10, вірші 91—399); пісня 24.

Пригодницький, казковий і побутовий елементи «Одіссеї». Провідні риси образів поеми Гомера. Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота

Учень (учениця):

пояснює, чому Гомера вважають легендарним основоположником європейської літератури: поеми «Іліада» і «Одіссея» створені з неймовірною для такої ранньої доби (до VIII ст. до н.е.) художньою майстерністю;

встановлює міфологічну та історичну основу поеми «Іліада»;

доводить прикладами з тексту, що поеми Гомера є енциклопедією життя стародавніх греків (вірування; соціальне, політичне, культурне, побутове життя тощо);

розкриває гуманістичний пафос «Іліади» (Гомер засуджує війну та її жорстокість, співчуває людському горю, поважає людину, поетизує її героїзм та подвиги;

визначає роль використання в «Одіссеї» пригодницького (романтика подорожей, відкриття нових для героїв земель тощо), казкового (чарівні персонажі, відвідини Аїду і т.п.) і побутового (побут Ітаки, життя греків і т.п.) елементів;

аргументує прикладами з тексту провідний пафос «Одіссеї»;

аналізує образ Одіссея як героя епічної поеми; характеризує засоби творення образу;

наводить приклади впливу на розвиток світового літературного процесу (наприклад, що «Енеїда» римлянина Верґілія написана під впливом «Іліади» й «Одіссеї», а, відтак, і перший твір нової української літератури — «Енеїда» І.Котляревського є літературним відлунням поем Гомера).

ТЛ Визначення понять гекзаметр, епічна поема; постійний епітет

Література:

М.Рильський «Олександрія» («Під синім полум’ям святого неба ріс Олександер. Він Гомера вчив...»); «Ні, зорянице, злотом і рубіном...»; «Як Одіссей, натомлений блуканням...»; «Діти» («По довгім плаванні вернувши в отчий дім...»).

Верґілій «Енеїда».

О.Мандельштам «Безсоння.

І Гомер. І пружність парусів...».

Е.Фрід «У Середземному морі...»

Образотворче мистецтво:

Ж.Л.Давид «Андромаха, яка плаче за Гектором».

О.Іванов «Пріам, який просить в Ахілеса тіло Гектора».

Я.Йорданс «Одіссей у печері Поліфема».

А.Лосенко «Прощання Гектора з Андромахою» (1773, Державна Третьяк. галерея, Москва).

Ілюстації Д.Бісті до «Одіссеї».

Музика:

У.Уолтон «Іліада» (опера).

Опери К.Монтеверді «Повернення Улісса на батьківщину», Г.Форе «Пенелопа» (1913).

Театр і кіно:

Худ. фільм «Одіссея» (реж. А.Кончаловський, США).

Худ. фільм «Подвиги Геракла» (США).

Скульптура, архітектура, прикладне мистецтво:

Гомер. Бюст (ІІ—І ст. до н.е.).

Скульптурна група «Осліплення Поліфема» (ІІ—І ст. до н.е.).

«Одіссей вбиває женихів».

Розпис скіфоса (V ст. до н.е.).

Розпис чорнофігурної амфори «Ахілл та Аякс» (540—
530 рр. до н.е.)

6

ТІРТЕЙ (сер. VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому...»

АРХІЛОХ (сер. VII ст. до н.е.). «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений».

АЛКЕЙ (VII—VI ст. до н.е.) «Міддю сяє великий дім...», «Ані башти грізні...», «З краю світу прийшов ти...».

САПФО (VII—VI ст. до н.е.) «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»

АНАКРЕОНТ (бл. 570—487 pp. до н.е.). «Принеси води...», «Сумно жити, не кохавши...», «Дай мені Гомера ліру...»

Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Злиття в ній особистих почуттів і переживань поета з реаліями життя, утвердження самоцінності людської особистості. Види давньогрецької лірики (декламаційна: елегія і ямби; пісенна: сольна і хорова), її вплив на всесвітній літературний процес

Учень (учениця):

пояснює особливості давньогрецької лірики («лірика» від «ліра», музичний інструмент, під акомпанемент якого виконувалися вірші);

визначає різні види та найвидатніших представників давньогрецької лірики: декламаційну лірику та її різновиди — елегію (Тіртей) і ямби (Архілох); сольну пісенну лірику (Алкей, Сапфо, Анакреонт);

розкриває провідну тематику творчості: а) творця елегій Тіртея: оспівування патріотизму і мужності («Добре вмирати тому...»); б) творця ямбів Архілоха: звеличення стійкості у змінах долі («Серце, серце...»), мужності («Хліб мій на списі замішений»); в) творців сольної пісенної лірики Алкея: заклик до політичної боротьби («Міддю сяє великий дім...»), патріотичні мотиви («Ані башти грізні...»), оспівування воїнської доблесті («З краю світу прийшов ти...»); Сапфо: поетизацію кохання («До богів подібний...»), краси («Жереб мені випав такий...»), а також Анакреонта — оспівування життєвих насолод («Принеси води...»);

пояснює прагнення послідовників Анакреонта до поетичного натхнення і таланту, рівного натхненню і талантові Гомера, але не до воєнної проблематики гомерівського епосу («Дай мені Гомера ліру...»).

виразно читає поезії давньогрецьких ліриків (од-ну — напам’ять) і аналізує їх.

ТЛ Поняття про лірику; вокальну (сольну та хорову) і декламаційну еллінську лірику; ямби і елегію; анакреонтичну поезію

Література:

А.Кримський «Із Сапфо» («То щастя небесне — сидіти з тобою! Зрівнявся з богами щасливець такий...»), «З Анакреонта» («Що за гарна деревина! В холодку посидьмо час...»).

О.Пушкін «Гроб Анакреонта» («Все в таинственном молчаньи...»).

Скульптура, архітектура, прикладне мистецтво:

Діадох (бронза, 160—150 рр. до н.е., Рим, музей терм). Вмираючий галл, із Пергаму (мармур, ІІ ст. до н.е., Рим, Капітолійський музей).

Арес, що відпочиває. Римська копія з грецького оригіналу (IV ст. до н.е., Париж, Лувр)

7

ЕСХІЛ (бл. 525 — бл. 456 pp. до н.е.). «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436—525).

СОФОКЛ (497 або 495 — 406 pp. до н.е.). «Антігона». Пісня хору «Дивних багато в світі див» (стасим І, вірші 332—383).

Культ Діонiса і виникнення еллінської трагедії та комедії. Театр у Давній Греції, його особливості та виховна роль. Витоки давньогрецької трагедії та комедії.

Есхіл, Софокл і Еврипід — найвідоміші давньогрецькі трагіки, особливості їхньої творчості.

Аристофан і Менандр — найвидатніші еллінські комедіографи. «Політична» комедія Аристофана й сімейно-побутова комедія Менандра.

Вплив давньогрецької драми на розвиток світової літератури.

«Батько трагедії» Есхіл і його трагедія «Прометей закутий». Конфлікт між тиранічною владою і силою (Зевс, Кратос, Гефест) і несправедливо покараним титаном Прометеєм. Риси образу Прометея: нескореність, сміливість і мужність, готовність пожертвувати собою задля інших, його безкорислива допомога людям.

Твори Софокла як найдосконаліший тип античної трагедії (Аристотель «Поетика», розд. 4).
Фіванський цикл міфів і трагедія «Антігона». Неможливість для дочок Іокасти й Едіпа, Антігони й Ісмени виконати водночас два обов’язки: родинний і громадянський як головний конфлікт трагедії. Антитеза образів Антігони й Ісмени. Конфлікт між Креонтом і Гемоном. Незламність Антігони, її сміливість і стійкість у протистоянні жорстокій владі.

Звеличення людини в пісні хору «Дивних багато в світі див» (стасим І, вірші 332—383)

Учень (учениця):

характеризує роль давньогрецького театру у громадянському і культурному житті держави;

визначає внесок Есхіла і Софокла у розвиток драматургії;

аналізує тематику та проблематику трагедій Есхіла і Софокла;

порівнює образ Прометея в міфології та трагедії Есхіла «Прометей закутий»;

пояснює, чому стасим «Дивних багато в світі див» із трагедії Софокла «Антігона» називають «гімном людині» (в цих рядках — захоплення допитливістю і розумом людини);

наводить приклади впливу давньогрецької трагедії на розвиток світової літератури і театрального мистецтва.

ТЛ Поглиблення поняття про трагедію, драматичний конфлікт. Поняття про антитезу як художній засіб і композиційний прийом


Література:

Комедії Плавта і Теренція.

Т.Шевченко «Кавказ» («...Споконвіку Прометея там орел карає...»).

Леся Українка «Кассандра» («...Був Прометей і був Епіметей...).

М.Рильський «Прометей» («Прометею, Прометею! Одлетів твій коршак хижий...»).

Л.Костенко «Вітри гули віолончеллю...»

Л.Стафф «Прометей» («На ліву ногу Зевс якось-то з ліжка встав...»).

Анна Ахматова «Смерть Софокла» («Вночі на дім Софокла з хмар орел злетів...»).

Музика:

Г.Форе «Прометей» (симфонія).

О.Скрябін «Прометей» (Поема вогню) (симфонічна поема). Х.Перрі «Визволений Прометей» (1880) (хорова кантата).

А.Онеггер «Антігона» (опера, 1924).

К.Орф «Антігона» (опера, 1949).

Л. ван Бетховен «Прометей» (балет).

Театр і кіно:

Трагедія «Антігона» (реж. Ж.Ануй).

Худ. фільм «Антігона» (реж. Г.Дзавелас).

Скульптура, архітектура, прикладне мистецтво:

Мармуровай бюст «Есхіл». (V ст. до н.е.).

Прометей з вогнем і сатири (фрагмент розпису кратера,
бл. 410 р. до н.е.).

Ф.Гордєєв «Прометей» (1769).

Антігона (фрагмент розпису апулійської амфори, IV ст. до н.е.)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим...
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного...
8 клас Поглиблене вивчення хімії
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії. (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим...
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
Вона є важливим чинником формування духовного світу особистості, її морально-естетичного розвитку
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
З української літератури для 8 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
З української літератури для 9 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
З української літератури для 9 класу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували...
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір Про...
И та початків математичного аналізу в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням математики. Зміст підручника і...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української літератури
Пропонована навчальна програма укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка