Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/7
Дата09.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6   7
20

Розділ 4 Основи ведення фермерського(родинного) господарства
2

Тема 4.1. Законодавча база для розвитку фермерства

Фермерство - вид підприємницької діяльності. Огляд нормативно-правових актів, що регламентують порядок веденням фермерського господарства (Земельний кодекс України», «Закон про селянське (фермерське господарство»).Державна підтримка фермерських (родинних) господарств.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення основних положень законів, актів, що регулюють відносини в аграрному секторі.Уміє користуватися законодав-чими актами.

Аналізує окремі положення, розділи.
2

Тема 4.2. Організаційно-еконо­мічні основи фермерських гос­подарств

Створення фермерського господарства. Супровідна документація та порядок державної реєстрації фермерського господарства та оформлення відносин власності. Організаційні основи фермерського господарства, структура, спеціалізація. Умови, необхідні для розвитку господарства.

Ризик та способи його зменшення в процесі виробничої діяльності. Ознайомлення з досвідом роботи кращих фермерів.

Практична робота.

Складання плану організації власного фермерського (родин-ного) господарства.

Знає умови розвитку особистого господарства.

Називає приклади роботи фермерських господарств
2

Тема 4.3. Облік в фермерських господарствах

Особливості бухгалтерського обліку в умовах фермерського господарства. Бухгалтерські рахунки, звітність. Техніка і форми бухгалтерського обліку та звітності.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення системи бухгалтерського обліку фермерського господарства, .

Пояснює поняття «облік».

Наводить приклади ведення обліку в домашніх умовах
2

Тема 4.4. Система оподаткування

Бюджетна система України. Законодавство України з питань податкової політики. Види податків та обов’язкових платежів, які сплачує фермер, їх рівень та строки сплати.

Лабораторно-практична

робота.

Вивчення системи оподаткування та видів податків фермерського господарства.

Розпізнає поняття «бюджет», «податок».

Обґрунтовує види та зміст податків.
2

Тема 4.5. Організація та оформлення трудових відносии. Оплата праці

Право громадян України на вибір роду занять і виду підприємницької діяльності. Форми та ви­ди підприємницької діяльності. Формування трудового колективу. Оплата праці. Форми, термін, розмір. Стимулювання і покарання – шлях до творчого росту.

Практична робота.

Розробка положення про заохочення та покарання працівників в господарстві.

Називає форми оплати праці.

Обґрунтовує необхідність стиму­лювання і пока­рання.

Формулює моральні і ділові якості керівника.
2

Тема 4.6. Земельні відносини в фермерських господарствах.

Форми об’єднання громадян у фермерські господарства. Оформлення угоди на передачу земельного паю в оренду, визначення умов передачі. Форми оплати.

Практична робота.

Складання угоди про передачу земельного паю в оренду.

Пояснює поняття «оренда».

Уміє складати угоду на передачу земельного паю в оренду
2

Тема 4.7. Облік доходів та витрат. Визначення фінансового результату діяльності фермерського господарства

Кошти, які функціонують у фермерському господарстві, джерела їх надходжень та форми обліку. Визначення потреб у коштах на початку організації фермерського господарства. Роз­поділ доходів. Взаємовідносини з фінансовими органами (з банками, податковою інспекцією тощо).

Лабораторно- практична

робота.

Вивчення порядку складання річного звіту діяльності фермерського господарства на основі доходів та витрат

Пояснює поняття «доходи».

Визначає джерела надходження коштів.

Аналізує поняття «річний звіт
6

Тема 4.8. Основи проектування ведення фермерського (родинного) господарства

Вивчення і аналіз розвитку інфраструктури регіону, напрямків розвитку фермерських господарств. Вибір напряму діяльності. Комплексне планування садиби, об’єктів виробництва. Підбір і підготовка персоналу. Принципи і структура управління. Етика та професійна компетентність фермера, персоналу.

Практична робота.

Складання проекту організації та ведення фермерського (родинного) господарстваХарактеризує інфраструктуру фермерських господарств регіону.

Визначає структуру управління господарством і висловлює свої судження.

Складає проект плану організації фермерського (родинного) господарства
8

Розділ 5. Екологічні проблеми сучасного аграрного виробництва
2

Тема 5.1. Вплив аграрного виробництва на навколишнє середовище

Негативний вплив обробітку грунту на навколишнє середовище. Повітряна та водяна ерозія грунту. Шляхи запобігання ерозії.

Вплив застосування мінеральних добрив, засобів боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур на грунт, повітря, воду. Шляхи запобігання отруєння довкілля.

Лабораторно-практична

робота.

Виявлення ерозованих земель та аналіз причин виникнення їх ерозії.

Характеризує поняття «водяна і повітряна ерозія грунту».

Аналізує господарську діяльність підприємства із запобігання ерозії грунтів.

Обґрунтовує негативний вплив мінеральних добрив, хімічних засобів боротьби на довкілля
2

Тема 5.2. Сільськогосподарські екосистеми

Сільськогосподарське виробництво. Природні і штучні екосистеми. Традиційне землеробство і його негативний вплив на довкілля. Нові підходи до ведення органічного землеробства. Досвід передових країн світу, окремих господарств у веденні органічного землеробства.

Поняття про екологічно чисті технології у сільському господарстві, перспективи їх розвитку в Україні, екологічно чисті види енергії, замкнуті, безвідходні цикли виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Лабораторно-практична

робота.

Скласти схему складових традиційного і органічного землеробства.

Пояснює поняття «органічне землеробство».

Порівнює складові традиційного і органічного землеробства
2

Тема 5.3. Природоохоронна діяльність людини

Роль людини в охороні навколишнього середовища. Раціональне використання землі. Значення сівозміни в охороні земельних ресурсів. Вплив добрив на екологію довкілля. Екологічний моніторинг, його призначення та завдання.

Практична робота.

Проведення екологічного моніторингу своєї місцевості.

Обґрунтовує роль людини в охороні навколишнього середо-вища

Уявляє процедури екологічного моніторингу
2

Тема 5.4. Проектування природоохоронних заходів

Родючість грунту як основний чинник високих врожаїв. Шляхи відновлення природної родючості грунту. Моделювання заходів, прийомів спрямованих на підвищення природної родючості грунту, вирощування екологічно чистого врожаю.

Практична робота:

Складання проекту вирощування екологічно чистої продукції овочевих культур (на прикладі найбільш поширених в регіоні культур)

Називає шляхи підвищення природної родючості грунту.

Описує технологію вирощування екологічно чистої продукції.
58

Розділ 6. Технології аграрного виробництва
2

Тема 6.1. Технологічні основи аграрного виробництва

Технологія як процес взаємодії людини із засобами та предметами праці. Визначення понять «Технологія», «Технологічний процес», «Технологічна операція».Зміст технологічної діяльності людини в аграрному виробництві. Технології в умовах ручної та механізованої праці. Використання різноманітних джерел енергії в технологічних процесах сільського господарства. Технологічна документація аграрного виробництва

Характеризує технології в умовах ручної та механізованої праці.

Обгрунтовує використання різноманітних джерел енергії в технологічних проце­сах сільського господарства

Визначає поняття «Технологія», «Технологічний процес».

2

Тема 6.2. Характеристика технологічних процесів аграрного виробництва

Класифікація технологічних процесів аграрного виробництва. Зміст та структура технологічного процесу. Принципи організації технологічних процесів. Основні напрямки розвитку технологічних процесів в аграрному виробництві. Поняття про сучас­ні енергозберігаючі та безвідходні технології.

Лабораторно-практична

робота.

Ознайомлення з технологічними процесами аграрного виробництва

Уявляє технологічний процес

Характеризує основні напрямки розвитку технологічних процесів в аграрному виробництві.

Визначає зміст та структура технологічного процесу

Розпізнає і називає технологічні процеси аграрного виробництва

6

Тема 6.3. Особливості технологій обробітку ґрунту

Землеробство – галузь сільськогосподарського виробництва, що забезпечує одержання продукції харчових, технічних і кормових рослин. Класифікація систем землеробства. Загальна характеристика примітивних, екстенсивних та інтенсивних систем землеробства.

Обробіток ґрунту – важлива ланка в системі заходів для збільшення родючості ґрунтів і одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур. Завдання обробітку ґрунту. Технологічні процеси механічного обробітку ґрунту Основні заходи обробітку ґрунту. Оранка як основний прийом обробітку ґрунту. Способи оранки. Особливості оранки різних типів ґрунтів. Характеристика основних заходів поверхневого обробітку ґрунту: культивації, лущення, боронування, шлейфування та коткування. Особливості спеціального обробітку ґрунту.

Лабораторно-практична

робота.

Визначення якості проведення обробітку ґрунту різними сільськогосподарськими знаряддями та машинами.

Характеризує землеробство та його системи, заходи основного та поверхневого обробітку ґрунту

Обгрунтовує завдання та особливості обробітку ґрунту різними сільськогосподарськими знаряддями та машинами.

Визначає якість проведення обробітку ґрунту

Розпізнає і називає технологічні процеси та заходи механічного обро­бітку ґрунту

6

Тема 6.4. Способи та технології внесення добрив

Хімізація аграрного виробництва, її основні завдання. Захист довкілля при застосуванні добрив. Класифікація добрив. Основні способи внесення добрив. Особливості технологій внесення мінеральних та органічних добрив. Поняття про мікродобрива та їх значення для росту і розвитку рослин. Способи використання і дози внесення мікродобрив.

Лабораторно-практична

робота.

Визначення дози внесення добрив у грунт.

Характеризує хімізацію аграрного виробництва, її основні завдання.

Обгрунтовує особливості тех-нологій внесення мінеральних та органічних добрив

Визначає дози внесення добрив у грунт.

Дотримується правил ТБ при роботі з добривами

Розпізнає і називає мінеральні органічні та мікродобрива
6

Тема 6.5. Технологія сівби та посадки сільськогосподарських культур

Насінний матеріал та його якість. Характеристика основних показників якості насінного матеріалу: чистоти, схожості, енергії проростання, посівної придатності, маси 1000 насінин, вологості та ін.. Підготовка насіння до сівби. Особливості технологій очищення, сортування, протруювання, повітряно-теплового обігрівання насіння тощо. Поняття про сівбу та посадку сільськогосподарських культур.

Основні способи сівби та посадки, їх переваги та недоліки. Визначення строків сівби, норм висіву та глибини загортання насіння. Чергування вирощуваних культур. Поняття про монокультуру та сівозміну. Загальна характеристика польових, кормових та спеціальних сівозмін.

Лабораторно-практичні

роботи

Визначення строків сівби, норм висіву та глибини загортання насіння.

Складання схем сівозмін та ротаційних таблиць.

Складання схем обробітку ґрунту в сівозміні.

Характеризує насінний матеріал та його якість, технологію сівби та посадки сільськогосподарських культур

Обгрунтовує особливості тех-нологій очищення, сортування, протруювання, повітряно-тепло-вого обігрівання насіння тощо

Визначає строки сівби, норми висіву та глибину загортання насіння

Уміє складати схеми сівозмін та ротаційних таблиць, обробітку ґрунту в сівозміні.

6

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка