Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ Спеціалізація „ДЕРЕВООБРОБКА


Скачати 137.5 Kb.
НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ Спеціалізація „ДЕРЕВООБРОБКА
Дата11.09.2013
Розмір137.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЇ

10-11 класи

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ Спеціалізація „ДЕРЕВООБРОБКА"АНАЛІЗ

Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, створення належних умов для усвідомленого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати вирішення таких завдань:

 • засвоєння в учнів знань:

 • будови деревини, видів пиломатеріалів і напівфабрикатів;

 • властивостей та застосування матеріалів;

 • сучасних технології обробки деревини;

оснащення деревообробних підприємств;

 • основних професій деревообробної галузі;

 • основ меблевого виробництва;

 • організації робочого місця;

 • правил безпеки праці;

 • метрологічних аспектів виготовлення виробів;

 • основ організації та планування виробництва;

 • теоретичних засад галузевої економіки та підприємництва;

 • формування в учнів умінь і навичок:

в визначення основних властивостей матеріалів деревообробного виробництва;

 • виконання основних операцій ручної та механічної обробки деревини;

 • використання сучасних засобів праці та автоматизованого обладнання;

 • регулювання та налагодження деревообробного оснащення;

 • здійснення маркетингових операцій;

 • розробки та використання конструкторсько-техно- логічної документації;

 • виконання опоряджувальних робіт;

ремонт столярних і меблевих виробів;

• використання сучасних технологій декоративної обробки деревини;

 • ознайомлення з історією розвитку та новітніми технологіями деревообробної галузі, регіональними особливостями народних ремесел;

 • використання в навчальному процесі сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

 • виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці;

 • створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

 • формування компетентностей проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати виготовлену продукцію;

 • реалізація міжпредметних зв'язків з основами наук;

 • виховання загальної трудової культури учнів;

 • здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій деревообробної галузі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ "ДЕРЕВООБРОБКА"

Програма спеціалізації "Деревообробка" є логічним продовженням і поглибленим вивченням обробки деревини у 5-9 класах.

У змісті програми відображені особливості деревообробного виробництва, виробничі умови підприємств цієї галузі, можливості залучення учнів до проектно - технологічної та продуктивної праці.

Вивчення курсу спеціалізації "Деревообробка" допоможе учням 10-11 класів поглибити знання про основні породи та властивості деревини, технологічні процеси виготовлення виробів із деревини, про охорону праці та організацію виробництва; отримати базові знання про меблеве виробництво; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з обробки деревини.

У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпредметні зв'язки з навчальними предметами: фізика, математика, біологія, хімія, охорона здоров'я та ін.

Предмет "Деревообробка" в 10-11 класах, має бути зорієнтований на використання проектно-технологічного підходу у процесі професійної підготовки. В учнів мають бути сформовані практичні навички втілення проектного задуму за допомогою особистісно зорієнтованих методик і технік в оригінальному пошуковому макеті, ексклюзивному або тиражному виробі. Опираючись на знання з основ наук, під час виконання проекту, вони повинні використовувати елементи декоративно- ужиткового мистецтва, технічної творчості.

Старшокласники повинні оволодіти прийомами використання сучасних інформаційних технологій у процесі виготовлення виробів із деревини і деревних матеріалів.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з деревообробки, мають змогу продовжити підготовку в професійно-технічних училищах та інших навчальних закладах. Наприклад, учні можуть у майбутньому навчатися за професіями: столяр будівельний, столяр-черво- нодеревник, столяр-верстатник, тесляр, різьб'яр по дереву, опоряджувальник, наладчик деревообробних верстатів та ін.

Рекомендації щодо проведення занять

Матеріально-технічна база навчальних майстерень повинна забезпечити виконання програми.

На основі орієнтовного тематичного плану учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що орієнтовно 40 % навчального часу відводиться на теоретичне навчання і 60 % - на виконання практичних робіт. Дещо збільшений обсяг часу на теоретичне навчання пояснюється необхідністю засвоєння учнями призначення і будови, особливостей налагодження сучасних столярних електроінструментів, малогабаритних та основних деревообробних верстатів; формування прийомів роботи з електроінструментом, обробки матеріалів на деревообробних верстатах.

Вчитель має постійно пам'ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичним аналізом методичної літератури. Він повинен своєчасно проводити поточний, тематичний та підсумковий контроль навчальних досягнень учнів.

Працюючи за програмою, особливу увагу слід приділяти трудовому, розумовому, економічному, естетичному та правовому вихованню учнів безпосередньо в процесі навчання та виробничої діяльності.

Під час навчальних занять та літньої практики необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Учень може підбирати тему творчої роботи (проекту) самостійно -відповідно до рівня навчальних досягнень у вивченні технології деревообробки, віку, особистих уподобань та інтересів, а також за порадою вчителя. Пропонується виконувати індивідуальні, парні та групові проекти.

Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних та предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об'єкта проектування, пошук та вивчення аналогів, розробку конструкції та технології, виготовлення і його оцінку. Обов'язково здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції. У кожному класі проект повинен завершуватися захистом пояснювальної записки та виготовленого об'єкта.

Варіативну частину програми (резерв часу) необхідно реалізувати відповідно до запитів учнів: за напрямком профілю деревообробного виробництва, який найбільш розвинутий у регіоні або в якому існує реальна потреба; з врахуванням інтересів учнів класу; можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу; рівня ком- петенцій учнів; досвіду та фахової підготовки вчителя.

У варіативній частині програми вчителю доцільно передбачити вивчення видів декоративно-ужиткового мистецтва відповідно до напрямків розвитку народних промислів у регіоні (різноманітних технік різьблення, пірографії, піротипії, аплікації та інкрустації тощо).

Відведений на варіативну частину програми час можна використати:

 • окремими частинами для збільшення кількості годин на вивчення певних розділів інваріантної складової програми;

 • як окремий додатковий розділ програми;

 • для виконання творчого проекту.

При виконанні варіативної частини програми необхідно дотримуватися раніше запропонованого співвідношення часу на теоретичне і практичне навчання.

Зміст і спосіб реалізації варіативної частини програми вчитель враховує при складанні календарно-тематичного плану до початку навчального року.

Під час вивчення інваріантної та варіативної частин програми необхідно використовувати особистісно-орієнтовані технології навчання.

При організації літньої навчальної практики потрібно завчасно визначити місце її проведення, основні завдання. Планування необхідно виконати відповідно до віку учня, тривалості щоденної практичної роботи.

Літню навчальну практику слід проводити у навчально-виробничих майстернях освітнього закладу, на деревообробних підприємствах (цехах фабрик і заводів, фірмах).

Екскурсії під час літньої навчальної практики проводяться для ознайомлення з організацією та структурою виробництва, сучасною деревообробною технікою і тех-


Розділ, тема

Кількість годин

Вступ

1

Розділ 1. Організація деревообробного виробни

4

цтва
Розділ 2. Матеріалознавство деревообробного виробництва

зо

Тема 2.1. Частини дерева. Лісоматеріалознавство

5

Тема 2.2. Пиломатеріали

5

Тема 2.3. Властивості деревини

10

Тема 2.4. Вади і дефекти деревини

5

Тема 2.5. Лакофарбові покриття

5

Розділ 3. Проектування столярних виробів

10

Тема 3.1. Теоретичні засади проектування

4

Тема 3.2. Проектування виробів і деталей, які мають форму тіл обертання

3

Тема 3.3. Проектування конструктивних елементів

3

з'єднань деталей
Розділ 4. Технологія обробки

55

деревини ручним і електрифікованим інструментом
Тема 4.1. Площинне розмічання деревини

5

Тема 4.2. Пиляння деревини ручним і електрифіко

10

ваним інструментом
Тема 4.3. Площинне стругання деревини

5

Тема 4.4. Точіння зовнішніх і внутрішніх повер
хонь
Тема 4.5. Свердління деревини

5 ■

Тема 4.6. Опорядження виробів

10

Розділ 5. Творчий проект

60

Усього

160

Резерв часу

50

Разом

210

11 клас

Вступ

1

Розділ 1. Організація

4ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Розділ, тема

Кількість годин
Тема 2.1. Деревні породи

5
Тема 2.2. Сушіння деревини

4
Тема 2.3. Захист деревини від впливу зовнішнього середовища

2
Тема 2.4. Клеї

4
Розділ 3. Проектування столярних виробів

ЗО
Тема 3.1. Теоретичні засади проектування

7
Тема 3.2. Проектування виробів із пиломатеріалів

10
Тема 3.3. Столярні з'єднання

13
Розділ 4. Технологія обробки деревини ручним електроінструментом і на малогабаритних верстатах

50
Тема 4.1. Розмічання конструктивних елементів деталей

5
Тема 4.2. Випилювання заготовок і запилювання елементів шипових з'єднань

10
Тема 4.3. Довбання та різання стамесками

12
Тема 4.4. Профільне стругання деревини

13
Тема 4.5. Склеювання деревини

10
Розділ 5. Творчий проект

60
Разом:

160
Резерв часу

50
Усього:

210

№1 Вступ

Мета і завдання курсу, його наступність із трудовим навчанням учнів 5-9 класів. Актуалізація та узагальнення знань учнів про найпоширеніші трудові процеси і професії, об'єкти праці, матеріали та інструменти.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки праці та внутрішнього розпорядку в майстерні.

2 Розділ 1. Організація деревообробного виробництва

Галузева структура виробництва. Застосування деревини у деревообробній, будівельній, легкій, хімічній промисловості. Основні виробничі процеси у деревообробці та професії, які їх обслуговують. Вимоги до приміщень, обладнання навчально-виробничих майстерень.

№3 Тема 2.1. Частини дерева. Лісоматеріалознавство

Частини дерева (корінь, стовбур, крона), їх функції у процесі росту деревини та використання у народному господарстві. Характеристика круглих матеріалів (хлист, колода, кряж, чурак), їх обмірювання, облік, маркування і зберігання. Основні професії лісового господарства.Будова стовбура деревини у різних розрізах - поперечному, радіальному, тангенціальному(серцевина, серцевинні промені, ядро, корковий шар, луб'яний шар, заболонь, камбій, річні кільця). Макроскопічна будова деревини: заболонь, ядро, річні кільця, рання та пізня деревина, серцевинні промені, судини. №4 Тема 2.2. Пиломатеріали

Види пиломатеріалів та способи їх отримання (на рамних і стрічкопильних верстатах). Професія пилорамника. Елементи пиломатеріалів - пласть, кромка, ребро, торець. Різновиди способів розпилювання: груповий та індивідуальний. №5 Тема 2.3. Властивості деревини

Фізичні властивості деревини: зовнішні ознаки (колір, блиск, запах, текстура, макроструктура), густина, гігроскопічність, теплопровідність, електропровідність, звукопровідність. Вологість деревини. Ступені вологості. Способи визначення вологості деревини. Всихання і розбухання деревини. Жолоблення дереви- ни.Механічні властивості деревини: міцність, твердість, пружність, ударна в'язкість. Залежність механічних властивостей деревини від напрямку її волокон і ступеня вологості. Основні методи визначення механічних властивостей деревини.Технологічні властивості деревини: оброблюваність, зносостійкість, здатність до гнуття, до розколювання, до утримування металевих кріплень. Залежність технологічних властивостей деревини від напрямку її волокон та ступеня вологості

6 Тема 2.4. Вади і дефекти деревини

Поняття про вади і дефекти деревини. Вади стовбура і пиломатеріалів: нарости, подвійна серцевина, косошарість, крень, збіг, окоренкуватість, кривизна, завиток, пасинок, уявне ядро, овальність, наплив, сухобокість, засмолок, смоляні кишеньки,гниль, побуріння, тріщини, сучки, хімічні зафарбування, грибкові ураження, біологічні ураження. Види дефектів деревини - сторонні включення, механічні пошкодження, недоліки обробки. Врахування вад і дефектів деревини у технологічному процесі.

7 Тема 2.5. Лакофарбові покриття

Призначення лакофарбових матеріалів та їх компоненти: плів-

коутворююча речовина, розчинники, розріджувачі, пігменти, наповнювачі, сикативи, пластифікатори. Вимоги до прозорого і непрозорого опорядження.


Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Людина і світ професій» 8-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка