Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
Сторінка1/5
Дата03.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ

10-12 класи

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
Спеціалізація ДЕРЕВООБРОБКА“


Затверджено Міністерством освіти і науки України

(лист від 22.02.2008 № 122)

Розробники:

Туранов Ю. О. – к.п.н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Дятленко С. М. – провідний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Гевко І. В. – асистент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Колодійчук О. Я. – методист Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Оверко І. В. – асистент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Понятишин В. В. – к.п.н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Штонь В. С. – к.п.н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Пояснювальна записка
Вступ
Метою профільного навчання за спеціалізацією “Деревообробка” є підвищення рівня компетентностей учнів 10-12 класів з основ деревообробки внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, створення належних умов для усвідомленого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати вирішення таких завдань:

 • звсвоєння в учнів знань:

    • будови деревини, видів пиломатеріалів і напівфабрикатів;

    • властивостей та застосування матеріалів;

    • сучасних технології обробки деревини;

    • оснащення деревообробних підприємств;

    • основних професій деревообробної галузі;

    • основ меблевого виробництва;

    • організації робочого місця;

    • правил безпеки праці;

    • метрологічних аспектів виготовлення виробів;

    • основ організації та планування виробництва;

    • теоретичних засад галузевої економіки та підприємництва;

 • формування в учнів умінь і навичок:

   • визначення основних властивостей матеріалів деревообробного виробництва;

   • виконання основних операцій ручної та механічної обробки деревини;

   • використання сучасних засобів праці та автоматизованого обладнання;

   • регулювання та налагодження деревообробного оснащення;

   • здійснення маркетингових операцій;

   • розробки та використання конструкторсько-технологічної документації;

   • виконання опоряджувальних робіт;

   • ремонт столярних і меблевих виробів;

   • використання сучасних технологій декоративної обробки деревини;

 • ознайомлення з історією розвитку та новітніми технологіями деревообробної галузі, регіональними особливостями народних ремесел;

 • використання в навчальному процесі сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

 • виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці;

 • створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

 • формування компетентностей проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати виготовлену продукцію;

 • реалізація міжпредметних зв’язків з основами наук;

 • виховання загальної трудової культури учнів;

 • здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій деревообробної галузі.


Характеристика структури навчальної програми
Програма спеціалізації “Деревообробка” складена згідно з дидактичними принципами трудового навчання та методичними вимогами до трудової підготовки старшокласників.

Відповідно до типового навчального плану в структурі 12-річної школи для вивчення трудового навчання (освітня галузь “Технологія”) у 10-12 класах відводиться 5 академічних годин на тиждень, відповідно 175 годин на рік у кожному з класів.

Програма спеціалізації “Деревообробка” розрахована на три роки навчання. Вона складається з інваріантної (стабільної) та варіативної частин.

Із загальної кількості годин інваріантної складової програми виділених для вивчення курсу, у кожному з класів на теоретичні заняття відводиться 60 годин, на практичні роботи – 90 годин. Структура програми для кожного з класів містить вступ і чотири розділи, а також передбачає виконання та захист творчого проекту (25 годин).

На варіативну частину програми відведено приблизно 30 % часу, що становить 50 годин. У тематичному плані її зазначено як резерв часу.

На першому році навчання (10 клас) учні вивчають: основи організації деревообробного виробництва; будову деревини, лісо- та пиломатеріали, властивості, вади та дефекти деревини, лакофарбові покриття; теоретичні засади проектування; технологію виконання столярних операцій за допомогою ручного та електрифікованого інструменту: розмічання, пиляння, стругання, свердління, точіння, опорядження; виконують (23 год.) та захищають (2 год.) творчий проект; проходять літню навчальну практику.

На другому році навчання (11 клас) учні поглиблюють знання про організацію деревообробного виробництва, породи, технологію сушіння і захисту деревини; продовжують вивчати теоретичні засади проектування столярних виробів; засвоюють технологію виконання столярних з’єднань, особливості просторової розмітки, довбання, профільного стругання, склеювання деревини; продовжують формування компетенцій столярної обробки з використанням електроінструментів; засвоюють технології обробки деревини на малогабаритних верстатах; виконують та захищають творчий проект; проходять літню навчальну практику.

На третьому році навчання (12 клас) учні поглиблюють знання про організацію деревообробного виробництва на прикладі меблевої справи; вивчають: матеріали меблевого виробництва, меблеву фурнітуру, теоретичні та практичні засади проектування меблевих виробів; обладнання цехів (пиляльні, поздовжньо-фрезерні, фрезерні, свердлильно-пазувальні та шліфувальні верстати), засвоюють будову, налагодження і прийоми роботи на деревообробних верстатах; виконують та захищають творчий проект.

Зміст практичної діяльності учнів у кожному з розділів програми спирається на запропоновані орієнтовні об’єкти праці та творчі проекти.

Літня навчальна практика учнів 10 та 11 класів передбачає: екскурсії на деревообробні підприємства, фабрики та фірми, відвідування виставкових центрів; виробничу практику на деревообробних підприємствах, організаціях, фірмах; пошуково-дослідницьку роботу; виконання творчих проектів тощо.
Організація профільного навчання за спеціалізацією “Деревообробка”
Програма спеціалізації “Деревообробка” є логічним продовженням і поглибленим вивченням обробки деревини у 5-9 класах.

У змісті програми відображені особливості деревообробного виробництва, виробничі умови підприємств цієї галузі, можливості залучення учнів до проектно-технологічної та продуктивної праці.

Вивчення курсу спеціалізації “Деревообробка” допоможе учням 10-12 класів поглибити знання про основні породи та властивості деревини, технологічні процеси виготовлення виробів із деревини, про охорону праці та організацію виробництва; отримати базові знання про меблеве виробництво; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з обробки деревини.

У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: фізика, математика, біологія, хімія, охорона здоров’я та ін.

Предмет “Деревообробка” в 10-12 класах, має бути зорієнтований на використання проектно-технологічного підходу у процесі професійної підготовки. В учнів мають бути сформовані практичні навички втілення проектного задуму за допомогою особистісно зорієнтованих методик і технік в оригінальному пошуковому макеті, ексклюзивному або тиражному виробі. Опираючись на знання з основ наук, під час виконання проекту, вони повинні використовувати елементи декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості.

Старшокласники повинні оволодіти прийомами використання сучасних інформаційних технологій у процесі виготовлення виробів із деревини і деревних матеріалів.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з деревообробки, мають змогу продовжити підготовку в професійно-технічних училищах та інших навчальних закладах. Наприклад, учні можуть у майбутньому навчатися за професіями: столяр будівельний, столяр-червонодеревник, столяр-верстатник, тесляр, різьб’яр по дереву, опоряджувальник, наладчик деревообробних верстатів та ін.
Рекомендації щодо проведення занять
Матеріально-технічна база навчальних майстерень повинна забезпечити виконання програми.

На основі орієнтовного тематичного плану учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що орієнтовно 40 % навчального часу відводиться на теоретичне навчання і 60 % – на виконання практичних робіт. Дещо збільшений обсяг часу на теоретичне навчання пояснюється необхідністю засвоєння учнями призначення і будови, особливостей налагодження сучасних столярних електроінструментів, малогабаритних та основних деревообробних верстатів; формування прийомів роботи з електроінструментом, обробки матеріалів на деревообробних верстатах.

Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичним аналізом методичної літератури. Він повинен своєчасно проводити поточний, тематичний та підсумковий контроль навчальних досягнень учнів.

Працюючи за програмою, особливу увагу слід приділяти трудовому, розумовому, економічному, естетичному та правовому вихованню учнів безпосередньо в процесі навчання та виробничої діяльності.

Під час навчальних занять та літньої практики необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Перед виконанням практичних робіт чи виробничої праці, екскурсіями слід провести вступний інструктаж, керуючись наказом МОН України № 563 від 1 серпня 2001 р.

Учень може підбирати тему творчої роботи (проекту) самостійно –відповідно до рівня навчальних досягнень у вивченні технології деревообробки, віку, особистих уподобань та інтересів, а також за порадою вчителя. Пропонується виконувати індивідуальні, парні та групові проекти.

Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних та предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, пошук та вивчення аналогів, розробку конструкції та технології, виготовлення і його оцінку. Обов’язково здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції. У кожному класі проект повинен завершуватися захистом пояснювальної записки та виготовленого об’єкта.

Варіативну частину програми (резерв часу) необхідно реалізувати відповідно до запитів учнів: за напрямком профілю деревообробного виробництва, який найбільш розвинутий у регіоні або в якому існує реальна потреба; з врахуванням інтересів учнів класу; можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу; рівня компетенцій учнів; досвіду та фахової підготовки вчителя.

У варіативній частині програми вчителю доцільно передбачити вивчення видів декоративно-ужиткового мистецтва відповідно до напрямків розвитку народних промислів у регіоні (різноманітних технік різьблення, пірографії, піротипії, аплікації та інкрустації тощо).

Відведений на варіативну частину програми час можна використати:

 • окремими частинами для збільшення кількості годин на вивчення певних розділів інваріантної складової програми;

 • як окремий додатковий розділ програми;

 • для виконання творчого проекту.

При виконанні варіативної частини програми необхідно дотримуватися раніше запропонованого співвідношення часу на теоретичне і практичне навчання.

Зміст і спосіб реалізації варіативної частини програми вчитель враховує при складанні календарно-тематичного плану до початку навчального року.

Під час вивчення інваріантної та варіативної частин програми необхідно використовувати особистісно-орієнтовані технології навчання.

При організації літньої навчальної практики потрібно завчасно визначити місце її проведення, основні завдання. Планування необхідно виконати відповідно до віку учня, тривалості щоденної практичної роботи.

Літню навчальну практику слід проводити у навчально-виробничих майстернях освітнього закладу, на деревообробних підприємствах (цехах фабрик і заводів, фірмах).

Екскурсії під час літньої навчальної практики проводяться для ознайомлення з організацією та структурою виробництва, сучасною деревообробною технікою і технологіями, методами праці кращих працівників підприємств (фірм), професіями деревообробної галузі, умовами праці та відпочинку тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Теорет. навч.

(год.)

Практ. навч.

(год.)

Усьо-го

(год.)

10 клас

Вступ

1
1

Розділ 1. Організація деревообробного виробництва

3

1

4

Розділ 2. Матеріалознавство деревообробного виробництва

13

17

30

Тема 2.1. Частини дерева. Лісоматеріалознавство

2

3

5

Тема 2.2. Пиломатеріали

2

3

5

Тема 2.3. Властивості деревини

5

5

10

Тема 2.4. Вади і дефекти деревини

2

3

5

Тема 2.5. Лакофарбові покриття

2

3

5

Розділ 3. Проектування столярних виробів

4

6

10

Тема 3.1. Теоретичні засади проектування

2

2

4

Тема 3.2. Проектування виробів і деталей, які мають форму тіл обертання

1

2

3

Тема 3.3. Проектування конструктивних елементів з’єднань деталей

1

2

3

Розділ 4. Технологія обробки деревини ручним і електрифікованим інструментом

19

36

55

Тема 4.1. Площинне розмічання деревини

2

3

5

Тема 4.2. Пиляння деревини ручним і електрифікованим інструментом

4

6

10

Тема 4.3. Площинне стругання деревини

3

2

5

Тема 4.4. Точіння зовнішніх і внутрішніх поверхонь

5

15
Тема 4.5. Свердління деревини

2

3

5

Тема 4.6. Опорядження виробів

3

7

10

Розділ 5. Творчий проект25

Разом:

40

60

125

Резерв часу50

Усього:175

11 клас

Вступ

1
1

Розділ 1. Організація деревообробного виробництва

3

1

4

Розділ 2. Матеріалознавство деревообробного виробництва

8

7

15

Тема 2.1. Деревні породи

3

2

5

Тема 2.2. Сушіння деревини

2

2

4

Тема 2.3. Захист деревини від впливу зовнішнього середовища

1

1

2

Тема 2.4. Клеї

2

2

4

Розділ 3. Проектування столярних виробів

10

20

30

Тема 3.1. Теоретичні засади проектування

2

5

7

Тема 3.2. Проектування виробів із пиломатеріалів

2

8

10

Тема 3.3. Столярні з’єднання

6

7

13

Розділ 4. Технологія обробки деревини ручним електроінструментом і на малогабаритних верстатах

18

32

50

Тема 4.1. Розмічання конструктивних елементів деталей

2

3

5

Тема 4.2. Випилювання заготовок і запилювання елементів шипових з’єднань

4

6

10

Тема 4.3. Довбання та різання стамесками

4

8

12

Тема 4.4. Профільне стругання деревини

5

8

13

Тема 4.5. Склеювання деревини

3

7

10

Розділ 5. Творчий проект25

Разом:

40

60

125

Резерв часу50

Усього:
0

175

12 клас
Вступ

1
1

Розділ 1. Організація меблевого виробництва

2

2

4

Розділ 2. Матеріалознавство меблевого виробництва

8

7

15

Тема 2.1. Матеріали меблевого виробництва

4

3

7

Тема 2.2. Меблева фурнітура

4

4

8

Розділ 3. Проектування меблевих виробів

11

14

25

Тема 3.1. Теоретичні засади проектування

4

6

10

Тема 3.2. Проектування меблів

7

8

15

Розділ 4. Технологія обробки деревини та її напівфабрикатів

20

35

55

Тема 4.1. Пиляння пиломатеріалів і напівфабрикатів з деревини

6

9

15

Тема 4.2. Обробка матеріалів на фрезерних верстатах

6

9

15

Тема 4.3. Обробка заготовок на свердлильно-пазувальних верстатах

2

3

5

Тема 4.4. Шліфування поверхонь

2

3

5

Тема 4.5. Складання меблевих виробів

4

11

15

Розділ 5. Творчий проект100

Разом:

42

58

125

Резерв часу50

Усього:175
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка