Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/7
Дата09.07.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ

10-11 класи

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ


Спеціалізація „АГРОВИРОБНИЦТВО“

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Технологічний профіль «Агровиробництво» має на меті забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності у різних сферах аграрного виробництва та домашньому господарюванні, дати учням загальні відомості про основи сучасного агропромислового виробництва, його технології та технічне забезпечення, економічні та екологічні засади, процеси управління агровиробництвом; залучити учнів до основних видів сільськогосподарської праці, проектно-технологічної діяльності; сформувати навички розв'язання творчих практичних завдань дослідницького характеру.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.

Резерв часу відводиться на підсилення розділів програми в залежності від регіональних особливостей та матеріально-технічного забезпечення навчання. Кількість годин на вивчення тем програми вчитель може змінювати, враховуючи можливості закладу та спеціалізації аграрного виробництва.

Реалізація змісту програми повинна забезпечувати вирішення таких завдань:

-створення оптимальних умов для повноцінного розвитку особистості кожного учня шляхом залучення їх до різних видів трудової діяльності в сфері аграрного виробництва, домашнього і фермерського господарства, які відповідають їхнім статевим, віковим та психофізіологічним особливостям;

-забезпечення належного рівня загальнотрудової та політехнічної підготовки учнів з урахуванням особливостей праці в аграрному виробництві, умов різних форм власності й конкуренції на ринку праці;

-формування досвіду емоційно-ціннісних відносин; розвиток таких якостей особистості як творчість, працьовитість, підприємливість, самостійність, відповідальність, кмітливість, ініціативність, чесність, порядність тощо;

-орієнтація на вивчення інтересів, нахилів, здібностей, характеру і темпераменту учнів у різних видах трудової діяльності й на цій основі проведення роботи щодо їхнього професійного самовизначення;

-виховання в учнів поваги та інтересу до праці в аграрному виробництві;

-включення учнів у реальні виробничо-економічні відносини з метою виховання у них культури праці, економічної, екологічної та правової культури

-сприяння адаптації молоді в сьогоденні, сучасних ринкових умовах , формування вмінь вести домашнє господарство, організації та розвитку фермерства;

-формування конструкторських умінь шляхом створення засобів малої механізації для присадибних господарств тощо.

Зміст трудового навчання учнів, що закладений у програмі ґрунтується на врахуванні як позитивних надбань української школи так і істотних змін, зумовлених сучасними тенденціями розвитку агропромислового виробництва і сільської школи. У доборі змісту трудового навчання враховувалась його доступність, науковість і перспективність, практичне значення, потенційні можливості для соціального і трудового становлення людини, загальнокультурного, наукового, технологічного розвитку особистості, індивідуалізації, диференціації навчання. Програма трудового навчання максимально враховує всі особливості функціонування сільського навчального закладу (малокомплектність, слабка навчально-матеріальна база шкільних майстерень, віддаленість від позашкільних установ, регіональні та національні аспекти розвитку агровиробництва , є мобільною, багатоваріантною, зручною для реалізації її вчителями сільської школи.

Основними видами й формами проведення занять є лабораторно-практичні роботи, практичні роботи, екскурсії, проектно-дос­лідницька діяльність та продуктивна праця учнів. Перед початком роботи по кожній темі і в процесі її вивчення учнями вчитель ознайомлює їх із необхідними теоретичними відомостями, правилами безпеки праці й особистої гігієни. При цьому важливо застосувати зв'язок нового матеріалу із знаннями одержаними учнями з курсів фізики, математики, біології, технічної праці та ін.

При вивченні технологій рослинництва, овочівництва й садівництва важливо, щоб учні усвідомили наукову основу й значення кожного агротехнічного прийому для створення оптимальних умов росту та розвитку рослин.

Структура програми навчального предмету «Агровиробництво» у 10-11 класах включає «Вступ» і дванадцять розділів: «Організаційні засади аграрного виробництва». «Економічні основи аграрного виробництва». «Управління аграрним виробництвом». «Основи ведення фермерського(родинного) господарства». «Екологічні проблеми сучасного аграрного виробництва». «Технології аграрного виробництва». «Переробка та зберігання продукції аграрного виробництва з основами товарознавства». «Технічне забезпечення аграрних технологій». «Основи автотракторної техніки». «Основи експлуатації та ремонту аграрної техніки». «Мала механізація в аграрному виробництві, фермерстві та присадибному господарстві». «Основи квітникарства та озеленення територій».

Зміст теоретичних знань розкриває основи економіки та управління сучасним аграрним виробництвом, сутність його технологій та їх технічного забезпечення, основи дослідницької діяльності. Все це забезпечує послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування технологічних процесів аграрного виробництва та конструювання технічних засобів малої механізації агровиробництва, фермерства, присадибного господарства : вибір об’єкту технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладні маркетингові дослідження. Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів до практичної технологічної діяльності , передбачене обов’язкове виконання ними творчих проектів.. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, яка спрямована на формування в учнів певної системи творчо–інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Акцент у роботі учнів переноситься саме на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектно-дослідницької діяльності, вміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси і технічні засоби. Проекти учні можуть розробляти індивідуально, у складі груп або колективно цілим класом з розподілом певних завдань та частин проекту. Об’єкти проектування повинні бути посильними для учнів і суспільно-корисними.

Після завершення проекту у кожному класі учні здійснюють його публічний захист. Форма захисту учнівських проектів може бути різною: організація шкільної виставки або учнівської наукової конференції, демонстрація об’єктів, ярмарок-продаж тощо.

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологій: обробки конструктивних матеріалів, електроніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, технології сільського господарства і міського озеленення домашньої економіки і підприємництва тощо. Такий широкий спектр вибору технологій, які застосовуються при виконанні проектів створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матері­ального забезпечення.

Інтеграція, взаємопроникнення знань і вмінь з окремих розділів трудового навчання та суміжних дисциплін, зокрема природничого циклу, слугує стимулом інтересу до навчання, чинником цілісного розвитку особистості. Реалізація інтеграції навчального матеріалу з основ наук під час вивчення технологій і техніки сучасного аграрного виробництва, будь-якої його галузі здійснюється шляхом обґрунтування трудових процесів науковими законами з фізики, хімії, біології на доступному рівні

На основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати час на теоретичне навчання, виконання практичних робіт та проектно-технологічну діяльність учнів в залежності від теми заняття.

Вчитель має систематично стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, фіксувати результати спостережень, брати активну участь і допомагати педагогічному колективу у вивченні особистості школяра, що створює сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, розвитку їх технічної творчості і конструкторських здібностей, морально-вольових якостей, культури праці, формування інтерес до певних професій аграрного виробництва.

Особливу увагу слід звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії і особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичною роботою з методичною літературою. Велике значення при цьому має постійний, систематичний контроль за виконанням учнями вимог, що ставляться до них.

Після закінчення 10 класу передбачається навчально-виробнича практика на базі господарств та навчально-дослідної ділянки школи. Під час організації практики визначають місце її проходження, розподіляють учнів на групи, коректують зміст роботи, виділяють для керівництва практикою вчителів та інструкторів, наставників, забезпечують умови безпечної праці учнів.

Зміст літньої навчальної практики визначається в залежності від матеріально-технічного рівня забезпечення навчального процесу школи та його сільськогосподарського оточення. Сюди можуть бути включені екскурсії на аграрні виробництва, дослідження процесів росту та розвитку сільськогосподарських рослин, технологічних процесів агровиробництва, догляд за рослинами, технічне обслуговування аграрної техніки, розробка та реалізація навчальних проектів економічного, екологічного та технологічного спрямування.

Оцінювання якості трудової підготовки здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання лабораторно практичних і дослідницьких робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів носять комплексний характер. До них належить:

-рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосовувати ці знання в практичній роботі та навчально-дослід­ницькій діяльності;

-уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

-дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу);

-уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

-рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;

-дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

-дотримання норм часу на виготовлення проекту та виробу;

-рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

10 клас


Розділи, теми

К-сть год

Вступ. Сучасне агровиробництво на Україні

1

Розділ 1. Організаційні засади аграрного виробництва

(12)

Тема 1.1. Загальні основи організації аграрного виробництва.

2

Тема 1.2. Особливості організації виробництв різної форми власності та концентрації капіталу.

2

Тема 1.3. Виробничі ресурси та засоби аграрного виробництва.

2

Тема 1.4. Система планування в аграрному виробництві.

2

Тема 1.5. Принципи організації економічної діяльності аграрних підприємств.

2

Тема 1.6. Використання робочої сили в аграрному виробництві.

2

Розділ 2. Економічні основи аграрного виробництва

(12)

Тема 2.1. Фонди аграрного виробництва.

2

Тема 2.2. Матеріально-технічне забезпечення аграрних підприємств.

2

Тема 2.3 Витрати виробництва та собівартість продукції.

2

Тема 2.4. Ціни та принцип ціноутворення.

2

Тема 2.5. Валова продукція аграрного виробництва. Виручка та формування прибутку.

2

Тема 2.6. Собівартість продукції і рентабельність виробництва.

2

Розділ 3. Управління аграрним виробництвом

(10)

Тема 3.1. Загальні відомості про управління виробництвом

2

Тема 3.2. Технологія управління аграрним виробництвом

2

Тема 3.3. Менеджмент

2

Тема 3.4. Маркетинг

2

Тема 3.5. Управлінська роль держави в ринковій економіці2

Розділ 4 Основи ведення фермерського(родинного)

господарства

(20)

Тема 4.1. Законодавча база для розвитку фермерства.

2

Тема 4.2. Організаційно-економічні основи фермерських господарств

2

Тема 4.3. Облік в фермерських господарствах

2

Тема 4.4. Система оподаткування

2

Тема 4.5. Організація та оформлення трудових відносин. Оплата праці

2

Тема 4.6. Земельні відносини в фермерських господарс­твах.

2

Тема 4.7. Облік доходів та витрат .Визначення фінансового результату діяльності фермерського господарства.

2

Тема 4.8. Основи проектування ведення фермерського (родинного) господарства

6

Розділ 5. Екологічні проблеми сучасного аграрного виробництва

(8)

Тема 5.1. Вплив аграрного виробництва на навколишнє середовище

2

Тема 5.2. Сільськогосподарські екосистеми.

2

Тема 5.3. Природоохоронна діяльність людини.

2

Тема 5.4. Проектування природоохоронних заходів

2

Розділ 6. Технології аграрного виробництва

(62)

Тема 6.1. Технологічні основи аграрного виробництва

2

Тема 6.2. Характеристика технологічних процесів аграрного виробництва

2

Тема 6.3. Особливості технологій обробітку ґрунту

6

Тема 6.4. Способи та технології внесення добрив

6

Тема 6.5. Технологія сівби та посадки сільськогосподарських культур

6

Тема 6.6. Сільськогосподарська меліорація

6

Тема 6.7. Основи технології рослинництва

6

Тема 6.8. Технологія вирощування овочевих рослин у відкритому ґрунті

6

Тема 6.9. Особливості технологій вирощування овочевих рослин у захищеному ґрунті


6

Тема 6.10. Технологія вирощування та догляду за плодово-ягідними рослинами

6

Тема 6.11. Основи проектування технологічних процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур

10

Розділ 7. Переробка та зберігання продукції аграрного виробництва з основами товарознавства

(14)

Тема 7.1. Основи переробки, зберігання та консервування продукції аграрного виробництва

2

Тема 7.2. Технологічні процеси переробки продукції

аграрного виробництва

4

Тема 7.3. Технології зберігання продукції аграрного

виробництва

4

Тема 7.4. Основи товарознавства, стандартизації, сертифікації продукції аграрного виробництва та продовольчих товарів з неї

4


Розділ 8. Технічне забезпечення аграрних технологій

(62)

Тема 8.1. Класифікація техніки для аграрного виробництва

2

Тема 8.2. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту

6

Тема 8.3. Машини для внесення добрив

6

Тема 8.4. Техніка для посіву і посадки

6

Тема 8.5. Технічне забезпечення догляду за посівами

6

Тема 8.6. Машини для заготівлі кормів

6

Тема 8.7. Машини для збирання зернових культур та післязбирального обробітку зерна

6

Тема 8.8. Машини для вирощування та збирання корене-та бульбоплодів

6

Тема 8.9. Техніка в овочівництві

6

Тема 8.10. Машини та знаряддя для садів і виноградників

6

Тема 8.11. Основи проектування комплексної механізація та системи машин для аграрного виробництва

6

Екскурсія на підприємство
Всього

201

Резерв часу

9

Разом

210

11 клас
Розділ 9. Основи автотракторної техніки

(49)

Тема 9.1. Класифікація та загальна будова автотракторної техніки

2

Тема 9.2. Основи будови та роботи двигунів внутрішнього згорання.

4

Тема 9.3. Механізми автотракторних двигунів.

4

Тема 9.4. Системи автотракторних двигунів.

4

Тема 9.5. Муфти зчеплення та коробки передач

4

Тема 9.7. Проміжні зєднання та карданні передачі.

2

Тема 9.8. Механізми ведучих мостів тракторів і автомобілів

4

Тема 9.9. Ходова частина колісного трактора і автомобіля.

4

Тема 9.10. Механізми керування автомобілів і колісних тракторів.

4

Тема 9.11. Електрообладнання автотракторної техніки

4

Тема 9.12. Робоче і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів

4

Екскурсія на підприємство

9

Розділ 10. Основи експлуатації та ремонту аграрної техніки

(34)

Тема 10.1. Основи агрегатування сільськогосподарської техніки

2

Тема 10.2. Машинно-тракторні агрегати, їх класифікація, комплектування та основи розрахунку

4

Тема 10.3. Експлуатаційно-економічні показники роботи МТА

2

Тема 10.4. Основи кінематики МТА

4

Тема 10.5. Основи технічного обслуговування аграрної техніки

4

Тема 10.6. Основи технічного діагностування аграрної техніки

4

Тема 10.7. Основи ремонту аграрної техніки

6

Тема 10.8. Технологія зберігання аграрної техніки

2

Тема 10.6. Основи проектування процесів експлуатації, ремонту та зберігання техніки в аграрному виробництві

4

Екскурсія на підприємство

2

Розділ 11. Мала механізація в аграрному виробництві, фермерстві та присадибному господарстві

(26)


Тема 11.1. Особливості використання малої механізація в аграрному виробництві, фермерстві та присадибному господарстві

2

Тема 11.2. Виробнича та домашня майстерня господаря

2

Тема 11.3. Використання різноманітних видів джерел енергії для приводу робочих органів сільськогосподарських машин та знарядь

4


Тема 11.4. Засоби малої механізації для обробітку ґрунту.

4

Тема 11.5. Засоби малої механізації для сівби, посадки та збирання сільськогосподарських культур.

4

Тема 11.6. Механізація водопостачання та зрошування сільськогосподарських угідь

4

Тема 11.8. Основи проектування малої механізації аграрного виробництва, фермерського та присадибного господарства

6


Розділ 12. Основи квітникарства та озеленення

територій

(65)

Тема 12.1. Класифікація та загальна характеристика квіткових рослин

5

Тема 12.2. Підготовка території та садіння рослин

5

Тема 12.3. Технології вирощування та догляду за квітковими рослинами

5

Тема 12.4. Технології розмноження квіткових рослин

5

Тема 12.5. Технології декорування територій

8

Тема 12.6. Проект створення саду неперервного цвітіння

37

Всього

174

Резерв часу

36

Разом

210
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка