ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний рівень Пояснювальна записка


Скачати 73.89 Kb.
НазваПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний рівень Пояснювальна записка
Дата24.04.2013
Розмір73.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладівФІЛОСОФІЯ

Профільний рівень


Пояснювальна записка

Програма «Філософія» для учнів 10, 11, 12 класів суспільно-гуманітарного напряму філософського профілю навчання розроблена з урахуванням положень Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів (суспільно-гуманітарного напряму).

Необхідність викладання у старшій профільній школі системно-узагальненого та людино-світознавчого і світоглядно орієнтованого курсу зумовлена невпинним процесом гуманізації і демократизації освіти, поверненням її до визнання пріоритету загальнолюдських цінностей.

Теоретично-ідейною основою такої освіти є прогресивні надбання світової і національної світоглядної культури, визнання плюралізму думок та врахування інваріантності соціального вибору людини.

Ефективним засобом формування гуманістичної світоглядної культури випускників загальноосвітніх навчальних закладів є вивчення курсу «Філософія».

Основна мета вивчення курсу: привернути увагу учнів насамперед до найвищої цінності — Людини, яка живе в об’єктивно-існуючому, якісно різноманітному світі. Водночас основною тезою програми є положення: «Поза Людиною, для людини, світу немає». Суть цієї тези в тому, що сенс понятійно-категоріального апарату курсу «Філософія» має суб’єктивний характер творення відповідно до об’єктивно існуючої системи відношення «Людина — Світ».

Запропонований курс не тільки зорієнтований на Людину, він і значною мірою визначає завдання стосовно особистості молодої людини: в усіх розділах закладено основу для розширення кругозору випускника школи, показано взаємовідносини людини і природи, особистості і суспільства, особи і держави, викладено зміст прав і свобод людини і найголовніше, викладено актуальні проблеми сучасного життя, що становлять великий інтерес для молоді.

Необхідною умовою формування світоглядної культури є активне усвідомлення ідей системного, узагальненого характеру, які виникають на основі сукупності знань, що їх набувають учні у школі. Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця, ролі і значення в світі.

Реалізувати цю умову можна тільки на основі переходу від методики, типовою особливістю якої є пояснювально-ілюстративний характер викладання в поєднанні з подальшою перевіркою результатів запам’ятовування учнем чергової теми, до методики, основним змістом якої є організація активної самостійної роботи, в процесі якої учні вчаться глибоко продумувати висновки природознавчих і гуманітарних наук, міфології, релігії і філософії, усвідомлювати на їх основі свій життєвий досвід, критично ставиться до фактів реальної дійсності, переробляючи набуті знання під час вивчення всіх навчальних предметів і нові світоглядні положення у власні погляди на навколишній світ, на своє місце в пізнанні і перетворенні світу відповідно до власних потреб й інтересів.

Основою самостійної роботи учнів відповідно до завдань курсу «Філософія» має стати вивчення додаткових літературних джерел, в яких висвітлено актуальні проблеми стосовно даної навчальної дисципліни.

Однією з найважливіших умов засвоєння курсу є робота з підручниками та посібниками в поєднанні з опрацюванням довідкових джерел. Її організовує вчитель, спрямовуючи учнів на глибоке опанування найголовнішого в цьому курсі, на ґрунтовні роздуми щодо основних світоглядних ідей, на широке застосування під час розв’язання світоглядних проблем інших навчальних предметів і фактів з навколишнього життя.

Головними складовими навчального процесу є розв’язання завдань пізнавального характеру, а також виконання практичних робіт, що мають бути спрямовані на розвиток в учнів самостійності мислення, формування вмінь застосовувати набуті знання в житті.

Основні галузі застосування знань — це бачення людини як унікального і неповторного явища; уміння користуватися сучасними знаннями стосовно сприймання світу; вироблення підходу до розуміння співвідношення духу, душі і духовності; вияв дбайливого ставлення до природи; аналіз і оцінка соціальних процесів і явищ; глибоке розуміння політичних і культуротворчих процесів; пошук відповідей на питання загальносвітоглядного плану.

Природа курсу «Філософія» зумовлює потребу в активному використанні в навчанні різноманітних форм занять. Поряд з лекціями, в яких учитель глибоко і логічно пояснює головне в змісті уроку чи теми, він проводить семінари і заняття, присвячені ознайомленню з літературними джерелами, на яких на основі раніше набутих знань, опрацювання навчальної і додаткової літератури, власного досвіду учнів обговорюють найважливіші питання теми. Застосовуються також практичні заняття, в процесі яких, використовуючи теоретичні знання, розв’язують пізнавальні задачі, а також розглядають результати виконання практичних завдань, пов’язаних зі змістом курсу. Важливою формою занять є підсумкові співбесіди, під час яких учні відповідають на запитання, що дає змогу уточнити й узагальнити набуті знання, виявити рівень засвоєння базисних понять та ідей теми.

За основу треба обрати форми, методи і засоби навчання, які забезпечують високу пізнавальну активність і самостійність учнів. Вони мають поєднуватися з багатоманітними формами позаурочної роботи, серед яких особливе місце посядуть наукові конференції, диспути, конкурси, реферати, олімпіади, участь у роботі МАН та різноманітні презентації.

Програма курсу «Філософія» для профільного навчання учнів 10-12 класів розрахована на 210 годин (по 70 годин в кожному класі).
10 клас (70 годин)Кількість годин

Зміст

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

2

Вступ

Завдання і особливості та структура курсу.

Що таке філософія? Специфіка філософського осмислення дійсності.

Філософські питання: Що я можу знати? Що я маю робити? На що можу сподіватися?

Філософія як реалізація повноти життя людини.

Додаткова література й Інтернет ресурс.

Учень /учениця:

орієнтується в структурі курсу;

виявляє розуміння специфіки

філософського осмислення дійсності;

усвідомлює сутність основних філософських питань;

19

Тема 1. Основні етапи філософії

Антична натурфілософія. Філософія Сократа. Філософія Платона. Філософія Аристотеля.

Загальні риси середньовічної філософії. Особливості філософії Відродження.

Провідні ідеї філософії Нового часу.

Філософська думка в Україні. Філософія давніх слов’ян. Філософія в Києво-Могилянській академії. Філософія Г.Сковороди. Філософські ідеї Т.Шевченка.

Філософія України другої половини ХIХ початку ХХ ст.

Своєрідність філософії


характеризує усно і письмово основні етапи розвитку філософії;

- виявляє розуміння основних ідей античної та середньовічної філософії, філософії Відродження та Нового часу;

-характеризує основні етапи розвитку філософської думки в Україні;

-визначає своєрідність філософії кінця XX –початку XXI століття.

1

Повторювально-узагальнювальний урок


14Тема 2.Світогляд як найвища форма самоусвідомлення людини

Поняття світогляду. Структура світогляду (погляди, уявлення, знання, ідеї, переконання, віра, ідеали).

Досвід і мудрість. Мораль і світогляд. Історичність світогляду. Міфологія як світогляд. Загальна характеристика релігійного світогляду. Особливості наукового світогляду.

Філософія і світогляд. Світоглядний вибір і реальне життя людини.


володіє поняттям «світогляд»;

виявляє знання структури світогляду;

характеризує і співставляє

буденний і теоретичний світогляд;

усвідомлює історичність світогляду;

характеризує особливості міфологічного, релігійного та наукового світогляду;

співвідносить світоглядний вибір і реальне життя людини.

1

Повторювально — узагальнювальний урок


14

Тема 3.Феномен людського життя

Феномен людини. Поняття людського буття. Основні тлумачення походження людини. Роль природно-історичного середовища і спадковості у формуванні і розвиткові людини.

Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя.

Людина, індивід, особистість. Сутність людини.

Сенс людського життя.

Поняття здоров’я та здорового способу життя.

Смерть і безсмертя. Людина і Бог.

Поняття творчості. Свобода і відповідальність. Повнота життя і щастя.


- застосовує поняття «людське буття»;

характеризує та аналізує роль природно-історичного середовища у формуванні і розвиткові людини;

розуміє і пояснює сутність та ціннісні виміри людського життя. людини;

усвідомлює міру свободи і відповідальності людини;

1

Повторювально-узагальнювальний урок


144.Світ та особливості його існування

Поняття світу. Розвиток уявлень про світ. Людина і Космос. Всесвіт і Земля. Природний і духовний світ. Світ психічного життя людини .

Філософський зміст категорії буття.

Поняття матеріального та ідеального. Рух як загальний спосіб існування світу.

Поняття форм руху. Рух і спокій. Рух і розвиток. Простір і час. Єдність матерії,

руху і часу.- усвідомлено оперує поняттями «світ», «буття»;

характеризує та порівнює природний і духовний світ людини;

- розрізняє і співвідносить поняття матеріального та ідеального;

орієнтується в поняттях і порівнює «рух», «спокій», «час», «простір»;

усвідомлює єдність матерії,

руху і часу.

1

Повторювально-узагальнювальний урок

3

Резерв
Схожі:

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Буринська Н. М. та ін. Підручник для 10 класу ЗНЗ (профільний рівень)
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
ПРОГРАМА для 12 класу суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів...
Це, насамперед, мистецтво, художня культура, етика та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”, проте кожна з них...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка