Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів


Скачати 117.24 Kb.
НазваПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата18.03.2013
Розмір117.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Програма курсу за вибором «Рідний край»

для учнів 8 – 9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів


Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням знань учнів з курсу «Географія України», на вивчення якого зменшена кількість годин за програмами для 12-річної школи.

Мета курсу – ознайомити учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю (області, адміністративного району), сформувати в них природничі , соціальні, економічні знання та вміння як необхідні компоненти освіти.

Вивчення курсу «Рідний край» сприятиме розширенню, поглибленню і систематизації знань учнів про природу, населення, господарство своєї області (адміністративного району).Реалізація даного курсу дає можливість вчити учнів вести краєзнавчу пошукову та дослідницьку діяльність з використанням знань як з географії, так і з історії, біології, літератури та інших предметів шкільного компоненту, навчити учнів узагальнювати і оформляти результати власних досліджень.

Програма курсу «Рідний край» передбачає розв’язання таких завдань:

 • дати учням ґрунтовні знання про природу, населення і господарство свого села (міста), району, області;

 • ознайомити з принципами раціонального використання природних ресурсів свого краю;

 • навчити учнів практично застосовувати здобуті географічні знання, оцінювати стан природи своєї області (району) і вплив на неї господарської діяльності людини;

 • виховувати бережливе ставлення до природи і ресурсів свого краю (області, адміністративного району);

 • усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються в навколишньому середовищі та в суспільстві свого краю (адміністративного району).

Реалізовувати програму краще в ІІ семестрі навчального року, коли учні мають певну суму знань і вмінь з курсу «Географія України».

Програма курсу «Рідний край» включає вступну частину та два розділи. У «Вступі» (на вивчення якого відводиться 2 години) розглядаються об’єкт вивчення, джерела краєзнавчих знань, методи краєзнавчо-пошукової та краєзнавчо-дослідницької діяльності, способи оформлення результатів краєзнавчої роботи.

Розділ І – «Фізична географія рідного краю» складається з 7 тем, які передбачають вивчення компонентів природного комплексу території, що вивчається. На вивчення даного розділу відводиться 15 годин.

Розділ ІІ – «Економічна і соціальна географія свого краю» складається з двох підрозділів: «Соціальна географія» на вивчення якого передбачено 8 годин та «Господарський комплекс свого краю», на його вивчення відводиться 8 годин.

Програмою передбачені науково-дослідницькі роботи, учнівські проекти, зустрічі, екскурсії, фенологічні спостереження, практичні, творчі роботи, які сприяють виробленню в учнів навичок використання краєзнавчих матеріалів в різних конкретних ситуаціях, вміння вести пошуково-дослідницьку роботу.

Програмою передбачено виконання восьми практичних робіт: чотирьох у розділі «Фізична географія рідного краю», однієї у розділі «Соціальна географія» і трьох у розділі «Господарський комплекс свого краю».

Передбачені програмою екскурсії на підприємства, до природних об’єктів, в краєзнавчі музеї (всього їх пропонується протягом вивчення курсу сім) допоможуть учням більш глибоко і змістовно пізнати свій край, вивчити його і полюбити.

Побудова програми дозволяє вчителю творчо підходити до її реалізації, самостійно варіювати її структурою, підбирати такі методи і форми роботи, які принесуть бажаний результат.

Такий комплексний підхід до вивчення рідного краю розширює практичне значення краєзнавства, сприяє всебічному вивченню своєї області, адміністративному району.

Програма курсу за вибором «Рідний край»

(фізична географія)

8 клас – 17 годин
К-сть

годин

Зміст

Учнівські компетенції

1

2

Вступ. Поняття «краєзнавство». Об’єкт вивчення краєзнавства. Джерела краєзнавчих знань. Дослідження і дослідники краю. Методи краєзнавчо-пошукової та краєзнавчо-дослідницької діяльності. Оформлення результатів краєзнавчої дослідницької роботи

Науково-дослідницька робота: зібрати і узагальнити протягом семестру матеріали про краєзнавців своєї місцевості.

Екскурсія: до шкільного краєзнавчого музею.

Учні:

- визначають об’єкт вивчення краєзнавства;

- уміють користуватися різними джерелами знань про свій край;

- характеризують методи краєзнавчої діяльності ;

- користуються способами оформлення результатів краєзнавчої дослідницької роботи.

Фізична географія рідного краю (15 год.)

2

1

Географічне положення, межі, розміри, сусіди області (адміністративного району). Оцінка географічного положення. Історія утворення адміністративної одиниці.

Практична робота: нанесення на контурну карту меж області (адміністративного району). Вказати адміністративні одиниці, з якими дана територія межує.

Учні:

- характеризують географічне положення області і адміністративного району;

- роблять висновки, узагальнення щодо географічного положення даної адміністративної одиниці;

- працюють з контурними картами, атласом.

3

3

Основні риси природних умов. Особливості рельєфу, тектонічної та геологічної будови свого краю. Найпоширеніші гірські породи. Корисні копалини, їх використання. Антропогенні форми рельєфу. Несприятливі фізико-географічні процеси: вітрова та водна ерозія, зсуви, підтоплення, карст…

Екскурсія на підприємство по видобутку чи переробці корисних копалин (кар’єр, щебзавод…)

Практична робота: складення звіту про роботу підприємства, яке відвідали під час екскурсії (за планом)

Учні:

- характеризують особливості рельєфу;

- називають тектонічні структури краю;

- аналізують взаємозв’язок форм рельєфу з тектонічною будовою території;

- оцінюють забезпеченість області (району) мінеральними ресурсами;

- складають звіт про роботу підприємства.

4

2

Кліматичні умови області (адміністративного району), чинники їх утворення. Кліматичні сезони. Агрокліматичні ресурси краю. Несприятливі природні кліматичні явища: зливи, град, суховії, пилові бурі, посухи, ожеледь, заморозки (ранні осінні, пізні весняні). Зміна кліматичних умов за останні 100 років

Практична робота: узагальнення матеріалів спостережень за погодою. Побудова графіків tº, діаграм кількості опадів, хмарності, рози вітрів.

Учні:

- називають елементи клімату, ведуть спостереження та аналізують метеорологічні дані;

- роблять висновки про закономірності розподілу кліматичних показників та їх господарське значення;

- опрацьовують метеорологічні показники;

- працюють з кліматичними та синоптичними картами;

- користуються метеорологічними приладами.

5

3

Гідрологічні умови краю. Природні та штучні водойми, їх характеристика. Підземні води.

Якість та хімічний склад води.

Використання водних ресурсів у господарській діяльності та рекреаційних цілях.

Екскурсія до одного з водних об’єктів з метою його вивчення.

Практична робота: Розроблення картограми «Рівень забезпечення регіону водними ресурсами»

Творча робота: Розробити проект врятування водних об’єктів свого краю.

Учні:

- знають розташування гідрологічних об’єктів на території області (району);

- вміють давати характеристику водним об’єктам;

- аналізують значення водних ресурсів для свого краю, екологічні проблеми поверхневих та підземних вод.

6

2

Грунтово – рослинний покрив і тваринний світ. Фактори ґрунтоутворення.

Земельні ресурси краю, їх раціональне використання. Проблеми ґрунтів: ерозія, хімізація, засолення… Меліоративні заходи.

Найпоширеніші представники рослинного і тваринного світу даної території.

Екскурсія до краєзнавчого музею. Вивчення видового складу фауни і флори свого краю.

Дослідницька робота: Вивчити вплив антропогенних факторів на рослинний і тваринний світ свого краю. Запропонувати заходи щодо їхнього збереження.

Учні:

- пояснюють особливості утворення і поширення грунтів в краї й можливості раціонального їх використання;

 • характеризують особливості рослинного і тваринного світу на території району;

 • аналізують вплив антропогенних факторів на стан грунтово – рослинного покриву і тваринного світу.

7

2

Природоохоронні об’єкти краю.

Проблеми раціонального використання і охорони природних умов і ресурсів .

Практична робота: Створення карти «Природоохоронні об’єкти краю»

Зустріч з науковими співробітниками природоохоронних установ.

Творча робота: Збір матеріалів (фотоматеріали, малюнки) і оформлення «Червоної книги» свого краю.

Учні:

- називають природоохоронні об’єкти свого краю;

- вміють дати їм характеристику;

- наводять приклади червонокнижних представників рослинного і тваринного світу свого краю;

- аналізують екологічну ситуацію в районі.

8

1

Сучасні ландшафти.

Положення області (адміністративного району) в системі одиниць фізико-географічного районування.

Вплив господарської діяльності людини на зміну ландшафтів свого краю.

Учні:

- називають чинники формування ландшафтів

- характеризують особливості взаємодії компонентів природи в ландшафтах району;

- вміють працювати з тематичними картами;

- роблять висновки про наслідки впливу господарської діяльності людини на природні ландшафти свого краю.

9

1

Узагальнення і систематизація знань


Програма курсу «Рідний край»

(економічна і соціальна географія)

9 клас – 17 годин
К-сть

годин

Зміст

Учнівські компетенції

1

1

Вступ. Особливості ЕГП області (району). Методи економіко-географічних досліджень території.

Учні:

- дають характеристику ЕГП області (району);

- називають методи економіко-географічних досліджень.

Соціальна географія свого краю (8 годин)

2

2

Кількість, розміщення і густота населення області (району).

Його вікова і статева структура. Міграційні процеси.

Практична робота: Вивчення динаміки кількісного складу населення області (району). Зміна народжуваності у твоїй родині (побудова графіків чи діаграм)

Учні:

- називають кількість населення області (району);

- характеризують віковий склад і статеву структуру населення області (району);

- вміють будувати графіки;

- пояснюють причини депопуляційних процесів в області ( районі).

3

1

Національний та конфесійний склад населення області (району)

Учні:

- характеризують особ- ливості національного і конфесійного складу населення області (району);

- пояснюють причини його строкатості.

4

2

Міське і сільське населення. Міграційні процеси. Історія заселення краю. Особливості культури і побуту місцевого населення. Традиції своєї родини. Проблеми малих сіл, людність сільських населених пунктів, її зміни (в межах адміністративного району)

Екскурсія: до краєзнавчого музею. Вивчення традиційних ремесел краю. Ознайомлення з археологічними знахідками, предметами побуту.

Учні:

- називають населені пункти області (району) – знають їх класифікацію, розміщення;

- дають характеристику особливостям культури і побуту місцевого населення;

- пояснюють сучасні проблеми населених пунктів в масштабах області та адміністративного району

5

2

Трудові ресурси і зайнятість населення. Ринок праці. Безробіття. Навчальні заклади області (району).

Дослідницька робота по темі «Проблема безробіття та шляхи її розв’язання в області (районі).

Екскурсія до Центру соціального захисту населення (центру зайнятості). Знайомлення з роботою установ. З'ясувати , які професії є надлишковими, а яких не вистачає на ринку праці.

Учні:

 • пояснюють проблеми використання трудових ресурсів в області (районі);

 • характеризують структуру зайнятості населення свого краю, ринок праці;

 • вміють працювати із статистичними даними, робити висновки, узагальнення.

6

1

Узагальнення і систематизація знань.

Господарський комплекс свого краю (8годин)

7

1

Загальна характеристика господарства. Галузі виробничої і невиробничої сфер. Галузі спеціалізації.

Типи підприємств за формою власності.

Місце господарського комплексу району в господарському комплексі області.

Практична робота: «Аналіз розвитку галузей промисловості. Визначення проблем та перспектив їх розвитку.»

Учні:

 • називають галузі виробничої і невиробничої сфер господарства області (району);

 • аналізують загальний стан справ в господарському комплексі області (району);

 • роблять висновки про місце господарського комплексу району в господарському комплексі області.

8

2

Промисловість області (району).

Галузева структура.

Розвиток галузей промисловості в межах області (району). Проблеми, перспективи розвитку.

Екскурсія на місцеве виробниче підприємство.

Практична робота: Звіт про роботу підприємства, яке відвідали під час екскурсії.

Учні:

 • аналізують схему галузевої структури промисловості області (району);

 • розкривають роль і значення промисловості в господарстві краю;

 • роблять висновки про причини проблем та перспективи розвитку галузей промисловості свого краю.

9

2

Сільське господарство: природно – географічні передумови, структура, шляхи ведення, проблеми розвитку.

Рослинництво. Тваринництво.

Учні:

 • характеризують галузі сільського господарства області (району);

 • аналізують зміни, що відбуваються в сільському господарстві краю на сучасному етапі розвитку;

 • роблять висновки про проблеми та перспективи розвитку сільського господарства краю.

10

1

Транспорт і територіально – виробничі зв’язки області (району).

Види транспорту.

Транспортні пункти, вузли.

Проблеми галузі та перспективи розвитку.

Місце транспортного комплексу району в транспортній мережі області, регіону.

Учні:

 • називають види транспорту і показують на карті найважливіші транспортні магістралі області (району);

 • обґрунтовують місце транспортного комплексу району в транспортній мережі області.

11

1

Природна, соціальна, господарська топоніміка краю.

Практична робота: Скласти словник мікротопонімів свого населеного пункту (міста, села).

Учні:

- пояснюють історію походження та значення мікротопонімів свого краю (міста, села).

12

1

Узагальнення, систематизація та оформлення краєзнавчих матеріалів.

Схожі:

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Навчальна програма для учнів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Система знань, умінь та навичок, яких має набути учень, що успішно навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають...
ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
Програма факультативного курсу «Українознавство» призначена для вивчення...
Проблема пробудження національної свідомості вимагає особливого патріотизму як від учителя, так і від школяра. Реалізації такої важливої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка