Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/7
Дата18.04.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ. 10-11 КЛАСИ
Програма для профільного навчання

учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
Спеціалізація

Основи дизайну


Пояснювальна записка

Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи дизайну» є забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної підготовки учнів для свідомого подальшого професійного самовизначення.

Загальна мета профільної підготовки конкретизована в таких складових профільної програми «Основ дизайну»:

- оволодіння інформацією про професії в різних видах дизайну: графічний дизайн, WEB-дизайн /10 клас/; промисловий дизайн, дизайн середовища /11 клас/;

- розвиток особистості майбутнього дизайнера засобами психології художньо-технічної творчості;

- оволодіння знаннями про особливості та зміст професійної діяльності фахівців, які пов’язані з художнім проектуванням;

- пропедевтичне засвоєння змісту і сутності етапів художнього проектування, засвоєння етапів навчального проектування;

- реалізація особистого творчого потенціалу в процесі виконання індивідуальних та колективних творчих проектів;

- оволодіння компетенціями навчального проектування.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати вирішення таких завдань:

    • розвиток творчих здібностей старшокласників;

    • засвоєння учнями знань з:

 • оволодіння сучасною понятійною та термінологічною словниковою базою проектно-технологічної діяльності та застосування її в навчальних умовах;

 • варіативних і альтернативних способів пошукової роботи з інформаційними джерелами знань;

 • створення пошукового каталогу інформаційних, графічних, відео та звукових матеріалів;

 • сучасних проектних технологій;

 • основних професій у різних видах дизайну (графічного дизайну, WEB-дизайну, промислового дизайну, дизайну середовища,;

 • основ організації та планування проектної діяльності в умовах реального виробництва;

 • організації робочого місця дизайнера, конструктора технолога, робітника експериментальної технологічної лінії, макетного цеху, мистецтвознавця;

 • правил безпеки праці в навчальних майстернях;

 • формування в учнів умінь і навичок, компетенцій для практичної готовності до проектно-технологічної діяльності під час навчання у ВНЗ або у професійному середовищі.

    • виховання загальної проектно-технологічної культури учня;

    • ознайомлення з історією дизайну, особливостями національного етнодизайну;

    • використання в навчальному процесі сучасних традиційних та інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;

    • реалізація ефективних педагогічних умов для розвитку художньо-технічної творчості особистості проектувальника, його самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

    • набуття навчальних проектно-технологічних, презентаційних компетентностей;


ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Програма спеціалізації “Основи дизайну” розроблена з дотриманням:

 • вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти,

 • положень Концепції профільного навчання у старшій школі,

 • нормативів базового навчального плану щодо кількості годин на вивчення профільних предметів освітньої галузі «Технології» в загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповідно до типового навчального плану в структурі 11-річної школи для вивчення трудового навчання (освітня галузь “Технологія”) у 10-11 класах відводиться 6 академічних годин на тиждень, відповідно 210 годин на рік у кожному з класів.

Програма спеціалізації “Основи дизайну” розрахована на два роки навчання. Вона складається з інваріантної (стабільної) та варіативної (за вибором) частин.

Загальна кількість навчальних годин інваріантної складової програми виділених для вивчення курсу, у кожному з класів передбачає органічне поєднання теоретичних частин занять із практичними роботами.

Структура програми відображає реалізацію особистісно зорієнтованого підходу навчання.

Ознайомлення з різними видами дизайну сплановано за концентричним та лінійним принципами:

 • площинне проектування: «Графічний дизайн», «WEB-дизайн» –10 клас;

 • об’ємне проектування: «Промисловий (індустріальний) дизайн» –11 клас;

На варіативну частину програми відведено 50 годин. У тематичному плані її зазначено як «Резерв навчального часу».

Підсумкові заняття передбачають підготовку до презентації та презентацію творчих проектів, як остаточне виявлення компетентності старшокласників в проектуванні, виготовленні і презентації творчого проекту.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОВІЛЮ

Ознайомлення з художньо-проектною діяльністю в різних сферах життєдіяльності, видами дизайну у «Вступі» 10 класу побудовано за принципом – від глобального, цілісного – до конкретного, детального. А оволодіння дизайн-діяльністю буде здійснюватися – від початкових навчально-тренувальних вправ у всіх видах дизайну, сферах життєдіяльності – до особистісного свідомого вибору професійних уподобань, напряму подальшої професійної підготовки.

У 10 класі учні оволодівають засобами виразності у дизайн-проектах, навичками образотворення. Розроблені учнями дизайн-концепції вони втілюють художньо-графічними засобами у формі дизайн-пропозицій, які потім доопрацьовують, уточнюють, деталізують. Оформлення творчого дизайн-проекту з «Графічного дизайну» і «WEB-дизайну” сприятиме оволодінню основними компетенціями у художньо-графічному виді дизайн-діяльності.

В 11 класі під час ознайомлення з основними засобами дизайн-проектування в «Промисловому (індустріальному) дизайні» учні оволодівають основами художньо-графічної культури. Вперше знайомляться з цілісним процесом дизайнерської розробки ексклюзивних та серійних виробів проектно-графічними засобами, засвоюють шлях реалізації проектної пропозиції дизайнера до виробничого зразка і серійного виробу через прийоми розробки та підготовки навчальної художньо-графічної документації дизайнера, конструкторської проектної документації інженера-конструктора, технологічної документації технолога та технічної документації робітників-виконавців та складальників.

Оволодіння основними вміннями та компетентностями під час вивчення в 11 класі розділів «Художньо-графічної культури у дизайн-проектах», «Промисловий (індустріальний) дизайн», розробки та підготовки особистих творчих проектів буде доброю базою для завершального етапу профільного навчання загально-технологічного спрямування за напрямом «Дизайн».

З профорієнтаційною метою під час вивчення курсу розглядаються основні спеціалізації для оволодіння кваліфікацією дизайнера

Вид дизайну,Спеціалізація ВНЗ

Професії

«Графічний дизайн»

Дизайнер-графік. Ілюстратор книги. Художник-плакатист. Художник-декоратор. Дизайнер-викладач

«WEB-дизайн»

WEB-дизайнер

«Промисловий (індустріальний) дизайн»

Промисловий дизайнер

«Дизайн середовища»

Дизайнер середовища

Зміст практичної діяльності учнів у кожному з розділів програми ґрунтується на орієнтовних об’єктах особисто привабливого виду дизайн-діяльності та навчальному творчому проектуванні.

Літня навчальна практика учнів 10 класу передбачає: екскурсії в проектні організації та фірми, відвідування виставкових центрів; виробничу практику в умовах реальної проектної організації, фірми; пошуково-дослідницьку роботу; індивідуальне та колективне виконання творчих проектів.

Вивчення курсу спеціалізації “Основи дизайну” допоможе учням 10-11 класів оволодіти сучасними інформаційними, проектними та макетними навчальними технологіями; оволодіти базовими компетенціями в навчальній проектно-технологічній діяльності (дизайн-діяльності).

У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: інформатика, креслення,фізика, математика, біологія, хімія, охорона.

Успіхи в навчанні та вихованні майбутніх дизайнерів значною мірою залежать від учителя, його здатності творчо розв'язувати психолого-педагогічні завдання з допомогою сучасних інноваційних методів навчання. Розвиток майстерності вчителя здійснюється не завдяки збільшенню кількості методичних посібників і активного застосування ним готових розробок уроків, занять, а завдяки творчому розвитку сучасної теорії профільного навчання (дидактики) і підвищення психолого-педагогічної підготовки педагога.

Одна з проблем сучасної дидактики профільного навчання – це вдосконалення та пошук нових форм і методів навчання.

Предмет «Основи дизайну» в 10-11 класах зорієнтований на проектно-технологічний підхід в процесі продуктивної технологічної підготовки, дає можливість старшокласникам оволодіти сучасними інформаційними технологіями, різними видами словесного та колірно-графічного проектування з допомогою традиційних та електронних засобів навчання, засвоїти практичні навички втілення проектного задуму за допомогою особистісно-зорієнтованих матеріалів і технік в оригінальному пошуковому макеті, ексклюзивному або тиражному виробі.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Матеріально-технічна база та предметно-розвивальне середовище навчальних майстерень повинні забезпечити виконання програми.

На основі орієнтовного тематичного плану учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати органічне поєднання теоретичної частини занять та практичних робіт.

Навчальна програма зорієнтована на розвивальний характер занять, тому виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного заняття, систематичним аналізом наукової, мистецької, технічної та методичної літератури. Програмою передбачено проведення поточного, тематичного та підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.

Працюючи за програмою, особливу увагу слід приділяти всебічному розвитку особистості старшокласника, з метою набуття ним художньо-графічної культури, проектно-художня культура під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі в процесі навчальної дизайн-діяльності.

Під час навчальних занять та літньої практики необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Учню надається можливість підбирати тему навчального творчого проекту самостійно за особистим уподобанням та інтересом, але відповідно до навчальної тематики, рівня складності, віку, а також на вибір за порадою вчителя. Пропонується виконувати індивідуальні, парні та колективні проекти.

Варіативну частину програми (резерв часу) необхідно реалізувати відповідно до запитів та інтересів учнів, регіональних традицій в етнодизайні; з врахуванням можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу; рівня компетенцій учнів; досвіду та фахової підготовки вчителя.

Відведений на варіативну частину програми час можна використати:

 • для збільшення кількості годин на вивчення певних розділів інваріантної складової програми;

 • для вивчення окремого додаткового розділу програми;

 • для виконання творчого проекту.

Зміст і спосіб реалізації варіативної частини програми вчитель враховує при складанні календарно-тематичного плану до початку навчального року.

При організації літньої навчальної практики потрібно завчасно визначити місце її проведення, основні завдання. Планування навчальної практики необхідно виконати відповідно до віку учня, тривалості щоденної практичної роботи.

Екскурсії під час літньої навчальної практики проводяться для ознайомлення з організацією та структурою проектних організацій і фірм, сучасною проектною технікою і технологіями, методами праці кращих працівників проектних організацій і фірм, професіями дизайнерського спрямування, умовами праці та відпочинку дизайнерів.
ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 10-11 КЛАСИ

Пор № розділів у класах

Розділи

К-сть год для розділів у класах

10

11
10

11

1

1

Вступ

5

5

2
Засоби виразності у дизайн-проектах

50
3
Графічний дизайн

50
4
WEB-дизайн

502

Художньо-графічна культура у дизайн-проектах
35
3

Промисловий (індустріальний) дизайн
40
4

Вступ
5
5

Проектно-художня культура
35
6

Дизайн середовища
40

5

7

Резерв навчального часу

50

45

6

8

Підсумкові заняття

5

5Усього

210

210
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка